ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 294 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 294 (100.00%)
1
32010001
บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:46:24
2
32010002
บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:35:09
3
32010003
บ้านโคกอารักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:46:56
4
32010004
บ้านขามระกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:01:23
5
32010005
บ้านแกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:56:23
6
32010006
บ้านแกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:49:47
7
32010007
บ้านนาเกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:18:52
8
32010009
บ้านจักจรูก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:22:55
9
32010011
บ้านคอโค
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 07:48:58
10
32010012
บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:23:04
11
32010013
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:11:13
12
32010014
ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:15:19
13
32010015
พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 07:29:14
14
32010016
บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 07:03:47
15
32010017
บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:47:01
16
32010018
บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:58:40
17
32010019
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:55:37
18
32010020
อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 11:56:12
19
32010021
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 11:34:17
20
32010022
บ้านตระแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:34:49
21
32010023
บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:18:50
22
32010024
รุ่งรัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:03:02
23
32010025
บ้านตั้งใจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:49:50
24
32010026
บ้านระกาสังแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:13:11
25
32010027
บ้านปะตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:40:57
26
32010028
บ้านหนองกระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:39:38
27
32010029
บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 16:46:32
28
32010030
บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 09:55:33
29
32010031
บ้านขยอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:28:43
30
32010032
เสกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 08:49:59
31
32010033
บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:55:24
32
32010034
บ้านตาอ็อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:26:38
33
32010035
บ้านจันรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:49:20
34
32010036
บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:31:48
35
32010037
บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:56:58
36
32010038
บ้านกาเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:54:50
37
32010039
บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:04:53
38
32010040
บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:37:12
39
32010041
บ้านระเภาว์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:47:17
40
32010042
บ้านกาเกาะระโยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:10:48
41
32010043
บ้านสำโรง-โคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:38:05
42
32010044
บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:02:07
43
32010045
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:35:50
44
32010046
บ้านตาเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:01:55
45
32010047
บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:05:40
46
32010048
บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:06:01
47
32010049
บ้านคาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:28:15
48
32010050
บ้านเทนมีย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:43:07
49
32010051
บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 22:06:19
50
32010052
บ้านไถงตรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 19:27:14
51
32010053
บ้านตะตึงไถง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:32:48
52
32010054
บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:21:11
53
32010055
บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:36:47
54
32010056
บ้านพันธุลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:40:13
55
32010057
บ้านโคกกระเพอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:28:41
56
32010058
หนองโตง"สุรวิทยาคม"
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:59:25
57
32010059
บ้านโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:46:52
58
32010060
บ้านประทัดบุอาลอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 22:07:26
59
32010061
บ้านตำปูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:14:23
60
32010062
บ้านโดนออง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:12:26
61
32010063
บ้านสำโรงนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:25:20
62
32010064
บ้านระไซร์สองชั้น
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:04:32
63
32010065
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:56:25
64
32010066
บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:46:29
65
32010067
บ้านนาเสือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:20:57
66
32010068
บ้านละหุ่งหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:51:19
67
32010069
บ้านโดนโอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:46:44
68
32010070
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 12:18:25
69
32010071
บ้านนาสาม(เกียรติประชา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:11:12
70
32010072
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:27:39
71
32010073
เมืองสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:38:37
72
32010074
อนุบาลสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:13:19
73
32010075
วัดประสพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:02:01
74
32010076
บ้านบุฤๅษี
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 11:22:59
75
32010077
บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:19:33
76
32010078
บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:54:53
77
32010079
บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:14:30
78
32010080
บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:05:11
79
32010081
บ้านหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 12:47:43
80
32010082
บ้านเพี้ยราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:52:05
81
32010083
บ้านหนองกัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:34:10
82
32010084
บ้านตาเปาว์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:39:31
83
32010085
บ้านทะนงชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:59:48
84
32010086
บ้านบุทม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:12:04
85
32010087
บ้านประปืด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:27:40
86
32010088
เมืองที
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:33:20
87
32010089
บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:21:24
88
32010090
บ้านราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:12:14
89
32010091
บ้านบรมสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:20:47
90
32010092
บ้านเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:47:33
91
32010093
บ้านกันแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:23:20
92
32010094
บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:10:21
93
32010095
บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:46:56
94
32010096
บ้านตระแบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:19:49
95
32010097
บ้านตะบัล
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:05:22
96
32010098
บ้านโคกเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:56:36
97
32010099
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:37:20
98
32010100
บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:30:20
99
