ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 233 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 83 (35.62%)
1
32030001
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2
32030002
บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
3
32030003
บ้านตาเสาะ
ยังไม่ยืนยัน
4
32030004
บ้านสีโค
ยังไม่ยืนยัน
5
32030005
ปราสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:47:33
6
32030006
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:55:29
7
32030007
บ้านทำนบ
ยังไม่ยืนยัน
8
32030008
อมรินทราวารี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:22:58
9
32030009
บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
10
32030010
บ้านโคกทม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:31:24
11
32030011
บ้านสวายซอ
ยังไม่ยืนยัน
12
32030012
บ้านกะดาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 19:26:03
13
32030013
บ้านโคลด
ยังไม่ยืนยัน
14
32030014
บ้านจรูกแขวะ
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 19:35:15
15
32030015
บ้านกูน
ยังไม่ยืนยัน
16
32030016
บ้านรันเดง
ยังไม่ยืนยัน
17
32030017
บ้านตายัวะ
ยังไม่ยืนยัน
18
32030018
บ้านตาวร
ยังไม่ยืนยัน
19
32030019
บ้านกาบกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
20
32030020
นิคมสร้างตนเองปราสาท3
ยังไม่ยืนยัน
21
32030021
รัฐประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
22
32030022
บ้านโพธิ์กอง
ยังไม่ยืนยัน
23
32030023
บ้านเชื้อเพลิง
ยังไม่ยืนยัน
24
32030024
บ้านโชคนาสาม
ยังไม่ยืนยัน
25
32030025
บ้านเจ้าคุณ
ยังไม่ยืนยัน
26
32030026
บ้านมะเมียง
ยืนยันแล้ว
2018-04-28 17:16:41
27
32030027
มหาราช ๔
ยังไม่ยืนยัน
28
32030028
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
29
32030029
บ้านจีกแดก
ยังไม่ยืนยัน
30
32030030
บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
31
32030031
บ้านนาครอง
ยังไม่ยืนยัน
32
32030032
บ้านตานี
ยังไม่ยืนยัน
33
32030033
บ้านโคกจำเริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:07:37
34
32030034
บ้านตาเตียว
ยังไม่ยืนยัน
35
32030035
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2018-05-03 10:15:50
36
32030036
บ้านลำพุก
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 19:17:07
37
32030037
บ้านโชค
ยังไม่ยืนยัน
38
32030038
บ้านตาเบา
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 18:12:52
39
32030039
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 19:28:49
40
32030040
บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:39:01
41
32030041
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
42
32030042
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
43
32030043
บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
44
32030044
บ้านหนองหรี่
ยังไม่ยืนยัน
45
32030045
บ้านกำไสจาน
ยังไม่ยืนยัน
46
32030046
บ้านสะพานหัน
ยังไม่ยืนยัน
47
32030047
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
48
32030048
บ้านลำดวนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49
32030049
วันเจริญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 06:08:38
50
32030050
บ้านไทร
ยังไม่ยืนยัน
51
32030051
บ้านอำปึลกง
ยังไม่ยืนยัน
52
32030052
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
53
32030053
เจริญราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54
32030054
บ้านพนม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:45:09
55
32030055
บ้านบุอันโนง
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 19:06:12
56
32030056
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
57
32030057
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 22:54:56
58
32030058
บ้านคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:39:37
59
32030059
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
ยังไม่ยืนยัน
60
32030060
นิคมสร้างตนเองปราสาท
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 11:00:01
61
32030061
บ้านละลมระไซ
ยังไม่ยืนยัน
62
32030062
บ้านบักดอก
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 21:46:17
63
32030063
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:16:09
64
32030064
บ้านสองสะโกม
ยังไม่ยืนยัน
65
32030065
ไพลศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
66
32030066
สุวรรณาคารสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:43:27
67
32030067
บ้านสมุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:24:52
68
32030068
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:30:48
69
32030069
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
70
32030070
บ้านปลัด
ยืนยันแล้ว
2018-04-27 03:04:38
71
32030071
บ้านสำโรง(บางมด 2514)
ยังไม่ยืนยัน
72
32030072
บ้านก็วล
ยังไม่ยืนยัน
73
32030073
บ้านเสกกอง
ยังไม่ยืนยัน
74
32030074
บ้านลังโกม
ยังไม่ยืนยัน
75
32030075
บ้านกระวัน
ยังไม่ยืนยัน
76
32030076
กาบเชิงมิตรภาพที่ 190
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:46:11
77
32030077
บ้านปราสาทเบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:24:03
78
32030078
บ้านบักจรัง
ยังไม่ยืนยัน
79
32030079
เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ
ยังไม่ยืนยัน
80
32030080
หวลถวิลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
