ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 194 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 194 (100.00%)
1
31040001
บ้านกอกโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:28:39
2
31040002
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:28:20
3
31040003
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:28:52
4
31040004
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:29:04
5
31040005
อนุบาลคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:13:18
6
31040006
บ้านคูบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:29:35
7
31040007
บ้านหนองติ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 20:16:04
8
31040008
บ้านปะคำดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 18:01:59
9
31040009
บ้านโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:30:09
10
31040010
วัดบ้านสำราญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:14:44
11
31040011
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:12:02
12
31040012
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:00:41
13
31040013
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:30:19
14
31040014
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:40:04
15
31040015
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:23:49
16
31040016
บ้านปะคำสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:36:06
17
31040017
บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:39:57
18
31040018
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:15:23
19
31040019
บ้านโนนเพกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:25:18
20
31040020
บ้านแพ
ยืนยันแล้ว
2018-05-11 08:33:32
21
31040021
บ้านหนองนางดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:02:11
22
31040022
วัดบ้านเบาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:43:45
23
31040023
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 20:09:19
24
31040024
บ้านหนองขุนพรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:30:44
25
31040025
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:07:16
26
31040026
บ้านดงย่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:39:46
27
31040027
บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:03:45
28
31040028
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 09:07:53
29
31040029
วัดบ้านปะเคียบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:30:51
30
31040030
บ้านสระขี้ตุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:44:52
31
31040031
บ้านพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 14:18:13
32
31040032
วัดบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:36:55
33
31040033
บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:07:04
34
31040034
บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:32:06
35
31040035
ไตรคามศรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:46:03
36
31040036
บ้านสระปะคำถาวร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:31:14
37
31040037
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:34:12
38
31040038
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:45:45
39
31040039
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:20:36
40
31040040
ชุมชนบ้านหนองขมาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:10:09
41
31040041
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 11:24:10
42
31040042
บ้านคูบัว
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:35:37
43
31040043
โนนมาลัยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:10:26
44
31040044
บ้านโศกนาคท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:39:06
45
31040045
บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:10:19
46
31040046
บ้านหนองรัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:38:08
47
31040047
บ้านตาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:38:54
48
31040048
บ้านสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:38:49
49
31040049
บ้านหินเหล็กไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:28:47
50
31040050
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:27:22
51
31040051
บ้านบุ่งเบา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:03:26
52
31040052
บ้านข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:03:46
53
31040053
บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:42:17
54
31040054
วัดสุวรรณาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:31:31
55
31040055
บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:38:39
56
31040056
บ้านเพียแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 20:02:00
57
31040057
วัดเทพรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:16:02
58
31040058
บ้านดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:38:29
59
31040059
บ้านยางนกคู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:57:01
60
31040060
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:31:40
61
31040061
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:30:52
62
31040062
วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:38:09
63
31040063
ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:14:22
64
31040064
บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 16:46:52
65
31040065
วัดท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:48:57
66
31040066
อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 18:49:01
67
31040067
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:48:43
68
31040068
วัดวงษ์วารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:31:47
69
31040069
บ้านซาดศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 08:51:56
70
31040070
วัดวรดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:56:13
71
31040071
ชุมชนบ้านหายโศก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:57:13
72
31040072
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:32:19
73
31040073
บ้านกระสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:37:44
74
31040074
บ้านหนองปุนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:37:38
75
31040075
บ้านหนองยาง-หนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:10:25
76
31040076
บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:45:40
77
31040077
บ้านตามา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:35:57
78
31040078
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:31:43
79
31040079
บ้านโคกสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:50:47
80
31040080
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:37:28
81
31040081
บ้านเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 18:51:13
82
31040082
บ้านหนองหัวควาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:48:20
83
31040083
ชุมชนบ้านดอนมนต์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:37:12
84
31040084
บ้านนาลาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:37:07
85
31040085
บ้านละกอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:37:01
86
31040086
บ้านกุดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:02:15
87
31040087
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:59:29
88
31040088
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:36:51
89
31040089
บ้านสำโรงพิมาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 13:17:24
90
31040090
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 22:17:25
91
31040091
บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:11:49
92
31040092
บ้านหนองครก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:36:45
93
31040093
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:03:07
94
31040094
บ้านทุ่งวัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:23:04
95
31040095
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:33:08
96
31040096
บ้านสระกอไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:55:55
97
31040097
บ้านดงยายเภา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:39:10
98
31040098
อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:24:58
99
31040099
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:13:40
100
31040100
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:04:49
101
31040101
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:45:48
102
31040102
บ้านหนองบัวเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:22:27
103
31040103
บ้านเมืองแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:36:18
104
31040104
บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:36:09
105
31040105
บ้านหนองปลาแดก
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 16:29:59
106
31040106
บ้านหนองนกเกรียน
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:00:20
107
31040107
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:53:24
108
31040108
บ้านร่อนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:11:11
109
31040109
บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:54:46
110
31040110
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:18:09
111
31040111
บ้านปรือเกียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:26:46
112
31040112
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 18:15:08
113
31040113
บ้านจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 09:53:44
114
31040114
บ้านกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:02:32
115
31040115
บ้านโคกสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:35:39
116
31040116
บ้านสตึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:35:29
117
31040117
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:35:20
118
31040118
บ้านยางน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 17:20:27
119
31040119
บ้านคูขาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:56:26
120
31040120
บ้านตาโหงก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:35:08
121
31040121
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:52:46
122
31040122
บ้านพงแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:02:37
123
31040123
บ้านปลัดมุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:15:01
124
31040124
บ้านปากช่องสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:21:35
125
31040125
ชุมชนบ้านสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:31:54
126
31040126
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:34:51
127
31040127
วัดบ้านพลับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:07:19
128
31040128
บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:31:44
129
31040129
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 17:10:19
130
31040130
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:34:45
131
31040131
บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:34:40
132
31040132
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:50:05
133
31040133
วัดบ้านสวายตางวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:58:18
134
31040134
วัดฤาษีสถิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:18:36
135
31040135
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:27:34
136
31040136
วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:34:28
137
31040137
วัดสิริมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 13:41:33
138
31040138
อนุบาลนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:05:21
139
31040139
วัดบุปผาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 11:45:12
140
31040140
บ้านโศกกะฐิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:12:45
141
31040141
วัดท่าเรียบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:01:54
142
31040142
วัดพนมวัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:48:50
143
31040143
บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 19:36:37
144
31040144
อมรสิริสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:34:19
145
31040145
วัดสระทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:54:35
146
31040146
วัดทรงสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:01:41
147
31040147
วัดธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:00:54
148
31040148
บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:10:01
149
31040149
สามัคคีเทพอำนวย
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 19:26:40
150
31040150
ชุมชนบ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:14:18
151
31040151
วัดชัยสมพร
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:53:31
152
31040152
สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:17:04
153
31040153
บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:34:08
154
31040154
วัดสมณาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 09:59:40
155
31040155
บ้านโนนไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:33:59
156
31040156
บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:03:28
157
31040157
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:24:53
158
31040158
วัดสุคันธารมย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:01:07
159
31040159
วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:46:30
160
31040160
วัดอิสาณ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:47:24
161
31040161
วัดชายอรัญ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:45:11
162
31040162
บ้านกอกดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:33:52
163
31040163
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:01:33
164
31040164
วัดพลสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:22:51
165
31040165
วัดเทพประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:55:36
166
31040166
วัดเทพรังษี
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:12:36
167
31040167
วัดสระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 23:03:05
168
31040168
บ้านกม.ศูนย์
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 20:43:25
169
31040169
อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 10:50:45
170
31040170
บ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:57:41
171
31040171
วัดไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:33:38
172
31040172
วัดศรีสุนทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:33:30
173
31040173
จุฬางกูรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:24:04
174
31040174
วัดหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:08:17
175
31040175
อนุบาลแคนดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:57:34
176
31040176
บ้านหนองการะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:58:34
177
31040177
วัดราษฏร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:57:52
178
31040178
บ้านยางทะเล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:06:09
179
31040179
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 17:04:10
180
31040180
บ้านกระทุ่มเครือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:07:30
181
31040181
บ้านดงพลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:33:07
182
31040182
บ้านป่าหนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:56:04
183
31040183
บ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:30:17
184
31040184
บ้านขามพิมาย
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 09:01:50
185
31040185
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:32:52
186
31040186
บ้านซาดหัวหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:59:51
187
31040187
บ้านหนองสรวงเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:32:38
188
31040188
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:10:29
189
31040189
บ้านตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:32:22
190
31040190
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:04:09
191
31040191
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:18:09
192
31040192
บ้านหนองหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:39:10
193
31040193
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:32:07
194
31040194
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:11:47
     
194 (100.00%)