ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 202 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 179 (88.61%)
1
31010001
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:46:14
2
31010002
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:36:41
3
31010003
บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-28 21:51:53
4
31010004
บ้านกลันทาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:53:30
5
31010005
บ้านท้องเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:20:07
6
31010006
บ้านพระครูน้อย
ยังไม่ยืนยัน
7
31010007
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 09:35:55
8
31010008
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 09:36:14
9
31010009
วัดบ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:56:28
10
31010010
ไตรภูมิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
11
31010011
บ้านโกรกขี้หนู
ยังไม่ยืนยัน
12
31010012
บ้านหนองตราดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 17:17:30
13
31010013
สามัคคีมีชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 09:53:33
14
31010014
บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 16:01:35
15
31010015
บ้านตราดหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 17:03:29
16
31010016
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:02:19
17
31010017
วัดบ้านถลุงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
18
31010018
บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:47:35
19
31010019
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:19:59
20
31010020
บ้านพะไล
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:31:40
21
31010021
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2018-11-21 22:09:52
22
31010022
อนุบาลบุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
23
31010023
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:38:18
24
31010024
บ้านหนองเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:50:43
25
31010025
วัดบ้านสวายสอ
ยังไม่ยืนยัน
26
31010026
วัดบ้านรุน
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 14:22:52
27
31010027
บ้านหนองค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:07:53
28
31010028
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:46:34
29
31010029
บ้านปรุบุมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:43:31
30
31010030
บ้านโคกระกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:55:17
31
31010031
บ้านม่วงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:37:01
32
31010032
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 21:03:49
33
31010033
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:18:56
34
31010034
บ้านหนองโสน
ยังไม่ยืนยัน
35
31010035
บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 00:20:59
36
31010036
บ้านง้าง
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 12:58:06
37
31010037
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:05:21
38
31010038
บ้านหนองมะค่าแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 21:02:43
39
31010039
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:39:24
40
31010040
บ้านสระเกษ
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 09:30:13
41
31010041
บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:12:02
42
31010042
พระครูวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 13:45:11
43
31010043
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:44:32
44
31010044
วัดบ้านเมืองฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:45:03
45
31010045
วัดบ้านเมืองดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:15:38
46
31010046
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:22:20
47
31010047
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:40:56
48
31010048
บ้านหนองทะลอก
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:46:27
49
31010049
วัดสว่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 09:43:23
50
31010050
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:49:54
51
31010051
บ้านสวายจีก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:45:14
52
31010052
บ้านโคกเปราะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 16:08:25
53
31010053
บ้านพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 15:47:33
54
31010054
บ้านฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:54:43
55
31010055
เบญจคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:52:34
56
31010056
บ้านหนองปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:46:26
57
31010057
บ้านถาวร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:03:59
58
31010058
บ้านโคกระกาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:24:00
59
31010059
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:33:14
60
31010060
บ้านตลาดชัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 11:13:45
61
31010061
บ้านกระเดื่อง
ยังไม่ยืนยัน
62
31010062
บ้านร่มไทร
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:56:31
63
31010063
บ้านสารภี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:05:41
64
31010064
ประชาสวัสดิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65
31010065
วัดบ้านสะแกซำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 20:58:41
66
31010066
บ้านตลาดควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:05:01
67
31010067
บ้านฝังงา
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 13:47:06
68
31010068
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:13:09
69
31010069
สะแกโพรงอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:02:47
70
31010070
บ้านหนองมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
71
31010071
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:48:34
72
31010072
บ้านสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 11:35:55
73
31010073
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:11:59
74
31010074
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:24:29
75
31010075
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
76
31010076
บ้านเสม็ดโคกตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:42:08
77
31010077
โสภณวรวัฒน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 01:16:42
78
31010078
บ้านโคกหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:44:06
79
31010079
วัดบ้านเย้ยสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:23:55
80
31010080
บ้านสำโรงโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 11:55:37
81
31010081
บ้านม่วงโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 04:57:07
82
31010082
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:47:44
83
31010083
บ้านมาบสมอ
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 16:08:14
84
31010084
วัดบ้านบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:44:40
85
31010085
บ้านหนองตราด
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:12:01
86
31010086
วัดสถานีหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:28:32
87
31010087
ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:32:45
88
31010088
วิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 00:20:20
89
31010089
บ้านหลักเขต
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:05:55
90
31010090
บ้านโคกเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:03:32
91
31010091
ประกาศธรรมคุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 23:39:39
92
31010092
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 09:43:39
93
31010093
คงชัยสิทธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 16:56:47
94
31010094
เสนศิริอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:21:23
95
31010095
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 14:28:16
96
31010096
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:22:51
97
31010097
บ้านกวางงอย
ยังไม่ยืนยัน
98
31010098
วัดโกรกประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:54:54
99
31010099
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:51:08
100
31010100
วัดโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 18:36:08
101
31010101
