ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 178 (98.34%)
1
30040001
บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 21:13:19
2
30040002
บ้านสลักใด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:12:05
3
30040003
จตุรคามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
4
30040004
โค้งยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:55:13
5
30040008
บ้านห้วยตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:33:02
6
30040009
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:03:14
7
30040010
บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:16:59
8
30040011
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:08:29
9
30040012
โนนค่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:13:34
10
30040013
บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:30:29
11
30040014
บ้านกุดหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:12:58
12
30040015
บ้านโคกหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:13:50
13
30040016
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 17:53:25
14
30040018
วัดกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:00:45
15
30040019
สันติวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:06:58
16
30040020
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:15:28
17
30040021
บ้านบุตาสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:14:09
18
30040022
บ้านวังรางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:44:05
19
30040023
บ้านวังรางน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:41:37
20
30040024
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 18:30:41
21
30040025
บ้านหนองไม้ตาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:35:11
22
30040026
บ้านหนองเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:24:19
23
30040027
บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:10:03
24
30040028
บ้านไร่โคกสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:14:54
25
30040029
บ้านหนองเบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:26:00
26
30040030
ชินวงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 17:38:45
27
30040032
บ้านทุ่งสะแบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:43:13
28
30040033
บ้านมะเกลือใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:03:48
29
30040034
บ้านใหม่สันติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:52:49
30
30040035
กิริวัฒนศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:22:01
31
30040036
บ้านบุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:41:21
32
30040037
บ้านสระเพลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:34:11
33
30040038
อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:05:47
34
30040039
ระดมวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:33:17
35
30040040
แหลมทองวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:18:20
36
30040042
เสมาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:00:13
37
30040043
บ้านส้มกบงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:10:04
38
30040044
บ้านโสกแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:18:34
39
30040045
บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:18:45
40
30040046
บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:19:44
41
30040047
บ้านน้อยกุดคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:11:23
42
30040049
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:19:59
43
30040050
บ้านหนองพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:22:19
44
30040051
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:34:34
45
30040053
บ้านกุดขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
46
30040054
บ้านสองคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:29:39
47
30040055
บ้านปางละกอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:28:11
48
30040056
บ้านวังกระสวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:53:12
49
30040057
บ้านวังโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 18:12:28
50
30040058
บ้านซับใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 07:41:23
51
30040059
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:46:56
52
30040060
บ้านกุดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:34:27
53
30040062
บ้านโนนเสลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:22:35
54
30040064
บ้านหนองสลักได
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:22:52
55
30040065
บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-03-08 15:19:33
56
30040066
พรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:01:39
57
30040067
เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:23:03
58
30040068
นิยมมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:38:38
59
30040069
บ้านซับศรีจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:05:54
60
30040070
บ้านมะค่างาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:45:44
61
30040071
เที่ยงธรรมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:57:40
62
30040072
บ้านปางโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:23:29
63
30040073
ประชาราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:23:36
64
30040074
รามวิทยาประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:18:02
65
30040075
บ้านดอนเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:24:02
66
30040076
นาหว้าไตรประชาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 20:33:14
67
30040077
หนองแวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:51:27
68
30040078
บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:39:44
69
30040079
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:59:18
70
30040080
คีรีวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:24:27
71
30040081
บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ"
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:52:38
72
30040082
บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:24:34
73
30040083
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:51:33
74
30040084
เจียรวนนท์อุทิศ 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:10:30
75
30040085
ถนนมิตรภาพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:48:13
76
30040086
บ้านคลองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:24:56
77
30040087
บ้านซับตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:25:11
78
30040088
บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:56:04
79
30040089
บ้านลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:06:33
80
30040090
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:25:31
81
30040091
บ้านใหม่สำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 16:56:02
82
30040092
หนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:26:27
83
30040093
บ้านห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:24:25
84
30040094
บ้านโนนประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:26:12
85
30040095
บ้านวังราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:30:35
86
30040096
บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:13:10
87
30040097
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:33:16
88
30040098
สันติพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:26:04
89
30040100
บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:12:14
90
30040101
บ้านนาดีศรีสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:39:05
91
30040102
ไทยวัฒนาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:32:33
