ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 254 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 254 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
34050001
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:13:44
26 
2
34050002
บ้านหมากมาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:58:35
17 
3
34050003
บ้านเม็กใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:52:45
28 
4
34050004
ดำรงสินสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:23:09
5
34050005
บ้านบัวเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:41:16
6
34050006
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:52:05
17 
7
34050007
บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:19:29
8
34050008
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:49:36
18 
9
34050009
บ้านอุดมสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:54:38
10
34050010
บ้านดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:13:48
11
34050011
บ้านกุดประทาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:41:10
18 
12
34050012
บ้านโนนกอย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:31:44
13
34050013
บ้านโนนขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:19:04
21 
14
34050014
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:12:22
19 
15
34050015
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:56:54
16
34050016
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:43:50
17
34050017
บ้านคำนาแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 19:11:44
17 
18
34050018
บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:09:07
22 
19
34050019
บ้านไฮตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:15:11
23 
20
34050020
บ้านประหูต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:57:45
13 
21
34050021
บ้านห้วยสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:31:43
22
34050022
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:29:38
19 
23
34050023
บ้านนาประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:38:20
24
34050024
บ้านนานวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:57:21
16 
25
34050025
บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:20:33
26
34050026
บ้านคำครั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:48:42
16 
27
34050027
บ้านป่าตาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:23:54
28
34050028
บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 07:58:54
13 
29
34050029
บ้านโนนกาเร็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:08:32
17 
30
34050030
บ้านโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:54:39
10 
31
34050031
บ้านคำสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:18:27
32
34050032
บ้านโนนแก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:31:33
33
34050033
บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:58:43
34
34050034
บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:18:57
16 
35
34050035
บ้านท่าโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:12:12
18 
36
34050036
บ้านวารีอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:16:19
37
34050037
บ้านโพธิ์สง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:52:09
14 
38
34050038
บ้านโนนหลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:37:26
39
34050039
บ้านม่วงนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:43:00
33 
40
34050040
บ้านทุ่งเทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:49:15
15 
41
34050041
บ้านสว่างโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:40:41
14 
42
34050042
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:53:19
43
34050043
บ้านบัวเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:02:55
44
34050044
บ้านหม้อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:53:36
45
34050045
บ้านเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:48:38
24 
46
34050046
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:17:24
11 
47
34050047
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:56:30
48
34050048
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:14:52
14 
49
34050049
บ้านนากระแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:14:15
16 
50
34050050
พิชัยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 18:07:16
10 
51
34050051
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:40:39
52
34050052
บ้านหนองเงินฮ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:23:39
19 
53
34050053
บ้านห่องเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:14:07
10 
54
34050054
บ้านห่องคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:16:28
55
34050055
บ้านโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:02:29
56
34050056
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:54:46
57
34050057
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:48:44
13 
58
34050058
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:36:23
29 
59
34050059
บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:18:05
60
34050060
บ้านม่วงโนนกระแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:15:10
11 
61
34050061
บ้านนาห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:04:51
11 
62
34050062
บ้านนาส่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:55:20
14 
63
34050063
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:58:14
15 
64
34050064
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:07:29
65
34050065
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:23:13
19 
66
34050066
บ้านสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:05:52
67
34050067
อุดมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:10:20
10 
68
34050068
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:35:25
11 
69
34050069
บ้านบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:25:06
26 
70
34050070
บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:19:42
19 
71
34050071
บ้านโนนแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:38:35
72
34050072
ประชานุเคราะห์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:05:13
10 
73
34050073
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:39:17
74
34050074
บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:29:43
75
34050075
บ้านราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:58:31
76
34050076
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:11:00
19 
77
34050077
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:33
78
34050078
บ้านป่าโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:32:27
20 
79
34050079
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:56:16
11 
80
34050080
ชุมชนบ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:26:07
44 
81
34050081
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:06:44
82
34050082
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:19:13
83 
83
34050083
เมืองเดช
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:15:22
25 
84
34050084
เวตวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:18:48
25 
85
34050085
อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:54:53
47 
86
34050086
