ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 249 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 249 (100.00%)
1
34010001
บ้านหมากมี่
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:40:57
2
34010002
บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 21:15:58
3
34010003
บ้านเค็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:41:14
4
34010004
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 09:57:17
5
34010005
บ้านนาใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:10:32
6
34010006
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:22:07
7
34010007
บ้านค้อกุดลาด
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 10:19:53
8
34010008
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 12:06:56
9
34010009
บ้านผาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:35:08
10
34010010
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:01:17
11
34010012
บ้านแคกลางหงษ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:59:03
12
34010014
บ้านหนองปลาปาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:59:06
13
34010015
บ้านด้ามพร้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:24:43
14
34010016
บ้านนาดูน
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 13:57:53
15
34010017
บ้านขามใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 16:25:29
16
34010018
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:53:53
17
34010019
บ้านหัวคำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 10:35:53
18
34010020
บ้านหนองตอแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:10:14
19
34010021
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:53:24
20
34010022
บ้านสว่างหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:53:34
21
34010023
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 09:40:25
22
34010024
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 23:03:03
23
34010025
บ้านท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 15:35:27
24
34010026
บ้านคูเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 22:04:17
25
34010027
บ้านทัพไทย
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:43:37
26
34010028
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 19:25:23
27
34010029
วัดท่าวังหิน
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:33:37
28
34010031
เมืองอุบล
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 16:06:37
29
34010032
อุบลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 07:09:51
30
34010033
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 19:37:33
31
34010034
อนุบาลอุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 16:17:50
32
34010035
ปทุมวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:36:22
33
34010036
บ้านปากห้วยวังนอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:28:22
34
34010037
บ้านสร้างหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 22:28:07
35
34010038
บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:28:14
36
34010039
บ้านข่าโคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:18:02
37
34010040
บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:01:55
38
34010041
บ้านนามึน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:46:38
39
34010043
กิตติญาณอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:23:58
40
34010044
บ้านปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:05:54
41
34010045
บ้านยางลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:27:16
42
34010046
กองบินอุบลสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 10:11:21
43
34010047
บ้านทุ่งขุนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 19:22:17
44
34010048
บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:07:56
45
34010049
บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:36:27
46
34010050
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 20:21:27
47
34010051
บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:36:13
48
34010052
บ้านหนองไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:45:26
49
34010053
ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:02:01
50
34010054
บ้านมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 21:36:38
51
34010055
บ้านท่าสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:56:20
52
34010056
บ้านจานตะโนน
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 09:32:00
53
34010057
บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 09:41:37
54
34010058
บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:43:02
55
34010059
บ้านหนองก่านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 14:24:38
56
34010060
บ้านหนองมุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 21:49:04
57
34010061
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:33:14
58
34010062
ชุมชนบ้านหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 16:47:40
59
34010063
บ้านหนองจำนัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:18:05
60
34010064
บ้านอ้น
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 09:13:07
61
34010065
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 17:01:40
62
34010066
บ้านกลางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:44:12
63
34010067
ประชานุเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:11:18
64
34010068
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:40:44
65
34010069
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:27:40
66
34010070
บ้านพับ
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 22:05:13
67
34010071
บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:23:45
68
34010072
บ้านเอ้
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 11:06:04
69
34010073
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:10:54
70
34010074
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 14:03:51
71
34010075
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 13:13:56
72
34010076
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:49:36
73
34010077
บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 20:03:48
74
34010078
เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:20:53
75
34010079
บ้านกุดกะเสียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:07:27
76
34010080
ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:58:10
77
34010081
บ้านนาดูน
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:02:28
78
34010082
บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 08:05:41
79
34010083
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:34:48
80
34010084
บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:45:27
81
34010085
บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:21:23
82
34010086
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:17:51
83
34010087
บ้านชีทวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:30:00
