ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 184 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 170 (92.39%)
1
33020001
บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:37:52
2
33020002
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:17:20
3
33020003
บ้านมะฟัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 10:34:46
4
33020004
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 12:56:36
5
33020005
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:48:02
6
33020006
บ้านดงแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 13:14:27
7
33020007
บ้านดู่ค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:46:22
8
33020008
บ้านกระเดาอุ่มแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:46:51
9
33020009
บ้านครั่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 15:40:12
10
33020010
บ้านกอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:43:09
11
33020011
บ้านท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-09-29 10:43:35
12
33020012
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:38:44
13
33020013
บ้านดอนไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:19:19
14
33020014
บ้านโก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:27:20
15
33020015
บ้านบึงหมอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:22:21
16
33020016
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 14:08:41
17
33020017
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 15:21:14
18
33020018
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:42:54
19
33020019
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 12:30:35
20
33020020
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:03:03
21
33020021
บ้านโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:28:32
22
33020022
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:17:02
23
33020023
บ้านเมี่ยงแคนดวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:21:35
24
33020024
บ้านคูสระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:33:52
25
33020025
เมืองคง(คงคาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:45:55
26
33020026
อนุบาลราษีไศล
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:54:51
27
33020029
บ้านแสงเมืองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:43:30
28
33020030
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:12:54
29
33020031
บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:34:29
30
33020033
บ้านสร้างปี่
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 08:40:53
31
33020034
บ้านด่านนอกดง
ยืนยันแล้ว
2017-10-04 18:19:12
32
33020035
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:42:11
33
33020036
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:08:58
34
33020037
บ้านดอนงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 16:15:14
35
33020038
บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:26:43
36
33020039
บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:47:48
37
33020040
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:06:19
38
33020041
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 07:33:00
39
33020042
บ้านตัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:20:29
40
33020043
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:18:10
41
33020044
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 01:53:32
42
33020045
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:55:07
43
33020046
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 10:03:06
44
33020047
บ้านฮ่องข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:51:58
45
33020048
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:00:28
46
33020049
บ้านเปือยขาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 17:32:18
47
33020050
บ้านหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:59:27
48
33020051
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:36:47
49
33020052
บ้านน้ำอ้อมน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 13:21:16
50
33020053
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:45:47
51
33020054
บ้านขนวนสีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
52
33020055
บ้านอ้อมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:10:05
53
33020056
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:45:21
54
33020057
บ้านกงพาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:20:59
55
33020058
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 11:40:39
56
33020059
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-02 08:21:02
57
33020060
สระกำแพงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:12:57
58
33020061
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:04:13
59
33020062
บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 10:36:08
60
33020063
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 06:18:23
61
33020064
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:37:05
62
33020065
บ้านแข้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:37:23
63
33020066
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 16:51:10
64
33020067
บ้านอะลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 21:26:21
65
33020068
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:11:53
66
33020069
บ้านแขมโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:31:20
67
33020070
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ยังไม่ยืนยัน
68
33020071
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:35:09
69
33020072
บ้านโปร่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:50:32
70
33020073
บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:31:04
71
33020074
บ้านโนนน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:53:16
72
33020075
บ้านโคกหล่าม
ยังไม่ยืนยัน
73
33020076
บ้านหนองลุงตาเกษ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:09:41
74
33020077
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:25:38
75
33020078
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:14:08
76
33020079
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-17 05:56:06
77
33020080
บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
78
33020081
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:13:07
79
33020082
บ้านโนนแดงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 13:25:39
80
33020083
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:40:28
81
33020084
บ้านขวาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 12:30:42
82
33020085
บ้านปะหละ
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 14:32:29
83
33020086
บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 13:05:32
84
33020087
บ้านพลับฝางผักหม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:34:22
85
33020088
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:02:09
86
33020089
บ้านบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:56:10
87
33020090
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:50:23
88
33020091
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:08:36
89
33020092
บ้านค้อโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:41:40
90
33020093
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:34:43
91
33020094
บ้านสระภู
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 10:22:06
92
33020095
บ้านค้อกำแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 23:02:06
