ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 252 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 152 (60.32%)
1
34010001
บ้านหมากมี่
ยังไม่ยืนยัน
2
34010002
บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
3
34010003
บ้านเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
4
34010004
บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:58:18
5
34010005
บ้านนาใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 20:50:44
6
34010006
บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
7
34010007
บ้านค้อกุดลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 07:26:07
8
34010008
บ้านปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:30:35
9
34010009
บ้านผาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:18:55
10
34010010
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:50:42
11
34010012
บ้านแคกลางหงษ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:14:19
12
34010014
บ้านหนองปลาปาก
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:11:36
13
34010015
บ้านด้ามพร้า
ยังไม่ยืนยัน
14
34010016
บ้านนาดูน
ยังไม่ยืนยัน
15
34010017
บ้านขามใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
16
34010018
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 13:29:04
17
34010019
บ้านหัวคำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:15:21
18
34010020
บ้านหนองตอแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:19:31
19
34010021
บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:34:48
20
34010022
บ้านสว่างหนองเสือ
ยังไม่ยืนยัน
21
34010023
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:18:44
22
34010024
บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 19:42:02
23
34010025
บ้านท่าบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
24
34010026
บ้านคูเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:40:27
25
34010027
บ้านทัพไทย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:24:31
26
34010028
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 18:07:02
27
34010029
วัดท่าวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
28
34010031
เมืองอุบล
ยังไม่ยืนยัน
29
34010032
อุบลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:02:33
30
34010033
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
ยังไม่ยืนยัน
31
34010034
อนุบาลอุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:57:53
32
34010035
ปทุมวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:01:12
33
34010036
บ้านปากห้วยวังนอง
ยังไม่ยืนยัน
34
34010037
บ้านสร้างหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:50:26
35
34010038
บ้านปะอาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:53:17
36
34010039
บ้านข่าโคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:45:05
37
34010040
บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:45:07
38
34010041
บ้านนามึน
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:21:09
39
34010042
วัดบ้านบาก
ยังไม่ยืนยัน
40
34010043
กิตติญาณอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
41
34010044
บ้านปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:38:25
42
34010045
บ้านยางลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
43
34010046
กองบินอุบลสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 13:47:55
44
34010047
บ้านทุ่งขุนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:25:09
45
34010048
บ้านดอนชี
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:12:52
46
34010049
บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:27:38
47
34010050
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 18:07:36
48
34010051
บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 23:32:49
49
34010052
บ้านหนองไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:09:11
50
34010053
ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:07:56
51
34010054
บ้านมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 20:33:58
52
34010055
บ้านท่าสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:05:31
53
34010056
บ้านจานตะโนน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:12:28
54
34010057
บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:13:07
55
34010058
บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:13:38
56
34010059
บ้านหนองก่านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:31:26
57
34010060
บ้านหนองมุก
ยังไม่ยืนยัน
58
34010061
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-03-10 11:06:01
59
34010062
ชุมชนบ้านหัวเรือ
ยังไม่ยืนยัน
60
34010063
บ้านหนองจำนัก
ยังไม่ยืนยัน
61
34010064
บ้านอ้น
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 17:33:43
62
34010065
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:23:57
63
34010066
บ้านกลางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
64
34010067
ประชานุเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65
34010068
บ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
66
34010069
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:24:26
67
34010070
บ้านพับ
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 08:49:18
68
34010071
บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:18:37
69
34010072
บ้านเอ้
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 08:53:10
70
34010073
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:02:38
71
34010074
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:23:39
72
34010075
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 18:55:53
73
34010076
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 18:14:12
74
34010077
บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:39:33
75
34010078
เขื่องใน(เจริญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 16:29:07
76
34010079
บ้านกุดกะเสียน
ยังไม่ยืนยัน
77
34010080
ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)
ยังไม่ยืนยัน
78
34010081
บ้านนาดูน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:29:52
79
34010082
บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
80
34010083
บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
81
34010084
บ้านหนองขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
82
34010085
บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
