ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 176 (100.00%)
1
30020001
ไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:52:55
2
30020002
บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:11:12
3
30020003
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:43:02
4
30020004
บ้านพระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:08:01
5
30020005
บ้านหนองขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:25:20
6
30020006
วัดหนองบัวยอดแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:48:38
7
30020007
จักราชราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:38:27
8
30020009
บ้านตะกุดเครือปลอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 21:02:52
9
30020010
บ้านโนนพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:10:23
10
30020011
บ้านหนองบัวกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 08:25:36
11
30020012
บ้านหนองนกกวัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:36:15
12
30020013
หนองพลวงพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:12:14
13
30020014
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:56:15
14
30020015
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:24:28
15
30020016
รัฐการุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:02:36
16
30020017
วัดเหมสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:45:31
17
30020019
บ้านโนนตาพรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:19:27
18
30020020
บ้านช่องโค
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:36:25
19
30020021
บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:53:01
20
30020022
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:25:26
21
30020023
อรพิมพ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:57:55
22
30020024
ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:38:18
23
30020025
บ้านโกรกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:18:07
24
30020026
บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:54:27
25
30020027
วัดหินมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:46:49
26
30020028
บ้านบุวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:24:59
27
30020029
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:53:13
28
30020030
ขามสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:02:01
29
30020031
ชุมชนสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:28:45
30
30020032
ชาติวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:46:57
31
30020033
บ้านโนนทะยุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:34:12
32
30020034
บ้านโนนพะไล
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:48:15
33
30020035
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:38:56
34
30020036
ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:10:32
35
30020037
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:38:05
36
30020038
บ้านหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:58:37
37
30020039
วัดหนองนกคุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:35:48
38
30020040
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:08:36
39
30020041
บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:35:24
40
30020042
วัดหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:13:52
41
30020043
วัดหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:35:38
42
30020044
บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:19:34
43
30020045
บ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:21:33
44
30020046
เสมาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:27:05
45
30020047
บ้านหนองจระเข้หิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 00:14:19
46
30020048
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:44:27
47
30020050
วัดพะโค
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:22:06
48
30020051
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:55:09
49
30020052
บ้านบิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:45:41
50
30020053
บ้านบึงทับปรางค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:47:35
51
30020054
บ้านพิชิตคเชนทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:46:01
52
30020055
บ้านด่านเกวียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:16:09
53
30020056
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:52:39
54
30020057
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:51:03
55
30020058
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:13:03
56
30020059
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:32:20
57
30020060
ชลประทานบ้านกอโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:36:38
58
30020061
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 22:08:44
59
30020062
บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:05:27
60
30020063
บ้านโนนเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:33:43
61
30020064
ชุมชนดอนไพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:17:18
62
30020065
ชลประทานนาตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:29:43
63
30020066
บ้านบึงพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:04:23
64
30020067
บ้านท่าลาดขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:24:00
65
30020068
บ้านบึงไทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:51:41
66
30020069
บ้านท่าอ่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:42:12
67
30020070
บ้านกุดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:41:20
68
30020071
บ้านดอนพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:31:55
69
30020072
บ้านหนองเสาเดียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:56:29
70
30020073
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:37:18
71
30020074
บ้านโค้งกระโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:59:20
72
30020075
บ้านดอนเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:42:25
73
30020076
บ้านดะแลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:04:08
74
30020077
บ้านปอพราน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:42:10
75
30020078
บ้านหนองปรึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 19:22:42
76
30020079
บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:04:57
77
30020080
วัดกุดสวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:11:37
78
30020081
ชุมชนพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:00:11
79
30020082
บ้านกอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:21:00
80
30020083
บ้านคลองกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:38:01
81
30020084
บ้านท่าตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:57:48
82
30020085
บ้านละลม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:35:57
83
30020086
บ้านกุดจอกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:13:22
84
30020087
บ้านกุดจอกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:10:51
85
30020089
บ้านซ่าเลือด
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:20:19
86
30020090
บ้านโนนขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:48:46
87
30020091
บ้านหนองบัวรองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:21:57
88
30020092
บ้านหัวทำนบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:05:14
