ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 193 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 191 (98.96%)
ครู/บุคลากร
1
31040001
บ้านกอกโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:51:38
2
31040002
บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
3
31040003
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:05:20
14 
4
31040004
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:34:11
5
31040005
อนุบาลคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:04:35
27 
6
31040006
บ้านคูบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:37:00
7
31040007
บ้านหนองติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:42:19
17 
8
31040008
บ้านปะคำดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 15:09:30
9
31040009
บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:45:41
11 
10
31040010
วัดบ้านสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:42:44
11 
11
31040011
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:26:00
12
31040012
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:01:42
13
31040013
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:56:24
15 
14
31040014
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 20:29:11
14 
15
31040015
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:03:57
16
31040016
บ้านปะคำสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:22:45
11 
17
31040017
บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 07:10:43
18
31040018
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:29:21
19
31040019
บ้านโนนเพกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:38:08
20
31040020
บ้านแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:18:53
10 
21
31040021
บ้านหนองนางดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:41:17
22
31040022
วัดบ้านเบาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:53:47
13 
23
31040023
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 16:24:11
24
31040024
บ้านหนองขุนพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:39:49
25
31040025
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:20:02
10 
26
31040026
บ้านดงย่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:22:42
13 
27
31040027
บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:56:04
20 
28
31040028
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:28:30
29
31040029
วัดบ้านปะเคียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:59:47
22 
30
31040030
บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:43:31
31
31040031
บ้านพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:14:31
11 
32
31040032
วัดบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:17:45
19 
33
31040033
บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:23:25
34
31040034
บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:15:12
14 
35
31040035
ไตรคามศรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:25:22
14 
36
31040036
บ้านสระปะคำถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:14:54
37
31040037
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:35:37
38
31040038
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:25:00
11 
39
31040039
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:33:46
10 
40
31040040
ชุมชนบ้านหนองขมาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:28:56
21 
41
31040041
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:06:26
10 
42
31040042
บ้านคูบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:33:21
18 
43
31040043
โนนมาลัยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:55
10 
44
31040044
บ้านโศกนาคท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:51:01
45
31040045
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:55:31
46
31040046
บ้านหนองรัก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:17:29
10 
47
31040047
บ้านตาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:39:25
12 
48
31040048
บ้านสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:17:15
18 
49
31040049
บ้านหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:38:33
22 
50
31040050
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:43:45
16 
51
31040051
บ้านบุ่งเบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:20
21 
52
31040052
บ้านข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:22:26
11 
53
31040053
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:53:54
10 
54
31040054
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:50:57
55
31040055
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:01:31
19 
56
31040056
บ้านเพียแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:26:51
17 
57
31040057
วัดเทพรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:54:19
58
31040058
บ้านดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:43:50
59
31040059
บ้านยางนกคู่
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:37:18
60
31040060
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:26:39
16 
61
31040061
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:33:46
19 
62
31040062
วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:00:19
63
31040063
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:03:08
64
31040064
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:23:33
65
31040065
วัดท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 15:33:06
21 
66
31040066
อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:57:03
48 
67
31040067
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:16:19
18 
68
31040068
วัดวงษ์วารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:58:34
11 
69
31040069
บ้านซาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 13:28:55
70
31040070
วัดวรดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:26
10 
71
31040071
ชุมชนบ้านหายโศก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:40:44
18 
72
31040072
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:29:18
12 
73
31040073
บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:23:22
21 
74
31040074
บ้านหนองปุนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:39:22
19 
75
31040075
บ้านหนองยาง-หนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:17:15
76
31040076
บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:48:07
77
31040077
บ้านตามา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:47:31
14 
78
31040078
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:00:09
22 
79
31040079
บ้านโคกสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:44:30
17 
80
31040080
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:11
18 
81
31040081
บ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:56:27
13 
82
31040082
บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:44:48
83
31040083
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:37:10
26 
84
31040084
บ้านนาลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:52:36
85
31040085
บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:24:43
86
31040086
บ้านกุดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:38:12
87
31040087
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 16:30:12
88
31040088
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:54:36
18 
89
31040089
บ้านสำโรงพิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:50:34
90
31040090
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:39:35
19 
91
31040091
บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:30:50
92
31040092
บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:17:12
12 
93
31040093
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:24:37
94
31040094
บ้านทุ่งวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:16:57
31 
95
31040095
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:12:07
16 
96
31040096
บ้านสระกอไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:37:26
97
31040097
บ้านดงยายเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:55:45
