ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 203 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 203 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
39010001
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:18:36
19 
2
39010002
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:32:43
3
39010003
ยางหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:43:46
18 
4
39010004
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:31:57
22 
5
39010006
บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:23:34
6
39010007
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:25:04
18 
7
39010008
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:47:59
8
39010009
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:37
23 
9
39010010
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:39:14
10
39010011
บ้านนามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:38:43
27 
11
39010012
บ้านทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:19:26
12
39010013
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:08:31
13
39010014
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:57:29
13 
14
39010015
บ้านกุดเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:08:39
15
39010016
บ้านนาอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:28
16
39010017
บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:13:44
17
39010018
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:28:15
14 
18
39010019
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:58:13
19
39010020
บ้านนาเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:07:36
22 
20
39010021
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:24:45
21
39010022
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:34:57
22 
22
39010023
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:55:55
10 
23
39010024
บ้านอ่างบูรพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:58:57
24
39010025
บ้านภูพานคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:17:09
25
39010026
บ้านหินคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:05:37
26
39010027
บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:24:45
27
39010028
บ้านโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:26:33
15 
28
39010030
บ้านดอนนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:49:20
29
39010031
บ้านข้องโป้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:16:34
11 
30
39010033
บ้านห้วยค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 17:54:43
31
39010034
บ้านโคกม่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:29:03
32
39010035
บ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:16
21 
33
39010036
บ้านบกโนนเรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:59:28
24 
34
39010037
บ้านศรีสุขนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:41:55
11 
35
39010039
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:48:53
10 
36
39010040
บ้านบุ่งบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:54:49
37
39010041
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:07:21
38
39010042
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:15:17
17 
39
39010043
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:55:57
20 
40
39010044
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:49:20
12 
41
39010045
บ้านห้วยหามต่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:56:45
42
39010046
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:32:34
43
39010047
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:31:48
44
39010048
บ้านคึมชาดห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:45:27
45
39010049
บ้านนาวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:32:11
46
39010050
บ้านลำภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:21:03
47
39010051
อนุบาลหนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:43:56
31 
48
39010054
หนองบัววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:21:42
85 
49
39010056
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:52:26
16 
50
39010057
บ้านสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:01:49
51
39010058
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:04:09
52
39010059
บ้านภูพานทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:33:03
53
39010060
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:40:26
54
39010061
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:27:22
11 
55
39010062
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:58:15
15 
56
39010063
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:45:19
57
39010064
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:24:47
10 
58
39010065
บ้านหินลับศิลามงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:52:58
20 
59
39010066
บ้านหนองบัวโซม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:03:20
60
39010067
บ้านโคกกลางโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:05
61
39010068
บ้านหนองปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:25:33
62
39010069
หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:50:53
15 
63
39010070
บ้านเพ็กเฟื้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:11:42
64
39010071
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:37:47
65
39010072
หัวนาศึกษาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:48:09
18 
66
39010073
บ้านข่าดอนเข็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:10
12 
67
39010074
บ้านดินทรายอ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:50:27
19 
68
39010075
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 06:11:37
11 
69
39010076
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:12:12
70
39010077
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:20:19
71
39010078
บ้านหนองแสงนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:18:29
10 
72
39010079
ชุมชนบ้านกุดดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:07:26
15 
73
39010080
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:00:12
17 
74
39010081
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:55:02
13 
75
39010082
บ้านโสกช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:48:29
76
39010083
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:56:28
13 
77
39010084
นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:57:28
78
39010085
บ้านกุดคอเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:38:17
79
39010086
โคกม่วงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:32:49
20 
80
39010087
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:24
12 
81
39010088
บ้านข่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:07:40
82
39010089
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:04:59
16 
83
39010090
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:07:45
16 
84
39010091
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:24
85
39010092
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:05:30
86
39010095
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:04:25
87
39010096
บ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:17:51
88
39010097
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:26:55
89
39010098
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:22:20
16 
90
39010099
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:33:08
91
39010100
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:42:06
10 
92
39010102
นิคมสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:48:25
93
39010103
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:46:39
94
39010104
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:04:21
10 
95
39010105
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:48:13
96
39010106
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:24:39
97
39010107
บ้านโคกม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:35:06
98
39010108
บ้านโนนสงเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:44:42
12 
99
39010109
โนนสังวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:07:13
15 
100
39010110
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:49:38
101
39010111
บ้านโสกจาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:59:55
102
39010112
บ้านฝายหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:53:58
103
