ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 210 (100.00%)
1
33040001
บ้านไฮ(วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:58:45
2
33040002
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 17:27:29
3
33040003
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:54:41
4
33040004
บ้านระโยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:41:54
5
33040005
บ้านจำนรรจ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:32:16
6
33040006
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:56:33
7
33040007
บ้านกระแชงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:38:32
8
33040008
บ้านชำเบ็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:22:50
9
33040009
บ้านหนองทา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:26:35
10
33040010
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:20:22
11
33040011
บ้านนารังกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:52:43
12
33040012
บ้านกันจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:49:59
13
33040013
บ้านซะวาซอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:21:00
14
33040014
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:06:39
15
33040015
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:10
16
33040016
บ้านสามแยก-หินกอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:47:59
17
33040017
บ้านหนองรุงพระทะเล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:01:05
18
33040018
บ้านขนุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:42:14
19
33040019
บ้านตาเครือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 17:39:11
20
33040020
บ้านโตนด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:35:56
21
33040021
บ้านนาขนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:02:16
22
33040022
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 08:13:06
23
33040023
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:19:35
24
33040024
บ้านจานทองกวาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:34:52
25
33040025
บ้านตาลอย-หนองคัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:56:46
26
33040026
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:31:51
27
33040027
มหาราช 2 (ภูคำ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:22:47
28
33040028
บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:51:47
29
33040029
บ้านชำแจงแมง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:03:41
30
33040030
ชนะใช้กิจการ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:21:11
31
33040031
บ้านชำม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:38:25
32
33040032
บ้านตระกาศขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:16:54
33
33040033
บ้านโคกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:11:45
34
33040034
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:24:44
35
33040035
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 18:47:25
36
33040036
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:44:38
37
33040037
บ้านร่องตาซุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:06:00
38
33040038
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:47:17
39
33040039
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 19:43:18
40
33040040
บ้านโคก(อสพป.32)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:48:41
41
33040041
บ้านปะทาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:41:11
42
33040042
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:49:42
43
33040043
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:27:59
44
33040044
บ้านขะยูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:30:31
45
33040045
บ้านขนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:44:55
46
33040046
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:57:24
47
33040047
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:40:13
48
33040048
บ้านท่าสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:51:33
49
33040049
บ้านจันทน์หอมตาเสก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:22:55
50
33040050
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:02:47
51
33040052
บ้านบึงมะลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:28:34
52
33040053
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:17:44
53
33040054
บ้านตาแท่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:21:52
54
33040055
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 17:38:17
55
33040056
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:53:52
56
33040057
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:09:44
57
33040058
บ้านนาไพรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:55:23
58
33040059
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:29:19
59
33040060
บ้านหนองกระทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:55:54
60
33040061
บ้านหินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:58:37
61
33040062
บ้านท่าพระตระกาศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:04:33
62
33040063
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:19:14
63
33040064
บ้านโศกขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:06:27
64
33040065
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:58:30
65
33040066
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:02:40
66
33040067
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:20:48
67
33040068
บ้านจานเลียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:42:49
68
33040069
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:41:18
69
33040070
บ้านโนนเปือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 16:02:50
70
33040071
บ้านรุงสมบุรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:20:54
71
33040072
เกษตรประชาตาทวด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:59:39
72
33040073
บ้านโดนอาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:00:37
73
33040074
บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:22:11
74
33040075
บ้านละลายมีชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:05:41
75
33040076
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:52:45
76
33040077
บ้านสามเส้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 07:42:44
77
33040078
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:17:17
78
33040079
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 07:21:33
79
33040081
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 22:20:59
80
33040082
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:15:43
81
33040083
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:00:09
82
33040084
บ้านทุ่งขนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:05:34
83
33040085
บ้านโนนเรือคำบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:31:32
84
33040086
บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:01:40
85
33040087
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:13:35
86
33040088
บ้านสังเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:02:16
87
33040089
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:45:31
88
33040090
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:57:23
89
33040091
บ้านโนนคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:29:56
90
33040092
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 22:04:09
91
33040093
บ้านภูมิซรอล
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:11:46
92
33040094
ไทยรัฐวิทยา 27
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:26:43
93
33040095
บ้านพรทิพย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:11:31
94
33040096
บ้านหนองเม็กพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:29:12
95
33040097
บ้านเสาธงชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:33:36
96
33040098
บ้านหนองหญ้าลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 23:14:33
97
33040099
บ้านแก
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 12:36:23
98
33040100
บ้านกระบี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:12:53
99
33040101
บ้านจะเนียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:20:05
100
33040102
บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:51:10
101
33040103
บัานกันจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:05:37
102
33040104
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:24:48
103
33040105
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:56:52
104
33040106
บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:07:00
105
33040107
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:08:45
106
33040108
บ้านตาเอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:20:16
