ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 163 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 155 (95.09%)
1
40010001
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 18:31:28
2
40010002
บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 18:56:12
3
40010003
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 08:55:04
4
40010004
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:43:08
5
40010005
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 20:16:22
6
40010007
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:29:44
7
40010008
บ้านหนองหัววัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:32:04
8
40010009
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:07:48
9
40010010
บ้านดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 11:22:18
10
40010011
บ้านป่าสังข์หนองฮี
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:09:50
11
40010012
บ้านป่าเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 13:11:57
12
40010014
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 19:21:24
13
40010015
บ้านดอนหันวิทยาสาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 11:12:04
14
40010016
บ้านโนนเขวา
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:04:30
15
40010017
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:10:14
16
40010018
บ้านสว่างมรรคา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:48:00
17
40010020
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:53:21
18
40010021
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
19
40010022
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:53:45
20
40010024
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 20:36:34
21
40010025
บ้านหนองหลุบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 23:43:36
22
40010026
ชุมชนบ้านท่าพระ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 08:27:36
23
40010027
บ้านท่าพระเนาว์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:16:29
24
40010028
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ยังไม่ยืนยัน
25
40010029
บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 09:38:12
26
40010030
บ้านหนองบัวดีหมี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:54:37
27
40010031
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:54:47
28
40010032
บ้านห้วยเตยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 21:08:27
29
40010033
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:12:53
30
40010034
บ้านโนนท่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:55:50
31
40010035
บ้านบึงแก
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:28:55
32
40010036
บ้านหนองค้ากลางฮุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:07:26
33
40010037
บ้านหนองเบ็ญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 13:56:47
34
40010038
สนามบิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 17:02:55
35
40010039
อนุบาลขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:44:28
36
40010040
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:03:27
37
40010041
บ้านค้อท่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:55:12
38
40010042
บ้านโนนเรือง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:44:28
39
40010043
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:49:06
40
40010044
บ้านหินลาดวังตอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:35:12
41
40010046
บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 22:34:59
42
40010047
บ้านหนองปอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 18:43:05
43
40010048
บ้านซำจานเนินทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 19:48:41
44
40010049
บ้านตอกแป้น
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 23:35:52
45
40010050
บ้านเหล่าเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:40:57
46
40010051
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 15:48:03
47
40010052
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 04:56:21
48
40010053
บ้านกุดนางทุย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 11:51:46
49
40010054
บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 20:49:14
50
40010055
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-03-09 17:14:40
51
40010056
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:57:34
52
40010057
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:30:34
53
40010058
บ้านหนองขามประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:17:52
54
40010060
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:58:29
55
40010061
บ้านโคกฟันโปง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:22:55
56
40010062
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:57:50
57
40010063
บ้านหว้าเหล่าโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:58:00
58
40010064
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:10:29
59
40010066
บ้านเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:10:33
60
40010067
บ้านเหล่านางาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 08:20:08
61
40010068
บ้านโคกสูงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:23:26
62
40010070
พงษ์ภิญโญ 1
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:46:12
63
40010071
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:10:21
64
40010072
บ้านบึงฉิม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:47:57
65
40010073
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:37:40
66
40010074
บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:43:51
67
40010075
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
68
40010076
บ้านดงพอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:22:52
69
40010077
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
70
40010078
พระคือหนองโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:05:07
71
40010079
บ้านเลิงเปือย
ยังไม่ยืนยัน
72
40010080
อานันทนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:05:26
73
40010081
บ้านหนองแสงโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 20:08:13
74
40010082
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:05:34
75
40010083
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 06:02:13
76
40010084
บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 15:22:45
77
40010085
บ้านดอนบม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:17:30
78
40010086
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:14:55
79
40010087
บ้านโกทา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 09:38:10
80
40010088
บ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 15:32:49
81
40010089
บ้านเต่านอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 19:13:41
82
40010090
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 13:37:14
83
40010092
บ้านศิลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:05:43
84
40010093
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 15:59:58
85
40010094
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:33:08
86
40010095
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:21:53
87
40010097
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 15:54:27
88
40010098
บ้านโนนกู่
ยังไม่ยืนยัน
89
40010099
บ้านม่วงโป้
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:55:19
90
40010100
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 11:55:14
91
40010101
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:12:27
92
40010102
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:26:42
93
40010103
บ้านโนนรังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
94
40010104
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:42:28
95
40010105
บ้านลาดนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 13:01:18
96
40010106
บ้านหนองปิง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 07:40:22
97
40010107
บ้านหินขาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:43:16
98
40010108
บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:14:47
99
40010110
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:20:44
100
40010111
บ้านโคกนางามปลาเซียม
ยืนยันแล้ว
2017-03-09 13:16:58
101
40010112
บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 22:59:34
102
40010113
บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:09:30
103
40010114
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 12:25:25
104
40010115
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:08:44
105
40010116
หนองตูมหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 21:31:27
106
40010117
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:33:09
107
40010118
บ้านโคกท่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:20:21
108
40010119
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:04:18
109
40010120
บ้านโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:23:26
110
40010121
โคกงามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:47:05
111
40010122
บ้านคำหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:09:27
112
40010123
บ้านโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:02:00
113
40010124
โนนฆ้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:01:17
114
40010125
พงษ์ภิญโญ 2
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 16:21:16
115
40010126
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 21:28:09
116
40010127
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 18:24:07
117
40010128
ห้วยหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 10:55:17
118
40010129
ชุมชนบ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 09:23:45
119
40010130
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:17:05
120
40010132
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 22:44:46
121
40010133
ดอนหันประชารัฐศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 18:22:06
122
40010134
สระแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:01:40
123
40010135
ไตรมิตรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 10:23:04
124
40010136
เขื่อนกระพี้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:02:32
125
40010137
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:47:06
126
40010138
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:08:57
127
40010139
หนองชาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 16:15:42
128
40010140
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:48:35
129
40010141
บ้านกระเดื่อง
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 11:00:31
130
40010142
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 16:35:44
131
40010143
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:13:50
132
40010144
หินกองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:30:01
133
40010145
บ้านหนองคลอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 07:54:58
134
40010146
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:09:29
135
40010147
สว่างศิริพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:31:20
136
40010148
บ้านโสกแต้
ยังไม่ยืนยัน
137
40010149
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 15:37:39
138
40010150
บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 18:15:26
139
40010151
บ้านโสกม่วงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:55:40
140
40010152
ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 17:57:39
141
40010153
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:11:28
142
40010154
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:10:00
143
40010155
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:16:21
144
40010156
บ้านบ่อแก
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 21:52:41
145
40010158
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 21:36:34
146
40010159
บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:17:57
147
40010160
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:13:21
148
40010161
บ้านดงเก่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 08:17:20
149
40010162
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 15:11:14
150
40010164
บ้านโจดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:01:28
151
40010165
ชุมชนบ้านพระยืน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 21:51:39
152
40010166
บ้านแก่นประดู่
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:44:38
153
40010167
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:31:45
154
40010168
บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 11:09:12
155
40010169
บ้านป่าส่าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 16:11:25
156
40010170
บ้านป่าหม้อหนองคู
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 12:36:38
157
40010171
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 10:47:34
158
40010172
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:52:08
159
40010173
หนองโพธิ์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:35:12
160
40010174
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 01:06:06
161
40010175
พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:10:12
162
40010177
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 11:37:40
163
40010178
หนองไผ่มอดินแดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:10:19
     
155 (95.09%)