92
30040103
คลองแจ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:27:46
93
30040104
คลองไทรวิทยาสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:10:50
94
30040105
ทับ6วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 18:25:13
95
30040106
สง่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:27:10
96
30040107
หนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 21:13:47
97
30040108
บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:27:30
98
30040109
ห้วยทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:18:36
99
30040110
บ้านห้วยตะแคงใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:07:56
100
30040111
บ้านห้วยตะแคง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:19:25
101
30040112
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:27:40
102
30040113
บ้านหนองไม้ตาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:12:14
103
30040114
โนนกราดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:22:26
104
30040115
บ้านซับชุมพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:14:06
105
30040116
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:25:54
106
30040117
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:02:00
107
30040118
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:18:47
108
30040119
บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:28:06
109
30040120
บุญบันดาลวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:37:37
110
30040121
เบทาโกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:41:39
111
30040122
วัดกลางดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:47:44
112
30040123
วัดมิตรภาพวนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 20:03:47
113
30040124
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:58:57
114
30040125
บ้านหนองตะกู
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 16:01:57
115
30040126
ขนงพระใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:47:53
116
30040128
บ้านเขาจันทน์หอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:34:04
117
30040129
วัดขนงพระเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 17:59:49
118
30040130
บ้านซับเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:35:55
119
30040131
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:46:46
120
30040132
บ้านหนองหมาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:20:38
121
30040133
วันอาสาพัฒนา 2520
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:50:08
122
30040134
บ้านโป่งวัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
123
30040135
บ้านวังสีสด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 17:04:12
124
30040136
บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:27:08
125
30040137
บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:28:43
126
30040138
เสนารัฐวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:52:46
127
30040139
บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-02-08 11:16:20
128
30040140
บ้านสอยดาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:22:00
129
30040141
บ้านสายชนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:13:46
130
30040142
บ้านหนองกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:47:24
131
30040143
บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:30:31
132
30040144
บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:37:16
133
30040145
บ้านลำทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:45:52
134
30040147
บ้านหนองตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:35:13
135
30040148
บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:27:10
136
30040149
บ้านหนองอีเหลอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:23:07
137
30040150
เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 11:23:16
138
30040151
บ้านซับน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:50:15
139
30040152
วัดบันไดม้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 16:10:39
140
30040153
บ้านโป่งตาลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 22:09:38
141
30040154
บ้านหนองคุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:37:38
142
30040155
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 08:12:09
143
30040156
บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 10:22:24
144
30040157
สระน้ำใสวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:17:35
145
30040158
ผ่านศึกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:21:35
146
30040159
บ้านซับใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:32:44
147
30040160
บ้านโนนกระโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:46:44
148
30040161
บ้านโศกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:59:47
149
30040162
บ้านหัวป้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 16:13:03
150
30040163
บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-05-09 08:08:34
151
30040164
บ้านคลองมะค่าหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:27:15
152
30040165
บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:22:27
153
30040166
บ้านหนองขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:37:40
154
30040167
ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:33:16
155
30040168
บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:56:58
156
30040169
บ้านกุดโง้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 06:03:31
157
30040170
บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:26:06
158
30040171
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:49:30
159
30040172
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:22:14
160
30040173
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:33:54
161
30040174
บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 10:21:51
162
30040175
บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 10:21:31
163
30040176
บ้านโป่งกะสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:53:54
164
30040177
บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:17:58
165
30040178
วัดวชิราลงกรณวราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 17:56:22
166
30040179
ไตรรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:58:00
167
30040180
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:51:35
168
30040181
บ้านซับหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 16:46:38
169
30040182
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:00:52
170
30040183
บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:02:17
171
30040184
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:35:07
172
30040185
นิคมชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 10:21:06
173
30040186
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:47:46
174
30040187
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 17:52:40
175
30040188
บ้านคลองเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 18:40:22
176
30040189
บ้านคลองเสือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:36:23
177
30040190
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:00:00
178
30040191
บ้านปรางคล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:13:49
179
30040192
บ้านหมูสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:14:19
180
30040193
บ้านคลองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:36:43
181
30040194
บ้านบุ่งเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:08:31
     
178 (98.34%)