ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 214 (100.00%)
1
30050001
บ้านถนนหักใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:18:08
2
30050002
บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 10:13:21
3
30050003
บ้านสำนักพิมาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:50:42
4
30050004
บ้านหนองกระเทียมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:24:33
5
30050005
วัดกุดพิมาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:27:51
6
30050006
บ้านหาญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:43:02
7
30050007
วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:21:13
8
30050008
บ้านใหม่เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:19:02
9
30050009
บ้านจั่นโคกรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 11:03:10
10
30050010
ด่านขุนทด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:45:11
11
30050011
บ้านละเลิงพิมาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:53:35
12
30050012
วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 04:22:03
13
30050013
บ้านพระมะขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 10:15:26
14
30050014
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 18:33:42
15
30050015
บ้านดอนด่านใน
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 16:58:39
16
30050016
ชุมชนบ้านกุดม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:55:59
17
30050017
ไชยณรงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:23:05
18
30050018
บ้านโกรกลึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:40:23
19
30050019
บ้านหนองละมั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:00:17
20
30050020
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:45:41
21
30050021
บ้านหินหล่อง
ยืนยันแล้ว
2019-01-05 13:04:10
22
30050022
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:02:20
23
30050023
บ้านคลองแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:18:24
24
30050024
บ้านโนนเต็ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 09:51:38
25
30050025
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:13:25
26
30050027
บ้านกุดโดก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:41:58
27
30050028
บ้านเก่า-บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:27:40
28
30050030
บ้านมะเริง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:55:56
29
30050031
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 13:26:09
30
30050032
บ้านสระพัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:25:52
31
30050034
บ้านประดู่งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:26:04
32
30050035
บ้านแปรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:46:26
33
30050036
บ้านฝายโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:18:16
34
30050038
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:07:36
35
30050039
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:23:16
36
30050040
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:47:44
37
30050041
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:26:31
38
30050042
บ้านโป่งกระสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:58:57
39
30050043
บ้านพันชนะ
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 10:01:31
40
30050044
บ้านมาบกราด
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:13:03
41
30050045
บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:40:33
42
30050046
วัดสระจรเข้
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:54:26
43
30050047
บ้านหนองสาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:21:39
44
30050048
บ้านเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:44:54
45
30050049
บ้านดอนใหญ่หนองโสน
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 09:25:25
46
30050050
บ้านวังสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:34:04
47
30050051
บ้านหนองขุยคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:59:43
48
30050052
บ้านหนองหัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:03:58
49
30050053
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:30:17
50
30050054
บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:27:35
51
30050055
บ้านใหม่ศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:04:12
52
30050056
วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:53:59
53
30050057
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:22:08
54
30050058
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:47:20
55
30050059
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:10:40
56
30050060
บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:41:33
57
30050061
บ้านหนองกระเทียมใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:40:14
58
30050062
วัดกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:51:13
59
30050063
บ้านจะบู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:04:25
60
30050064
บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:00:43
61
30050065
บ้านเมืองตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:04:57
62
30050066
บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:06:44
63
30050067
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:50:17
64
30050068
บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:06:36
65
30050069
บ้านดอนมุกมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:03:45
66
30050070
บ้านโค้งตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:59:32
67
30050071
บ้านหนองบัวละคร
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 16:05:10
68
30050072
บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:53:10
69
30050073
บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:38:59
70
30050074
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:25:22
71
30050075
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:26:17
72
30050076
บ้านซับพลู
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 09:40:06
73
30050077
บ้านซับยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:54:05
74
30050078
บ้านป่ารังงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:05:06
75
30050079
บ้านศิลาร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 09:07:21
76
30050080
บ้านหนองกราดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 06:21:08
77
30050081
บ้านน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:42:07
78
30050082
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:42:00
79
30050083
บ้านห้วยจรเข้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:02:08
80
30050084
บ้านกุดนางทอหูก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:36:36
81
30050085
บ้านค่ายทะยิง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:24:09
82
30050086
บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:28:28
83
30050089
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:17:52
84
30050090
บ้านท่าขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:54:51
85
30050091
บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:13:02
86
30050092
บ้านกำปัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:12:31
87
30050093
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:04:16
88
30050094
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:08:28
89
30050095
บ้านอ้อไพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:19:34
90
30050096
ศรีชลสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:36:53
91
30050097
บ้านกะพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:40:09
92
30050098
บ้านค้างพลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:29:21
93
30050100
บ้านซินหนองเขวา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:38:34
94
30050101
บ้านโนนพุทรา
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 21:34:46
95
30050102
ชุมชนบ้านด่านจาก
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:52:09
96
30050103
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 13:13:41
97
30050104
บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:03:17
98
30050105
บ้านถนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 15:01:40
99
30050106
บ้านดอนสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:38:56
100
30050107
โนนไทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:47:41
101
30050108
บ้านด่านกรงกราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:28:33
102
30050109
บ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 17:53:04
103
30050110
วัดสระจรเข้
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:24:17
104
30050111
ศิริบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 15:19:52
105
30050112
บ้านใหม่โคกพรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:18:14
106
30050113
บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 08:12:52
107
30050114
บ้านบัลลังก์สะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:04:47
