ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 68 (31.78%)
1
43020063
บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
2
43020064
บ้านหนองโดดอนเสียด
ยังไม่ยืนยัน
3
43020065
บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
4
43020066
บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 21:50:02
5
43020067
บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:22:18
6
43020069
บ้านคำแวง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:52:04
7
43020070
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:10:45
8
43020071
บ้านท่าสวาทท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:30:52
9
43020072
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:06:38
10
43020073
อนุบาลโซ่พิสัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 18:56:19
11
43020074
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
12
43020075
บ้านไทรงามโนนภูดิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:27:54
13
43020076
สังวาลย์วิทย์ 1
ยังไม่ยืนยัน
14
43020077
บ้านถ้ำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
15
43020078
บ้านศรีนาวา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:09:13
16
43020079
บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
ยังไม่ยืนยัน
17
43020080
บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
18
43020081
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
19
43020082
ชุมชนบ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
20
43020083
บ้านนาเหว่อโนนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
21
43020084
บ้านท่าคำรวม
ยังไม่ยืนยัน
22
43020085
บ้านสามหนอง
ยังไม่ยืนยัน
23
43020086
บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:05:36
24
43020087
บ้านหนองแวงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25
43020088
บ้านคำไผ่
ยังไม่ยืนยัน
26
43020089
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 07:27:25
27
43020090
บ้านแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:13:43
28
43020091
บ้านศรีชมภู
ยังไม่ยืนยัน
29
43020092
บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
30
43020093
บ้านโนนประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:44:38
31
43020094
บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
32
43020095
บ้านโนนแก้วโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
33
43020096
บ้านป่าไร่โนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:25:45
34
43020097
บ้านหนองพันทา
ยังไม่ยืนยัน
35
43020098
บ้านเหล่าทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:46:37
36
43020099
บ้านคลองทิพย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:39:39
37
43020100
บ้านซำบอน
ยังไม่ยืนยัน
38
43020101
บ้านต้าย
ยังไม่ยืนยัน
39
43020102
บ้านนากั้ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 20:42:36
40
43020103
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:12:45
41
43020104
บ้านนาดง
ยังไม่ยืนยัน
42
43020105
บ้านโสกบง
ยังไม่ยืนยัน
43
43020106
บ้านไร่โนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:57:24
44
43020107
บ้านดาลบังบด
ยังไม่ยืนยัน
45
43020108
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 20:42:10
46
43020109
บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
47
43020111
บ้านห้วยก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
48
43020112
อนุบาลปากคาด
ยังไม่ยืนยัน
49
43020113
บ้านห้วยไม้ซอด
ยังไม่ยืนยัน
50
43020114
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
ยังไม่ยืนยัน
51
43020115
ชุมชนสมสนุก
ยังไม่ยืนยัน
52
43020116
บ้านศรีสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:13:58
53
43020117
บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
54
43020118
สิริภัทรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55
43020119
ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:14:14
56
43030001
เลิดสิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:14:34
57
43030002
บ้านชุมภูทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:14:45
58
43030003
บ้านนาเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 21:06:56
59
43030004
บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
60
43030005
บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 19:59:59
61
43030006
บ้านโนนสา
ยืนยันแล้ว
2016-07-29 11:54:54
62
43030007
บ้านนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
63
43030008
บ้านห้วยดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
64
43030009
บ้านท่าอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
65
43030010
บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:57:35
66
43030011
บ้านโนนวังเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
67
43030012
บ้านห้วยเซือมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
68
43030013
บ้านไคสี
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 21:10:51
