ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 194 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 87 (44.85%)
1
31040001
บ้านกอกโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 13:04:23
2
31040002
บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
3
31040003
บ้านจิก
ยังไม่ยืนยัน
4
31040004
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:48:27
5
31040005
อนุบาลคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
6
31040006
บ้านคูบอน
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 22:07:35
7
31040007
บ้านหนองติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
8
31040008
บ้านปะคำดง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 17:45:00
9
31040009
บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:40:04
10
31040010
วัดบ้านสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 09:39:35
11
31040011
บ้านหนองดุม
ยังไม่ยืนยัน
12
31040012
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:51:14
13
31040013
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 12:52:36
14
31040014
บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
15
31040015
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
16
31040016
บ้านปะคำสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 15:07:43
17
31040017
บ้านสวายสอ
ยังไม่ยืนยัน
18
31040018
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 11:35:03
19
31040019
บ้านโนนเพกา
ยังไม่ยืนยัน
20
31040020
บ้านแพ
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 20:26:20
21
31040021
บ้านหนองนางดำ
ยังไม่ยืนยัน
22
31040022
วัดบ้านเบาน้อย
ยังไม่ยืนยัน
23
31040023
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 20:01:20
24
31040024
บ้านหนองขุนพรม
ยังไม่ยืนยัน
25
31040025
บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
26
31040026
บ้านดงย่อ
ยังไม่ยืนยัน
27
31040027
บ้านเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
28
31040028
บ้านโจด
ยังไม่ยืนยัน
29
31040029
วัดบ้านปะเคียบ
ยังไม่ยืนยัน
30
31040030
บ้านสระขี้ตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
31
31040031
บ้านพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 15:28:07
32
31040032
วัดบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
33
31040033
บ้านโนนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
34
31040034
บ้านหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
35
31040035
ไตรคามศรีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
36
31040036
บ้านสระปะคำถาวร
ยังไม่ยืนยัน
37
31040037
บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
38
31040038
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 10:15:26
39
31040039
บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
40
31040040
ชุมชนบ้านหนองขมาร
ยังไม่ยืนยัน
41
31040041
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 10:15:33
42
31040042
บ้านคูบัว
ยังไม่ยืนยัน
43
31040043
วัดบ้านโนนมาลัย
ยังไม่ยืนยัน
44
31040044
บ้านโศกนาคท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:10:54
45
31040045
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
46
31040046
บ้านหนองรัก
ยังไม่ยืนยัน
47
31040047
บ้านตาหล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
48
31040048
บ้านสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:41:32
49
31040049
บ้านหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:29:39
50
31040050
วัดโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
51
31040051
บ้านบุ่งเบา
ยังไม่ยืนยัน
52
31040052
บ้านข่อย
ยังไม่ยืนยัน
53
31040053
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 13:18:47
54
31040054
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2017-05-21 10:53:03
55
31040055
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
56
31040056
บ้านเพียแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:27:13
57
31040057
วัดเทพรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 10:39:07
58
31040058
บ้านดอนตูม
ยังไม่ยืนยัน
59
31040059
บ้านยางนกคู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 12:51:25
60
31040060
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 11:28:14
61
31040061
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:26:42
62
31040062
วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 14:29:35
63
31040063
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:54:29
64
31040064
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
65
31040065
วัดท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 13:49:20
66
31040066
อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
67
31040067
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 17:31:09
68
31040068
วัดวงษ์วารี
ยังไม่ยืนยัน
69
31040069
บ้านซาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:45:07
70
31040070
วัดวรดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
71
31040071
ชุมชนบ้านหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
72
31040072
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 15:31:21
73
31040073
บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
74
31040074
บ้านหนองปุนสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
75
31040075
บ้านหนองยาง-หนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
76
31040076
บ้านหญ้าคา
ยังไม่ยืนยัน
77
31040077
บ้านตามา
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:47:08
78
31040078
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:09:06
79
31040079
บ้านโคกสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
80
31040080
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 10:39:28
81
31040081
บ้านเสม็ด
ยังไม่ยืนยัน
82
31040082
บ้านหนองหัวควาย
ยังไม่ยืนยัน
83
31040083
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ยังไม่ยืนยัน
84
31040084
บ้านนาลาว
ยังไม่ยืนยัน
85
31040085
บ้านละกอ
ยังไม่ยืนยัน
86
31040086
บ้านกุดน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
87
31040087
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:31:23
88
31040088
บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
89
31040089
บ้านสำโรงพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
90
31040090
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:07:48
91
31040091
บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 14:19:45
92
31040092
บ้านหนองครก
ยังไม่ยืนยัน
93
31040093
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:53:33
94
31040094
บ้านทุ่งวัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 11:51:43
95
31040095
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
96
31040096
บ้านสระกอไทร
ยังไม่ยืนยัน
97
31040097
บ้านดงยายเภา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:56:28
98
31040098
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
99
31040099
บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
100
31040100
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 18:42:05
101
31040101
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 11:00:28
102
31040102
บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ยังไม่ยืนยัน
103
31040103
บ้านเมืองแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 23:41:38
104
31040104
บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:20:54
105
31040105
บ้านหนองปลาแดก
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 10:44:19
106
31040106
บ้านหนองนกเกรียน
ยังไม่ยืนยัน
107
31040107
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 15:19:00
108
31040108
บ้านร่อนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:25:31
109
31040109
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
110
31040110
บ้านขาม
ยังไม่ยืนยัน
111
31040111
บ้านปรือเกียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:50:25
112
31040112
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
113
31040113
บ้านจะหลวย
ยังไม่ยืนยัน
114
31040114
บ้านกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
115
31040115
บ้านโคกสุพรรณ
ยังไม่ยืนยัน
116
31040116
บ้านสตึก
ยังไม่ยืนยัน
117
31040117
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 16:38:55
118
31040118
บ้านยางน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 16:45:58
119
31040119
บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:54:15
120
31040120
บ้านตาโหงก
ยังไม่ยืนยัน
121
31040121
บ้านหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
122
31040122
บ้านพงแขม
ยังไม่ยืนยัน
123
31040123
บ้านปลัดมุม
ยังไม่ยืนยัน
124
31040124
บ้านปากช่องสนามชัย
ยังไม่ยืนยัน
125
31040125
ชุมชนบ้านสะแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:44:13
126
31040126
บ้านโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
127
31040127
วัดบ้านพลับ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 14:29:43
128
31040128
บ้านโคกเมือง
ยังไม่ยืนยัน
129
31040129
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 10:06:48
130
31040130
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 10:15:17
131
31040131
บ้านหนองกับ
ยังไม่ยืนยัน
132
31040132
บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
133
31040133
วัดบ้านสวายตางวน
ยังไม่ยืนยัน
134
31040134
วัดฤาษีสถิต
ยังไม่ยืนยัน
135
31040135
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 21:32:06
136
31040136
วัดโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
137
31040137
วัดสิริมงคล
ยืนยันแล้ว
2017-05-21 15:31:58
138
31040138
อนุบาลนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:49:12
139
31040139
วัดบุปผาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 14:43:15
140
31040140
บ้านโศกกะฐิน
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:12:57
141
31040141
วัดท่าเรียบ
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 11:51:54
142
31040142
วัดพนมวัน
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 09:48:36
143
31040143
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:20:00
144
31040144
อมรสิริสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 06:41:45
145
31040145
วัดสระทอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:11:29
146
31040146
วัดทรงสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
147
31040147
วัดธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
148
31040148
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
149
31040149
สามัคคีเทพอำนวย
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 17:07:31
150
31040150
ชุมชนบ้านนาแพง
ยังไม่ยืนยัน
151
31040151
วัดชัยสมพร
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:01:18
152
31040152
สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 11:29:43
153
31040153
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
154
31040154
วัดสมณาวาส
ยังไม่ยืนยัน
155
31040155
บ้านโนนไฮ
ยังไม่ยืนยัน
156
31040156
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:15:38
157
31040157
บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
158
31040158
วัดสุคันธารมย์
ยังไม่ยืนยัน
159
31040159
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 02:14:13
160
31040160
วัดอิสาณ
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:41:21
161
31040161
วัดชายอรัญ
ยังไม่ยืนยัน
162
31040162
บ้านกอกดอนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
163
31040163
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:49:19
164
31040164
วัดพลสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
165
31040165
วัดเทพประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:04:14
166
31040166
วัดเทพรังษี
ยังไม่ยืนยัน
167
31040167
วัดสระจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
168
31040168
บ้านกม.ศูนย์
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 15:54:22
169
31040169
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 11:34:19
170
31040170
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:37:33
171
31040171
วัดไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 14:04:55
172
31040172
วัดศรีสุนทร
ยังไม่ยืนยัน
173
31040173
จุฬางกูรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
174
31040174
วัดหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:46:46
175
31040175
อนุบาลแคนดง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 08:06:52
176
31040176
บ้านหนองการะโก
ยังไม่ยืนยัน
177
31040177
วัดราษฏร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
178
31040178
บ้านยางทะเล
ยังไม่ยืนยัน
179
31040179
บ้านโนนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
180
31040180
บ้านกระทุ่มเครือ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 14:54:01
181
31040181
บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:50:48
182
31040182
บ้านป่าหนาม
ยังไม่ยืนยัน
183
31040183
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
184
31040184
บ้านขามพิมาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 14:56:36
185
31040185
บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
186
31040186
บ้านซาดหัวหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:50:09
187
31040187
บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
188
31040188
บ้านงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
189
31040189
บ้านตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:43:48
190
31040190
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 13:33:24
191
31040191
บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
192
31040192
บ้านหนองหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:03:06
193
31040193
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 09:41:53
194
31040194
บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
     
87 (44.85%)