ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 194 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 194 (100.00%)
1
31040001
บ้านกอกโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 13:04:23
2
31040002
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 17:30:13
3
31040003
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 21:14:50
4
31040004
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:48:27
5
31040005
อนุบาลคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 16:26:08
6
31040006
บ้านคูบอน
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 22:07:35
7
31040007
บ้านหนองติ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:29:01
8
31040008
บ้านปะคำดง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 17:45:00
9
31040009
บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:40:04
10
31040010
วัดบ้านสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 09:39:35
11
31040011
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:52:08
12
31040012
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:51:14
13
31040013
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 12:52:36
14
31040014
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 15:08:06
15
31040015
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:50:43
16
31040016
บ้านปะคำสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 15:07:43
17
31040017
บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 12:27:26
18
31040018
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 11:35:03
19
31040019
บ้านโนนเพกา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:52:24
20
31040020
บ้านแพ
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 20:26:20
21
31040021
บ้านหนองนางดำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 08:58:16
22
31040022
วัดบ้านเบาน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:24:13
23
31040023
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 20:01:20
24
31040024
บ้านหนองขุนพรม
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 13:44:32
25
31040025
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:54:18
26
31040026
บ้านดงย่อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 16:28:12
27
31040027
บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 14:23:56
28
31040028
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 22:07:02
29
31040029
วัดบ้านปะเคียบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:45:36
30
31040030
บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 20:47:57
31
31040031
บ้านพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 15:28:07
32
31040032
วัดบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 08:59:20
33
31040033
บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:54:03
34
31040034
บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:54:52
35
31040035
ไตรคามศรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 21:26:48
36
31040036
บ้านสระปะคำถาวร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:29:06
37
31040037
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:20:41
38
31040038
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 10:15:26
39
31040039
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:36:06
40
31040040
ชุมชนบ้านหนองขมาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 03:46:34
41
31040041
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 10:15:33
42
31040042
บ้านคูบัว
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:20:59
43
31040043
โนนมาลัยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:21:48
44
31040044
บ้านโศกนาคท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:10:54
45
31040045
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:33:59
46
31040046
บ้านหนองรัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:10:16
47
31040047
บ้านตาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:59:49
48
31040048
บ้านสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:41:32
49
31040049
บ้านหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:29:39
50
31040050
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 10:11:16
51
31040051
บ้านบุ่งเบา
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 13:30:35
52
31040052
บ้านข่อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 08:41:12
53
31040053
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 13:18:47
54
31040054
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2017-05-21 10:53:03
55
31040055
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 16:01:25
56
31040056
บ้านเพียแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:27:13
57
31040057
วัดเทพรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 10:39:07
58
31040058
บ้านดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 19:29:53
59
31040059
บ้านยางนกคู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 12:51:25
60
31040060
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 11:28:14
61
31040061
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:26:42
62
31040062
วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 14:29:35
63
31040063
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:54:29
64
31040064
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:47:58
65
31040065
วัดท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 13:49:20
66
31040066
อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 14:11:47
67
31040067
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 17:31:09
68
31040068
วัดวงษ์วารี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 19:14:58
69
31040069
บ้านซาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:45:07
70
31040070
วัดวรดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:22:31
71
31040071
ชุมชนบ้านหายโศก
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:00:25
72
31040072
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 15:31:21
73
31040073
บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:48:29
74
31040074
บ้านหนองปุนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 15:29:39
75
31040075
บ้านหนองยาง-หนองจาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:00:42
76
31040076
บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:38:31
77
31040077
บ้านตามา
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:47:08
78
31040078
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:09:06
79
31040079
บ้านโคกสิงห์
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 14:14:44
80
31040080
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 10:39:28
81
31040081
บ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 11:13:14
82
31040082
บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:08:04
83
31040083
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:01:04
84
31040084
บ้านนาลาว
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 09:40:51
85
31040085
บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 09:09:37
86
31040086
บ้านกุดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 12:37:54
87
31040087
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:31:23
88
31040088
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 16:16:18
89
31040089
บ้านสำโรงพิมาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:01:30
90
31040090
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:07:48
91
31040091
บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 14:19:45
92
31040092
บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 13:00:08
93
31040093
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:53:33
94
31040094
บ้านทุ่งวัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 11:51:43
95
31040095
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:48:40
96
31040096
บ้านสระกอไทร
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:41:06
97
31040097
บ้านดงยายเภา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:56:28
98
