ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 180 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 180 (100.00%)
1
30040001
บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:48:14
2
30040002
บ้านสลักใด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:37:01
3
30040003
จตุรคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:50:53
4
30040004
โค้งยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:10:57
5
30040008
บ้านห้วยตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:00:55
6
30040009
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:23:21
7
30040010
บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:38:59
8
30040011
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:04:16
9
30040012
โนนค่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:01:06
10
30040013
บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:00:56
11
30040014
บ้านกุดหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:46:48
12
30040015
บ้านโคกหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:32:38
13
30040016
บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:13:19
14
30040018
วัดกุดเวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:47:22
15
30040019
สันติวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:27:03
16
30040020
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:56:33
17
30040021
บ้านบุตาสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:56:30
18
30040022
บ้านวังรางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:39:43
19
30040023
บ้านวังรางน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:50:29
20
30040024
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:31:53
21
30040025
บ้านหนองไม้ตาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:21:21
22
30040026
บ้านหนองเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:26:40
23
30040027
บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:54:13
24
30040028
บ้านไร่โคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:15:35
25
30040029
บ้านหนองเบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:53:31
26
30040030
ชินวงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:53:22
27
30040032
บ้านทุ่งสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:04:37
28
30040033
บ้านมะเกลือใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:31:23
29
30040034
บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:00:32
30
30040035
กิริวัฒนศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:01:32
31
30040036
บ้านบุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:55:33
32
30040037
บ้านสระเพลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:09:41
33
30040038
อนุบาลประชารัฐสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:36:04
34
30040039
ระดมวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:55:08
35
30040040
แหลมทองวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:12:18
36
30040042
เสมาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:00:33
37
30040043
บ้านส้มกบงาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:26:26
38
30040044
บ้านโสกแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:19:08
39
30040045
บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:22:22
40
30040046
บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:14:26
41
30040047
บ้านน้อยกุดคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:12:10
42
30040049
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:46:42
43
30040051
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:00:28
44
30040053
บ้านกุดขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:32:12
45
30040054
บ้านสองคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:51:28
46
30040055
บ้านปางละกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:06:29
47
30040056
บ้านวังกระสวย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:52:19
48
30040057
บ้านวังโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 11:31:46
49
30040058
บ้านซับใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:04:57
50
30040059
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:56:37
51
30040060
บ้านกุดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:12:57
52
30040062
บ้านโนนเสลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:31:36
53
30040064
บ้านหนองสลักได
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:51:04
54
30040065
บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:33:45
55
30040066
พรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:10:56
56
30040067
เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:25:37
57
30040068
นิยมมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:44:32
58
30040069
บ้านซับศรีจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:53:19
59
30040070
บ้านมะค่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:32:50
60
30040071
เที่ยงธรรมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:14:36
61
30040072
บ้านปางโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:57:40
62
30040073
ประชาราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 19:27:14
63
30040074
รามวิทยาประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:14:22
64
30040075
บ้านดอนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:48:24
65
30040076
นาหว้าไตรประชาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:56:39
66
30040077
หนองแวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:32:26
67
30040078
บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:21:49
68
30040079
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:31:29
69
30040080
คีรีวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:15:49
70
30040081
บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฏร์สวัสดิอุทิศ"
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:30:16
71
30040082
บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:54:20
72
30040083
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:11:56
73
30040084
เจียรวนนท์อุทิศ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:35:41
74
30040085
ถนนมิตรภาพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:52:56
75
30040086
บ้านคลองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:00:26
76
30040087
บ้านซับตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:39:20
77
30040088
บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:35:43
78
30040089
บ้านลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:20:32
79
30040090
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:55:13
80
30040091
บ้านใหม่สำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:19:32
81
30040092
หนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:08:18
82
30040093
บ้านห้วยลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:01:27
83
30040094
บ้านโนนประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:26:37
84
30040095
บ้านวังราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:14:30
85
30040096
บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:19:12
86
30040097
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:09:13
87
30040098
สันติพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:11:08
88
30040100
บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 20:13:33
89
30040101
บ้านนาดีศรีสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:09:34
90
30040102
ไทยวัฒนาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:47:44
91
30040103
คลองแจ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:34:47
92
30040104
คลองไทรวิทยาสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:54:21
93
30040105
ทับ6วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:26:47
94
30040106
สง่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:40:13
95
30040107
หนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 19:32:19
96
30040108
บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:11:38
97
30040109
ห้วยทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:11:20
98
30040110
บ้านห้วยตะแคงใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:35:38
99
30040111
บ้านห้วยตะแคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:53:59
100
30040112
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:35:41
101
30040113
บ้านหนองไม้ตาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:50:21
102
30040114
โนนกราดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:00:37
103
30040115
บ้านซับชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:47:36
104
30040116
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:04:36
105
30040117
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:36:37
106
30040118
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-09-05 09:50:43
107
30040119
บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:28:28
108
30040120
บุญบันดาลวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:41:17
109
30040121
เบทาโกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:25:56
110
30040122
วัดกลางดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:56:33
111
30040123
วัดมิตรภาพวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:12:07
112
30040124
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:00:34
113
30040125
บ้านหนองตะกู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:09:22
114
30040126
ขนงพระใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:36:58
115
30040128
บ้านเขาจันทน์หอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:57:56
116
30040129
วัดขนงพระเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:12:46
117
30040130
บ้านซับเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:00:12
118
30040131
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:48:31
119
30040132
บ้านหนองหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:52:09
120
30040133
วันอาสาพัฒนา 2520
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:40:40
121
30040134
บ้านโป่งวัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:34:55
122
30040135
บ้านวังสีสด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:55:44
123
30040136
บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:24:37
124
30040137
บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:34:30
125
30040138
เสนารัฐวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:01:33
126
30040139
บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:05:38
127
30040140
บ้านสอยดาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:36:56
128
30040141
บ้านสายชนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:05:36
129
30040142
บ้านหนองกะทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:00:15
130
30040143
บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:37:10
131
30040144
บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:39:46
132
30040145
บ้านลำทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:57:33
133
30040147
บ้านหนองตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:22:45
134
30040148
บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:48:22
135
30040149
บ้านหนองอีเหลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:59:35
136
30040150
เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:06:14
137
30040151
บ้านซับน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:33:48
138
30040152
วัดบันไดม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:35:21
139
30040153
บ้านโป่งตาลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:07:21
140
30040154
บ้านหนองคุ้มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:31:48
141
30040155
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:15:14
142
30040156
บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:07:23
143
30040157
สระน้ำใสวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:27:58
144
30040158
ผ่านศึกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:28:33
145
30040159
บ้านซับใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:28:15
146
30040160
บ้านโนนกระโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:14:36
147
30040161
บ้านโศกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:49:02
148
30040162
บ้านหัวป้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:58:40
149
30040163
บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:54:43
150
30040164
บ้านคลองมะค่าหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:42:04
151
30040165
บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:26:27
152
30040166
บ้านหนองขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:45:56
153
30040167
ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 11:31:16
154
30040168
บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:57:34
155
30040169
บ้านกุดโง้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:29:08
156
30040170
บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:41:53
157
30040171
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:34:15
158
30040172
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:34:11
159
30040173
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:27:08
160
30040174
บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:56:32
161
30040175
บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:27:56
162
30040176
บ้านโป่งกะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:49:41
163
30040177
บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:35:42
164
30040178
วัดวชิราลงกรณวราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:10:24
165
30040179
ไตรรัตน์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:31:21
166
30040180
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:27:26
167
30040181
บ้านซับหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:21:21
168
30040182
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:51:24
169
30040183
บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 20:41:49
170
30040184
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:05:24
171
30040185
นิคมชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:43:59
172
30040186
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:06:16
173
30040187
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:00:16
174
30040188
บ้านคลองเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 09:02:42
175
30040189
บ้านคลองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:41:09
176
30040190
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:13:24
177
30040191
บ้านปรางคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:21:01
178
30040192
บ้านหมูสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:03:30
179
30040193
บ้านคลองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:18:36
180
30040194
บ้านบุ่งเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:57:47
     
180 (100.00%)