ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 233 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 53 (22.75%)
ครู/บุคลากร
1
32030001
อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
84 
2
32030002
บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:57:45
11 
3
32030003
บ้านตาเสาะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 15:25:25
17 
4
32030004
บ้านสีโค
ยังไม่ยืนยัน
5
32030005
ปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
30 
6
32030006
กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
12 
7
32030007
บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:33:09
13 
8
32030008
อมรินทราวารี
ยังไม่ยืนยัน
22 
9
32030009
บ้านจบก
ยังไม่ยืนยัน
12 
10
32030010
บ้านโคกทม
ยังไม่ยืนยัน
21 
11
32030011
บ้านสวายซอ
ยังไม่ยืนยัน
11 
12
32030012
บ้านกะดาด
ยังไม่ยืนยัน
29 
13
32030013
บ้านโคลด
ยังไม่ยืนยัน
14
32030014
บ้านจรูกแขวะ
ยังไม่ยืนยัน
10 
15
32030015
บ้านกูน
ยังไม่ยืนยัน
18 
16
32030016
บ้านรันเดง
ยังไม่ยืนยัน
13 
17
32030017
บ้านตายัวะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 16:05:20
18
32030018
บ้านตาวร
ยังไม่ยืนยัน
23 
19
32030019
บ้านกาบกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
20
32030020
นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
ยังไม่ยืนยัน
13 
21
32030021
รัฐประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
17 
22
32030022
บ้านโพธิ์กอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:02:03
15 
23
32030023
บ้านเชื้อเพลิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:33:27
14 
24
32030024
บ้านโชคนาสาม
ยังไม่ยืนยัน
23 
25
32030025
บ้านเจ้าคุณ
ยังไม่ยืนยัน
17 
26
32030026
บ้านมะเมียง
ยังไม่ยืนยัน
18 
27
32030027
มหาราช ๔
ยังไม่ยืนยัน
12 
28
32030028
บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 09:53:27
14 
29
32030029
บ้านจีกแดก
ยังไม่ยืนยัน
30
32030030
บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
14 
31
32030031
บ้านนาครอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 15:19:37
32
32030032
บ้านตานี
ยังไม่ยืนยัน
14 
33
32030033
บ้านโคกจำเริญ
ยังไม่ยืนยัน
13 
34
32030034
บ้านตาเตียว
ยังไม่ยืนยัน
11 
35
32030035
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:47:26
12 
36
32030036
บ้านลำพุก
ยังไม่ยืนยัน
37
32030037
บ้านโชค
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 18:54:31
11 
38
32030038
บ้านตาเบา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:34:57
11 
39
32030039
บ้านตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:41:23
12 
40
32030040
บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
41
32030041
บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 11:37:50
19 
42
32030042
บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
10 
43
32030043
บ้านเจริญสุข
ยังไม่ยืนยัน
10 
44
32030044
บ้านหนองหรี่
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 11:46:08
19 
45
32030045
บ้านกำไสจาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:23:08
13 
46
32030046
บ้านสะพานหัน
ยังไม่ยืนยัน
10 
47
32030047
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
21 
48
32030048
บ้านลำดวนพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
49
32030049
วันเจริญสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
24 
50
32030050
บ้านไทร
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:27:36
11 
51
32030051
บ้านอำปึลกง
ยังไม่ยืนยัน
16 
52
32030052
บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
19 
53
32030053
เจริญราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 
54
32030054
บ้านพนม
ยังไม่ยืนยัน
55
32030055
บ้านบุอันโนง
ยังไม่ยืนยัน
56
32030056
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
18 
57
32030057
บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
58
32030058
บ้านคลอง
ยังไม่ยืนยัน
20 
59
32030059
นิคมสร้างตนเองปราสาท 1
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 03:03:43
60
32030060
นิคมสร้างตนเองปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
18 
61
32030061
บ้านละลมระไซ
ยังไม่ยืนยัน
62
32030062
บ้านบักดอก
ยังไม่ยืนยัน
19 
63
32030063
บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:34:10
11 
64
32030064
บ้านสองสะโกม
ยังไม่ยืนยัน
12 
65
32030065
ไพลศึกษาคาร
ยังไม่ยืนยัน
66
32030066
สุวรรณาคารสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
11 
67
32030067
บ้านสมุด
ยังไม่ยืนยัน
68
32030068
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
69
32030069
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
10 
70
32030070
บ้านปลัด
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 03:25:07
15 
71
32030071
บ้านสำโรง(บางมด 2514)
ยังไม่ยืนยัน
13 
72
32030072
บ้านก็วล
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 12:05:34
12 
73
32030073
บ้านเสกกอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:11:09
18 
74
32030074
บ้านลังโกม
ยังไม่ยืนยัน
24 
75
32030075
บ้านกระวัน
