ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 0 (0.00%)
1
40020001
ประเสริฐแก้วอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
2
40020002
ไตรคามประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
3
40020003
บ้านแคนเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
4
40020004
โคกโกโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
5
40020005
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
6
40020006
บ้านหนองเจ้าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
7
40020007
บ้านไผ่ประถมศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
8
40020008
บ้านหนองลุมพุก
ยังไม่ยืนยัน
9
40020009
วัดจันทร์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
10
40020010
บ้านศิลานาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
11
40020011
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ยังไม่ยืนยัน
12
40020012
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
ยังไม่ยืนยัน
13
40020013
บ้านหนองแวงไร่
ยังไม่ยืนยัน
14
40020014
บ้านเก่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
15
40020015
บ้านทุ่งมน
ยังไม่ยืนยัน
16
40020016
เบญจมิตรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17
40020017
บ้านเป้าประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
18
40020018
บ้านหนองผือกอบง
ยังไม่ยืนยัน
19
40020019
บ้านเกิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
20
40020020
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
21
40020021
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
22
40020022
บ้านขามเรียน
ยังไม่ยืนยัน
23
40020023
บ้านชีกกค้อ
ยังไม่ยืนยัน
24
40020024
บ้านดู่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
25
40020025
บ้านเมืองเพีย
ยังไม่ยืนยัน
26
40020026
บ้านละว้า
ยังไม่ยืนยัน
27
40020027
บ้านหนองนางขวัญ
ยังไม่ยืนยัน
28
40020028
บ้านผักหวานโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
29
40020029
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ยังไม่ยืนยัน
30
40020030
บ้านกุดเชือก
ยังไม่ยืนยัน
31
40020031
บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
32
40020032
บ้านลาน
ยังไม่ยืนยัน
33
40020033
บ้านสร้างเอี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
34
40020034
บ้านหนองตับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
35
40020035
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
36
40020036
บ้านป่าปอ
ยังไม่ยืนยัน
37
40020037
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
ยังไม่ยืนยัน
38
40020038
บ้านเสือเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
39
40020039
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
ยังไม่ยืนยัน
40
40020040
บ้านภูเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
41
40020041
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
42
40020042
บ้านหนองรูแข้
ยังไม่ยืนยัน
43
40020043
ไตรมิตรประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
44
40020044
เก่านาโนมีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45
40020045
จตุรมิตรบ้านไผ่
ยังไม่ยืนยัน
46
40020046
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
47
40020047
บ้านหนองน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
48
40020048
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
ยังไม่ยืนยัน
49
40020049
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
50
40020050
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
51
40020051
บ้านหินตั้งโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
52
40020052
บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
53
40020053
บ้านป่างิ้วหนองฮี
ยังไม่ยืนยัน
54
40020054
บ้านโกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
55
40020055
บ้านวังผือขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
56
40020056
บ้านส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
57
40020057
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ยังไม่ยืนยัน
58
40020058
บ้านหินฮาวลำวังชู
ยังไม่ยืนยัน
59
40020059
ชุมชนบ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
60
40020060
ไตรคามประชาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
61
40020061
บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
62
40020062
บ้านวังม่วง
ยังไม่ยืนยัน
63
40020063
บ้านโสกนาค
ยังไม่ยืนยัน
64
40020064
บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
65
40020065
บ้านห้วยแร่
ยังไม่ยืนยัน
66
40020066
บ้านวังหินเก่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
67
40020067
บ้านนาเสียวโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
68
40020068
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
69
40020069
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ยังไม่ยืนยัน
70
40020070
บ้านโจด
ยังไม่ยืนยัน
71
40020071
บ้านหนองขามบ่อหิน
ยังไม่ยืนยัน
72
40020072
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
73
40020073
บ้านหนองม่วงหลุบคา
ยังไม่ยืนยัน
74
40020074
บ้านขุมดิน
ยังไม่ยืนยัน
75
40020075
บ้านเขวา
ยังไม่ยืนยัน
76
40020076
บ้านบัว
ยังไม่ยืนยัน
77
40020077
ห้วยยางมัญจาคีรี
ยังไม่ยืนยัน
78
40020079
กุดขอนแก่นท่าเกษม
ยังไม่ยืนยัน
79
40020080
บ้านคำแคน
ยังไม่ยืนยัน
80
40020081
บ้านคำโซ่
ยังไม่ยืนยัน
81
40020082
บ้านคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
82
40020083
บ้านคำปากดาว
ยังไม่ยืนยัน
83
40020084
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
84
40020085
บ้านป่าดู่
ยังไม่ยืนยัน
85
40020086
บ้านห้วยแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
86
40020087
บ้านหนองขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
87
40020088
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
88
40020089
บ้านท่าสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
89
40020090
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
90
40020091
บ้านโนนเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
91
40020092
บ้านโนนตุ่นศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
92
40020093
บ้านไส้ไก่
ยังไม่ยืนยัน
93
40020094
บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
94
40020095
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
ยังไม่ยืนยัน
95
40020096
หนองบัวเย็น
ยังไม่ยืนยัน
96
40020097
เหล่าใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
97
40020098
สวัสดี
ยังไม่ยืนยัน
98
40020099
หัวห้วยหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
99
40020100
บัวเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
100
40020101
บ้านขามป้อมดอนยูง
ยังไม่ยืนยัน
101
40020102
บ้านนาข่า
ยังไม่ยืนยัน
102
40020103
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
ยังไม่ยืนยัน
103
40020104
บ้านโคกสูงพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
104
40020105
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