84
34010088
บ้านหวาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 14:51:30
85
34010089
บ้านหนองฮีหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 14:37:37
86
34010090
บ้านหนองโนหนองดูน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:30:07
87
34010091
บ้านท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 11:34:50
88
34010092
บ้านแดงหม้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:28:25
89
34010093
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:06:58
90
34010094
บ้านบุตร
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 14:56:05
91
34010095
บ้านโนนจานหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:46:37
92
34010096
บ้านท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:59:38
93
34010097
บ้านท่าไห(ไหทอง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:22:23
94
34010098
บ้านทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 07:16:30
95
34010099
บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:47:04
96
34010100
บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:52:40
97
34010101
บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:36:44
98
34010102
บ้านแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 09:11:20
99
34010103
บ้านป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:07:07
100
34010104
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 12:21:50
101
34010105
บ้านนาผาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:59:02
102
34010106
บ้านแก้งซาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:31:14
103
34010107
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:48:58
104
34010108
บ้านนาแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 14:26:12
105
34010110
บ้านไทยโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:59:40
106
34010111
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:51:07
107
34010112
บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:16:08
108
34010113
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:35:01
109
34010114
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:01:17
110
34010115
บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 08:59:22
111
34010116
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 20:16:04
112
34010117
บ้านยางขี้นก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:12:57
113
34010118
บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:13:58
114
34010119
บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:50:20
115
34010120
บ้านหนองห้างหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:47:54
116
34010121
บ้านอีต้อม
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 09:13:25
117
34010122
บ้านเค็งนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 12:25:29
118
34010123
บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:22:54
119
34010124
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:54:14
120
34010125
บ้านปลาฝา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:10:19
121
34010126
ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 07:41:44
122
34010127
บ้านศรีบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:29:13
123
34010128
บ้านหนองเซือม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 17:02:02
124
34010129
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 11:00:53
125
34010130
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 21:42:36
126
34010131
บ้านกุดตากล้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:27:23
127
34010132
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:55:55
128
34010133
บ้านคำหมีหนองข่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 12:07:51
129
34010134
บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 19:36:52
130
34010135
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:13:53
131
34010136
บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:58:39
132
34010137
บ้านป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 10:41:52
133
34010138
บ้านท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 18:04:35
134
34010139
บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:31:27
135
34010140
บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:00:22
136
34010141
บ้านวังถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:31:49
137
34010142
บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 09:38:35
138
34010143
ศรีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:46:58
139
34010144
บ้านดุมใหญ่ดงยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 11:40:58
140
34010145
บ้านบัวยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:06:27
141
34010146
ชุมชนบ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:28:48
142
34010147
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 17:07:05
143
34010148
บ้านเตย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:27:20
144
34010149
บ้านหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:55:15
145
34010150
บ้านโนนขวาวนายูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:17:30
146
34010151
ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:56:22
147
34010152
บ้านน้ำคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:40:58
148
34010153
บ้านคำเกิ่งหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:21:21
149
34010154
บ้านผาสุกหนองซองแมว
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:45:13
150
34010155
บ้านหนองคูทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 18:05:44
151
34010156
บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-05-19 14:06:53
152
34010157
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 12:49:47
153
34010158
บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 12:34:45
154
34010159
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:11:40
155
34010160
บ้านโนนรังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:33:11
156
34010161
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 18:12:07
157
34010162
บ้านหนองมะทอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 05:47:21
158
34010163
บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:58:40
159
34010164
บ้านแสงไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 17:20:15
160
34010165
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:10:30
161
34010166
บ้านเป็ดฟากทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:40:58
162
34010167
บ้านผึ้ง(สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 08:36:09
163
34010168
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:03:42
164
34010169
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:05:29
165
34010170
บ้านเทพา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:17:22
166
34010171
บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:18:46
167
34010172
บ้านหนองขอนดอนยูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 22:51:26
