ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 155 (85.64%)
1
33020001
บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:03:41
2
33020002
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:25:29
3
33020003
บ้านมะฟัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:01:37
4
33020004
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 08:24:33
5
33020005
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:22:06
6
33020006
บ้านดงแดง
ยังไม่ยืนยัน
7
33020007
บ้านดู่ค้อ
ยังไม่ยืนยัน
8
33020008
บ้านกระเดาอุ่มแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:33:04
9
33020009
บ้านครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
10
33020010
บ้านกอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:16:07
11
33020011
บ้านท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:36:47
12
33020012
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:17:25
13
33020013
บ้านดอนไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:33:55
14
33020014
บ้านโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:32:29
15
33020015
บ้านบึงหมอก
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 08:49:39
16
33020016
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:55:12
17
33020017
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:33:59
18
33020018
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:42:43
19
33020019
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:14:16
20
33020020
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21
33020021
บ้านโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:31:04
22
33020022
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:10:52
23
33020023
บ้านเมี่ยงแคนดวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:02:13
24
33020024
บ้านคูสระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 15:41:03
25
33020025
เมืองคง(คงคาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:23:55
26
33020026
อนุบาลราษีไศล
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 10:59:48
27
33020029
บ้านแสงเมืองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:57:31
28
33020030
บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
29
33020031
บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 08:38:53
30
33020033
บ้านสร้างปี่
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 21:55:25
31
33020034
บ้านด่านนอกดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:05:42
32
33020035
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:07:23
33
33020036
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ยังไม่ยืนยัน
34
33020037
บ้านดอนงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 19:34:23
35
33020038
บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:09:34
36
33020039
บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 09:47:43
37
33020040
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 11:35:27
38
33020041
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 17:50:05
39
33020042
บ้านตัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:19:06
40
33020043
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:51:15
41
33020044
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 17:01:01
42
33020045
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 14:07:52
43
33020046
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:56:57
44
33020047
บ้านฮ่องข่า
ยืนยันแล้ว
2018-11-01 12:03:58
45
33020048
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 18:21:22
46
33020049
บ้านเปือยขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:25:38
47
33020050
บ้านหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 21:14:23
48
33020051
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
49
33020052
บ้านน้ำอ้อมน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:36:06
50
33020053
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
51
33020054
บ้านขนวนสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:06:14
52
33020055
บ้านอ้อมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:36:54
53
33020056
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:42:08
54
33020057
บ้านกงพาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 13:23:54
55
33020058
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 15:11:38
56
33020059
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
57
33020060
สระกำแพงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 15:15:11
58
33020061
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 15:06:50
59
33020063
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:42:36
60
33020064
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:58:06
61
33020065
บ้านแข้
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:23:33
62
33020066
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:06:17
63
33020067
บ้านอะลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 13:26:12
64
33020068
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:16:58
65
33020069
บ้านแขมโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:22:08
66
33020070
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 23:40:47
67
33020071
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:51:11
68
33020072
บ้านโปร่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 11:59:48
69
33020073
บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:26:49
70
33020074
บ้านโนนน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 22:46:39
71
33020075
บ้านโคกหล่าม
ยังไม่ยืนยัน
72
33020076
บ้านหนองลุงตาเกษ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:43:28
73
33020077
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 14:27:57
74
33020078
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:07:02
75
33020079
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
76
33020080
บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
77
33020081
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:50:21
78
33020082
บ้านโนนแดงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:15:38
79
33020083
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:22:36
80
33020084
บ้านขวาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:37:23
81
33020085
บ้านปะหละ
ยังไม่ยืนยัน
82
33020086
บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:08:39
83
33020087
บ้านพลับฝางผักหม
ยังไม่ยืนยัน
84
33020088
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:36:45
85
33020089
บ้านบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:04:56
86
33020090
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:55:49
87
33020091
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 16:01:15
88
33020092
บ้านค้อโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:25:58
89
33020093
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:30:00
90
33020094
บ้านสระภู
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 09:00:30
91
33020095
บ้านค้อกำแพง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 21:02:08
