ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 192 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 192 (100.00%)
1
36030001
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:12:21
2
36030002
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:06:22
3
36030003
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:36:42
4
36030004
บ้านร่วมมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:43:11
5
36030005
บ้านท่าแตง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:26:01
6
36030006
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:14:18
7
36030007
บ้านสำโรงโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:00:18
8
36030008
จัตุรัสวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:00:38
9
36030009
บ้านมะเกลือโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:08:49
10
36030010
บ้านสำโรงทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:13:39
11
36030011
บ้านหลุบงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:23:06
12
36030012
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:58:15
13
36030013
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:00:33
14
36030014
บ้านขามราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:09:03
15
36030015
บ้านโนนคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:04:12
16
36030016
บ้านใหม่นาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:24:33
17
36030018
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:05:45
18
36030019
บ้านหนองลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:37:17
19
36030020
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:14:22
20
36030021
บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:28:09
21
36030022
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:54:30
22
36030023
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 16:00:45
23
36030024
บ้านดอนละนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:55:34
24
36030025
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 12:46:28
25
36030026
กันกงบ้านลี่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:33:53
26
36030027
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:34:37
27
36030028
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:53:10
28
36030029
บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:54:11
29
36030030
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:17:55
30
36030031
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 21:54:47
31
36030032
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:05:46
32
36030033
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:11:35
33
36030034
บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:15:28
34
36030035
บ้านร้านหญ้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:48:35
35
36030036
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:52:39
36
36030037
บ้านโนนฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:59:32
37
36030039
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:26:20
38
36030040
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2018-10-21 11:37:04
39
36030041
บ้านโสกรวกหนองซึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 17:05:24
40
36030042
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:05:39
41
36030043
บ้านทามจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:52:15
42
36030044
ชุมชนบัวบานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:47:36
43
36030045
บ้านโคกโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:13:09
44
36030047
บ้านหนองบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:16:05
45
36030048
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:25:12
46
36030049
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:55:02
47
36030050
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:02:53
48
36030051
บ้านเกาะมะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:16:03
49
36030052
จอมแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:22:15
50
36030053
โคกเพชรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:43:32
51
36030054
โคกสำราญราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 07:57:31
52
36030055
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 16:10:43
53
36030056
บ้านซับยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:47:03
54
36030057
บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:21:41
55
36030058
ปากจาบวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:57:25
56
36030059
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:08:43
57
36030060
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:42:48
58
36030061
บ้านโปร่งมีชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:58:27
59
36030062
บ้านกุดตาลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 23:22:26
60
36030063
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:39:24
61
36030064
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:27:45
62
36030065
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:06:02
63
36030066
ชุมชนชวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:37:10
64
36030067
บ้านเสลาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:01:10
65
36030068
หินตั้งพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:29:10
66
36030069
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:24:15
67
36030071
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:50:30
68
36030072
บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:36:34
69
36030073
วังกะอาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:56:15
70
36030075
บ้านหนองอีหล่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:17:09
71
36030076
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:38:29
72
36030077
บ้านกลอยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:32:38
73
36030078
หนองกกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:16:40
74
36030079
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:32:03
75
36030080
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 13:43:51
76
36030081
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:12:19
77
36030082
บ้านทองคำพิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:59:30
78
36030083
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:19:46
79
36030084
หัวสระวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:07:04
80
36030085
เขาดินพิทยารักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 08:43:53
81
36030086
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:44:47
82
36030087
บ้านหนองดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:44:36
83
36030088
หนองประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:51:33
84
36030089
บ้านโคกแสว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:09:44
85
36030090
บ้านละหานค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:25:30
86
36030091
บ้านตะลอมไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:37:07
87
36030092
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 07:45:22
88
36030093
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:51:51
89
36030095
โป่งขุนเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:33:45
90
36030096
บ้านดอนกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:14:33
91
36030098
บ้านวังตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 19:58:47
92
36030099
บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:46:46
93
36030100
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:56:31
94
36030101
บ้านวังอ้ายจีด
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:01:41
95
36030102
บ้านสำนักตูมกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:30:09
96
36030103
บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:06:50
97
36030104
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:06:45