108
30050115
บ้านโพธิ์ตาสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:25:40
109
30050116
บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:27:11
110
30050117
บ้านสระตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:36:17
111
30050118
บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:34:32
112
30050119
บึงคำคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:36:50
113
30050120
เทพคงคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:35:09
114
30050121
บ้านหนองกลางดอน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:18:32
115
30050122
บุ่งสะอาดวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:02:43
116
30050123
บ้านวัง(สายอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:59:06
117
30050124
ดอนน้ำใสวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:48:22
118
30050125
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:30:18
119
30050126
บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:44:42
120
30050127
บ้านมะค่าดอนทะยิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:00:19
121
30050128
ชุมชนบ้านโคกสวาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 09:26:58
122
30050129
บ้านโคกหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 09:18:39
123
30050130
บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-22 11:47:35
124
30050131
บ้านสระตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:17:16
125
30050133
บ้านทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:39:45
126
30050134
บ้านนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:32:26
127
30050135
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 13:14:10
128
30050136
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 17:59:57
129
30050137
อนุบาลขามสะแกแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:21:49
130
30050138
บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:48:11
131
30050139
บ้านหญ้าคาโนนแจง
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 10:33:56
132
30050140
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:31:00
133
30050141
บ้านหนุก
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 13:34:59
134
30050142
บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 10:07:14
135
30050143
บ้านโนนผักชี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:33:30
136
30050144
บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:06:58
137
30050145
บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:17:29
138
30050146
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 21:12:45
139
30050147
บ้านครึมม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:36:15
140
30050148
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:55:06
141
30050149
บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:27:08
142
30050150
บ้านสระแจง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:37:32
143
30050151
บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:20:46
144
30050152
ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:51:40
145
30050153
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:50:28
146
30050154
บ้านบุตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:39:29
147
30050156
บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 20:29:47
148
30050157
บ้านเมืองนาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 20:10:03
149
30050158
บ้านเสมา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:44:11
150
30050160
บ้านห้วยโนนพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:42:15
151
30050161
บ้านเหนือทัพรั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:45:19
152
30050163
บ้านโนนมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:13:02
153
30050164
ชุมชนหนองหัวฟาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:36:23
154
30050165
บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:38:38
155
30050166
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:46:23
156
30050167
บ้านขามทะเลสอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:00:17
157
30050168
บ้านโคกแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:11:41
158
30050169
อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 11:32:56
159
30050170
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:51:41
160
30050171
บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:15:11
161
30050172
บ้านบุระไหว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:56:43
162
30050173
บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:53:03
163
30050174
บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:49:08
164
30050175
บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:46:43
165
30050176
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:23:26
166
30050177
บ้านโกรกกระหาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:29:34
167
30050178
บ้านโคกแขวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:02:24
168
30050179
บ้านโตนดพูนผลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:25:09
169
30050180
บ้านพันดุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:03:48
170
30050182
บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:49:34
171
30050183
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:30:19
172
30050184
บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:42:40
173
30050185
บ้านบึงปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:14:44
174
30050186
บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 13:14:44
175
30050187
บ้านคลองขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:11:32
176
30050188
บ้านกุดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 10:57:15
177
30050189
บ้านวังยายทอง
ยืนยันแล้ว
2018-09-16 21:07:38
178
30050190
บ้านทำนบเทวดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:28:10
179
30050191
บ้านสำนักตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:11:53
180
30050192
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 19:45:56
181
30050193
บ้านหนองบัวหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 13:23:26
182
30050194
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 06:35:15
183
30050195
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:54:42
184
30050197
บ้านวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:29:23
185
30050198
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:56:03
186
30050199
บ้านหิงห้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:18:27
187
30050200
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:02:46
188
30050201
บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 09:23:48
189
30050202
กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:40:49
190
30050203
บ้านกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:49:02
191
30050204
บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:12:24
192
30050205
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:59:41
193
30050206
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:23:28
194
30050207
บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:24:28
195
30050208
บ้านห้วยหุงเกลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:58:57
196
30050209
บ้านห้วยสามขา
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 10:18:59
197
30050210
บ้านป่าเพกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:23:56
198
30050212
พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:12:33
199
30050213
บ้านโกรกช้างน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:26:07
200
30050214
บ้านหนองกกตลุกผักไร
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:39:06
201
30050215
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:24:57
202
30050216
บ้านโพนไพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:59:31
203
30050217
ชายพะเนาหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:43:32
204
30050218
บ้านกุดจิกหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:43:06
205
30050219
มาบกราดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-18 13:25:12
206
30050221
บ้านเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 22:24:05
207
30050222
ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:06:41
208
30050223
สระพระขมาดไพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:02:04
209
30050225
บ้านตลุกชั่งโค
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:46:37
210
30050226
บ้านถนนหัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:01:16
211
30050227
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:44:12
212
30050228
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:46:48
213
30050229
บ้านบุเขว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:48:58
214
30050230
บ้านทำนบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:53:25
     
214 (100.00%)