ยังไม่ยืนยัน
105
40020106
บ้านแจ้งทัพม้า
ยังไม่ยืนยัน
106
40020107
บ้านนางาม
ยังไม่ยืนยัน
107
40020108
บ้านเสาเล้าหินแตก
ยังไม่ยืนยัน
108
40020109
บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
109
40020110
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
110
40020111
บ้านนาฮี
ยังไม่ยืนยัน
111
40020112
บ้านโนนคุต
ยังไม่ยืนยัน
112
40020113
โนนสวางวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
113
40020114
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
ยังไม่ยืนยัน
114
40020115
โพนเพ็กพัฒนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
115
40020116
หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
116
40020117
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117
40020118
บ้านห้วยฮวก
ยังไม่ยืนยัน
118
40020119
บ้านกอกป่าผุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
119
40020120
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
120
40020121
ไตรมิตรศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
121
40020122
โนนเขวาประชารักษ์
ยังไม่ยืนยัน
122
40020123
บ้านมูลตุ่น
ยังไม่ยืนยัน
123
40020124
บ้านสวนหม่อน
ยังไม่ยืนยัน
124
40020125
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
125
40020126
บ้านวังแคน
ยังไม่ยืนยัน
126
40020127
บ้านแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
127
40020128
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
128
40020129
บ้านโนนสำนัก
ยังไม่ยืนยัน
129
40020130
บ้านหนองแปน
ยังไม่ยืนยัน
130
40020131
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
ยังไม่ยืนยัน
131
40020132
บ้านหนองไห
ยังไม่ยืนยัน
132
40020133
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
133
40020134
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
134
40020135
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
ยังไม่ยืนยัน
135
40020136
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ยังไม่ยืนยัน
136
40020137
ชุมชนบ้านชนบท
ยังไม่ยืนยัน
137
40020138
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
ยังไม่ยืนยัน
138
40020139
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ยังไม่ยืนยัน
139
40020140
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
140
40020141
บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
141
40020142
บ้านห้วยอึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
142
40020143
ร่มเย็นประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
143
40020144
บ้านแท่น
ยังไม่ยืนยัน
144
40020145
บ้านโนนแดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
145
40020146
สระแก้วโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
146
40020147
บ้านหัวนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
147
40020148
บ้านหันแฮด
ยังไม่ยืนยัน
148
40020149
มาบตากล้าร่มเย็น
ยังไม่ยืนยัน
149
40020150
บ้านหนองไฮหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
150
40020151
บ้านปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
151
40020152
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
ยังไม่ยืนยัน
152
40020153
บ้านโนนข่า
ยังไม่ยืนยัน
153
40020154
บ้านวังแสง
ยังไม่ยืนยัน
154
40020155
บ้านหูลิงโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
155
40020156
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ยังไม่ยืนยัน
156
40020157
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
157
40020158
ชุมชนโนนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
158
40020159
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
159
40020160
บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
160
40020161
บ้านวังเวินกุดหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
161
40020162
บ้านโซ่งเหล่านาดี
ยังไม่ยืนยัน
162
40020163
บ้านทุ่มห้วย
ยังไม่ยืนยัน
163
40020164
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ยังไม่ยืนยัน
164
40020165
บ้านหนองสะแบงหนองโน
ยังไม่ยืนยัน
165
40020166
บ้านเหล่าเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
166
40020167
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
167
40020168
ซับแดงซำไผ่
ยังไม่ยืนยัน
168
40020169
บ้านซับบอนซับเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
169
40020170
บ้านนาจานซับสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
170
40020171
บ้านนาตับเต่า
ยังไม่ยืนยัน
171
40020172
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
172
40020173
บ้านหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
173
40020174
บ้านโสกนาดี
ยังไม่ยืนยัน
174
40020175
บ้านแก้งค้อ
ยังไม่ยืนยัน
175
40020176
บ้านนาแพงสงแดง
ยังไม่ยืนยัน
176
40020177
บ้านโนนงาม
ยังไม่ยืนยัน
177
40020178
บ้านโนนทองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
178
40020179
บ้านโนนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
179
40020180
ดอนหมู
ยังไม่ยืนยัน
180
40020181
โนนคูณอัมพวัน
ยังไม่ยืนยัน
181
40020182
ชุมชนบ้านโคก
ยังไม่ยืนยัน
182
40020183
บ้านหนองทุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
183
40020184
อุดมคงคาคีรีเขต
ยังไม่ยืนยัน
184
40020185
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ยังไม่ยืนยัน
185
40020186
บ้านโพธิ์ไชย
ยังไม่ยืนยัน
186
40020187
สามหมอโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
187
40020188
บ้านมูลนาค
ยังไม่ยืนยัน
188
40020189
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
189
40020190
บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
190
40020191
บ้านดงหนองเกี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
191
40020192
บ้านดอนปอแดง
ยังไม่ยืนยัน
192
40020193
บ้านโนนพันชาติ
ยังไม่ยืนยัน
193
40020194
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
ยังไม่ยืนยัน
194
40020195
บ้านป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
195
40020196
บ้านเล็บเงือก
ยังไม่ยืนยัน
196
40020197
บ้านหนองมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
197
40020198
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
198
40020199
บ้านโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
199
40020200
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
200
40020201
บ้านหนองขามสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
201
40020202
บ้านหนองผักตบ
ยังไม่ยืนยัน
202
40020203
ชุมชนบ้านแฮด
ยังไม่ยืนยัน
203
40020204
ประชาพัฒนาบ้านแฮด
ยังไม่ยืนยัน
204
40020205
บ้านวังหว้า
ยังไม่ยืนยัน
205
40020206
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
206
40020207
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
207
40020208
ขามป้อมประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
208
40020209
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
209
40020210
หนองแซงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
210
40020211
บ้านหนองเต่า
ยังไม่ยืนยัน
     
0 (0.00%)