ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 108 (51.43%)
ครู/บุคลากร
1
33040001
บ้านไฮ(วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
11 
2
33040002
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
20 
3
33040003
บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
19 
4
33040004
บ้านระโยง
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 15:18:33
11 
5
33040005
บ้านจำนรรจ์
ยังไม่ยืนยัน
17 
6
33040006
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:49:24
11 
7
33040007
บ้านกระแชงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
31 
8
33040008
บ้านชำเบ็ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:20:47
9
33040009
บ้านหนองทา
ยังไม่ยืนยัน
10
33040010
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
12 
11
33040011
บ้านนารังกา
ยังไม่ยืนยัน
12 
12
33040012
บ้านกันจาน
ยังไม่ยืนยัน
13
33040013
บ้านซะวาซอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:55:12
14
33040014
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:27:01
15
33040015
บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
16
33040016
บ้านสามแยก-หินกอง
ยังไม่ยืนยัน
17 
17
33040017
บ้านหนองรุงพระทะเล
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:07:58
12 
18
33040018
บ้านขนุน
ยังไม่ยืนยัน
20 
19
33040019
บ้านตาเครือ
ยังไม่ยืนยัน
20
33040020
บ้านโตนด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:29:20
15 
21
33040021
บ้านนาขนวน
ยังไม่ยืนยัน
12 
22
33040022
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:14:40
23
33040023
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:50:51
10 
24
33040024
บ้านจานทองกวาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 13:09:21
20 
25
33040025
บ้านตาลอย-หนองคัน
ยังไม่ยืนยัน
16 
26
33040026
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
17 
27
33040027
มหาราช 2 (ภูคำ)
ยังไม่ยืนยัน
11 
28
33040028
บ้านไร่เจริญ
ยืนยันแล้ว
2021-02-11 13:19:12
29
33040029
บ้านชำแจงแมง
ยังไม่ยืนยัน
20 
30
33040030
ชนะใช้กิจการ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:09:57
12 
31
33040031
บ้านชำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
12 
32
33040032
บ้านตระกาศขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
20 
33
33040033
บ้านโคกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34
33040034
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
35
33040035
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:15:23
11 
36
33040036
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ยังไม่ยืนยัน
18 
37
33040037
บ้านร่องตาซุน
ยังไม่ยืนยัน
21 
38
33040038
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
39
33040039
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
18 
40
33040040
บ้านโคก(อสพป.32)
ยังไม่ยืนยัน
21 
41
33040041
บ้านปะทาย
ยังไม่ยืนยัน
17 
42
33040042
บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
18 
43
33040043
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
140 
44
33040044
บ้านขะยูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:58:54
17 
45
33040045
บ้านขนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:40:16
12 
46
33040046
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2021-03-27 01:27:30
11 
47
33040047
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2021-02-11 11:17:02
18 
48
33040048
บ้านท่าสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
27 
49
33040049
บ้านจันทน์หอมตาเสก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:13:57
16 
50
33040050
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
51
33040052
บ้านบึงมะลู
ยังไม่ยืนยัน
14 
52
33040053
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:50:32
16 
53
33040054
บ้านตาแท่น
ยืนยันแล้ว
2021-03-18 14:56:24
16 
54
33040055
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
ยังไม่ยืนยัน
13 
55
33040056
บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
18 
56
33040057
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:47:13
57
33040058
บ้านนาไพรงาม
ยังไม่ยืนยัน
12 
58
33040059
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:51:26
16 
59
33040060
บ้านหนองกระทิง
ยังไม่ยืนยัน
12 
60
33040061
บ้านหินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:35:25
61
33040062
บ้านท่าพระตระกาศ
ยังไม่ยืนยัน
14 
62
33040063
บ้านซำผักแว่น-นาซำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:16:54
10 
63
33040064
บ้านโศกขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
64
33040065
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
29 
65
33040066
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:30:52
12 
66
33040067
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
15 
67
33040068
บ้านจานเลียว
ยืนยันแล้ว
2021-03-10 09:56:53
13 
68
33040069
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
69
33040070
บ้านโนนเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:20:24
70
33040071
บ้านรุงสมบุรณ์
ยังไม่ยืนยัน
17 
71
33040072
เกษตรประชาตาทวด
ยังไม่ยืนยัน
19 
72
33040073
บ้านโดนอาว
ยังไม่ยืนยัน
47 
73
33040074
บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-23 10:41:34