107
33040109
บ้านตานวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:42:26
108
33040110
บ้านกันทรอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:41:13
109
33040111
บ้านกันทรอมน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:52:29
110
33040112
บ้านจองกอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:09:34
111
33040113
บ้านขุนหาญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:41:41
112
33040114
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:14:40
113
33040115
บ้านโคกระเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:12:08
114
33040116
บ้านดาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 12:28:43
115
33040118
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:33:13
116
33040119
บ้านกระเจา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:10:31
117
33040120
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 08:55:30
118
33040121
บ้านกระเบา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:17:54
119
33040122
บ้านบักดอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:55:56
120
33040123
บ้านสำโรงเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:18:39
121
33040124
บ้านหนองบัวเรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:55:28
122
33040125
บ้านตาเส็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:33:39
123
33040126
บ้านตาปรก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:37:34
124
33040127
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:29:41
125
33040128
บ้านภูดินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:34:37
126
33040129
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:32:05
127
33040131
บ้านซำตาโตง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:34:07
128
33040132
บ้านหนองเก่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:01:14
129
33040133
บ้านโนนแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:23:06
130
33040134
บ้านม่วงแยก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:35:34
131
33040135
บ้านทุ่งเลน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:45:47
132
33040136
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:36:48
133
33040137
บ้านซำขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:49:23
134
33040138
บ้านอาราง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:12:28
135
33040139
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:36:56
136
33040140
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:19:48
137
33040141
บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:06:20
138
33040142
บ้านซำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:31:38
139
33040143
บ้านสดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:38:03
140
33040144
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:11:09
141
33040145
บ้านหนองขนาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:42:44
142
33040146
บ้านโพธิ์กระสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:33:57
143
33040147
บ้านโพธิ์กระมัล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:06:20
144
33040148
บ้านกระมัลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:38:43
145
33040149
บ้านตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:07:47
146
33040150
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 08:31:42
147
33040151
บ้านชำเขียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:13:33
148
33040152
บ้านกราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:02:26
149
33040153
บ้านพอกบำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:39:55
150
33040154
บ้านปุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:31:02
151
33040155
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:06:34
152
33040156
บ้านกุดนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:39:26
153
33040157
บ้านภูทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 11:28:28
154
33040158
บ้านโนนอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 10:44:44
155
33040159
บ้านกระทิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:04:41
156
33040160
บ้านศิวาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:52:51
157
33040162
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:08:23
158
33040163
บ้านกันตรวจห้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:54:00
159
33040164
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:40:50
160
33040165
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:07:14
161
33040166
บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:10:20
162
33040167
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:41:38
163
33040168
บ้านศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:42:17
164
33040169
บ้านบกห้วยโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:22:52
165
33040170
บ้านตระกวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:17:08
166
33040171
บ้านศรีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:27:15
167
33040172
อนุบาลศรีรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:54:04
168
33040173
บ้านตระกาจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:43:05
169
33040174
บ้านตาแบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:12:26
170
33040175
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 21:28:12
171
33040177
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:57:19
172
33040178
บ้านหนองรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:39:50
173
33040179
บ้านโนนแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:52:10
174
33040180
บ้านปุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:10:40
175
33040181
บ้านสลับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:43:39
176
33040182
บ้านขนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:20:16
177
33040183
บ้านตายู(อสพป.32)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:57:42
178
33040184
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:11:51
179
33040185
บ้านทุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:24:46
180
33040186
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:57:33
181
33040187
บ้านสะพุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:58:26
182
33040188
บ้านหนองปิงโปง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 22:51:15
183
33040189
บ้านจานบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:59:02
184
33040190
บ้านเสื่องข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:38:08
185
33040191
บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:01:52
186
33040192
บ้านท่าคล้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:02:03
187
33040193
บ้านหนองบักโทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 19:33:42
188
33040194
บ้านหนองคับคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 20:40:39
189
33040195
บ้านโนนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:04:26
190
33040196
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:39:25
191
33040197
บ้านคำสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 18:22:31
192
33040198
บ้านคำกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 22:21:40
193
33040199
บ้านดอนเขียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:24:58
194
33040200
อนุบาลเบญจลักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:08:16
195
33040201
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:53:09
196
33040202
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:01:06
197
33040203
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:10:47
198
33040204
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:58:50
199
33040205
บ้านเขวาธะนัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:01:27
200
33040206
บ้านโนนจักจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 13:10:54
201
33040207
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 11:51:52
202
33040209
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:03:01
203
33040210
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:03:59
204
33040211
บ้านเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:04:42
205
33040212
บ้านหนองบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:44:55
206
33040213
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:14:26
207
33040214
บ้านไผ่หนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:57:25
208
33040215
บ้านสร้างเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:58:52
209
33040216
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:02:46
210
33040217
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:00:01
     
210 (100.00%)