168
34010173
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 13:43:02
169
34010174
บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:28:20
170
34010175
บ้านโนนรังน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:51:58
171
34010176
ชุมชนบ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 11:17:16
172
34010177
บ้านยางโยภาพ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:41:57
173
34010178
บ้านน้ำอ้อมผักระย่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:28:54
174
34010179
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:56:07
175
34010180
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:03:24
176
34010181
บ้านหนองแฝกยางเครือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:56:52
177
34010182
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 18:42:24
178
34010183
บ้านยางเทิง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:52:05
179
34010184
บ้านนาดีทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:39:11
180
34010185
บ้านแคน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 20:44:35
181
34010186
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:58:33
182
34010187
บ้านก่อบึง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 20:20:15
183
34010188
บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 14:52:41
184
34010189
บ้านหนองไข่นก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:58:43
185
34010190
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:43:19
186
34010191
บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 15:10:38
187
34010192
บ้านหนองแสงหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:49:30
188
34010193
บ้านไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:46:45
189
34010194
บ้านสร้างมิ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 21:55:30
190
34010195
บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:34:40
191
34010196
บ้านหนองเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 14:30:25
192
34010197
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:42:43
193
34010198
บ้านนาขามดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:31:02
194
34010199
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:24:14
195
34010200
บ้านโพนเมืองมะทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:49:30
196
34010201
บ้านวังมนเดือยไก่
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:08:01
197
34010202
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:58:32
198
34010203
บ้านทุ่งใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:57:43
199
34010204
บ้านเหล่าบาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:58:23
200
34010205
บ้านนาไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 12:58:47
201
34010206
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:43:35
202
34010207
บ้านดอนประทาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 15:16:04
203
34010208
บ้านเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 11:25:30
204
34010209
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:35:04
205
34010210
บ้านสงยางดอนไม้คูณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:06:58
206
34010211
บ้านโนนชาติยูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:20:59
207
34010212
บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-04 10:33:23
208
34010213
บ้านคำไฮใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:51:06
209
34010214
บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 18:05:07
210
34010215
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 06:42:43
211
34010216
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 12:53:03
212
34010217
บ้านกุดกั่ว
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 15:00:14
213
34010218
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 11:44:13
214
34010219
บ้านวังพระวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 14:53:06
215
34010220
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 09:19:07
216
34010221
บ้านท่าเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 15:35:45
217
34010222
บ้านยางกะเดา
ยืนยันแล้ว
2017-07-15 15:59:52
218
34010223
บ้านสว่างโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:52:17
219
34010224
บ้านโอดนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:51:07
220
34010226
บ้านกระบูน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:51:53
221
34010227
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:14:34
222
34010228
บ้านเหล่าแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:15:21
223
34010229
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:30:07
224
34010230
บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 12:46:24
225
34010231
บ้านแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:51:22
226
34010232
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:32:03
227
34010233
บ้านแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:18:50
228
34010234
บ้านหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:39:29
229
34010235
ชุมชนโพนเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:17:29
230
34010236
บ้านขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:18:19
231
34010237
บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 19:16:39
232
34010238
บ้านหาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:26:50
233
34010239
บ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:34:32
234
34010240
บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:16:06
235
34010241
บ้านธรรมละ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:22:38
236
34010242
บ้านรังแร้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:42:10
237
34010243
บ้านดอนกลอยนากลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:27:01
238
34010244
บ้านหนองบก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:01:51
239
34010245
บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 13:35:09
240
34010246
บ้านแต้เก่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 14:15:10
241
34010247
บ้านคำไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:45:25
242
34010248
บ้านนาขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:53:40
243
34010249
บ้านดูน
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 10:39:47
244
34010250
บ้านแต้ใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 06:13:45
245
34010251
บ้านเหล่าคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 09:09:19
246
34010252
บ้านนาไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:10:07
247
34010253
บ้านเหล่าเสือโก้ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:37:51
248
34010254
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 09:26:45
249
34010255
บ้านเหล่าแค
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:25:53
     
249 (100.00%)