13 
74
33040075
บ้านละลายมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
16 
75
33040076
บ้านทุ่งยาวคำโปรย
ยังไม่ยืนยัน
14 
76
33040077
บ้านสามเส้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:22:43
24 
77
33040078
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:02:15
17 
78
33040079
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2020-11-28 04:15:42
13 
79
33040081
บ้านหนองหิน(อสพป.15)
ยังไม่ยืนยัน
80
33040082
บ้านจำนันสายเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
15 
81
33040083
บ้านสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
18 
82
33040084
บ้านทุ่งขนวน
ยังไม่ยืนยัน
83
33040085
บ้านโนนเรือคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
14 
84
33040086
บ้านโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:34:52
85
33040087
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
18 
86
33040088
บ้านสังเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
23 
87
33040089
บ้านไหล่ดุมตาเหมา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:07:56
10 
88
33040090
บ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
11 
89
33040091
บ้านโนนคำแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
13 
90
33040092
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
10 
91
33040093
บ้านภูมิซรอล
ยังไม่ยืนยัน
19 
92
33040094
ไทยรัฐวิทยา 27
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:08:35
13 
93
33040095
บ้านพรทิพย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:47:27
94
33040096
บ้านหนองเม็กพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:52:35
16 
95
33040097
บ้านเสาธงชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:20:27
17 
96
33040098
บ้านหนองหญ้าลาด
ยังไม่ยืนยัน
14 
97
33040099
บ้านแก
ยังไม่ยืนยัน
13 
98
33040100
บ้านกระบี่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:10:04
12 
99
33040101
บ้านจะเนียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:14:00
13 
100
33040102
บ้านกระหวัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:34:07
12 
101
33040103
บ้านกันจด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:39:37
10 
102
33040104
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:49:29
103
33040105
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:28:28
104
33040106
บ้านระหาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:29:04
12 
105
33040107
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
23 
106
33040108
บ้านตาเอก
ยังไม่ยืนยัน
18 
107
33040109
บ้านตานวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:27:30
108
33040110
บ้านกันทรอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:08:47
14 
109
33040111
บ้านกันทรอมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12 
110
33040112
บ้านจองกอ
ยังไม่ยืนยัน
12 
111
33040113
บ้านขุนหาญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:09:57
16 
112
33040114
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:29:35
13 
113
33040115
บ้านโคกระเวียง
ยังไม่ยืนยัน
16 
114
33040116
บ้านดาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:56:07
14 
115
33040118
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:12:15
10 
116
33040119
บ้านกระเจา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:40:47
10 
117
33040120
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:07:29
11 
118
33040121
บ้านกระเบา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:44:30
10 
119
33040122
บ้านบักดอง
ยังไม่ยืนยัน
16 
120
33040123
บ้านสำโรงเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:00:25
44 
121
33040124
บ้านหนองบัวเรณ
ยังไม่ยืนยัน
13 
122
33040125
บ้านตาเส็ด
ยังไม่ยืนยัน
123
33040126
บ้านตาปรก
ยังไม่ยืนยัน
11 
124
33040127
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:29:30
125
33040128
บ้านภูดินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:04:04
20 
126
33040129
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:42:15
127
33040131
บ้านซำตาโตง
ยังไม่ยืนยัน
12 
128
33040132
บ้านหนองเก่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:20:52
129
33040133
บ้านโนนแฝก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:16:18
11 
130
33040134
บ้านม่วงแยก
ยังไม่ยืนยัน
131
33040135
บ้านทุ่งเลน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:08:37
13 
132
33040136
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:52:29
27 
133
33040137
บ้านซำขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:44:44
134
33040138
บ้านอาราง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:23:31
10 
135
33040139
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:19:23
136
33040140
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:23:42
137
33040141
บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:49:11
138
33040142
บ้านซำ
ยังไม่ยืนยัน
11 
139
33040143
บ้านสดำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:41:09
11 
140
33040144
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:32:46
11 
141
33040145
บ้านหนองขนาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:21:31
142