31040098
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 09:45:58
99
31040099
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 12:46:46
100
31040100
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 18:42:05
101
31040101
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 11:00:28
102
31040102
บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 11:08:47
103
31040103
บ้านเมืองแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 23:41:38
104
31040104
บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:20:54
105
31040105
บ้านหนองปลาแดก
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 10:44:19
106
31040106
บ้านหนองนกเกรียน
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 15:16:23
107
31040107
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 15:19:00
108
31040108
บ้านร่อนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:25:31
109
31040109
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:33:16
110
31040110
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:03:09
111
31040111
บ้านปรือเกียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:50:25
112
31040112
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:06:58
113
31040113
บ้านจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 11:49:11
114
31040114
บ้านกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 15:19:27
115
31040115
บ้านโคกสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:48:01
116
31040116
บ้านสตึก
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:02:26
117
31040117
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 16:38:55
118
31040118
บ้านยางน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 16:45:58
119
31040119
บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:54:15
120
31040120
บ้านตาโหงก
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 10:10:40
121
31040121
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:10:24
122
31040122
บ้านพงแขม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:21:19
123
31040123
บ้านปลัดมุม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:07:19
124
31040124
บ้านปากช่องสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:33:07
125
31040125
ชุมชนบ้านสะแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:44:13
126
31040126
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 10:55:49
127
31040127
วัดบ้านพลับ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 14:29:43
128
31040128
บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 19:51:34
129
31040129
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:06:48
130
31040130
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 10:15:17
131
31040131
บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:24:36
132
31040132
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:14:11
133
31040133
วัดบ้านสวายตางวน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:24:31
134
31040134
วัดฤาษีสถิต
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:17:12
135
31040135
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 21:32:06
136
31040136
วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:21:21
137
31040137
วัดสิริมงคล
ยืนยันแล้ว
2017-05-21 15:31:58
138
31040138
อนุบาลนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:49:12
139
31040139
วัดบุปผาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 14:43:15
140
31040140
บ้านโศกกะฐิน
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:12:57
141
31040141
วัดท่าเรียบ
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 11:51:54
142
31040142
วัดพนมวัน
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 09:48:36
143
31040143
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:20:00
144
31040144
อมรสิริสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 06:41:45
145
31040145
วัดสระทอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:11:29
146
31040146
วัดทรงสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:28:51
147
31040147
วัดธาตุ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:03:18
148
31040148
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:03:27
149
31040149
สามัคคีเทพอำนวย
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 17:07:31
150
31040150
ชุมชนบ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:10:46
151
31040151
วัดชัยสมพร
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:01:18
152
31040152
สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 11:29:43
153
31040153
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 12:55:58
154
31040154
วัดสมณาวาส
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:06:36
155
31040155
บ้านโนนไฮ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:18:14
156
31040156
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:15:38
157
31040157
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:03:40
158
31040158
วัดสุคันธารมย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 22:07:16
159
31040159
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 02:14:13
160
31040160
วัดอิสาณ
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:41:21
161
31040161
วัดชายอรัญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:07:53
162
31040162
บ้านกอกดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:19:28
163
31040163
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:49:19
164
31040164
วัดพลสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:58:59
165
31040165
วัดเทพประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:04:14
166
31040166
วัดเทพรังษี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:11:32
167
31040167
วัดสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:53:28
168
31040168
บ้านกม.ศูนย์
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 15:54:22
169
31040169
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 11:34:19
170
31040170
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:37:33
171
31040171
วัดไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 14:04:55
172
31040172
วัดศรีสุนทร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:46:14
173
31040173
จุฬางกูรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 16:07:16
174
31040174
วัดหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:46:46
175
31040175
อนุบาลแคนดง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 08:06:52
176
31040176
บ้านหนองการะโก
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 08:57:34
177
31040177
วัดราษฏร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:14:56
178
31040178
บ้านยางทะเล
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 12:55:20
179
31040179
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 20:33:10
180
31040180
บ้านกระทุ่มเครือ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 14:54:01
181
31040181
บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:50:48
182
31040182
บ้านป่าหนาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:15:53
183
31040183
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:16:40
184
31040184
บ้านขามพิมาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 14:56:36
185
31040185
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:40:29
186
31040186
บ้านซาดหัวหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:50:09
187
31040187
บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:05:44
188
31040188
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 20:42:38
189
31040189
บ้านตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:43:48
190
31040190
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 13:33:24
191
31040191
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:25:15
192
31040192
บ้านหนองหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:03:06
193
31040193
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 09:41:53
194
31040194
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:16:25
     
194 (100.00%)