ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 213 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 213 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
30050001
บ้านถนนหักใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:47:59
19 
2
30050002
บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:36:20
15 
3
30050003
บ้านสำนักพิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 18:50:59
4
30050004
บ้านหนองกระเทียมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:49:19
10 
5
30050005
วัดกุดพิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:00:25
11 
6
30050006
บ้านหาญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:12:23
11 
7
30050007
วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:09:42
16 
8
30050008
บ้านใหม่เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:21:23
19 
9
30050009
บ้านจั่นโคกรักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:47:16
20 
10
30050010
ด่านขุนทด
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 18:16:59
145 
11
30050011
บ้านละเลิงพิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:34:09
12
30050012
วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:13:12
18 
13
30050013
บ้านพระมะขามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:50:42
15 
14
30050014
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:30:35
11 
15
30050015
บ้านดอนด่านใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:38:37
17 
16
30050016
ชุมชนบ้านกุดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:51:32
12 
17
30050017
ไชยณรงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:05:24
18
30050018
บ้านโกรกลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:27:23
10 
19
30050019
บ้านหนองละมั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:58:43
15 
20
30050020
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:12:47
21
30050021
บ้านหินหล่อง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 21:25:55
22
30050022
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:36:43
16 
23
30050023
บ้านคลองแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:12:02
12 
24
30050024
บ้านโนนเต็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:24:40
18 
25
30050025
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:30:07
15 
26
30050028
บ้านเก่า-บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:30:45
27
30050030
บ้านมะเริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:34:45
28
30050031
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:24:09
17 
29
30050032
บ้านสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:02:37
10 
30
30050034
บ้านประดู่งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:26:34
31
30050035
บ้านแปรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:17:10
20 
32
30050036
บ้านฝายโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:52:14
33
30050038
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:25:37
14 
34
30050039
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:56:11
35
30050040
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:32:08
36
30050041
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:12:19
19 
37
30050042
บ้านโป่งกระสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:38:35
38
30050043
บ้านพันชนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:27:52
16 
39
30050044
บ้านมาบกราด
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 15:30:51
40
30050045
บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 21:36:43
15 
41
30050046
วัดสระจรเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:40:23
14 
42
30050047
บ้านหนองสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:42:05
43
30050048
บ้านเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:23:54
44
30050049
บ้านดอนใหญ่หนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:36:08
12 
45
30050050
บ้านวังสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:35:45
17 
46
30050051
บ้านหนองขุยคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:13:28
47
30050052
บ้านหนองหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:03:06
48
30050053
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:00:01
49
30050054
บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 05:43:10
50
30050055
บ้านใหม่ศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:16:11
51
30050056
วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:48:54
12 
52
30050057
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:33:33
16 
53
30050058
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:50:02
54
30050059
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:58:42
55
30050060
บ้านโคกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:37:31
12 
56
30050061
บ้านหนองกระเทียมใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:16
57
30050062
วัดกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:18:25
58
30050063
บ้านจะบู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:09:34
59
30050064
บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:27:32
60
30050065
บ้านเมืองตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:12:22
61
30050066
บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:55:46
18 
62
30050067
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:11:58
63
30050068
บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:44:00
64
30050069
บ้านดอนมุกมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:35:34
65
30050070
บ้านโค้งตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:54:37
66
30050071
บ้านหนองบัวละคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:34:58
13 
67
30050072
บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:59:14
68
30050073
บ้านหินเพิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:28
69
30050074
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:18:44
20 
70
30050075
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:41:16
20 
71
30050076
บ้านซับพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:16:48
19 
72
30050077
บ้านซับยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:24:15
73
30050078
บ้านป่ารังงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:45:16
74
30050079
บ้านศิลาร่วมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:22:24
20 
75
30050080
บ้านหนองกราดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:34:53
11 
76
30050081
บ้านน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:56:18
11 
77
30050082
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:26:45
78
30050083
บ้านห้วยจรเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:09:14
15 
79
30050084
บ้านกุดนางทอหูก
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:51:12
12 
80
30050085
บ้านค่ายทะยิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:28:41
10 
81
30050086
บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:02:57
82
30050089
บ้านหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:09:25
13 
83
30050090
บ้านท่าขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:46:52
84
30050091
บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:36:11
85
30050092
บ้านกำปัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:53:37
86
30050093
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:16:25
21 
87
30050094
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:36:44
20 
88
30050095
บ้านอ้อไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:28:58
10 
89
30050096
ศรีชลสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:31:22
11 
90
30050097
บ้านกะพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:03:56
91
30050098
บ้านค้างพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:56:06
10 
92
30050100
บ้านซินหนองเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:14:32
17 
93
30050101
บ้านโนนพุทรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:30:22
94
30050102
ชุมชนบ้านด่านจาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:36:23
19 
95
30050103
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:48:52
17 
96
30050104
บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:07:30
20 
97
30050105
บ้านถนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:51:13
19 
98
30050106
บ้านดอนสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:01:09
99
30050107
โนนไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:13:53
23 
100
30050108
บ้านด่านกรงกราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:15:09
19 
101
30050109
บ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:02:06
102
30050110
วัดสระจรเข้
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:21:32
103
30050111
ศิริบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:37:07
104
30050112
บ้านใหม่โคกพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:32:41
12 
105
30050113
บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:39:24
106
30050114
บ้านบัลลังก์สะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:20:52