69
43030014
บ้านคำหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
70
43030015
แก่งอาฮง
ยังไม่ยืนยัน
71
43030016
บ้านนาต้อง
ยังไม่ยืนยัน
72
43030017
ประสานมิตรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
73
43030018
บ้านคำภู
ยังไม่ยืนยัน
74
43030019
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
75
43030020
บ้านห้วยเชือมใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 21:07:17
76
43030021
บ้านหนองตอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:11:55
77
43030022
บ้านนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 16:36:09
78
43030023
บ้านโคกสวาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:11:56
79
43030024
บ้านโนนจำปา
ยังไม่ยืนยัน
80
43030025
ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)
ยังไม่ยืนยัน
81
43030026
บ้านทองสาย
ยังไม่ยืนยัน
82
43030027
บ้านกำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:46:16
83
43030028
บ้านบึงกาฬ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:34:14
84
43030029
บ้านท่าไคร้
ยังไม่ยืนยัน
85
43030030
บ้านท่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
86
43030031
บ้านแสนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
87
43030032
บ้านโป่งเปือย
ยังไม่ยืนยัน
88
43030033
บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ยังไม่ยืนยัน
89
43030034
บ้านเหล่าถาวร
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:50:58
90
43030035
บ้านหนองนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
91
43030037
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:56:18
92
43030038
บ้านนาป่าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:57:30
93
43030039
บ้านพันลำเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
94
43030040
บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
95
43030041
บ้านดอนปอ
ยังไม่ยืนยัน
96
43030042
บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
97
43030043
บ้านนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
98
43030044
บ้านคลองเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
99
43030045
บ้านสรรเสริญ
ยังไม่ยืนยัน
100
43030046
บ้านสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
101
43030047
หอคำพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
102
43030048
ธเนตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:59:13
103
43030049
บ้านสะง้อ
ยังไม่ยืนยัน
104
43030050
บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:32:38
105
43030051
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:00:28
106
43030052
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
107
43030053
บ้านดอนหญ้านาง
ยังไม่ยืนยัน
108
43030054
บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
109
43030055
สันติสุขเจริญราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
110
43030056
บ้านปรารถนาดี
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 22:59:41
111
43030057
บ้านใหม่ศรีชมภู
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:57:58
112
43030058
ชุมชนบ้านโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:53:23
113
43030059
อนุบาลพรเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
114
43030060
บ้านโคกนิยม
ยังไม่ยืนยัน
115
43030061
บ้านวังยาว
ยังไม่ยืนยัน
116
43030062
บ้านสร้างคำ
ยังไม่ยืนยัน
117
43030063
บ้านดงเสียด
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:14:33
118
43030064
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:55:58
119
43030065
บ้านหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
120
43030066
บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
121
43030067
บ้านนาคำนาใน
ยังไม่ยืนยัน
122
43030068
บ้านเหล่าใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
123
43030069
บ้านโคกหนองลาด
ยังไม่ยืนยัน
124
43030070
บ้านท่าศรีชมชื่น
ยังไม่ยืนยัน
125
43030071
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:24:42
126
43030072
บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:03:34
127
43030073
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
128
43030074
ชุมชนบ้านซาง
ยังไม่ยืนยัน
129
43030075
บ้านท่าสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
130
43030076
บ้านซ่อมกอก
ยังไม่ยืนยัน
131
43030077
บ้านโคกบริการสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 14:54:51
132
43030078
บ้านห้วยผักขะ สาขา ไทยเสรี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:59:25
133
43030079
บ้านห้วยผักขะ
ยังไม่ยืนยัน
134
43030080
บ้านนางัวสายปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
135
43030081
บ้านโนนเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:06:17
136
43030082
บ้านห้วยเรือ
ยังไม่ยืนยัน
137
43030083
บ้านทรัพย์วังทอง
ยังไม่ยืนยัน
138
43030084
บ้านห้วยคอม
ยังไม่ยืนยัน
139
43030085
อนุบาลเซกา
ยังไม่ยืนยัน
140
43030086
บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
141
43030087
