ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 186 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 61 (32.80%)
1
30030001
บ้านโกรกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-10-18 12:37:01
2
30030002
บ้านไชยวาล
ยังไม่ยืนยัน
3
30030003
บ้านดอนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
4
30030004
บ้านหนองต้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:06:36
5
30030005
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
6
30030006
บ้านใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
7
30030007
บ้านสระผักโพด
ยังไม่ยืนยัน
8
30030008
บ้านซับก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:42:32
9
30030009
บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
10
30030010
บ้านหนองหว้าประชาอาสา
ยังไม่ยืนยัน
11
30030011
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 16:46:26
12
30030012
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
13
30030013
บ้านโคกใบบัว
ยังไม่ยืนยัน
14
30030014
บ้านมาบกราด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:38:13
15
30030015
บ้านตะกุดโนนระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
16
30030016
บ้านหนองโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
17
30030017
บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
18
30030018
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:28:18
19
30030019
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
20
30030020
จอมทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21
30030021
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
ยังไม่ยืนยัน
22
30030022
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
23
30030023
บ้านทุ่งแขวน
ยังไม่ยืนยัน
24
30030024
บ้านพนาหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
25
30030025
บ้านหนองรัง
ยังไม่ยืนยัน
26
30030026
บ้านแชะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:28:30
27
30030027
บ้านดอนกรูด
ยังไม่ยืนยัน
28
30030028
บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
29
30030029
บ้านเทพนิมิต
ยังไม่ยืนยัน
30
30030030
บ้านซับสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
31
30030031
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:45:16
32
30030032
ครบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
30030033
บ้านอังโกน-ห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:49:35
34
30030034
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
35
30030035
บ้านบุยายแลบ
ยังไม่ยืนยัน
36
30030036
บ้านมาบตะโกเอน
ยังไม่ยืนยัน
37
30030037
บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
38
30030038
บ้านหนองไทร
ยังไม่ยืนยัน
39
30030039
บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
40
30030040
บ้านโปร่งสนวน
ยังไม่ยืนยัน
41
30030041
บ้านไร่แหลมทอง
ยังไม่ยืนยัน
42
30030042
บ้านลำเพียก
ยังไม่ยืนยัน
43
30030043
บ้านหนองแคทราย
ยังไม่ยืนยัน
44
30030044
บ้านบุหว้าสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
45
30030045
บ้านหนองหินโคน
ยังไม่ยืนยัน
46
30030046
บ้านสระว่านพระยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:36:59
47
30030047
บ้านหนองเมา
ยังไม่ยืนยัน
48
30030048
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
ยังไม่ยืนยัน
49
30030049
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 14:06:39
50
30030050
บ้านหนองเสือบอง
ยังไม่ยืนยัน
51
30030051
บ้านกุดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
52
30030052
บ้านโคกโจด
ยังไม่ยืนยัน
53
30030053
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
ยังไม่ยืนยัน
54
30030054
บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
55
30030055
บ้านสมบัติเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
56
30030056
บ้านหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 14:56:28
57
30030057
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 15:05:54
58
30030058
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
59
30030059
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
60
30030060
บ้านราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 17:02:56
61
30030061
บ้านราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
62
30030062
บ้านลำไซกง
ยังไม่ยืนยัน
63
30030063
ตะแบกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64
30030064
บ้านปางไม้
ยังไม่ยืนยัน
65
30030065
สามัคคีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
66
30030066
บ้านโคกไม้งาม
ยังไม่ยืนยัน
67
30030067
บ้านสระตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
68
30030068
บ้านสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
69
30030069
บ้านหนองใหญ่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
70
30030070
บ้านดอนแขวนประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:31:09
71
30030071
บ้านสุขไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:22:50
72
30030072
บ้านหนองขนาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:33:39
73
30030073
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:02:06
74
30030074
บ้านหน้ากลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:27:04
75
30030075
สกัดนาควิทยา
ยังไม่ยืนยัน
76
30030076
ชุมชนบ้านเสิงสาง
ยังไม่ยืนยัน
77
30030077
ท้าวสุรนารี(2521)
ยังไม่ยืนยัน
78
30030078
บ้านสระประทีป
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:47:44
79
30030079
บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
80
30030080
บ้านหนองหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:50:47
81
30030081
หนองไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82
30030082
บ้านประชาสันต์
ยังไม่ยืนยัน
83
30030083
บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
84
30030084
บ้านนางเหริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:55:57
85
30030085
วัดหลุมข้าว
ยังไม่ยืนยัน
86
30030086
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:39:38
87
30030087
วัดศีรษะกระบือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:22:29
88
30030088
บ้านหนองล้างช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:50:45
89
30030089
วัดมกุฎไทยาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:36:25
90
30030090
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
91
30030091
ม่วงแก้ววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
92
30030092
จตุคามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
93
30030093
บ้านโกรกหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 19:36:30
94
30030094
วัดบ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:11:42
