ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 163 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 157 (96.32%)
1
40010001
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2017-06-04 19:35:35
2
40010002
บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 21:44:56
3
40010003
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:14:12
4
40010004
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:31:58
5
40010005
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:09:52
6
40010007
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 17:17:41
7
40010008
บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 11:01:33
8
40010009
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 14:50:07
9
40010010
บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 18:12:05
10
40010011
บ้านป่าสังข์หนองฮี
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 07:00:12
11
40010012
บ้านป่าเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:18:28
12
40010014
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:27:21
13
40010015
บ้านดอนหันวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 21:09:06
14
40010016
บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:51:37
15
40010017
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 18:31:43
16
40010018
บ้านสว่างมรรคา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:20:11
17
40010020
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:51:55
18
40010021
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
19
40010022
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:16:02
20
40010024
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:01:00
21
40010025
บ้านหนองหลุบ
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 12:01:26
22
40010026
ชุมชนบ้านท่าพระ
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 13:35:10
23
40010027
บ้านท่าพระเนาว์
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 12:53:42
24
40010028
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:26:18
25
40010029
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:53:10
26
40010030
บ้านหนองบัวดีหมี
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 14:51:53
27
40010031
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:41:23
28
40010032
บ้านห้วยเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:04:45
29
40010033
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 15:19:06
30
40010034
บ้านโนนท่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 11:34:31
31
40010035
บ้านบึงแก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:21:36
32
40010036
บ้านหนองค้ากลางฮุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:46:09
33
40010037
บ้านหนองเบ็ญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:11:20
34
40010038
สนามบิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:47:26
35
40010039
อนุบาลขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
36
40010040
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:01:32
37
40010041
บ้านค้อท่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 10:22:53
38
40010042
บ้านโนนเรือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 20:56:07
39
40010043
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:05:34
40
40010044
บ้านหินลาดวังตอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:07:44
41
40010046
บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:30:16
42
40010047
บ้านหนองปอ
ยังไม่ยืนยัน
43
40010048
บ้านซำจานเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
44
40010049
บ้านตอกแป้น
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:15:53
45
40010050
บ้านเหล่าเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 14:19:37
46
40010051
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:58:59
47
40010052
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:50:59
48
40010053
บ้านกุดนางทุย
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:07:36
49
40010054
บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:30:28
50
40010055
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
51
40010056
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 22:04:27
52
40010057
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:33:42
53
40010058
บ้านหนองขามประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:33:22
54
40010060
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:06:48
55
40010061
บ้านโคกฟันโปง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:51:11
56
40010062
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 22:25:34
57
40010063
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:20:47
58
40010064
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:04:40
59
40010066
บ้านเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:11:31
60
40010067
บ้านเหล่านางาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:26:53
61
40010068
บ้านโคกสูงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:49:56
62
40010070
พงษ์ภิญโญ 1
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:47:56
63
40010071
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 14:59:19
64
40010072
บ้านบึงฉิม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:46:00
65
40010073
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 23:09:00
66
40010074
บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:40:06
67
40010075
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:24:58
68
40010076
บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:12:12
69
40010077
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 13:21:37
70
40010078
พระคือหนองโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:16:43
71
40010079
บ้านเลิงเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 11:05:17
72
40010080
อานันทนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:39:55
73
40010081
บ้านหนองแสงโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 16:50:48
74
40010082
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:14:09
75
40010083
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:42:43
76
40010084
บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:43:59
77
40010085
บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 21:24:27
78
40010086
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:38:51
79
40010087
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 08:36:23
80
40010088
บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:18:12
81
40010089
บ้านเต่านอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 17:15:10
82
40010090
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:01:59
83
40010092
บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:07:24
84
40010093
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:10:56
85
40010094
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:10:44
86
40010095
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:28:38
87
40010097
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 14:38:41
88
40010098
บ้านโนนกู่
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 12:20:34
89
40010099
บ้านม่วงโป้
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 21:30:53
90
40010100
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 21:12:28
91
40010101
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:19:15
92
40010102
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 22:19:56
93
40010103
บ้านโนนรังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:40:41
94
40010104
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:47:35
95
40010105
บ้านลาดนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 19:20:14
96
40010106
บ้านหนองปิง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:06:58
97
40010107
บ้านหินขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:46:15
98
40010108
บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 18:03:17
99
40010110
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 09:12:42
100
40010111
บ้านโคกนางามปลาเซียม
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:44:00
101
40010112
บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 11:01:54
102
40010113
บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 18:13:46
103
40010114
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 18:06:03
104
40010115
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 08:45:03
105
40010116
หนองตูมหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 17:53:11
106
40010117
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:08:07
107
40010118
บ้านโคกท่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:50:37
108
40010119
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 09:55:59
109
40010120
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:45:42
110
40010121
โคกงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 16:46:51
111
40010122
บ้านคำหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:41:32
112
40010123
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:14:12
113
40010124
โนนฆ้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:30:39
114
40010125
พงษ์ภิญโญ 2
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 05:00:37
115
40010126
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:55:19
116
40010127
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 08:30:15
117
40010128
ห้วยหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 13:42:44
118
40010129
ชุมชนบ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:02:15
119
40010130
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:33:11
120
40010132
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:42:57
121
40010133
ดอนหันประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:14:54
122
40010134
สระแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:43:25
123
40010135
ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 12:50:22
124
40010136
เขื่อนกระพี้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:44:58
125
40010137
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:38:15
126
40010138
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:56:10
127
40010139
หนองชาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 17:55:10
128
40010140
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:50:15
129
40010141
บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:32:04
130
40010142
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:13:36
131
40010143
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:24:05
132
40010144
หินกองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:58:13
133
40010145
บ้านหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 08:18:08
134
40010146
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:20:00
135
40010147
สว่างศิริพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-10-11 09:05:03
136
40010148
บ้านโสกแต้
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 15:06:11
137
40010149
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 08:58:15
138
40010150
บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:27:10
139
40010151
บ้านโสกม่วงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 10:13:15
140
40010152
ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 10:11:22
141
40010153
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:37:58
142
40010154
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:55:21
143
40010155
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 18:06:53
144
40010156
บ้านบ่อแก
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 21:29:35
145
40010158
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:04:28
146
40010159
บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 18:16:01
147
40010160
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:15:38
148
40010161
บ้านดงเก่า
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 09:16:39
149
40010162
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:22:45
150
40010164
บ้านโจดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 17:00:22
151
40010165
ชุมชนบ้านพระยืน
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 21:32:15
152
40010166
บ้านแก่นประดู่
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:51:57
153
40010167
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:31:22
154
40010168
บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 07:16:10
155
40010169
บ้านป่าส่าน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:35:30
156
40010170
บ้านป่าหม้อหนองคู
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:19:22
157
40010171
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:29:50
158
40010172
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 19:49:55
159
40010173
หนองโพธิ์ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
160
40010174
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:16:59
161
40010175
พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 17:24:54
162
40010177
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:58:14
163
40010178
หนองไผ่มอดินแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:20:51
     
157 (96.32%)