บ้านแขมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:58:29
28 
87
34050087
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:02:14
18 
88
34050088
บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:25:49
20 
89
34050089
ดำรงสินอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:11:45
20 
90
34050090
บ้านหนองสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:29:54
91
34050091
สมสะอาดสวนฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:23:22
24 
92
34050092
บ้านหนองบัวหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 18:08:46
93
34050093
บ้านโนนสนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:13
94
34050094
บ้านท่าหลวงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:04:57
18 
95
34050095
นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:42:00
35 
96
34050096
บ้านแก้งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:58:12
12 
97
34050097
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:50:10
22 
98
34050098
ผอบ ณ นคร 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:12:41
10 
99
34050099
สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:26:23
16 
100
34050100
บ้านดงขวางคำโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:39:24
13 
101
34050101
บ้านท่าก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:05:14
23 
102
34050102
บ้านป่าพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:03:29
103
34050103
บ้านกวางดีด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:48:28
104
34050104
บ้านโคกเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:54:30
20 
105
34050105
บ้านโนนคูณแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:47:48
106
34050106
บ้านโนนบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:03:03
10 
107
34050107
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:35:02
18 
108
34050108
บ้านตบหู
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 19:51:05
24 
109
34050109
บ้านโนนว่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 06:07:11
110
34050110
บ้านคำอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:49:17
19 
111
34050111
บ้านดอนยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:15:44
13 
112
34050112
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:25:56
18 
113
34050113
ชุมชนบ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:37:29
30 
114
34050114
บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:39:20
18 
115
34050115
บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:59:58
22 
116
34050116
บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:14:08
10 
117
34050117
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:07:33
118
34050118
บ้านฝั่งเพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 04:13:10
20 
119
34050119
บ้านคุ้มแสนชะนี
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 22:50:49
120
34050120
บ้านบุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:11:54
15 
121
34050121
บ้านแก้งขอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:26:02
122
34050122
บ้านทุ่งเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:36:46
21 
123
34050123
บ้านโสกแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:05:53
21 
124
34050124
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:30:22
125
34050125
บ้านดอนชัยชนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:26:43
126
34050126
บ้านทับไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:35:11
127
34050127
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:39:53
10 
128
34050128
บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:38:20
129
34050129
บ้านโพนแอวขัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:40:31
130
34050130
โนนสูงโนนโฮมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:06:59
12 
131
34050131
บ้านคำกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:49:00
12 
132
34050132
บ้านเก่าขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:52:10
23 
133
34050133
บ้านหนองทัพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:14:32
14 
134
34050134
บ้านโซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:40:35
30 
135
34050135
บ้านดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:49:39
10 
136
34050136
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:32
21 
137
34050137
บ้านตาโม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:00:23
13 
138
34050138
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 21:06:13
11 
139
34050139
บ้านหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:25:48
140
34050140
บ้านแข้ด่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:36:29
13 
141
34050141
ตชด.บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:27
14 
142
34050142
บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:09:54
21 
143
34050143
บ้านกุดเชียงมุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:02:34
14 
144
34050144
บ้านจันลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:17:36
17 
145
34050145
บ้านแปดอุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:00:01
13 
146
34050146
บ้านตายอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:52:46
12 
147
34050147
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:57:56
148
34050148
หนองโพดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:59:32
18 
149
34050149
บ้านแก้งโตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:26:35
11 
150
34050150
บุเปือยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:49:06
42 
151
34050151
บ้านเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:24:17
11 
152
34050152
ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:48:37
11 
153
34050153
รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:08:27
12 
154
34050154
บ้านยางกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:06:43
11 
155
34050155
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:37:34
156
34050156
ชุมชนบ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:04:27
25 
157
34050157
บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:42:28
18 
158
34050159
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:46:41
159
34050160
บ้านดงกระชู
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:14:46
10 
160
34050161
บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:39:36
161
34050162
น้ำยืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:54:09
26 
162
34050163
บ้านนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:58:10
14 
163
34050164
บ้านซำหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:56
21 
164
34050165
เจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:56:58
10 
165
34050166
บ้านดงเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:05:02
22 
166
34050167
บ้านคอแลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:06:21
18 
167
34050168
บ้านขอนแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:43:32
14 
168
34050169
บ้านหนองกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:16:08
13 
169
34050170
บ้านป่าแขมหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:33:59
21 
170
34050171
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:26:17
21 
171
34050172
