ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 181 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
33020001
บ้านเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 08:04:52
2
33020002
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:08:24
11 
3
33020003
บ้านมะฟัก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:20:07
4
33020004
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:56:33
5
33020005
บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:09:07
13 
6
33020006
บ้านดงแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:24:45
11 
7
33020007
บ้านดู่ค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:58:14
8
33020008
บ้านกระเดาอุ่มแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:21:32
19 
9
33020009
บ้านครั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:17:40
10 
10
33020010
บ้านกอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:35:09
14 
11
33020011
บ้านท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:37:17
12
33020012
ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:38:11
16 
13
33020013
บ้านดอนไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:36:36
11 
14
33020014
บ้านโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:21:45
12 
15
33020015
บ้านบึงหมอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:20:12
16
33020016
บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:07:21
18 
17
33020017
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:30:52
10 
18
33020018
บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:19:52
17 
19
33020019
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:23:09
20
33020020
บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:28:18
10 
21
33020021
บ้านโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:46:33
22
33020022
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 06:04:26
23
33020023
บ้านเมี่ยงแคนดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:14:58
12 
24
33020024
บ้านคูสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:24:55
11 
25
33020025
เมืองคง(คงคาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:55:35
22 
26
33020026
อนุบาลราษีไศล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:43:40
32 
27
33020029
บ้านแสงเมืองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:35:46
15 
28
33020030
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:13:26
13 
29
33020031
บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:30:59
30
33020033
บ้านสร้างปี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:11:25
31
33020034
บ้านด่านนอกดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:34:53
32
33020035
จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:24:05
18 
33
33020036
บ้านหนองสวง(อสพป.2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:00:14
34
33020037
บ้านดอนงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:02:22
35
33020038
บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:31:08
36
33020039
บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:37:18
37
33020040
บ้านหนองแคสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:48:09
38
33020041
บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:10:10
22 
39
33020042
บ้านตัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:12:44
12 
40
33020043
บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:42:18
12 
41
33020044
บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:38:48
42
33020045
บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:08:19
18 
43
33020046
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 20:22:25
15 
44
33020047
บ้านฮ่องข่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 17:48:13
15 
45
33020048
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:23:28
11 
46
33020049
บ้านเปือยขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:25:40
47
33020050
บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 07:46:41
48
33020051
บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:25:40
14 
49
33020052
บ้านน้ำอ้อมน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:05:51
10 
50
33020053
บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:57:38
10 
51
33020054
บ้านขนวนสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:12:47
11 
52
33020055
บ้านอ้อมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:38:23
14 
53
33020056
บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:49:16
11 
54
33020057
บ้านกงพาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:02:38
11 
55
33020058
บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:10:08
56
33020059
อนุบาลอุทุมพรพิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:46:49
70 
57
33020060
สระกำแพงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:51:11
22 
58
33020061
บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:59:41
18 
59
33020063
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:59:47
10 
60
33020064
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 02:15:14
61
33020065
บ้านแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:23:25
15 
62
33020066
บ้านโนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:38:40
63
33020067
บ้านอะลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:15:41
64
33020068
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:35:14
18 
65
33020069
บ้านแขมโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:16:50
66
33020070
บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:03:17
67
33020071
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:16:28
15 
68
33020072
บ้านโปร่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:28:22
14 
69
33020073
บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:38:35
70
33020074
บ้านโนนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:48:50
71
33020075
บ้านโคกหล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:39:07
10 
72
33020076
บ้านหนองลุงตาเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:30:28
73
33020077
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:16:52
10 
74
33020078
บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:02:12
75
33020079
บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:28:41
76
33020080
บ้านแต้(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:25:50
14 
77
33020081
บ้านกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:02
78
33020082
บ้านโนนแดงโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:48:59
79
33020083
บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:45:59
11 
80
33020084
บ้านขวาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:50:15
81
33020085
บ้านปะหละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:09:43
15 
82
33020086
บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:50:52
83
33020087
บ้านพลับฝางผักหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:01:40
84
33020088
บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:13:01
85
33020089
บ้านบอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:18:46
14 
86
33020090
บ้านสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:45:10
87
33020091
บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:39:15
12 
88
33020092
บ้านค้อโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:48:07
22 
89
33020093
บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:33:08
90
33020094
บ้านสระภู
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:46:54
11 
91
33020095
บ้านค้อกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:10:53