บ้านลุงม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:02:40
102
31010102
บ้านสระคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 14:59:50
103
31010103
วัดโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 11:35:05
104
31010104
เรืองทองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 10:45:29
105
31010105
บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:07:58
106
31010106
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 13:12:31
107
31010107
บ้านหนองเฒ่ากา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 04:28:21
108
31010108
บ้านหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:21:44
109
31010109
วัดขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 07:07:55
110
31010110
บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 12:18:42
111
31010111
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:32:09
112
31010112
บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:07:48
113
31010113
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:21:02
114
31010114
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:50:09
115
31010115
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:54:42
116
31010116
บ้านหนองตาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:18:00
117
31010117
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:51:09
118
31010118
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:15:52
119
31010119
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:26:25
120
31010120
บ้านบริหารชนบท
ยังไม่ยืนยัน
121
31010121
บ้านทะเมนชัย
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 10:34:23
122
31010122
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 07:01:47
123
31010123
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:29:20
124
31010124
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 21:43:12
125
31010125
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:46:08
126
31010126
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:16:45
127
31010127
บ้านนาศรีนวล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:22:27
128
31010128
บ้านตูมหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 13:52:49
129
31010129
วัดบ้านบุโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:48:51
130
31010130
บ้านผไทรินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-09-04 10:09:45
131
31010131
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:05:00
132
31010132
วัดบ้านโคกซาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 00:45:22
133
31010133
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
134
31010134
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:02:12
135
31010135
รวมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 14:23:33
136
31010136
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:48:45
137
31010137
บ้านเมืองแฝก
ยังไม่ยืนยัน
138
31010138
บ้านตูบช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:23:20
139
31010139
วัดหนองเก้าข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 21:00:07
140
31010140
วัดหนองครก
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:26:48
141
31010141
วัดหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 09:29:40
142
31010142
บ้านห้วยมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 13:46:09
143
31010143
วัดหนองขุนปราบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 17:56:58
144
31010144
อนุบาลลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 15:20:22
145
31010145
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 16:08:30
146
31010146
บ้านแสลงพัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:28:26
147
31010147
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 11:44:09
148
31010148
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 16:52:16
149
31010149
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 12:36:13
150
31010150
บ้านหนองระนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:37:27
151
31010151
บ้านหนองผักโพด
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 20:51:33
152
31010152
จตุคามสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
153
31010153
วัดบ้านหนองกะทิง
ยังไม่ยืนยัน
154
31010154
ไตรคามสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 08:43:39
155
31010155
วัดบ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:19:05
156
31010156
บ้านหนองซอแซ
ยังไม่ยืนยัน
157
31010157
บ้านหนองเมืองต่ำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:04:40
158
31010158
บ้านแท่นพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:08:12
159
31010159
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:53:53
160
31010160
บ้านบุตาวงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:36:37
161
31010161
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:09:55
162
31010162
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:19:00
163
31010163
บ้านห้วยศาลา
ยังไม่ยืนยัน
164
31010164
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:05:53
165
31010165
วัดบ้านตะขบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 10:44:07
166
31010166
วัดหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:25:03
167
31010167
วัดบ้านหินโคน
ยังไม่ยืนยัน
168
31010168
วัดกะทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:38:46
169
31010169
วัดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:22:36
170
31010170
บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:00:18
171
31010171
บ้านช่อผกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 00:26:35
172
31010172
บ้านบุหนองเทา
ยังไม่ยืนยัน
173
31010173
บ้านสำโรงโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:17:17
174
31010174
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:34:47
175
31010175
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:39:35
176
31010176
อนุบาลชำนิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:09:01
177
31010177
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:59:59
178
31010178
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:04:23
179
31010179
บ้านประคอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:23:58
180
31010180
บ้านกระโดนกะลันทา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 15:18:47
181
31010181
วัดละลวด
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:01:38
182
31010182
บ้านหนองพะอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:59:01
183
31010183
บ้านหนองเพิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:24:54
184
31010184
บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:16:09
185
31010185
วัดหนองปล่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:24:41
186
31010186
บ้านตาเหล็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:49:47
187
31010187
มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:01:28
188
31010188
บ้านหนองแต้พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:50:47
189
31010189
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:18:09
190
31010190
บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:45:26
191
31010191
บ้านสำโรงสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:04:36
192
31010192
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:43:12
193
31010193
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:10:18
194
31010194
อนุบาลบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:13:37
195
31010195
บ้านตะโคงสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
196
31010196
โนนสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:39:26
197
31010197
วัดบ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
198
31010199
บ้านบุมะขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:39:55
199
31010200
วัดบ้านกะชาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:51:00
200
31010201
บ้านตะโกตาเนตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:03:08
201
31010202
วัดบ้านกะหาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:53:13
202
31010203
วัดบ้านปลัดปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2018-09-03 13:39:21
     
179 (88.61%)