ยังไม่ยืนยัน
76
32030076
อนุบาลกาบเชิง
ยังไม่ยืนยัน
47 
77
32030077
บ้านปราสาทเบง
ยังไม่ยืนยัน
16 
78
32030078
บ้านบักจรัง
ยังไม่ยืนยัน
15 
79
32030079
เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
ยังไม่ยืนยัน
10 
80
32030080
หวลถวิลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 15:54:24
81
32030081
บ้านคูตัน
ยังไม่ยืนยัน
17 
82
32030082
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
16 
83
32030083
บ้านหนองโยโคกปืด
ยังไม่ยืนยัน
16 
84
32030084
บ้านราวนคร
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 11:55:21
85
32030085
บ้านโคกตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
19 
86
32030086
บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
13 
87
32030087
เกษตรอีสานสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
10 
88
32030088
บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)
ยังไม่ยืนยัน
20 
89
32030089
บ้านถนนชัย
ยังไม่ยืนยัน
11 
90
32030090
บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
13 
91
32030091
บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 08:58:17
11 
92
32030092
บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
14 
93
32030093
แสงทองสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10 
94
32030094
บ้านโจรก
ยังไม่ยืนยัน
23 
95
32030095
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
25 
96
32030096
บ้านเกษตรถาวร
ยังไม่ยืนยัน
18 
97
32030097
เรืองเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 12:53:15
11 
98
32030098
บ้านสกล
ยังไม่ยืนยัน
12 
99
32030099
บ้านตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
18 
100
32030100
นิคมสร้างตนเองปราสาท2
ยังไม่ยืนยัน
10 
101
32030101
บ้านสระทอง
ยังไม่ยืนยัน
25 
102
32030102
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 10:38:59
21 
103
32030103
บ้านแนงมุด
ยังไม่ยืนยัน
28 
104
32030104
บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
22 
105
32030105
บ้านแยงมิตรภาพที่ 146
ยังไม่ยืนยัน
15 
106
32030106
บ้านโนนสบาย
ยังไม่ยืนยัน
107
32030107
บ้านถนน
ยังไม่ยืนยัน
108
32030108
บ้านโคกรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
19 
109
32030109
สหราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
110
32030110
บ้านขอนแตก
ยังไม่ยืนยัน
24 
111
32030111
บ้านอาวอก
ยังไม่ยืนยัน
112
32030112
บ้านโตงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
23 
113
32030113
บ้านตอกตรา
ยังไม่ยืนยัน
13 
114
32030114
หนองโสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:34:18
18 
115
32030115
สุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ยังไม่ยืนยัน
116
32030116
บ้านศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
117
32030117
ดมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
12 
118
32030118
บ้านสนบ
ยังไม่ยืนยัน
11 
119
32030119
บ้านเถกิง
ยังไม่ยืนยัน
17 
120
32030120
บ้านกะปู
ยังไม่ยืนยัน
121
32030121
บ้านตาคง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 12:19:45
13 
122
32030122
จตุคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13 
123
32030123
บ้านห้วยปูน
ยังไม่ยืนยัน
124
32030124
บ้านสนวน
ยังไม่ยืนยัน
125
32030125
บ้านขนาดมอญ
ยังไม่ยืนยัน
23 
126
32030126
บ้านตาแตรวทัพดัด
ยังไม่ยืนยัน
27 
127
32030127
บ้านปวงตึก
ยังไม่ยืนยัน
13 
128
32030128
บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:42:26
129
32030129
บ้านภูมินิยมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
14 
130
32030130
สตรีวิทยาสมาคม
ยังไม่ยืนยัน
131
32030131
บ้านคะนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:28:46
11 
132
32030132
บ้านทัพทัน
ยังไม่ยืนยัน
10 
133
32030133
บ้านเลิศอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
26 
134
32030134
บ้านเสรียง
ยังไม่ยืนยัน
13 
135
32030135
บ้านร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:45:56
12 
136
32030136
บ้านลำหาด
ยังไม่ยืนยัน
20 
137
32030137
บ้านโนนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
12 
138
32030138
บ้านวังปลัด
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:49:29
22 
139
32030139
บ้านตาพราม
ยังไม่ยืนยัน
18 
140
32030140
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
141
32030141
บ้านชำเบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 13:22:40
15 
142
32030142
บ้านลันแต้
ยังไม่ยืนยัน
12 
143
32030143
บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 16:06:11
12 
144
32030144
บ้านโคกไทร
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:56:42
17 
145
32030145
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 09:39:59
146
32030146
บ้านอังกอล
ยังไม่ยืนยัน
147
32030147
บ้านจารย์
ยังไม่ยืนยัน
28 
148
32030148
บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
149
32030149
บ้านโพนชาย
ยังไม่ยืนยัน
11 
150
32030150
บ้านชำสมิง
ยังไม่ยืนยัน
11 
151
32030151
บ้านศาลาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
26 
152
32030152
บ้านพรหมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