107
30050115
บ้านโพธิ์ตาสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:01:08
13 
108
30050116
บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:46:22
109
30050117
บ้านสระตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:07:30
13 
110
30050118
บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:18:49
111
30050119
บึงคำคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:40:01
17 
112
30050120
เทพคงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:07:36
113
30050121
บ้านหนองกลางดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:41:23
114
30050122
บุ่งสะอาดวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:12:58
115
30050123
บ้านวัง(สายอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:42:59
19 
116
30050124
ดอนน้ำใสวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:39:08
17 
117
30050125
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:56:52
18 
118
30050126
บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:50:15
119
30050127
บ้านมะค่าดอนทะยิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:18:52
120
30050128
ชุมชนบ้านโคกสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:53:05
41 
121
30050129
บ้านโคกหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:52:57
122
30050130
บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:53:34
123
30050131
บ้านสระตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:15:09
124
30050133
บ้านทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:28:19
125
30050134
บ้านนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:30:26
13 
126
30050135
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:54:41
127
30050136
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:09:15
128
30050137
อนุบาลขามสะแกแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:44:04
29 
129
30050138
บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:17:34
130
30050139
บ้านหญ้าคาโนนแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:48:04
131
30050140
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:18:21
16 
132
30050141
บ้านหนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:34:46
13 
133
30050142
บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:33:20
11 
134
30050143
บ้านโนนผักชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:49:40
17 
135
30050144
บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:29:39
136
30050145
บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:21
10 
137
30050146
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:42:32
138
30050147
บ้านครึมม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:59:21
10 
139
30050148
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:44:21
140
30050149
บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:26:57
15 
141
30050150
บ้านสระแจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:37:06
10 
142
30050151
บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:39:05
16 
143
30050152
ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:42:18
22 
144
30050153
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:11:45
145
30050154
บ้านบุตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:38:57
10 
146
30050156
บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:42:10
17 
147
30050157
บ้านเมืองนาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:38:55
11 
148
30050158
บ้านเสมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:59:02
14 
149
30050160
บ้านห้วยโนนพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:58:35
150
30050161
บ้านเหนือทัพรั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:22:18
13 
151
30050163
บ้านโนนมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:36:01
152
30050164
ชุมชนหนองหัวฟาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:52:57
29 
153
30050165
บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:30:59
154
30050166
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:26:59
155
30050167
บ้านขามทะเลสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:40:28
13 
156
30050168
บ้านโคกแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:07:49
157
30050169
อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:37:40
24 
158
30050170
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:55:36
22 
159
30050171
บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:36:41
160
30050172
บ้านบุระไหว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:22:55
161
30050173
บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:56:52
18 
162
30050174
บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:44:30
11 
163
30050175
บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:15:22
17 
164
30050176
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:36:45
165
30050177
บ้านโกรกกระหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:07:15
166
30050178
บ้านโคกแขวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:16:15
13 
167
30050179
บ้านโตนดพูนผลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:12:00
14 
168
30050180
บ้านพันดุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:27:39
19 
169
30050182
บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:46:49
22 
170
30050183
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:07:27
10 
171
30050184
บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:50:29
172
30050185
บ้านบึงปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:53:07
12 
173
30050186
บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:11:08
17 
174
30050187
บ้านคลองขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:37:17
175
30050188
บ้านกุดสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:11:51
18 
176
30050189
บ้านวังยายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:40:37
12 
177
30050190
บ้านทำนบเทวดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:05:30
178
30050191
บ้านสำนักตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:12:50
21 
179
30050192
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:12:04
12 
180
30050193
บ้านหนองบัวหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:18:12
181
30050194
โรงเรียนบ้านโคกกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:38:39
182
30050195
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:11:02
12 
183
30050197
บ้านวังสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:25:02
18 
184
30050198
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:14:47
18 
185
30050199
บ้านหิงห้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:04:48
186
30050200
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:50:36
187
30050201
บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 07:36:30
15 
188
30050202
กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:00:32
34 
189
30050203
บ้านกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:48:51
190
30050204
บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:11:03
11 
191
30050205
บ้านตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:46:14
192
30050206
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:58:24
193
30050207
บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:04:09
18 
194
30050208
บ้านห้วยหุงเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:49:44
12 
195
30050209
บ้านห้วยสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:52:54
196
30050210
บ้านป่าเพกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:58:46
197
30050212
พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:17:28
15 
198
30050213
บ้านโกรกช้างน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:46:05
199
30050214
บ้านหนองกกตลุกผักไร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:01:39
200
30050215
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:58:12
201
30050216
โรงเรียนบ้านโพนไพล
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:09:58
11 
202
30050217
ชายพะเนาหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:06:48
203
30050218
บ้านกุดจิกหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 06:53:34
204
30050219
มาบกราดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:31:11
20 
205
30050221
บ้านเจริญผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 22:00:19
11 
206
30050222
ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:14:19
34 
207
30050223
สระพระขมาดไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:32:47
17 
208
30050225
บ้านตลุกชั่งโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:04:59
209
30050226
บ้านถนนหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:58:32
210
30050227
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:23:58
211
30050228
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:13:21
12 
212
30050229
บ้านบุเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:30:36
11 
213
30050230
บ้านทำนบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:53:47
21 
     
213 (100.00%)