บ้านแก้งยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:24:42
172
34050173
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:21:19
19 
173
34050174
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 18:34:45
174
34050175
บ้านโนนเขืองจงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:28:55
21 
175
34050176
ชุมชนบ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:31:44
18 
176
34050177
บ้านโนนหมากเดือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:23:30
177
34050178
บ้านหนองยู
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:09:50
178
34050179
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:40:25
19 
179
34050180
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:58:44
16 
180
34050181
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:34:51
18 
181
34050182
บ้านหัวแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:17:58
12 
182
34050183
บ้านห้วยปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:29:48
11 
183
34050184
อนุบาลบุณฑริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:24:55
18 
184
34050185
บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:19:11
19 
185
34050186
บ้านดอนโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 19:40:56
186
34050187
บ้านนาแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:29:18
12 
187
34050188
บ้านหาดทรายคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:36:24
18 
188
34050189
บ้านโนนกาหลงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 01:14:11
189
34050191
บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:42:41
10 
190
34050192
บ้านป่าสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:56:41
191
34050193
บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:26:32
18 
192
34050194
บ้านโนนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:30:14
10 
193
34050195
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:21:19
17 
194
34050196
บ้านป่าเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:39:05
195
34050197
บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:56:20
19 
196
34050198
บ้านโนนหุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:20:22
197
34050199
บ้านนาโดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:09:05
198
34050200
บ้านอุดมชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 05:22:48
199
34050201
บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:04:42
20 
200
34050203
บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:40:51
19 
201
34050204
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:44:21
202
34050205
ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:44:51
21 
203
34050206
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:28:10
21 
204
34050207
บ้านสมพรรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:23:13
17 
205
34050208
บ้านแก้งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 20:42:31
206
34050209
บ้านบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:46:12
17 
207
34050210
บ้านเก่ากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:45:11
208
34050211
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:35:44
17 
209
34050212
บ้านสร้างหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:09
12 
210
34050213
บ้านคำบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:49:09
16 
211
34050214
บ้านแก้งสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:42:53
21 
212
34050215
บ้านห้วยข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:32:47
13 
213
34050216
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:10:13
19 
214
34050217
บ้านหนองแปก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:27:37
22 
215
34050218
บ้านซำงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 04:58:22
20 
216
34050219
บ้านกุดเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:04:54
21 
217
34050220
บ้านทุ่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:59:59
10 
218
34050221
บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:37:18
10 
219
34050222
บ้านโคกชำแระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:25:53
23 
220
34050223
บ้านหนองสนมพะลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:58:32
221
34050224
บ้านคำกลางวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:24:10
10 
222
34050225
นาเกษมเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:17:30
26 
223
34050226
บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:43:48
224
34050227
บ้านหนองถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:15:06
225
34050228
บ้านนาห่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:09:21
12 
226
34050229
บ้านโนนจานหนองสีขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 07:28:48
227
34050230
บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:59:38
228
34050231
บ้านหนองบัวอารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:19:41
229
34050232
บ้านหนองอ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:35:57
21 
230
34050233
บ้านทองสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:17:23
11 
231
34050234
บ้านโนนรังหนองบัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:44:49
232
34050235
บ้านเบญจ์โนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:24:39
19 
233
34050236
บ้านห่องปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 07:27:07
234
34050237
บ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:21:43
235
34050238
บ้านตาโอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:55:08
18 
236
34050239
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:20:21
237
34050240
บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:00:18
18 
238
34050241
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:22:02
19 
239
34050242
บ้านห้วยเสลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:09:17
240
34050243
บ้านหนองหัวลิงหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:55:20
241
34050244
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:45:23
20 
242
34050245
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:24:49
243
34050246
ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:12:39
20 
244
34050247
บ้านตาเกาตาโกย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:02:32
10 
245
34050248
บ้านหมากแหน่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:18:45
10 
246
34050249
อนุบาลน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:49:55
20 
247
34050250
บ้านซำสะกวยน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:41:54
20 
248
34050251
บ้านแสนถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:24:13
249
34050252
บ้านดอนโมกข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:52:23
10 
250
34050253
บ้านโนนสว่างวังเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:34:14
16 
251
34050254
บ้านไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:05:00
252
34050255
บ้านหนองดุม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:18:47
16 
253
34050256
บ้านหนองโด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:20:13
254
34050257
บ้านอิสานเศรษฐกิจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:34:16
     
254 (100.00%)