17 
98
31040098
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 18:16:37
37 
99
31040099
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:03:43
13 
100
31040100
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:06:14
18 
101
31040101
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:43:29
102
31040102
บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:07:57
103
31040103
บ้านเมืองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:31:28
23 
104
31040104
บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:24:54
14 
105
31040105
บ้านหนองปลาแดก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:47:27
106
31040106
บ้านหนองนกเกรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:23:51
22 
107
31040107
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:05:19
108
31040108
บ้านร่อนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:46:28
14 
109
31040109
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:38:44
11 
110
31040110
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 21:32:40
10 
111
31040111
บ้านปรือเกียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:21:41
11 
112
31040112
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:22:50
17 
113
31040113
บ้านจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:33:31
114
31040114
บ้านกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:26:32
11 
115
31040115
บ้านโคกสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:51:38
116
31040116
บ้านสตึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:51:10
57 
117
31040117
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:40:44
20 
118
31040118
บ้านยางน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:54:55
119
31040119
บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:46:03
19 
120
31040120
บ้านตาโหงก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:16:31
121
31040121
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:16:31
122
31040122
บ้านพงแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:44:26
123
31040123
บ้านปลัดมุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:05:22
19 
124
31040124
บ้านปากช่องสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:11:09
13 
125
31040125
ชุมชนบ้านสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:36:48
126
31040126
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:21:47
12 
127
31040127
วัดบ้านพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:52:02
12 
128
31040128
บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:47:07
129
31040129
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:58:51
12 
130
31040130
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:51:01
33 
131
31040131
บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:23:23
14 
132
31040132
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:12:41
13 
133
31040133
วัดบ้านสวายตางวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:51:22
15 
134
31040134
วัดฤาษีสถิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:14:13
24 
135
31040135
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:12:52
17 
136
31040136
วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:11:35
137
31040137
วัดสิริมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:42:07
21 
138
31040138
อนุบาลนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:55:12
21 
139
31040139
วัดบุปผาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:34:38
140
31040140
บ้านโศกกะฐิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:17:35
141
31040141
วัดท่าเรียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:21:04
17 
142
31040142
วัดพนมวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:40:16
143
31040143
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:46:06
14 
144
31040144
อมรสิริสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:49:20
22 
145
31040145
วัดสระทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:33:40
146
31040146
วัดทรงสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:21:17
147
31040147
วัดธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:16:02
148
31040148
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:21:55
149
31040149
สามัคคีเทพอำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 20:15:40
150
31040150
ชุมชนบ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:39:42
17 
151
31040151
วัดชัยสมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:38:12
152
31040152
สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:01:47
12 
153
31040153
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
14 
154
31040154
วัดสมณาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:18:20
10 
155
31040155
บ้านโนนไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:11:04
12 
156
31040156
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:48:47
157
31040157
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:19:45
158
31040158
วัดสุคันธารมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:27:50
22 
159
31040159
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:40:28
160
31040160
วัดอิสาณ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:35:03
10 
161
31040161
วัดชายอรัญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:03:15
162
31040162
บ้านกอกดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 21:07:16
163
31040163
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:48:25
17 
164
31040164
วัดพลสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 20:03:02
165
31040165
วัดเทพประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 17:54:17
166
31040166
วัดเทพรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:47:53
167
31040167
วัดสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:54:34
168
31040168
บ้านกม.ศูนย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:16:17
15 
169
31040169
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:23:06
10 
170
31040170
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:38:22
18 
171
31040171
วัดไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:09:25
172
31040172
วัดศรีสุนทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 04:50:55
173
31040173
จุฬางกูรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:58
174
31040174
วัดหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:48:03
11 
175
31040175
อนุบาลแคนดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:34:55
25 
176
31040176
บ้านหนองการะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:50:58
22 
177
31040177
วัดราษฏร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:05:35
12 
178
31040178
บ้านยางทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:54:16
18 
179
31040179
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 06:52:47
12 
180
31040180
บ้านกระทุ่มเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:54:21
11 
181
31040181
บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:34:42
12 
182
31040182
บ้านป่าหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 18:27:24
183
31040183
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:09:37
11 
184
31040184
บ้านขามพิมาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:21:56
10 
185
31040185
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:53:09
11 
186
31040186
บ้านซาดหัวหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:11:11
17 
187
31040187
บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:50:23
188
31040188
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:26:49
189
31040189
บ้านตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:15:09
190
31040191
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:32:36
10 
191
31040192
บ้านหนองหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:11:26
19 
192
31040193
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:56:36
193
31040194
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:21:56
27 
     
191 (98.96%)