92
33020096
บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 12:53:50
93
33020097
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 08:42:09
94
33020098
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:36:31
95
33020099
บ้านยางเอือด
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 19:49:46
96
33020101
บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
97
33020102
บ้านพงพรต
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:56:47
98
33020103
บ้านฟ้าผ่า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:33:47
99
33020104
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:20:35
100
33020105
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:32:41
101
33020106
บ้านนาโนน
ยังไม่ยืนยัน
102
33020107
บ้านโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:58:39
103
33020108
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:34:14
104
33020109
บ้านหนองสำโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:41:13
105
33020110
บ้านหอย
ยังไม่ยืนยัน
106
33020112
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 13:02:32
107
33020113
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 19:31:13
108
33020116
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 12:42:30
109
33020118
ชุมชนบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 18:01:59
110
33020119
บ้านหาด(อสพป.13)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:09:10
111
33020120
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 18:04:26
112
33020121
อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:16:17
113
33020122
บ้านกล้วยกว้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:10:24
114
33020123
บ้านบุยาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 21:58:17
115
33020124
บ้านไพรพะยอม
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 14:41:04
116
33020125
บ้านพอกหนองแข้
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:26:38
117
33020126
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 21:33:03
118
33020127
บ้านพะวร
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:37:45
119
33020128
บ้านนานวนหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:11:17
120
33020129
บ้านพงสิม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 01:09:01
121
33020130
บ้านจานแสนไชย
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:29:22
122
33020131
บ้านหนองอาคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:49:03
123
33020133
บ้านขะยุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:48:50
124
33020134
บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:19:34
125
33020135
บ้านปะโด๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:18:14
126
33020136
บ้านอีสร้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 11:29:17
127
33020137
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:13:33
128
33020138
บ้านตาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:20:29
129
33020139
บ้านกระสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 14:01:11
130
33020140
บ้านกระเต็ล
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:02:52
131
33020141
บ้านเมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:00:10
132
33020142
บ้านจังเอิน
ยังไม่ยืนยัน
133
33020143
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:40:57
134
33020144
บ้านโทะ
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 10:29:34
135
33020145
บ้านหนองสะมอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 19:30:42
136
33020146
บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 00:40:40
137
33020148
บ้านสร้างเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:00:53
138
33020149
อนุบาลห้วยทับทัน
ยังไม่ยืนยัน
139
33020150
บ้านตาโกน
ยังไม่ยืนยัน
140
33020151
บ้านหนองปลาคูณ
ยังไม่ยืนยัน
141
33020152
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:13:29
142
33020153
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:57:39
143
33020154
บ้านเมืองจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 08:11:09
144
33020155
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:21:37
145
33020156
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:07:37
146
33020157
บ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
147
33020158
บ้านทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:52:31
148
33020159
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:54:28
149
33020160
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
150
33020161
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:21:27
151
33020162
บ้านโดด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 13:30:38
152
33020163
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:11:15
153
33020164
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:07:43
154
33020165
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:30:23
155
33020166
บ้านหนองหงอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:53:38
156
33020167
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 13:18:28
157
33020168
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:11:13
158
33020169
บ้านตลาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:22:30
159
33020170
บ้านเสียว
ยังไม่ยืนยัน
160
33020171
หนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 20:28:15
161
33020172
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:58:16
162
33020173
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 21:46:35
163
33020174
บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 08:26:19
164
33020175
บ้านโซงเลง
ยังไม่ยืนยัน
165
33020176
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
166
33020177
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 19:50:51
167
33020178
อนุบาลศิลาลาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 12:28:47
168
33020179
บ้านแต้มะหลี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:38:58
169
33020180
บ้านกุงขาม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 09:53:21
170
33020181
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 18:26:44
171
33020182
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:33:41
172
33020183
บ้านโจดม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:28:10
173
33020184
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:18:27
174
33020185
บ้านคลีกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:31:02
175
33020186
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:10:34
176
33020187
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 11:14:34
177
33020188
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:30:49
178
33020190
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:05:36
179
33020191
บ้านหลักด่านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:44:47
180
33020192
บ้านดงเค็งตู้
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:55:41
181
33020193
บ้านทัพส่วยหนองพอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:59:34
     
155 (85.64%)