บ้านท่ากกแดง
ยืนยันแล้ว
2017-03-11 22:13:05
142
43030088
ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
143
43030089
บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
144
43030090
บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม
ยังไม่ยืนยัน
145
43030091
บ้านท่ากกต้อง
ยังไม่ยืนยัน
146
43030092
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
147
43030093
บ้านหัวแฮต
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:12:33
148
43030095
บ้านตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:18:39
149
43030097
บ้านท่าสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
150
43030098
บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
151
43030099
บ้านดงกะพุงหนองนาแซง
ยังไม่ยืนยัน
152
43030100
บ้านเหล่าคาม
ยังไม่ยืนยัน
153
43030101
บ้านทุ่งทรายจก
ยังไม่ยืนยัน
154
43030102
บ้านดอนเสียด
ยังไม่ยืนยัน
155
43030103
บ้านศิริพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
156
43030105
บ้านต้องโคกกระแซ
ยังไม่ยืนยัน
157
43030106
บ้านโนนยางคำ
ยังไม่ยืนยัน
158
43030107
บ้านท่าเชียงเครือ
ยังไม่ยืนยัน
159
43030108
บ้านหนองชัยวาน
ยังไม่ยืนยัน
160
43030110
บ้านหนองแก่งทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:11:10
161
43030111
ท่าไร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
162
43030112
บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
163
43030113
บ้านโสกก่ามนาตาไก้
ยังไม่ยืนยัน
164
43030114
บ้านดงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
165
43030115
บ้านบ่อพนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:46:19
166
43030116
บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน
ยังไม่ยืนยัน
167
43030117
หนองทุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
168
43030119
บ้านเหล่าหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:22:34
169
43030120
บ้านกุดสิม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 21:25:01
170
43030121
บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
171
43030122
บ้านดงโทน
ยังไม่ยืนยัน
172
43030123
บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
173
43030124
บ้านท่าสีไค
ยังไม่ยืนยัน
174
43030125
บ้านหนองฮูฝอยลม
ยังไม่ยืนยัน
175
43030126
บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
176
43030127
บ้านท่าดอกคำ
ยังไม่ยืนยัน
177
43030128
บ้านเหล่าหมากผาง
ยังไม่ยืนยัน
178
43030129
โนนสาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
179
43030130
หนองแสงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
180
43030131
บึงของหลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:09:56
181
43030132
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก
ยังไม่ยืนยัน
182
43030133
บ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
183
43030134
บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:07:51
184
43030135
บ้านบัวโคก
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:07:59
185
43030136
บ้านดงชมภู
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:09:01
186
43030137
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
187
43030138
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:09:20
188
43030139
หนองสิมโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:09:30
189
43030140
บ้านชุมภูพรโสกก่าม
ยังไม่ยืนยัน
190
43030141
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
191
43030142
บ้านห้วยลึก
ยังไม่ยืนยัน
192
43030143
บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
193
43030144
บ้านนาสะแบง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:02:40
194
43030145
บ้านหนองบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
195
43030146
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:15:15
196
43030147
บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
197
43030148
บ้านนาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
198
43030149
บ้านนาแสง
ยังไม่ยืนยัน
199
43030150
บ้านนาคำแคน
ยังไม่ยืนยัน
200
43030151
กัลยาณิวัฒนา 2
ยังไม่ยืนยัน
201
43030152
บ้านคำไชยวาล
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:12:54
202
43030154
บ้านหนองจันทน์
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 23:12:45
203
43030155
อนุบาลศรีวิไล
ยังไม่ยืนยัน
204
43030156
บ้านหาดแฮ่
ยังไม่ยืนยัน
205
43030157
ประวิตร (หนองบ่อ)
ยังไม่ยืนยัน
206
43030158
ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)
ยังไม่ยืนยัน
207
43030159
บ้านท่าส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
208
43030160
อนุบาลบุ่งคล้า
ยังไม่ยืนยัน
209
43030161
บ้านขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
210
43030162
บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
211
43030163
บ้านดอนแพง
ยังไม่ยืนยัน
212
43030164
บ้านห้วยเล็บมือ
ยังไม่ยืนยัน
213
43030165
บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
214
43030166
บ้านหนองเดิ่นท่า
ยังไม่ยืนยัน
     
68 (31.78%)