89
30020093
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:52:51
90
30020094
บ้านหนองม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:25:15
91
30020095
บ้านหนองม่วงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:33:58
92
30020096
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:39:48
93
30020097
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:53:47
94
30020098
วัดหนองนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:13:21
95
30020099
บ้านนาตะคุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:20:32
96
30020100
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 18:18:58
97
30020101
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:42:17
98
30020102
ชุมชนบ้านทับสวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:41:10
99
30020103
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:29:11
100
30020104
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:23:23
101
30020105
บ้านเมืองพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:53:22
102
30020106
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:16:23
103
30020107
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:57:15
104
30020108
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:12:53
105
30020109
บ้านหลุ่งตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:23:00
106
30020110
รักชาติประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:25:03
107
30020111
บ้านกระทุ่มแท่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:52:49
108
30020112
บ้านตะแกรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:07:54
109
30020113
บ้านหนองนกเขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:00:23
110
30020114
บ้านหนองสาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:01:52
111
30020115
บ้านกู่โกสีย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:14:56
112
30020116
บ้านเมืองรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:32:51
113
30020117
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:09:39
114
30020118
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:34:29
115
30020119
บ้านหลุ่งประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:57:16
116
30020120
บ้านโคกพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:12:32
117
30020121
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:37:58
118
30020122
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 23:00:04
119
30020123
บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:22:25
120
30020124
อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:59:02
121
30020125
บ้านห้วยปอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:17:00
122
30020126
บ้านสวนหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 18:11:15
123
30020127
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:24:10
124
30020128
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:13:55
125
30020129
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:14:21
126
30020130
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:49:27
127
30020131
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:07:07
128
30020132
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:46:36
129
30020133
บ้านสระมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:31:37
130
30020134
บ้านหนองพลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:29:43
131
30020135
บ้านซับตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:15:24
132
30020136
บ้านสระซาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:06:13
133
30020137
บ้านใหม่ไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:10:09
134
30020138
บ้านใหม่สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:01:43
135
30020139
บ้านถนนหัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:57:17
136
30020140
บ้านลุงเขว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 20:14:47
137
30020141
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:18:51
138
30020142
บ้านท่าตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 12:22:29
139
30020143
บ้านทุ่งหัวขวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:18:31
140
30020144
บ้านพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 23:55:50
141
30020145
บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:44:41
142
30020146
บ้านยอกขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:58:14
143
30020147
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:15:22
144
30020148
บ้านสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:42:47
145
30020149
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:43:07
146
30020150
บ้านหนองบุนนาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:07:36
147
30020151
เทียมนครวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:03:53
148
30020152
บ้านหนองไม้ไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:57:13
149
30020153
บ้านสระมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:34:44
150
30020154
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:50:40
151
30020155
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:09:36
152
30020156
บ้านบุกระโทก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:21:07
153
30020157
บ้านคลองสารเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:19:36
154
30020158
บ้านหนองลูกควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:24:32
155
30020159
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:12:11
156
30020160
บ้านหนองหัวแรด
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 19:14:04
157
30020161
บ้านกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 17:10:12
158
30020162
สมบูรณ์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:28:24
159
30020163
เพชรมาตุคลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:04:27
160
30020164
พิมานประชาสันต์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:13:37
161
30020165
ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:40:35
162
30020166
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:47:43
163
30020167
โนนตาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:20:10
164
30020168
บ้านกันผม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:38:20
165
30020169
บ้านพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:40:13
166
30020170
บ้านด่านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:48:02
167
30020171
ภูทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 06:55:21
168
30020172
ชุมชนวัดรวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:17:25
169
30020173
บ้านนาตาวงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:17:56
170
30020174
วัดสลักได
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:21:19
171
30020175
สมานมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:33:26
172
30020176
อำนวยศิลป์สารกิจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:22:18
173
30020177
โคกวังวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:01:06
174
30020178
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:34:28
175
30020179
บ้านหนองบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:11:15
176
30020180
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:30:50
     
176 (100.00%)