95
30030095
วัดบ้านส่อง
ยังไม่ยืนยัน
96
30030096
วัดไม้เสี่ยว
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:10:00
97
30030097
บ้านหนองผักไร
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 19:16:02
98
30030098
บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
99
30030099
ชุมชนบ้านตะขบ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:18:32
100
30030100
บ้านเขาพญาปราบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:12:39
101
30030101
บ้านคลองสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
102
30030102
บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
103
30030103
บ้านบุหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
104
30030104
บ้านยางกระทุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:14:49
105
30030105
ป่าไม้อุทิศ 2
ยังไม่ยืนยัน
106
30030106
บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
107
30030107
บ้านวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
108
30030108
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
109
30030109
บ้านหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
110
30030110
บ้านหนองนมนาง
ยังไม่ยืนยัน
111
30030111
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
112
30030112
ไผ่สีสุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 18:46:34
113
30030113
อาจวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
114
30030114
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:11:12
115
30030115
วัดพรหมราช
ยืนยันแล้ว
2018-11-19 13:19:19
116
30030116
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:42:34
117
30030117
สวนหมากสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:56:37
118
30030118
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 22:13:38
119
30030119
บ้านพันธ์สงวน
ยังไม่ยืนยัน
120
30030120
บ้านหนองหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
121
30030121
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:46:39
122
30030122
แหลมรวกบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
123
30030123
วัดโคกสระน้อย
ยังไม่ยืนยัน
124
30030124
วัดทุ่งจาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 14:46:46
125
30030125
วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:09:08
126
30030126
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 19:11:13
127
30030127
บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
128
30030128
บ้านบ่อปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:16:58
129
30030129
รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:07:52
130
30030130
หนองนกเขียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:05:02
131
30030131
บ้านโนนแดง
ยังไม่ยืนยัน
132
30030132
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:58:29
133
30030133
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
134
30030134
บ้านหลุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
135
30030135
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
136
30030136
บ้านเมืองปักสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
137
30030137
โพธิ์ทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138
30030138
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
139
30030139
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
140
30030140
บ้านวังตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
141
30030141
บ้านพัดทะเล
ยังไม่ยืนยัน
142
30030142
บ้านลำนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:57:33
143
30030143
บ้านเก่าปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
144
30030144
บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
145
30030145
บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:26:29
146
30030146
บ้านโป่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:03:55
147
30030147
วัดโพธินิมิตร
ยังไม่ยืนยัน
148
30030148
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
149
30030149
สะแกราชวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
150
30030150
วัดใหม่สำโรง
ยังไม่ยืนยัน
151
30030151
หนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
152
30030152
วัดโพนทราย
ยังไม่ยืนยัน
153
30030153
หนองชุมแสงศรัทธาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 14:34:33
154
30030154
บ้านพุปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:10:51
155
30030155
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 17:02:24
156
30030156
บ้านปลายดาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:38:29
157
30030157
บ้านไทยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
158
30030158
บ้านบุไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:22:17
159
30030159
บ้านคลองกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
160
30030160
บ้านคลองหินร่อง
ยังไม่ยืนยัน
161
30030162
บ้านระเริง
ยังไม่ยืนยัน
162
30030163
บ้านหนองไม้สัก
ยืนยันแล้ว
2019-01-11 19:44:42
163
30030164
บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
164
30030165
บ้านคลองทุเรียน
ยังไม่ยืนยัน
165
30030166
บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:47:31
166
30030167
บ้านศาลเจ้าพ่อ
ยังไม่ยืนยัน
167
30030168
บ้านซับไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
168
30030169
บ้านน้ำซับ
ยังไม่ยืนยัน
169
30030170
บ้านบุตะโก
ยังไม่ยืนยัน
170
30030171
บ้านคลองทราย
ยังไม่ยืนยัน
171
30030172
เจียรวนนท์อุทิศ 2
ยังไม่ยืนยัน
172
30030173
บ้านคลองใบพัด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 09:30:50
173
30030174
บ้านคลองสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
174
30030175
บ้านท่าวังไทรสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
175
30030176
บ้านวังหมี
ยังไม่ยืนยัน
176
30030177
บ้านโคกสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
177
30030178
บ้านโนนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
178
30030179
บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )
ยังไม่ยืนยัน
179
30030180
บ้านซับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
180
30030181
บ้านโนนเหลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
181
30030182
ด่านอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 15:23:07
182
30030183
บ้านบะใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:54:37
183
30030184
บ้านวังน้ำเขียว
ยังไม่ยืนยัน
184
30030185
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
185
30030186
บ้านหนองโสมง
ยังไม่ยืนยัน
186
30030187
บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:00:52
     
61 (32.80%)