98
36030105
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:06:21
99
36030106
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 05:45:03
100
36030107
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:42:52
101
36030108
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:10:08
102
36030109
บ้านโสกปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:39:18
103
36030110
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:13:27
104
36030111
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:18:28
105
36030112
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:14:13
106
36030113
บ้านปากค่ายช่องแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:47:22
107
36030114
บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 12:53:13
108
36030115
ชุมชนบ้านห้วยแย้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:50:24
109
36030116
บ้านหนองกองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:41:13
110
36030117
บ้านห้วยยางดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:43:05
111
36030118
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:11:50
112
36030119
บ้านแจ้งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 17:49:44
113
36030120
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:36:55
114
36030121
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
ยืนยันแล้ว
2018-10-25 13:36:08
115
36030122
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:38:03
116
36030123
บ้านนาประชาสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 07:46:10
117
36030124
บ้านวังตาท้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:28:53
118
36030125
บ้านเสลี่ยงทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:03:14
119
36030126
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:41:49
120
36030127
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:19:03
121
36030128
หินฝนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:00:33
122
36030129
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:40:19
123
36030130
ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:16:14
124
36030131
บ้านวังอ้ายคง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:12:15
125
36030132
วังใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:23:58
126
36030133
บ้านวังตาเทพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:12:50
127
36030134
วังโพธิ์สว่างศิลป์
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 17:05:42
128
36030135
บ้านไร่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:31:55
129
36030136
บ้านโคกกระเบื้องไห
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 20:34:15
130
36030137
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:33:18
131
36030138
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:40:59
132
36030139
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 16:07:30
133
36030140
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:22:45
134
36030141
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:55:25
135
36030142
บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:06:59
136
36030143
บ้านโป่งนกพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:31:29
137
36030144
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:18:46
138
36030145
บ้านสะพานยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 07:37:43
139
36030146
บ้านศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 06:36:02
140
36030147
บ้านบุ่งเวียนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:27:31
141
36030148
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:53:21
142
36030149
ซับมงคลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:01:06
143
36030150
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:55:13
144
36030151
ซับถาวรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:47:54
145
36030152
บ้านโคกไค
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 22:00:32
146
36030153
บ้านยางเกี่ยวแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:01:25
147
36030155
บ้านซับหมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:41:37
148
36030157
บ้านห้วยเกตุ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:23:23
149
36030158
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:44:50
150
36030159
อนุบาลเทพสถิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:16:31
151
36030161
บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:58:57
152
36030162
บ้านช่องสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:13:40
153
36030163
บ้านซับไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:42:17
154
36030164
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:30:07
155
36030165
บ้านประดู่งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:10:00
156
36030166
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:47:03
157
36030167
บ้านหนองจะบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:13:50
158
36030168
บ้านโนนมะกอกงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:15:57
159
36030169
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:46:35
160
36030170
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:13:17
161
36030171
บ้านวังคมคาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:04:18
162
36030172
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:01:44
163
36030174
บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 16:46:26
164
36030175
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:23:37
165
36030176
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:27:58
166
36030177
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:35:09
167
36030178
บ้านโกรกกุลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:26:21
168
36030179
บ้านสามหลักพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:28:57
169
36030180
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:58:08
170
36030181
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:26:08
171
36030182
รังงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:10:17
172
36030183
บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 19:34:54
173
36030184
ดอนเปล้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:27:31
174
36030185
บ้านโสกคร้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 21:26:23
175
36030186
บ้านหนองผักชี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:56:12
176
36030187
บ้านบะเสียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:26:30
177
36030188
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:30:31
178
36030189
ซับใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 20:24:10
179
36030191
บ้านซับเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:03:37
180
36030192
บ้านวังพง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:05:47
181
36030193
บ้านบุฉนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:29:56
182
36030194
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:30:26
183
36030195
บ้านตลุกคูณพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:03:18
184
36030197
บ้านเขื่อนลั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:55:14
185
36030198
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:49:57
186
36030199
บ้านซับใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:59:00
187
36030200
บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 19:58:06
188
36030201
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:12:29
189
36030202
บ้านท่ากูบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:23:23
190
36030203
บ้านโป่งเกต
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:56:27
191
36030204
บ้านวังขอนสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:23:11
192
36030205
บ้านท่าชวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 23:15:20
     
192 (100.00%)