ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 210 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
33040001
บ้านไฮ(วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:42:01
11 
2
33040002
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:35:36
20 
3
33040003
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:03:24
19 
4
33040004
บ้านระโยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:56:30
10 
5
33040005
บ้านจำนรรจ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:24:05
16 
6
33040006
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:05:18
11 
7
33040007
บ้านกระแชงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 17:24:49
30 
8
33040008
บ้านชำเบ็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:36:02
9
33040009
บ้านหนองทา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:31:41
10
33040010
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:48:57
11 
11
33040011
บ้านนารังกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:15:43
12 
12
33040012
บ้านกันจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:32:31
13
33040013
บ้านซะวาซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:38:07
14
33040014
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:12:02
15
33040015
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:05:43
16
33040016
บ้านสามแยก-หินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:34:11
17 
17
33040017
บ้านหนองรุงพระทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:18:44
12 
18
33040018
บ้านขนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:46:10
20 
19
33040019
บ้านตาเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:34:50
20
33040020
บ้านโตนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:15:15
15 
21
33040021
บ้านนาขนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:49:52
14 
22
33040022
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:16:27
10 
23
33040023
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:56:45
12 
24
33040024
บ้านจานทองกวาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:20:31
20 
25
33040025
บ้านตาลอย-หนองคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:41:57
17 
26
33040026
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:19:49
17 
27
33040027
มหาราช 2 (ภูคำ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:44:35
12 
28
33040028
บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:44:34
29
33040029
บ้านชำแจงแมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:00:16
21 
30
33040030
ชนะใช้กิจการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:07:12
14 
31
33040031
บ้านชำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:39:00
12 
32
33040032
บ้านตระกาศขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:58:01
20 
33
33040033
บ้านโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:40:50
10 
34
33040034
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:00:36
35
33040035
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:50:24
12 
36
33040036
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:54:43
17 
37
33040037
บ้านร่องตาซุน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:28:15
20 
38
33040038
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:44:42
10 
39
33040039
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:17:25
22 
40
33040040
บ้านโคก(อสพป.32)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:34:23
21 
41
33040041
บ้านปะทาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 18:56:26
17 
42
33040042
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 06:51:03
21 
43
33040043
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:16:53
134 
44
33040044
บ้านขะยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:41:25
18 
45
33040045
บ้านขนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:52:51
14 
46
33040046
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:01:04
10 
47
33040047
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:30:35
20 
48
33040048
บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:41:39
28 
49
33040049
บ้านจันทน์หอมตาเสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:32:33
18 
50
33040050
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:17:20
51
33040052
บ้านบึงมะลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:15:44
14 
52
33040053
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:50:51
19 
53
33040054
บ้านตาแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:40:43
17 
54
33040055
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:34:12
13 
55
33040056
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:13:41
18 
56
33040057
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:40:51
57
33040058
บ้านนาไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:19:51
12 
58
33040059
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:28:01
14 
59
33040060
บ้านหนองกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:51:46
13 
60
33040061
บ้านหินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:14:58
61
33040062
บ้านท่าพระตระกาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:01:04
14 
62
33040063
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:46:53
10 
63
33040064
บ้านโศกขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 06:09:35
64
33040065
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 06:08:25
29 
65
33040066
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:37:08
14 
66
33040067
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:13:43
16 
67
33040068
บ้านจานเลียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:18:59
14 
68
33040069
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:33:33
69
33040070
บ้านโนนเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:10:28
70
33040071
บ้านรุงสมบุรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:30:56
18 
71
33040072
เกษตรประชาตาทวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:29:22
19 
72
33040073
บ้านโดนอาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:31:56
51 
73
33040074
บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:04:27
13 
74
33040075
บ้านละลายมีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:32:29
15 
75
33040076
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 23:23:34
13 
76
33040077
บ้านสามเส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:14:23
25 
77
33040078
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:41:11
20 
78
33040079
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 23:12:46
15 
79
33040081
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:22:20
80
33040082
บ้านจำนันสายเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:55:57
14 
81
33040083
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:18:23
18 
82
33040084
บ้านทุ่งขนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:22:05
83
33040085
บ้านโนนเรือคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:04:34
14 
84
33040086
บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:48:58
85
33040087
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:41:37
19 
86
33040088
บ้านสังเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:54:45
23 
87
33040089
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:09:09
12 
88
33040090
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:19:04
11 
89
33040091
บ้านโนนคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:06:26
13 
90
33040092
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:00:19
11 
91
33040093
บ้านภูมิซรอล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:09:12
18 
92
33040094
ไทยรัฐวิทยา 27
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:47:49
13 
93
33040095
บ้านพรทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:53:25
94
33040096
บ้านหนองเม็กพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:35:22
20 
95
33040097
บ้านเสาธงชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:54:00
16 
96
33040098
บ้านหนองหญ้าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:25:12
13 
97
33040099
บ้านแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 18:09:33
13 
98
33040100
บ้านกระบี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:40:23
11 
99
33040101
บ้านจะเนียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:38:42
12 
100
33040102
บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:02:11
12 
101
33040103
บ้านกันจด
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:17:31
10 
102
33040104
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:04:30
103
33040105
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:45:44
104
33040106
บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:19:43
11 
105
33040107
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:47:31