83
34010086
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:02:41
84
34010087
บ้านชีทวน
ยังไม่ยืนยัน
85
34010088
บ้านหวาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:57:40
86
34010089
บ้านหนองฮีหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:04:45
87
34010090
บ้านหนองโนหนองดูน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:38:47
88
34010091
บ้านท่าศาลา
ยังไม่ยืนยัน
89
34010092
บ้านแดงหม้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 19:37:56
90
34010093
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:18:02
91
34010094
บ้านบุตร
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:03:35
92
34010095
บ้านโนนจานหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
93
34010096
บ้านท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:37:40
94
34010097
บ้านท่าไห(ไหทอง)
ยังไม่ยืนยัน
95
34010098
บ้านทัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:08:40
96
34010099
บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:26:49
97
34010100
บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
98
34010101
บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:27:17
99
34010102
บ้านแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-11-25 08:42:05
100
34010103
บ้านป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
101
34010104
บ้านโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
102
34010105
บ้านนาผาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:10:54
103
34010106
บ้านแก้งซาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:37:50
104
34010107
บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
105
34010108
บ้านนาแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 23:56:48
106
34010109
บ้านชาติสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
107
34010110
บ้านไทยโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:12:31
108
34010111
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:48:40
109
34010112
บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:19:58
110
34010113
บ้านโนนดู่
ยังไม่ยืนยัน
111
34010114
บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:31:45
112
34010115
บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 07:25:48
113
34010116
บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
114
34010117
บ้านยางขี้นก
ยังไม่ยืนยัน
115
34010118
บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:47:58
116
34010119
บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
117
34010120
บ้านหนองห้างหนองกวาง
ยังไม่ยืนยัน
118
34010121
บ้านอีต้อม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:03:28
119
34010122
บ้านเค็งนาดี
ยังไม่ยืนยัน
120
34010123
บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:09:57
121
34010124
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
122
34010125
บ้านปลาฝา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:02:56
123
34010126
ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
ยืนยันแล้ว
2016-11-30 21:23:35
124
34010127
บ้านศรีบัว
ยังไม่ยืนยัน
125
34010128
บ้านหนองเซือม
ยังไม่ยืนยัน
126
34010129
บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 17:11:47
127
34010130
บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
128
34010131
บ้านกุดตากล้า
ยังไม่ยืนยัน
129
34010132
สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
130
34010133
บ้านคำหมีหนองข่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:49:59
131
34010134
บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
132
34010135
บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:55:11
133
34010136
บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 04:31:38
134
34010137
บ้านป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
135
34010138
บ้านท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 11:27:01
136
34010139
บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
137
34010140
บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:54:59
138
34010141
บ้านวังถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:50:09
139
34010142
บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
140
34010143
ศรีศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
141
34010144
บ้านดุมใหญ่ดงยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:51:38
142
34010145
บ้านบัวยาง
ยังไม่ยืนยัน
143
34010146
ชุมชนบ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
144
34010147
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:22:35
145
34010148
บ้านเตย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:25:40
146
34010149
บ้านหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 23:31:51
147
34010150
บ้านโนนขวาวนายูง
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 20:13:14
148
34010151
ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:18:21
149
34010152
บ้านน้ำคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:15:14
150
34010153
บ้านคำเกิ่งหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 23:22:32
151
34010154
บ้านผาสุกหนองซองแมว
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:12:04
152
34010155
บ้านหนองคูทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 11:55:32
153
34010156
บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:03:28
154
34010157
บ้านนาเลิง
ยังไม่ยืนยัน
155
34010158
บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 05:09:33
156
34010159
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:15:33
157
34010160
บ้านโนนรังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:42:21
158
34010161
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 18:28:39
159
34010162
บ้านหนองมะทอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:45:19
160
34010163
บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:32:19
161
34010164
บ้านแสงไผ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:27:47
162
34010165
บ้านโพนแพง
ยังไม่ยืนยัน
163
34010166
บ้านเป็ดฟากทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
164
34010167
บ้านผึ้ง(สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
165
34010168
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
166
34010169
ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:28:08