81
32030081
บ้านคูตัน
ยังไม่ยืนยัน
82
32030082
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:19:35
83
32030083
บ้านหนองโยโคกปืด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:11:28
84
32030084
บ้านราวนคร
ยังไม่ยืนยัน
85
32030085
บ้านโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 08:46:54
86
32030086
บ้านจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:01:42
87
32030087
เกษตรอีสานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
88
32030088
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:13:54
89
32030089
บ้านถนนชัย
ยืนยันแล้ว
2018-04-28 12:41:17
90
32030090
บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
91
32030091
บ้านกู่
ยังไม่ยืนยัน
92
32030092
บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
93
32030093
แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
94
32030094
บ้านโจรก
ยังไม่ยืนยัน
95
32030095
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
96
32030096
บ้านเกษตรถาวร
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 11:18:36
97
32030097
เรืองเจริญพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
98
32030098
บ้านสกล
ยังไม่ยืนยัน
99
32030099
บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
100
32030100
นิคมสร้างตนเองปราสาท2
ยังไม่ยืนยัน
101
32030101
บ้านสระทอง
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 16:02:30
102
32030102
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:59:45
103
32030103
บ้านแนงมุด
ยังไม่ยืนยัน
104
32030104
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 12:19:51
105
32030105
บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
ยังไม่ยืนยัน
106
32030106
บ้านโนนสบาย
ยังไม่ยืนยัน
107
32030107
บ้านถนน
ยังไม่ยืนยัน
108
32030108
บ้านโคกรัมย์
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 11:57:34
109
32030109
สหราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:15:33
110
32030110
บ้านขอนแตก
ยังไม่ยืนยัน
111
32030111
บ้านอาวอก
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 23:56:40
112
32030112
บ้านโตงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
113
32030113
บ้านตอกตรา
ยังไม่ยืนยัน
114
32030114
หนองโสนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
115
32030115
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ยังไม่ยืนยัน
116
32030116
บ้านศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
117
32030117
ดมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:06:48
118
32030118
บ้านสนบ
ยังไม่ยืนยัน
119
32030119
บ้านเถกิง
ยังไม่ยืนยัน
120
32030120
บ้านกะปู
ยังไม่ยืนยัน
121
32030121
บ้านตาคง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:40:58
122
32030122
จตุคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
123
32030123
บ้านห้วยปูน
ยังไม่ยืนยัน
124
32030124
บ้านสนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 21:36:34
125
32030125
บ้านขนาดมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:35:53
126
32030126
บ้านตาแตรวทัพดัด
ยังไม่ยืนยัน
127
32030127
บ้านปวงตึก
ยังไม่ยืนยัน
128
32030128
บ้านห้วยสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
129
32030129
บ้านภูมินิยมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
130
32030130
สตรีวิทยาสมาคม
ยังไม่ยืนยัน
131
32030131
บ้านคะนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:30:36
132
32030132
บ้านทัพทัน
ยังไม่ยืนยัน
133
32030133
บ้านเลิศอรุณ
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 22:20:06
134
32030134
บ้านเสรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 08:18:34
135
32030135
บ้านร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:40:59
136
32030136
บ้านลำหาด
ยังไม่ยืนยัน
137
32030137
บ้านโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
138
32030138
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:51:27
139
32030139
บ้านตาพราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 22:31:56
140
32030140
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
141
32030141
บ้านชำเบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:04:33
142
32030142
บ้านลันแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:49:21
143
32030143
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ยังไม่ยืนยัน
144
32030144
บ้านโคกไทร
ยังไม่ยืนยัน
145
32030145
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 12:07:49
146
32030146
บ้านอังกอล
ยืนยันแล้ว
2018-04-28 19:40:34
147
32030147
บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
148
32030148
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
149
32030149
บ้านโพนชาย
ยังไม่ยืนยัน
150
32030150
บ้านชำสมิง
ยังไม่ยืนยัน
151
32030151
บ้านศาลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
152
32030152
บ้านพรหมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 20:04:55
153
32030153
ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:39:13
154
32030154
บ้านหนองขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 12:22:44
155
32030155
บ้านพระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
