ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 190 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 190 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
36030001
บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:13:38
10 
2
36030002
บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:07:12
3
36030003
บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:24:25
11 
4
36030004
บ้านร่วมมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:46:23
5
36030005
บ้านท่าแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:49:59
6
36030006
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:12:37
7
36030007
บ้านสำโรงโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:46:03
8
36030008
จัตุรัสวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:34:23
55 
9
36030009
บ้านมะเกลือโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:07:24
16 
10
36030011
บ้านหลุบงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:19:03
11
36030012
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:25:32
12
36030013
บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:29:29
13
36030014
บ้านขามราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:56:27
11 
14
36030015
บ้านโนนคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:15:34
12 
15
36030016
บ้านใหม่นาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:16:11
16
36030018
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:30:06
17
36030019
บ้านหนองลูกช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:50:24
18
36030020
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:58:47
19 
19
36030021
บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:48:04
21 
20
36030022
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:18:00
21
36030023
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:50:27
11 
22
36030024
บ้านดอนละนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:01:27
23
36030025
บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:17:28
17 
24
36030026
กันกงบ้านลี่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:43:32
25
36030027
บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 17:31:57
26
36030028
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 23:21:05
18 
27
36030029
บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:51:01
20 
28
36030030
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:49:52
13 
29
36030031
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:58:30
30
36030032
บ้านห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:30:57
31
36030033
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:58:16
32
36030034
บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:47:10
33
36030035
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:26:27
10 
34
36030036
บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:52:59
35
36030037
บ้านโนนฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:52:21
36
36030039
ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 18:48:46
18 
37
36030040
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:25:57
18 
38
36030041
บ้านโสกรวกหนองซึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:53:55
39
36030042
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:15:44
10 
40
36030043
บ้านทามจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:40:11
41
36030044
ชุมชนบัวบานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:09:45
22 
42
36030045
บ้านโคกโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:13:23
18 
43
36030047
บ้านหนองบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:45:50
16 
44
36030048
บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:50:28
45
36030049
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:46:29
11 
46
36030050
บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:06:29
47
36030051
บ้านเกาะมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:16:19
20 
48
36030052
จอมแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:42:47
49
36030053
โคกเพชรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:04:25
17 
50
36030054
โคกสำราญราษฎร์อำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:40:21
51
36030055
บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:26:20
11 
52
36030056
บ้านซับยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:26:28
53
36030057
บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:28:45
54
36030058
ปากจาบวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:29:39
16 
55
36030059
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:41:04
56
36030060
โคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:18:12
12 
57
36030061
บ้านโปร่งมีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:02:16
58
36030062
บ้านกุดตาลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:58:51
59
36030063
โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:42:02
13 
60
36030064
บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:52:03
12 
61
36030065
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:32:38
18 
62
36030066
ชุมชนชวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 15:35:48
29 
63
36030067
บ้านเสลาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:37:40
64
36030068
หินตั้งพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:38:42
65
36030069
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:23:01
18 
66
36030071
บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:34:35
13 
67
36030072
บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:03:02
13 
68
36030073
วังกะอาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:00:17
69
36030075
บ้านหนองอีหล่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:30:32
70
36030076
บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:23:29
10 
71
36030077
บ้านกลอยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 19:05:29
72
36030078
หนองกกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:43:40
73
36030079
ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:05:04
27 
74
36030080
ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:24:10
18 
75
36030081
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:42:47
76
36030082
บ้านทองคำพิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:45:02
77
36030083
บ้านโคกแฝกดอนทะยิง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:09:55
78
36030084
หัวสระวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:55:45
20 
79
36030085
เขาดินพิทยารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:51:23
80
36030086
บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:51:45
81
36030087
บ้านหนองดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:08:42
82
36030088
หนองประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:35:31
83
36030089
บ้านโคกแสว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:24:39
84
36030090
บ้านละหานค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:40:33
85
36030091
บ้านตะลอมไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:52:29
13 
86
36030092
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:41:38
87
36030093
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:00:05
16 
88
36030095
โป่งขุนเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:49:26
20 
89
36030096
บ้านดอนกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:51:06
90
36030098
บ้านวังตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:08:26
28 
91
36030099
บ้านวังกะทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:59:09
19 
92
36030100
บ้านหัวสะพาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:23:09
13 
93
36030101
บ้านวังอ้ายจีด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:15:55
19 
94
36030102
บ้านสำนักตูมกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:42:29
18 
95
36030103
บ้านท่าโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:02:34
48 
96
36030104
บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:30:37
97
36030105
บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:53:47
98
36030106
บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:02:53
99
36030107
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:24:48
100
36030108
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:54:17
12 
101
36030109
บ้านโสกปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 19:05:01
12 
102
36030110
ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:36:34
12 
103
36030111
ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:56:53
15 
104
36030112
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:49:53
105
36030113
บ้านปากค่ายช่องแมว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:22:11
106
36030114
บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:30:23
11 
107
36030115
ชุมชนบ้านห้วยแย้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:18:35
24 
108
36030116
บ้านหนองกองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:33:48
109
36030117
บ้านห้วยยางดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:52:44
110
36030118
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:05:19
111
36030119
บ้านแจ้งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:23:05
112
36030120
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 18:17:27
113
36030121
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:13:53
114
36030122
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:03:58
14 
115
36030123
บ้านนาประชาสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:44:13
24 
116
36030124
บ้านวังตาท้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:56:36
19 
117
36030125
บ้านเสลี่ยงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:09:40
118
36030126
บ้านหัวสะพานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:43:28
12 
119
36030127
บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 17:34:46
120
36030128
หินฝนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:03:20
19 
121
36030129
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:33:32
10 
122
36030130
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:14:32
123
36030131
บ้านวังอ้ายคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:23:48
19 
124
36030132
วังใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:41:20
20 
125
36030133
บ้านวังตาเทพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:54:23
126
36030134
วังโพธิ์สว่างศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 21:20:56
127
36030135
บ้านไร่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:06:15
31 
128
36030136
บ้านโคกกระเบื้องไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 20:15:45
129
36030137
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:49:58
10 
130
36030138
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:54:37
131
36030139
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:09:38
132
36030140
บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:02:57
133
36030141
บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:24:03
134
36030142
บ้านสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:27:41
18 
135
36030143
บ้านโป่งนกพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:24:24
18 
136
36030144
บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 22:32:55
17 
137
36030145
บ้านสะพานยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:57:36
22 
138
36030146
บ้านศิลาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:52:27
20 
139
36030147
บ้านบุ่งเวียนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 18:30:41
140
36030148
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:28:03
141
36030149
ซับมงคลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:15:33
21 
142
36030150
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:32:42
11 
143
36030151
ซับถาวรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:06:52
144
36030152
บ้านโคกไค
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:54:52
145
36030153
บ้านยางเกี่ยวแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:04:56
27 
146
36030155
บ้านซับหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:16:38
12 
147
36030157
บ้านห้วยเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:32:10
10 
148
36030158
บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:32:32
149
36030159
อนุบาลเทพสถิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:42:53
40 
150
36030161
บ้านดงลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:15:17
151
36030162
บ้านช่องสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:59:36
152
36030163
บ้านซับไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:01:20
153
36030164
บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:54:44
18 
154
36030165
บ้านประดู่งาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:13:31
155
36030166
ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:38:36
27 
156
36030167
บ้านหนองจะบก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:05:24
157
36030168
บ้านโนนมะกอกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:53:17
10 
158
36030169
บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:43:46
24 
159
36030171
บ้านวังคมคาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 21:11:44
12 
160
36030172
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:28:43
15 
161
36030174
บ้านหนองดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:45:10
14 
162
36030175
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:04:37
15 
163
36030176
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:55:47
12 
164
36030177
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:11:02
165
36030178
บ้านโกรกกุลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:23:51
166
36030179
บ้านสามหลักพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:07:13
167
36030180
ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:50:29
13 
168
36030181
บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:45:29
12 
169
36030182
รังงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:08:26
14 
170
36030183
บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:51:28
171
36030184
ดอนเปล้าศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:43:07
172
36030185
บ้านโสกคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:24:52
10 
173
36030186
บ้านหนองผักชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:31:53
14 
174
36030187
บ้านบะเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:30:45
175
36030188
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:37:45
37 
176
36030189
ซับใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:14:46
42 
177
36030191
บ้านซับเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:39:49
178
36030192
บ้านวังพง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:40:16
179
36030193
บ้านบุฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:35:14
14 
180
36030194
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:11:36
181
36030195
บ้านตลุกคูณพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:27:49
182
36030197
บ้านเขื่อนลั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:04:57
183
36030198
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:38:36
184
36030199
บ้านซับใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:18:16
20 
185
36030200
บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:30:57
186
36030201
บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:44:21
187
36030202
บ้านท่ากูบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 00:41:43
20 
188
36030203
บ้านโป่งเกต
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:07:37
189
36030204
บ้านวังขอนสัก
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:45:55
10 
190
36030205
บ้านท่าชวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:56:14
     
190 (100.00%)