12 
92
33020096
บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:12:14
30 
93
33020097
บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:01:46
11 
94
33020098
บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:47:12
95
33020099
บ้านยางเอือด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:19:04
17 
96
33020101
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:31:07
18 
97
33020102
บ้านพงพรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:53:44
11 
98
33020103
บ้านฟ้าผ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:16:03
13 
99
33020104
บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:29
12 
100
33020105
บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:55:29
101
33020106
บ้านนาโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:18:27
18 
102
33020107
บ้านโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:55:12
103
33020108
บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:34:05
104
33020109
บ้านหนองสำโรงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:29:23
105
33020110
บ้านหอย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:25:28
106
33020112
บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:32:09
107
33020113
บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:53:32
15 
108
33020116
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:06:50
19 
109
33020118
ชุมชนบ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:02:16
16 
110
33020119
บ้านหาด(อสพป.13)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:01:23
12 
111
33020120
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:23:18
112
33020121
อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:52:33
16 
113
33020122
บ้านกล้วยกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:31
12 
114
33020123
บ้านบุยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:59:19
18 
115
33020124
บ้านไพรพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:48:24
116
33020125
บ้านพอกหนองแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:56:58
13 
117
33020126
บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:28:44
118
33020127
บ้านพะวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:15:44
22 
119
33020128
บ้านนานวนหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:08:06
10 
120
33020129
บ้านพงสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:09:45
12 
121
33020130
บ้านจานแสนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:50:38
12 
122
33020131
บ้านหนองอาคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:52:19
123
33020133
บ้านขะยุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:28:15
10 
124
33020134
บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:35:03
12 
125
33020135
บ้านปะโด๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:35:01
126
33020136
บ้านอีสร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:08:43
20 
127
33020137
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:45:19
21 
128
33020138
บ้านตาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:50:20
11 
129
33020139
บ้านกระสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:19:54
12 
130
33020140
บ้านกระเต็ล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:40:12
12 
131
33020141
บ้านเมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 18:52:34
11 
132
33020142
บ้านจังเอิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:25:05
133
33020143
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:26:41
134
33020144
บ้านโทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:50:24
20 
135
33020145
บ้านหนองสะมอน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:40:49
12 
136
33020146
บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:16:47
10 
137
33020148
บ้านสร้างเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 10:55:15
138
33020149
อนุบาลห้วยทับทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:11:51
24 
139
33020150
บ้านตาโกน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:30:55
22 
140
33020151
บ้านหนองปลาคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:21:02
10 
141
33020152
บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 07:26:38
11 
142
33020153
บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 07:39:51
143
33020154
บ้านเมืองจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:07:36
14 
144
33020155
บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 11:58:31
145
33020156
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:02:16
19 
146
33020157
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:59:19
147
33020158
บ้านทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:41:55
148
33020159
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:49:06
15 
149
33020160
บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:41:47
150
33020161
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:59:08
10 
151
33020162
บ้านโดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:09:16
152
33020163
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:58:33
14 
153
33020164
บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:10:38
10 
154
33020165
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:54:17
11 
155
33020166
บ้านหนองหงอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:00:45
19 
156
33020167
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:09:33
21 
157
33020168
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:40:51
10 
158
33020169
บ้านตลาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:35:21
10 
159
33020170
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:58:25
21 
160
33020171
หนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:03:16
11 
161
33020172
บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:43:04
10 
162
33020173
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:37:28
163
33020174
บ้านหนองม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:19:07
164
33020175
บ้านโซงเลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:48:29
17 
165
33020176
บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:46:13
16 
166
33020177
เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:32:43
167
33020178
อนุบาลศิลาลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:37:47
12 
168
33020179
บ้านแต้มะหลี่นาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:02:40
14 
169
33020180
บ้านกุงขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:35:42
10 
170
33020181
บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:20:13
171
33020182
บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:21:39
172
33020183
บ้านโจดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:44:08
19 
173
33020184
บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:13:04
174
33020185
บ้านคลีกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:26:20
175
33020186
บ้านโพธิ์แคน
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 19:32:00
10 
176
33020187
บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:28:05
14 
177
33020188
บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:02:15
178
33020190
บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:29
17 
179
33020191
บ้านหลักด่านหนองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:03:37
180
33020192
บ้านดงเค็งตู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:35:19
181
33020193
บ้านทัพส่วยหนองพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:45:00
     
181 (100.00%)