167
34010170
บ้านเทพา
ยังไม่ยืนยัน
168
34010171
บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
ยังไม่ยืนยัน
169
34010172
บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:44:55
170
34010173
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:58:12
171
34010174
บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:52:37
172
34010175
บ้านโนนรังน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:48:05
173
34010176
ชุมชนบ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 18:31:10
174
34010177
บ้านยางโยภาพ
ยังไม่ยืนยัน
175
34010178
บ้านน้ำอ้อมผักระย่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 12:43:37
176
34010179
บ้านหนองผำ
ยังไม่ยืนยัน
177
34010180
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
178
34010181
บ้านหนองแฝกยางเครือ
ยังไม่ยืนยัน
179
34010182
บ้านยางสักกระโพหลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
180
34010183
บ้านยางเทิง
ยังไม่ยืนยัน
181
34010184
บ้านนาดีทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:09:32
182
34010185
บ้านแคน(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
183
34010186
บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
184
34010187
บ้านก่อบึง
ยังไม่ยืนยัน
185
34010188
บ้านบก
ยังไม่ยืนยัน
186
34010189
บ้านหนองไข่นก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 11:41:45
187
34010190
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:21:01
188
34010191
บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:22:37
189
34010192
บ้านหนองแสงหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:21:04
190
34010193
บ้านไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 23:06:40
191
34010194
บ้านสร้างมิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
192
34010195
บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:33:35
193
34010196
บ้านหนองเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:51:50
194
34010197
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
195
34010198
บ้านนาขามดอนติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
196
34010199
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
197
34010200
บ้านโพนเมืองมะทัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 14:37:45
198
34010201
บ้านวังมนเดือยไก่
ยังไม่ยืนยัน
199
34010202
บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
200
34010203
บ้านทุ่งใต้
ยังไม่ยืนยัน
201
34010204
บ้านเหล่าบาก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:11:48
202
34010205
บ้านนาไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:30:42
203
34010206
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:18:06
204
34010207
บ้านดอนประทาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:24:20
205
34010208
บ้านเศรษฐี
ยังไม่ยืนยัน
206
34010209
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:14:39
207
34010210
บ้านสงยางดอนไม้คูณ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 20:08:42
208
34010211
บ้านโนนชาติยูง
ยังไม่ยืนยัน
209
34010212
บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
210
34010213
บ้านคำไฮใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 21:26:41
211
34010214
บ้านหนองแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
212
34010215
บ้านหนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
213
34010216
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
ยังไม่ยืนยัน
214
34010217
บ้านกุดกั่ว
ยังไม่ยืนยัน
215
34010218
บ้านยาง
ยังไม่ยืนยัน
216
34010219
บ้านวังพระวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2017-02-01 10:27:31
217
34010220
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:10:59
218
34010221
บ้านท่าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
219
34010222
บ้านยางกะเดา
ยังไม่ยืนยัน
220
34010223
บ้านสว่างโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:03:48
221
34010224
บ้านโอดนาดี
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:13:11
222
34010225
บ้านยางกะเดา(สาขาบ้านนาคำภูฮี)
ยังไม่ยืนยัน
223
34010226
บ้านกระบูน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 21:56:31
224
34010227
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:31:16
225
34010228
บ้านเหล่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
226
34010229
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:26:13
227
34010230
บ้านท่าลาด
ยังไม่ยืนยัน
228
34010231
บ้านแพง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:39:53
229
34010232
บ้านจิก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:10:40
230
34010233
บ้านแสง
ยังไม่ยืนยัน
231
34010234
บ้านหนองเป็ด
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:38:13
232
34010235
ชุมชนโพนเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:03:34
233
34010236
บ้านขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:27:58
234
34010237
บ้านคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
235
34010238
บ้านหาด
ยังไม่ยืนยัน
236
34010239
บ้านหนองมะแซว
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:13:42
237
34010240
บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:17:04
238
34010241
บ้านธรรมละ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:51:19
239
34010242
บ้านรังแร้ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:16:55
240
34010243
บ้านดอนกลอยนากลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:08:15
241
34010244
บ้านหนองบก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:25:35
242
34010245
บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ยังไม่ยืนยัน
243
34010246
บ้านแต้เก่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:09:51
244
34010247
บ้านคำไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:18:53
245
34010248
บ้านนาขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:22:38
246
34010249
บ้านดูน
ยังไม่ยืนยัน
247
34010250
บ้านแต้ใหม่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 21:20:32
248
34010251
บ้านเหล่าคำ
ยืนยันแล้ว
2016-07-03 18:02:00
249
34010252
บ้านนาไผ่
ยังไม่ยืนยัน
250
34010253
บ้านเหล่าเสือโก้ก
ยังไม่ยืนยัน
251
34010254
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2016-07-03 18:03:19
252
34010255
บ้านเหล่าแค
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 07:53:14
     
152 (60.32%)