12 
153
32030153
ราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
23 
154
32030154
บ้านหนองขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
12 
155
32030155
บ้านพระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
23 
156
32030156
บ้านกระสัง
ยังไม่ยืนยัน
21 
157
32030157
บ้านแสนกาง
ยังไม่ยืนยัน
18 
158
32030158
สหมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:44:23
12 
159
32030159
บ้านสะกาด
ยังไม่ยืนยัน
20 
160
32030160
บ้านตาโมม
ยังไม่ยืนยัน
21 
161
32030161
บ้านจังเอิล
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 11:08:19
162
32030162
บ้านหลัก
ยังไม่ยืนยัน
10 
163
32030163
จัดสรรที่ดินสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
164
32030164
สังขะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
66 
165
32030165
บ้านสังขะ
ยังไม่ยืนยัน
17 
166
32030166
บ้านศรีนวล
ยังไม่ยืนยัน
20 
167
32030167
บ้านโดง
ยังไม่ยืนยัน
22 
168
32030168
บ้านโชค
ยังไม่ยืนยัน
169
32030169
บ้านจรัส
ยังไม่ยืนยัน
20 
170
32030170
กลาโหมราชเสนา 2
ยังไม่ยืนยัน
12 
171
32030171
บ้านโอทะลัน
ยังไม่ยืนยัน
21 
172
32030172
บ้านตาวัง
ยังไม่ยืนยัน
14 
173
32030173
บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
174
32030174
บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
175
32030175
บ้านจบก
ยืนยันแล้ว
2020-11-29 15:38:13
10 
176
32030176
บ้านหนองโจงโลง
ยังไม่ยืนยัน
17 
177
32030177
บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:04:12
178
32030178
บ้านออดราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
10 
179
32030179
บ้านบัวเชด
ยังไม่ยืนยัน
21 
180
32030180
อนุบาลบัวเชด (บ้านระมาดค้อ)
ยังไม่ยืนยัน
19 
181
32030181
บ้านโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
18 
182
32030182
บ้านสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
29 
183
32030183
บ้านสน
ยังไม่ยืนยัน
25 
184
32030184
บ้านสำเภาลูน
ยังไม่ยืนยัน
185
32030185
บ้านไทยเดิม
ยังไม่ยืนยัน
13 
186
32030186
บ้านโคกสมอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 12:47:39
187
32030187
บ้านสวาท
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:17:33
188
32030188
บ้านอาโพน
ยังไม่ยืนยัน
26 
189
32030189
บ้านสะแร
ยังไม่ยืนยัน
18 
190
32030190
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
26 
191
32030191
บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
16 
192
32030192
บ้านโคกโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 10:36:00
193
32030193
บ้านโคกกรม
ยังไม่ยืนยัน
16 
194
32030194
บ้านตาลวก
ยังไม่ยืนยัน
13 
195
32030195
บ้านศรีสวาย
ยังไม่ยืนยัน
196
32030196
บ้านจีกแดก
ยังไม่ยืนยัน
197
32030197
บ้านละเอาะ
ยังไม่ยืนยัน
13 
198
32030198
บ้านพนมดิน
ยังไม่ยืนยัน
14 
199
32030199
บ้านตาเมียง
ยังไม่ยืนยัน
21 
200
32030200
บ้านหนองคันนา
ยังไม่ยืนยัน
22 
201
32030201
บ้านหนองจูบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:08:24
10 
202
32030202
บ้านอำปึล
ยังไม่ยืนยัน
22 
203
32030203
บ้านรุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 00:45:17
40 
204
32030204
นิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ยังไม่ยืนยัน
11 
205
32030205
บ้านไทยสันติสุข
ยังไม่ยืนยัน
206
32030207
บ้านอุโลก
ยังไม่ยืนยัน
20 
207
32030208
บ้านเกาะแจนแวน
ยังไม่ยืนยัน
17 
208
32030209
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:12:26
17 
209
32030210
บ้านตะโนน
ยังไม่ยืนยัน
27 
210
32030211
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:02:59
11 
211
32030212
บ้านพะเนาว์
ยังไม่ยืนยัน
212
32030213
อนุบาลศรีณรงค์
ยังไม่ยืนยัน
20 
213
32030214
บ้านละมงค์
ยังไม่ยืนยัน
21 
214
32030215
รัฐราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
215
32030216
บ้านมหาชัย
ยังไม่ยืนยัน
216
32030217
บ้านโสน
ยังไม่ยืนยัน
18 
217
32030218
บ้านณรงค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-27 17:43:56
14 
218
32030219
บ้านตรวจ
ยังไม่ยืนยัน
28 
219
32030220
บ้านฉลีกหนองมะแซว
ยังไม่ยืนยัน
25 
220
32030221
บ้านเตาแดก
ยังไม่ยืนยัน
221
32030222
บ้านโนนทอง
ยังไม่ยืนยัน
11 
222
32030223
บ้านเกาะตรวจ
ยังไม่ยืนยัน
20 
223
32030224
บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
16 
224
32030225
บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
13 
225
32030226
ไพลอำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:32:47
13 
226
32030227
บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
14 
227
32030228
พระจันทร์ศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
13 
228
32030229
บ้านขยูงทองยางภิรมย์
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 12:49:25
229
32030230
วิทยาราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
18 
230
32030231
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 20:14:25
16 
231
32030232
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 12:45:20
10 
232
32030233
บ้านคูขาด
ยังไม่ยืนยัน
11 
233
32030234
บ้านตราด
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 13:43:56
     
53 (22.75%)