ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 105 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
39020001
บ้านกุดดินจี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:46:23
30 
2
39020002
บ้านหม่านศรีทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:50:28
15 
3
39020003
หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:10:05
19 
4
39020004
บ้านอาบช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:40:42
10 
5
39020005
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:19:56
6
39020006
บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:55:04
15 
7
39020007
กุดแห่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:51:26
21 
8
39020008
บ้านป่าแดงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:07:14
20 
9
39020009
บ้านสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:01:22
10 
10
39020010
บ้านนาสมใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:38:06
11
39020011
บ้านยางชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:35:51
10 
12
39020012
บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:12:54
21 
13
39020013
บ้านหนองแวงคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:19:11
14
39020014
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:31:03
10 
15
39020015
บ้านขอบเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:11:10
15 
16
39020016
ห้วยหานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:21:30
17
39020017
ดงสวรรค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:29:51
33 
18
39020018
บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:14:59
14 
19
39020019
บ้านโป่งแคศรีถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:52:41
15 
20
39020020
บ้านหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:31:01
21
39020021
บ้านหนองด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:35:55
23 
22
39020022
บ้านหนองบัวคำแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:23:17
15 
23
39020023
บ้านกกค้อกกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:52:34
62 
24
39020024
นครชัยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:14:40
14 
25
39020025
บ้านโนนไหมโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:08:11
14 
26
39020026
บ้านโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:25:42
22 
27
39020027
บ้านภูพระโนนผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:17:26
19 
28
39020028
บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:32:03
29
39020029
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:10
20 
30
39020030
บ้านแสงดาวโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:24:21
14 
31
39020031
บ้านก่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:49:20
13 
32
39020032
บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:29:43
33
39020033
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:25:05
34
39020034
บ้านซำเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:13:37
10 
35
39020036
บ้านโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:07:30
36
39020037
บ้านนาหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:12:21
37
39020038
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:40:09
15 
38
39020039
บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:17:57
12 
39
39020040
บ้านท่าอุทัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:30:18
40
39020041
บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:06:48
11 
41
39020042
บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:11
19 
42
39020043
บ้านห้วยนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:48:54
43
39020044
หนองด้วงวังประทุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:01:47
44
39020045
ซำขอนแก่นวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:30:27
45
39020046
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:39:13
20 
46
39020047
ยูงทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 03:39:43
11 
47
39020048
บ้านกุดผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:23:45
17 
48
39020049
บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:56:13
22 
49
39020050
โนนสง่าราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:09:59
50
39020051
บ้านดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:27:14
14 
51
39020052
บ้านนาไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:41:26
11 
52
39020053
บ้านวังหินซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:52:36
12 
53
39020054
บ้านผาซ่อนโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:35:36
19 
54
39020055
บ้านกุดฮู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:09:42
19 
55
39020056
บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:54:45
56
39020057
ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:44:36
16 
57
39020058
บ้านนาด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:16:33
19 
58
39020059
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:03:12
23 
59
39020060
บ้านโนนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:30:15
14 
60
39020061
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:45
26 
61
39020062
บ้านวิจิตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:01:37
17 
62
39020063
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:18:28
63
39020064
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยทสาขาบ้านซำภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:21:37
64
39020065
บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:51:10
10 
65
39020066
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:44:50
23 
66
39020067
บ้านนาสี
ยืนยันแล้ว
2019-09-30 12:34:13
67
39020068
บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:47:01
22 
68
39020069
บ้านโคกทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:07:13
53 
69
39020070
โนนอุดมศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:25:56
10 
70
39020071
โนนปอแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:15:21
20 
71
39020072
บ้านต่างแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:30:21
15 
72
39020073
บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:00:40
14 
73
39020074
โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:10:46
74
39020075
บ้านนาโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:24:56
75
39020076
บ้านต้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:07:54
76
39020077
บ้านโคกนกสาริกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:20:09
21 
77
39020078
บ้านคลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:22:53
17 
78
39020079
บ้านบุญทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:38:28
12 
79
39020080
หนองเหลืองขามนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:35:30
80
39020081
อนุบาลสุวรรณคูหา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:44:36
28 
81
39020082
นาโกทรายทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:21:22
10 
82
39020083
ชุมชนโปร่งวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:42:54
13 
83
39020084
บ้านภูเขาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:32:48
84
39020085
เทพคีรีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:31:12
17 
85
39020086
นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:49:34
86
39020087
บ้านนาส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:46:09
87
39020088
บ้านหนองค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:07:54
12 
88
39020089
บ้านผาเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:56:09
89
39020090
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:46:15
14 
90
39020091
บ้านโคกนาเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:06:38
18 
91
39020092
บ้านโคกกะทอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:33:18
14 
92
39020093
บ้านนาสมนึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:18:54
93
39020094
บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:22:12
94
39020095
เกษตรนาสมหวังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:57
11 
95
39020096
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:22:54
13 
96
39020097
บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:12:23
20 
97
39020098
บ้านผาวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:14:38
15 
98
39020099
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:06:26
99
39020100
บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:53:43
100
39020101
บ้านไทยนิยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:23:31
14 
101
39020102
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:40:17
12 
102
39020103
บ้านนาสุรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:56:35
103
39020104
บ้านโคกหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:07:52
13 
104
39020105
บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:18:05
14 
105
39020106
ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:49
21 
     
105 (100.00%)