93
33020096
บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:00:09
94
33020097
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:28:02
95
33020098
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:21:45
96
33020099
บ้านยางเอือด
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:03:32
97
33020101
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 00:33:13
98
33020102
บ้านพงพรต
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:56:22
99
33020103
บ้านฟ้าผ่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:30:00
100
33020104
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
101
33020105
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:35:32
102
33020106
บ้านนาโนน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:50:02
103
33020107
บ้านโนนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
104
33020108
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 09:23:55
105
33020109
บ้านหนองสำโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 16:01:32
106
33020110
บ้านหอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:33:31
107
33020112
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:27:49
108
33020113
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 20:11:53
109
33020114
บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 16:03:38
110
33020115
บ้านหมากยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 16:08:43
111
33020116
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
112
33020118
ชุมชนบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:29:02
113
33020119
บ้านหาด(อสพป.13)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:24:21
114
33020120
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:10:46
115
33020121
อนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:51:18
116
33020122
บ้านกล้วยกว้าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 15:13:14
117
33020123
บ้านบุยาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:23:14
118
33020124
บ้านไพรพะยอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 20:40:58
119
33020125
บ้านพอกหนองแข้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:46:26
120
33020126
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:14:46
121
33020127
บ้านพะวร
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:12:47
122
33020128
บ้านนานวนหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 09:35:02
123
33020129
บ้านพงสิม
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:02:47
124
33020130
บ้านจานแสนไชย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:26:11
125
33020131
บ้านหนองอาคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:59:36
126
33020133
บ้านขะยุง
ยังไม่ยืนยัน
127
33020134
บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 08:43:13
128
33020135
บ้านปะโด๊ะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 12:38:29
129
33020136
บ้านอีสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
130
33020137
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:24:34
131
33020138
บ้านตาทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:21:11
132
33020139
บ้านกระสังข์
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 10:48:21
133
33020140
บ้านกระเต็ล
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:25:28
134
33020141
บ้านเมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:01:40
135
33020142
บ้านจังเอิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:28:15
136
33020143
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 17:13:32
137
33020144
บ้านโทะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:06:11
138
33020145
บ้านหนองสะมอน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:03:10
139
33020146
บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 13:48:49
140
33020148
บ้านสร้างเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:53:22
141
33020149
อนุบาลห้วยทับทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:35:16
142
33020150
บ้านตาโกน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:38:05
143
33020151
บ้านหนองปลาคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-10-05 14:53:41
144
33020152
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:15:38
145
33020153
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 13:32:59
146
33020154
บ้านเมืองจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
147
33020155
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:56:12
148
33020156
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:54:55
149
33020157
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:54:18
150
33020158
บ้านทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:01:48
151
33020159
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:06:23
152
33020160
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:08:17
153
33020161
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:55:50
154
33020162
บ้านโดด
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 10:57:30
155
33020163
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 13:37:13
156
33020164
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:48:45
157
33020165
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:29:09
158
33020166
บ้านหนองหงอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 13:42:38
159
33020167
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:17:32
160
33020168
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 18:02:52
161
33020169
บ้านตลาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-12-09 10:27:05
162
33020170
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:45:28
163
33020171
หนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
164
33020172
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 08:58:46
165
33020173
บ้านจาน
ยังไม่ยืนยัน
166
33020174
บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:14:08
167
33020175
บ้านโซงเลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:40:57
168
33020176
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:26:09
169
33020177
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
170
33020178
อนุบาลศิลาลาด
ยืนยันแล้ว
2017-12-13 15:03:29
171
33020179
บ้านแต้มะหลี่
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 09:24:49
172
33020180
บ้านกุงขาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:12:06
173
33020181
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 15:45:17
174
33020182
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 09:06:55
175
33020183
บ้านโจดม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 16:06:39
176
33020184
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:12:38
177
33020185
บ้านคลีกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
178
33020186
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:50:59
179
33020187
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:17:51
180
33020188
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:22:39
181
33020190
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:43:23
182
33020191
บ้านหลักด่านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:56:35
183
33020192
บ้านดงเค็งตู้
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 09:43:19
184
33020193
บ้านทัพส่วยหนองพอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:09:09
     
170 (92.39%)