156
32030156
บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
157
32030157
บ้านแสนกาง
ยังไม่ยืนยัน
158
32030158
สหมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
159
32030159
บ้านสะกาด
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 11:11:40
160
32030160
บ้านตาโมม
ยืนยันแล้ว
2018-04-28 10:48:03
161
32030161
บ้านจังเอิล
ยังไม่ยืนยัน
162
32030162
โรงเรียนบ้านหลัก
ยังไม่ยืนยัน
163
32030163
จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
164
32030164
สังขะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
165
32030165
บ้านสังขะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 20:11:28
166
32030166
บ้านศรีนวล
ยังไม่ยืนยัน
167
32030167
บ้านโดง
ยังไม่ยืนยัน
168
32030168
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:41:50
169
32030169
บ้านจรัส
ยังไม่ยืนยัน
170
32030170
กลาโหมราชเสนา 2
ยังไม่ยืนยัน
171
32030171
บ้านโอทะลัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:45:08
172
32030172
บ้านตาวัง
ยังไม่ยืนยัน
173
32030173
บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
174
32030174
บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
175
32030175
บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
176
32030176
บ้านหนองโจงโลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:49:05
177
32030177
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
178
32030178
บ้านออดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
179
32030179
บ้านบัวเชด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:11:27
180
32030180
บ้านระมาดค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:33:05
181
32030181
บ้านโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
182
32030182
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 15:44:32
183
32030183
บ้านสน
ยังไม่ยืนยัน
184
32030184
บ้านสำเภาลูน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 21:18:53
185
32030185
บ้านไทยเดิม
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 19:10:27
186
32030186
บ้านโคกสมอง
ยังไม่ยืนยัน
187
32030187
บ้านสวาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:17:53
188
32030188
บ้านอาโพน
ยังไม่ยืนยัน
189
32030189
บ้านสะแร
ยังไม่ยืนยัน
190
32030190
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:36:54
191
32030191
บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
192
32030192
บ้านโคกโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-04-27 08:07:47
193
32030193
บ้านโคกกรม
ยังไม่ยืนยัน
194
32030194
บ้านตาลวก
ยังไม่ยืนยัน
195
32030195
บ้านศรีสวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:28:57
196
32030196
บ้านจีกแดก
ยังไม่ยืนยัน
197
32030197
บ้านละเอาะ
ยังไม่ยืนยัน
198
32030198
บ้านพนมดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:46:43
199
32030199
บ้านตาเมียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:33:31
200
32030200
บ้านหนองคันนา
ยังไม่ยืนยัน
201
32030201
บ้านหนองจูบ
ยังไม่ยืนยัน
202
32030202
บ้านอำปึล
ยังไม่ยืนยัน
203
32030203
บ้านรุน
ยังไม่ยืนยัน
204
32030204
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ยังไม่ยืนยัน
205
32030205
บ้านไทยสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
206
32030207
บ้านอุโลก
ยังไม่ยืนยัน
207
32030208
บ้านเกาะแจนแวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 22:27:14
208
32030209
บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
209
32030210
บ้านตะโนน
ยังไม่ยืนยัน
210
32030211
บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
211
32030212
บ้านพะเนาว์
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:54:55
212
32030213
ศรีณรงค์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
213
32030214
บ้านละมงค์
ยังไม่ยืนยัน
214
32030215
รัฐราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 23:29:52
215
32030216
บ้านมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 11:39:45
216
32030217
บ้านโสน
ยังไม่ยืนยัน
217
32030218
บ้านณรงค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:53:13
218
32030219
บ้านตรวจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:49:32
219
32030220
บ้านฉลีกหนองมะแซว
ยังไม่ยืนยัน
220
32030221
บ้านเตาแดก
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 15:38:45
221
32030222
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 17:06:47
222
32030223
บ้านเกาะตรวจ
ยังไม่ยืนยัน
223
32030224
บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
224
32030225
บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
225
32030226
ไพลอำนวยวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
226
32030227
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:21:10
227
32030228
พระจันทร์ศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
228
32030229
บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ยังไม่ยืนยัน
229
32030230
วิทยาราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
230
32030231
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
231
32030232
บ้านกุง
ยังไม่ยืนยัน
232
32030233
บ้านคูขาด
ยังไม่ยืนยัน
233
32030234
บ้านตราด
ยังไม่ยืนยัน
     
83 (35.62%)