39010113
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:31:27
11 
104
39010114
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:57:20
105
39010115
บ้านกุดแห่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:18:20
106
39010116
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:37:58
20 
107
39010117
บ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:29:10
108
39010118
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:39:28
109
39010119
บ้านกุดฉิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:37:11
110
39010120
บ้านหนองเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:14:20
111
39010121
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:14:30
112
39010122
บ้านหินสิ่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:07:50
10 
113
39010123
บ้านถิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:44:01
17 
114
39010124
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:25:30
13 
115
39010125
บ้านกุดกวางสร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:50:15
11 
116
39010126
บ้านโสกก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:14:28
117
39010127
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:18:09
13 
118
39010128
ปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:33:16
119
39010129
นิคมวัฒนา 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:22:49
120
39010130
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:43:21
121
39010131
บ้านหนองแวงป่งสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:29:49
122
39010132
นิคมสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:31:33
123
39010133
บ้านหนองเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:44:08
12 
124
39010134
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:58:03
20 
125
39010135
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:38:37
16 
126
39010136
บ้านโคกป่ากุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:40:02
20 
127
39010137
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:01:42
128
39010138
บ้านหนองกุงคำไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:21:10
10 
129
39010139
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:28:42
130
39010140
บ้านกุดแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:44:50
14 
131
39010141
บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:11:46
132
39010142
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:54:35
133
39010143
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:44:06
134
39010144
บ้านโนนเสถียร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:17:23
135
39010145
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:51:14
22 
136
39010146
บ้านหนองอุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:52:16
12 
137
39010147
บ้านหนองขามท่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:25:19
138
39010148
บ้านดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:33:18
139
39010151
บ้านห้วยบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:06:36
140
39010152
ชุมชนบ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:56:16
11 
141
39010153
โคกม่วงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:39
142
39010154
บ้านกุดดุกสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:46:13
143
39010155
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:50:07
144
39010156
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:19:46
15 
145
39010157
บ้านโคกสนั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:08:02
146
39010158
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:30:21
147
39010159
บ้านแกท่าวารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:06:39
148
39010160
บ้านโนนสำราญสมสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:40:51
18 
149
39010161
บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:54:43
150
39010162
บ้านโนนข่า(พอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:06:17
151
39010163
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:38:08
17 
152
39010164
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:30:15
20 
153
39010165
บ้านโนนหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:18:00
15 
154
39010166
บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:14:43
155
39010167
ฝายหินประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:02:05
21 
156
39010168
บ้านมอเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:49:42
13 
157
39010169
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:12:46
158
39010170
โนนคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:10:14
20 
159
39010171
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:34:30
16 
160
39010172
บ้านโต่งโต้น
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 20:21:26
161
39010173
บ้านวังโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:47:23
162
39010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:46:13
163
39010175
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:44:48
19 
164
39010176
หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:24:34
165
39010177
วังแคนวังคูณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:46:36
19 
166
39010178
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:56:31
167
39010179
หนองม่วงชมพูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:01:47
12 
168
39010180
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:23:15
169
39010181
บ้านมอใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:07:45
170
39010182
เมืองใหม่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:51:17
44 
171
39010183
บ้านหนองทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:29:58
172
39010184
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 20:25:37
173
39010185
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:58:30
11 
174
39010186
บ้านดอนเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:49:49
15 
175
39010187
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:05:46
11 
176
39010188
บ้านสันป่าพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:36:39
177
39010189
โนนสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:10:23
15 
178
39010190
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:06:33
19 
179
39010191
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:56:16
17 
180
39010192
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:14:07
181
39010193
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:40:20
182
39010194
บ้านหนองแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:58:10
183
39010195
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:13:28
184
39010196
บ้านนาแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:40:56
185
39010197
บ้านหนองกุงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:21:07
17 
186
39010198
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:08:06
17 
187
39010199
บ้านคอกวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:27:04
188
39010200
บ้านผาสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:24:11
189
39010201
บ้านหนองคังคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:49:08
190
39010202
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:09:40
11 
191
39010206
หนองแกสระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:16:06
19 
192
39010207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:07:09
16 
193
39010208
บ้านสำราญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:41:07
13 
194
39010209
กุดหานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:19:33
16 
195
39010210
ดอนปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:25:31
20 
196
39010211
บ้านนาทับควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:25:49
197
39010212
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:18:46
11 
198
39010213
บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:17:01
199
39010214
บ้านสร้างเสี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:42
13 
200
39010215
กุดจิกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:36:51
14 
201
39010217
บ้านโปร่งแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:40:56
202
39010218
บ้านห้วยกวางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:00:55
203
39010219
บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:16:53
42 
     
203 (100.00%)