ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 145 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
27010001
บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:39:01
29 
2
27010002
บ้านลุงพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:12:23
3
27010003
วนาสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:24:19
4
27010004
บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:45:38
5
27010005
บ้านคลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:49
18 
6
27010006
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:43:47
14 
7
27010007
สามัคคีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:46:03
10 
8
27010009
วัดใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:52:37
9
27010010
บ้านวังจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:03:11
10
27010011
บ้านท่าเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:06:27
13 
11
27010012
บ้านคลองอุดมสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:15:43
12
27010013
บ้านหนองนกกระเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:28:30
13
27010014
บ้านทุ่งพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:40:41
14 
14
27010015
อนุบาลเมืองสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:13:17
13 
15
27010016
บ้านคลองปลาโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:50:14
16
27010017
บ้านคลองศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:58:31
17
27010018
บ้านคลองผักขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:03:43
23 
18
27010019
บ้านโป่งดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:48:18
19
27010020
บ้านคลองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:58:17
11 
20
27010021
บ้านท่ากะบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:25:14
21
27010022
บ้านหนองเตียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:10:44
21 
22
27010023
บ้านกิโลสาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:32:23
23
27010024
บ้านป่าระกำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:56:37
24
27010025
บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:03:17
20 
25
27010026
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:51:18
26
27010027
บ้านเหล่ากกโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:21:17
27
27010028
เขาสิงโต
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:23:44
16 
28
27010029
บ้านแสงจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:59:26
11 
29
27010030
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:37:44
10 
30
27010031
บ้านคลองหมากนัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:08:17
10 
31
27010033
บ้านท่าระพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:47:18
12 
32
27010034
บ้านเนินสวนอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:01:26
33
27010035
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:33:33
34
27010036
บ้านเขามะกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:22:04
24 
35
27010037
บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:59:25
36
27010038
บ้านศาลาลำดวน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:04:57
15 
37
27010039
บ้านหนองผูกเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:19:14
38
27010040
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:36:52
11 
39
27010041
บ้านคลองสำอางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:14:09
10 
40
27010042
บ้านคลองหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:17:23
41
27010043
บ้านสี่แยก
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:41:07
10 
42
27010044
อนุบาลวัดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:11:10
100 
43
27010045
บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:56:18
44
27010048
บ้านทุ่งหินโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:06:03
22 
45
27010049
บ้านแก่งสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:23:32
46
27010050
ธรรมยานประยุต
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:18:59
47
27010051
บ้านน้ำซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:17:06
22 
48
27010052
บ้านทุ่งพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:08:05
49
27010053
บ้านใหม่ถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:41:33
10 
50
27010054
บ้านเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:40:18
51
27010055
บ้านคลองมะละกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:29:29
10 
52
27010056
บ้านเขาข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:37:49
53
27010057
บ้านคลองคันฉอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:21:46
13 
54
27010058
บ้านหน้าสถานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:59:48
13 
55
27010059
บ้านโคกมะตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:46
56
27010060
บ้านคลองบุหรี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:51:25
57
27010061
บ้านท่าแยก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:56:46
11 
58
27010062
บ้านคลองไก่เถื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:20:35
18 
59
27010063
บ้านเขาตาง้อก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:27:35
19 
60
27010064
ทับทิมสยาม05
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:14:07
61
27010065
บ้านคลองหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:48:34
11 
62
27010066
บ้านเขาดิน(คลองหาด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:36:09
12 
63
27010067
บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:02:38
64
27010068
อนุบาลคลองหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 06:35:56
26 
65
27010069
บ้านเขาเลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:10:14
66
27010070
อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 13:50:03
67
27010071
บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:42:57
12 
68
27010072
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:26:56
13 
69
27010073
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:03
12 
70
27010074
บ้านซับถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:14:54
71
27010075
บ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:09:17
15 
72
27010076
บ้านวังปืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:51:41
73
27010077
บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 04:38:08
12 
74
27010078
สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:28:13
14 
75
27010079
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:55:30
76
27010080
บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:29:03
14 
77
27010081
มหาธิคุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:18:54
15 
78
27010082
บ้านชุมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:14:32
15 
79
27010083
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:54:33
80
27010084
วัดคลองตาสูตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:30:40
14 
81
27010085
บ้านคลองหินปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:27:57
13 
82
27010086
บ้านหนองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:14:57
83
27010087
บ้านดอนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:29:03
84
27010089
ชุมชนบ้านตาหลังใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:08:47
28 
85
27010090
บ้านท่าตาสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:48:48
12 
86
27010091
บ้านทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:33:14
21 
87
27010092
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:27:12
18 
88
27010093
บ้านใหม่สระบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:27:41
89
27010094
บ้านหนองผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:56:42
90
27010095
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:27:57
15 
91
27010096
บ้านมหาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:34:04
43 
92
27010097
บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:29:34
93
27010098
บ้านด่านชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:44:42
94
27010099
บ้านซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:41:26
10 
95
27010100
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:45:22
17 
96
27010101
วังจระเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:58:17
97
27010102
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:55:36
11 
98
27010103
บ้านแก่งสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:53:01
12 
99
27010104
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:38:10
17 
100
27010105
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:44:49
36 
101
27010106
วัดเกศแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:27:08
102
27010108
บ้านวังบูรพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:32:42
18 
103
27010109
บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:45:36
104
27010110
อนุบาลเขาฉกรรจ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:50:53
41 
105
27010111
บ้านนา(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:21:05
106
27010112
บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:30:04
10 
107
27010114
บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 15:56:57
108
27010116
บ้านเขาสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:15:22
109
27010117
วัดพวงนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:38:02
21 
110
27010118
บ้านคลองสิบสาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:27:19
22 
111
27010119
บ้านพระเพลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:00:39
21 
112
27010121
บ้านภูเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:02:28
113
27010122
บ้านบึงพระราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:43:14
114
27010123
บ้านหนองปักหลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:53:46
115
27010124
บ้านใหม่ไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:59:49
16 
116
27010125
บ้านท่าเต้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:14:21
10 
117
27010126
บ้านท่าผักชี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:51:36
118
27010127
บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:16:17
15 
119
27010128
บ้านคลองนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:46:12
120
27010129
บ้านเขาน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:20:12
20 
121
27010130
บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:13:30
20 
122
27010131
บ้านหนองกะทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:09:54
123
27010132
บ้านซับมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:47:56
28 
124
27010133
บ้านธารนพเก้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:13:37
29 
125
27010134
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:30:40
11 
126
27010135
บ้านคลองธรรมชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:51:25
16 
127
27010136
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:11:49
128
27010137
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:48:58
129
27010138
บ้านเขาแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:24:05
20 
130
27010139
บ้านคลองยายอินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:30:47
21 
131
27010140
บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:45:07
14 
132
27010141
บ้านวังดารา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:39:26
133
27010142
วังไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 07:44:36
134
27010143
อนุบาลวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:06:17
74 
135
27010144
บ้านซับสิงโต
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:41:05
136
27010145
บ้านไร่สามศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:49:43
10 
137
27010146
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:13:10
138
27010147
บ้านวังใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:09:39
24 
139
27010148
ซับเกษมวังชุมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:44:36
140
27010149
บ้านวังสำลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:33:15
141
27010150
บ้านไพรจิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:23:11
15 
142
27010151
วังศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:11:31
143
27010152
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:27:18
11 
144
27010153
บ้านคลองเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:50:20
10 
145
27010154
บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:34:58
15 
     
145 (100.00%)