32010101
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:14:03
100
32010102
บ้านทัพกระบือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:26:52
101
32010103
บ้านแสลงพันธ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:43:18
102
32010104
บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:33:15
103
32010105
บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:37:36
104
32010106
บ้านโสน(พิทยศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:29:04
105
32010107
บ้านแสลงพันบุณเยิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:21:26
106
32010108
บ้านกันโจรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:02:17
107
32010109
บ้านเวียย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:09:12
108
32010110
บ้านอันโนง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:12:55
109
32010111
อนุบาลจอมพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:54:24
110
32010112
บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 07:47:58
111
32010113
บ้านจอมพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:43:48
112
32010114
ไตรมิตรวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:56:53
113
32010115
ทวีคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:39:55
114
32010116
บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:29:06
115
32010117
บ้านหนองขวาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:56:11
116
32010118
บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:32:49
117
32010119
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 05:59:06
118
32010120
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:38:52
119
32010121
บ้านบุอาไร
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:00:20
120
32010122
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:35:04
121
32010123
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:23:10
122
32010124
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:08:45
123
32010126
บ้านขามศึกษาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:15:47
124
32010127
บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:33:34
125
32010128
บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:29:23
126
32010129
บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:43:46
127
32010130
บ้านอาแวะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:34:11
128
32010131
บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:18:24
129
32010132
บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:09:24
130
32010133
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:24:27
131
32010134
บ้านระวี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:12:40
132
32010135
บ้านกรูดหนองซำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:12:03
133
32010136
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:28:22
134
32010137
บ้านทวารไพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:35:21
135
32010138
บ้านทุ่งนาค
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:34:22
136
32010139
บ้านเมืองลีง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:07:22
137
32010140
บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:30:54
138
32010141
บ้านตากวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 00:53:29
139
32010142
ลุ่มระวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:58:51
140
32010143
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:10:06
141
32010144
บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:30:35
142
32010145
บ้านโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:09:06
143
32010146
บ้านวารไพรศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 15:24:24
144
32010147
บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:00:33
145
32010148
บ้านหนองกับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:32:37
146
32010149
บ้านหนองสนิท
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:05:53
147
32010150
บ้านกุดหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:06:36
148
32010151
บ้านโคกสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:02:27
149
32010152
บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 09:40:17
150
32010153
บ้านดงถาวร
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 17:39:45
151
32010154
บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:49:59
152
32010155
บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:01:08
153
32010156
บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:48:24
154
32010157
บ้านขวาวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 20:23:11
155
32010158
บ้านคาละแมะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-10 17:41:58
156
32010159
บ้านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:22:50
157
32010160
บ้านบึงขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:40:44
158
32010162
บ้านจารพัต
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:58:57
159
32010163
บ้านเปรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:27:47
160
32010164
กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:47:57
161
32010165
บ้านพม่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:25:31
162
32010166
บ้านพันษี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:08:27
163
32010167
บ้านช่างปี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:25:14
164
32010168
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:23:11
165
32010169
บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 15:58:01
166
32010170
บ้านหัวแรตนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:00:52
167
32010171
บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:51:46
168
32010172
บ้านโคกอาโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:22:44
169
32010173
บ้านหนองผือโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:37:15
170
32010174
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:44:50
171
32010175
บ้านตรมไพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:22:05
172
32010176
จตุรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:24:39
173
32010177
บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:09:08
174
32010178
บ้านตะเคียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:37:44
175
32010179
บึงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 10:00:18
176
32010180
กาเจาะกุดทองหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:03:56
177
32010181
บ้านหัวแรต
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:10:03
178
32010182
บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:25:14
179
32010183
บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:41:02
180
32010184
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:47:22
181
32010185
บ้านบ่อน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 21:38:27
182
32010186
บ้านแตล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:02:51
183
32010187
บ้านประทุนอายอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:17:21
184
32010188
บ้านสวายไตรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:52:09
185
32010189
บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:56:01
186
32010190
บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:41:20
187
32010191
บ้านโนนถ่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:50:14
188
32010192
บ้านสังแกหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 17:01:25
189
32010193
บ้านอาวุธ
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 12:38:11
190
32010194
บ้านดู่อาราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:03:27
191
32010195
บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:42:00
192
32010196
บ้านผักไหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:09:15
193
32010197
บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:53:01
194
32010198
บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:35:03
195
32010199
บ้านทุ่งรูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:53:56
196
32010200
บ้านสว่างโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:37:46
197
32010201
บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:26:47
198
32010202
บ้านกะลัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:36:43
199
32010203
บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:03:41
200
32010204
บ้านกางของ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:39:39
201
32010205
บ้านระเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:39:50
202
32010206
บ้านยางเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:05:59
203
32010207
อนุบาลศีขรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:59:25
204
32010208
บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:15:48
205
32010209
บ้านขะเนก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:40:12
206
32010210
บ้านแกสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 17:15:25
207
32010211
บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:20:55
208
32010212
บ้านหนองขามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 10:20:49
209
32010213
บ้านสะโน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:36:50
210
32010214
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:00:36
211
32010215
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:40:15
212
32010216
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:13:26
213
32010217
บ้านหนองขนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 23:46:49
214
32010218
บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:48:57
215
32010219
บ้านลุมพุกหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:16:34
216
32010220
บ้านโคกลำดวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:56:21
217
32010221
บ้านห้วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:03:29
218
32010222
บ้านปะนอยไถง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:53:26
219
32010223
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:26:00
220
32010224
บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:11:37
221
32010225
บ้านกระดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:09:13
222
32010226
บ้านภูมิสตึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:29:15
223
32010227
บ้านโชกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:42:19
224
32010228
บ้านตระเปียงเตีย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:23:57
225
32010229
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 11:10:53
226
32010230
อมรินทร์ราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 09:35:26
227
32010231
ดรุณวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:21:10
228
32010232
บ้านตรำดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:46:38
229
32010233
บ้านระไซร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:41:00
230
32010234
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:00:56
231
32010235
ศิริราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:50:45
232
32010236
บ้านตาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:18:19
233
32010237
บ้านจรวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:31:06
234
32010238
อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:33:17
235
32010239
วัดทักษิณวารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:50:38
236
32010240
บ้านอู่โลก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:43:16
237
32010241
บ้านตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 11:31:29
238
32010242
บ้านโชกใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:04:26
239
32010243
บ้านโคกเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 16:47:29
240
32010244
บ้านมะลูจรุงหนองปรีง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:14:12
241
32010245
บ้านกระออม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:57:40
242
32010246
หนองเหล็กเบญจวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:12:51
243
32010247
บ้านหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:37:13
244
32010248
บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:59:01
245
32010249
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:39:11
246
32010250
บ้านตะมะหนองกระจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:16:59
247
32010251
บ้านตางมาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:33:39
248
32010252
บ้านขนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:21:47
249
32010253
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:28:04
250
32010254
บ้านหนองพญา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:39:52
251
32010255
บ้านศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 19:39:54
252
32010256
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:02:20
253
32010257
สะโนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:03:09
254
32010258
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:11:56
255
32010259
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:15:22
256
32010260
อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:06:22
257
32010261
การุญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:22:43
258
32010262
บ้านสังแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:46:01
259
32010263
บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:44:25
260
32010264
บ้านจังเอิดหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:04:34
261
32010265
บ้านหนองคูสะแบะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:43:17
262
32010266
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:36:08
263
32010267
บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:25:46
264
32010268
บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:26:25
265
32010269
บ้านโนนลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:04:16
266
32010270
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:46:00
267
32010271
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:56:49
268
32010272
บ้านดู่โศกโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:04:29
269
32010273
บ้านหนองฮะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:31:29
270
32010274
บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:21:06
271
32010276
หมื่นศรีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:46:41
272
32010277
บ้านหมื่นศรีน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:52:51
273
32010278
อนุบาลเขวาสินรินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:51:30
274
32010279
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:03:15
275
32010280
บ้านสดอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:50:15
276
32010281
บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:07:34
277
32010282
บ้านตากูก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:52:28
278
32010283
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 06:30:12
279
32010284
บ้านอำปึลสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:24:11
280
32010285
บ้านตากแดด
ยืนยันแล้ว
2018-05-17 11:51:17
281
32010286
บ้านภูดินหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:08:49
282
32010287
บ้านบึง-เบาะอุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:54:45
283
32010288
บ้านกันเตรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:37:45
284
32010289
บ้านพระปืด
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:53:10
285
32010290
บ้านตลาดตาโหมก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:22:53
286
32010291
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:15:27
287
32010292
บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:05:52
288
32010293
บ้านกันตรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:45:04
289
32010294
บ้านสนวนนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:47:03
290
32010295
บ้านบุญโลก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:39:17
291
32010296
บ้านแสรออ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:14:52
292
32010297
บ้านสามโค
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:54:49
293
32010298
บ้านฉันเพล
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 09:58:59
294
32010299
บ้านพะเนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:45:56
     
294 (100.00%)