33040146
บ้านโพธิ์กระสังข์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:38:59
25 
143
33040147
บ้านโพธิ์กระมัล
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:49:36
14 
144
33040148
บ้านกระมัลพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
145
33040149
บ้านตาหมื่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:14:13
11 
146
33040150
บ้านหนองใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
147
33040151
บ้านชำเขียน
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 14:38:39
148
33040152
บ้านกราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-23 10:22:21
11 
149
33040153
บ้านพอกบำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:05:16
150
33040154
บ้านปุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:53:48
151
33040155
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:14:15
18 
152
33040156
บ้านกุดนาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
13 
153
33040157
บ้านภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
154
33040158
บ้านโนนอ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:28:04
155
33040159
บ้านกระทิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:55:10
156
33040160
บ้านศิวาลัย
ยังไม่ยืนยัน
10 
157
33040162
อนุบาลขุนหาญ (สิ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:07:23
66 
158
33040163
บ้านกันตรวจห้วย
ยังไม่ยืนยัน
159
33040164
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:34:13
160
33040165
บ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:48:10
60 
161
33040166
บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
18 
162
33040167
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:49:48
25 
163
33040168
บ้านศิลาทอง
ยังไม่ยืนยัน
164
33040169
บ้านบกห้วยโนน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:11:52
10 
165
33040170
บ้านตระกวน
ยังไม่ยืนยัน
166
33040171
บ้านศรีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:31:09
20 
167
33040172
อนุบาลศรีรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:47:36
14 
168
33040173
บ้านตระกาจ
ยังไม่ยืนยัน
169
33040174
บ้านตาแบน
ยังไม่ยืนยัน
11 
170
33040175
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:49:40
171
33040177
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
14 
172
33040178
บ้านหนองรุง
ยังไม่ยืนยัน
173
33040179
บ้านโนนแก
ยังไม่ยืนยัน
174
33040180
บ้านปุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:33:19
30 
175
33040181
บ้านสลับ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:08:52
13 
176
33040182
บ้านขนาด
ยังไม่ยืนยัน
10 
177
33040183
บ้านตายู(อสพป.32)
ยังไม่ยืนยัน
178
33040184
บ้านหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
13 
179
33040185
บ้านทุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
10 
180
33040186
บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
14 
181
33040187
บ้านสะพุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:48:22
13 
182
33040188
บ้านหนองปิงโปง
ยังไม่ยืนยัน
183
33040189
บ้านจานบัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:02:25
19 
184
33040190
บ้านเสื่องข้าว
ยังไม่ยืนยัน
18 
185
33040191
บ้านกระหวัน
ยังไม่ยืนยัน
12 
186
33040192
บ้านท่าคล้อ
ยังไม่ยืนยัน
19 
187
33040193
บ้านหนองบักโทน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:20:39
11 
188
33040194
บ้านหนองคับคา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:58:10
189
33040195
บ้านโนนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:34:33
190
33040196
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:21:48
16 
191
33040197
บ้านคำสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:44:35
17 
192
33040198
บ้านคำกลาง
ยังไม่ยืนยัน
193
33040199
บ้านดอนเขียว
ยืนยันแล้ว
2021-02-05 11:28:16
11 
194
33040200
อนุบาลเบญจลักษ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
195
33040201
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:39:57
12 
196
33040202
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:08:58
197
33040203
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:26:17
19 
198
33040204
บ้านหนองนกเขียน
ยังไม่ยืนยัน
199
33040205
บ้านเขวาธะนัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:52:46
10 
200
33040206
บ้านโนนจักจั่น
ยังไม่ยืนยัน
201
33040207
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ยังไม่ยืนยัน
202
33040209
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:29:14
13 
203
33040210
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:46:20
13 
204
33040211
บ้านเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:47:25
205
33040212
บ้านหนองบัวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
17 
206
33040213
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:26:13
12 
207
33040214
บ้านไผ่หนองแคน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:58:17
14 
208
33040215
บ้านสร้างเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:26:59
17 
209
33040216
บ้านกุดผักหนามคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
210
33040217
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:36:22
13 
     
108 (51.43%)