22 
106
33040108
บ้านตาเอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:28:51
19 
107
33040109
บ้านตานวน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:19:45
108
33040110
บ้านกันทรอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 16:16:06
17 
109
33040111
บ้านกันทรอมน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:32:02
13 
110
33040112
บ้านจองกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:53:43
12 
111
33040113
บ้านขุนหาญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:10:28
17 
112
33040114
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:44:35
14 
113
33040115
บ้านโคกระเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:35:10
15 
114
33040116
บ้านดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:15:03
13 
115
33040118
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:31:00
13 
116
33040119
บ้านกระเจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:47:29
117
33040120
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 19:11:12
12 
118
33040121
บ้านกระเบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:26:34
10 
119
33040122
บ้านบักดอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:41:19
15 
120
33040123
บ้านสำโรงเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:04:56
41 
121
33040124
บ้านหนองบัวเรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 00:48:06
14 
122
33040125
บ้านตาเส็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:50:18
123
33040126
บ้านตาปรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:45:39
11 
124
33040127
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:50:58
125
33040128
บ้านภูดินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:51:06
20 
126
33040129
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:08:20
127
33040131
บ้านซำตาโตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:33:28
11 
128
33040132
บ้านหนองเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:53:14
10 
129
33040133
บ้านโนนแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:45:07
12 
130
33040134
บ้านม่วงแยก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:59:25
131
33040135
บ้านทุ่งเลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:16:36
13 
132
33040136
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:08:09
25 
133
33040137
บ้านซำขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:57:12
134
33040138
บ้านอาราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:21:22
135
33040139
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:40:39
136
33040140
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:45:26
10 
137
33040141
บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:18:43
138
33040142
บ้านซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:57:58
11 
139
33040143
บ้านสดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:53:28
12 
140
33040144
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 12:55:14
10 
141
33040145
บ้านหนองขนาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:25:00
142
33040146
บ้านโพธิ์กระสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 03:09:55
25 
143
33040147
บ้านโพธิ์กระมัล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:40:43
17 
144
33040148
บ้านกระมัลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:28:20
145
33040149
บ้านตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:23:18
146
33040150
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:22:27
147
33040151
บ้านชำเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:11:18
148
33040152
บ้านกราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:39:23
12 
149
33040153
บ้านพอกบำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:39:13
150
33040154
บ้านปุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:01:11
151
33040155
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:38:11
19 
152
33040156
บ้านกุดนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 11:32:28
13 
153
33040157
บ้านภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:13:39
154
33040158
บ้านโนนอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:37:21
155
33040159
บ้านกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:07:30
156
33040160
บ้านศิวาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:45:40
10 
157
33040162
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:39:32
65 
158
33040163
บ้านกันตรวจห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:58:44
159
33040164
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:09:58
160
33040165
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:52:19
59 
161
33040166
บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:02:38
19 
162
33040167
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:23:49
23 
163
33040168
บ้านศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:55:43
164
33040169
บ้านบกห้วยโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:18:18
165
33040170
บ้านตระกวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:24:02
10 
166
33040171
บ้านศรีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:34:53
20 
167
33040172
อนุบาลศรีรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:39:54
13 
168
33040173
บ้านตระกาจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:43:40
11 
169
33040174
บ้านตาแบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:32:38
11 
170
33040175
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:01:21
171
33040177
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:19:36
15 
172
33040178
บ้านหนองรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:48:39
173
33040179
บ้านโนนแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:54:44
174
33040180
บ้านปุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:10:33
23 
175
33040181
บ้านสลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 18:25:14
12 
176
33040182
บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:28:24
10 
177
33040183
บ้านตายู(อสพป.32)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:27:54
178
33040184
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:25:11
14 
179
33040185
บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:38:49
180
33040186
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:02:20
14 
181
33040187
บ้านสะพุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:16:51
13 
182
33040188
บ้านหนองปิงโปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 05:16:05
183
33040189
บ้านจานบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:35:12
19 
184
33040190
บ้านเสื่องข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:16:25
22 
185
33040191
บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:00:27
12 
186
33040192
บ้านท่าคล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:48:23
18 
187
33040193
บ้านหนองบักโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:02:50
11 
188
33040194
บ้านหนองคับคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:29:32
189
33040195
บ้านโนนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:12:51
190
33040196
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 09:19:45
16 
191
33040197
บ้านคำสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 17:27:43
18 
192
33040198
บ้านคำกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:06:29
193
33040199
บ้านดอนเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:28:30
11 
194
33040200
อนุบาลเบญจลักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:09:28
17 
195
33040201
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:33:51
13 
196
33040202
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:06:18
11 
197
33040203
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:39:01
21 
198
33040204
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:27:48
199
33040205
บ้านเขวาธะนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:49:13
200
33040206
บ้านโนนจักจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:43:48
201
33040207
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:07:34
202
33040209
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:10:17
14 
203
33040210
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:03:06
16 
204
33040211
บ้านเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:37:58
205
33040212
บ้านหนองบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:02:43
15 
206
33040213
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:09:26
10 
207
33040214
บ้านไผ่หนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:16:55
14 
208
33040215
บ้านสร้างเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:57:58
17 
209
33040216
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 07:54:48
210
33040217
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:45:32
13 
     
210 (100.00%)