ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 210 (100.00%)
1
40020001
ประเสริฐแก้วอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 13:33:49
2
40020002
ไตรคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 21:33:24
3
40020003
บ้านแคนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:52:48
4
40020004
โคกโกโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:27:45
5
40020005
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 07:44:19
6
40020006
บ้านหนองเจ้าเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:42:08
7
40020007
บ้านไผ่ประถมศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:10:57
8
40020008
บ้านหนองลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:45:06
9
40020009
วัดจันทร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:54:36
10
40020010
บ้านศิลานาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:20:09
11
40020011
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:55:45
12
40020012
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:13:28
13
40020013
บ้านหนองแวงไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:31:21
14
40020014
บ้านเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:42:24
15
40020015
บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 13:49:32
16
40020016
เบญจมิตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:44:05
17
40020017
บ้านเป้าประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 13:57:05
18
40020018
บ้านหนองผือกอบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:42:25
19
40020019
บ้านเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:24:36
20
40020020
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 22:08:44
21
40020021
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:18:08
22
40020022
บ้านขามเรียน
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 14:01:05
23
40020023
บ้านชีกกค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:39:20
24
40020024
บ้านดู่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:20:35
25
40020025
บ้านเมืองเพีย
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 13:47:52
26
40020026
บ้านละว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:12:16
27
40020027
บ้านหนองนางขวัญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:58:11
28
40020028
บ้านผักหวานโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:38:36
29
40020029
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:08:29
30
40020030
บ้านกุดเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:03:16
31
40020031
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 13:18:35
32
40020032
บ้านลาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:44:57
33
40020033
บ้านสร้างเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:30:59
34
40020034
บ้านหนองตับเต่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:19:39
35
40020035
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:10:15
36
40020036
บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:54:45
37
40020037
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:15:49
38
40020038
บ้านเสือเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:04:12
39
40020039
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:02:34
40
40020040
บ้านภูเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:14:19
41
40020041
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:05:16
42
40020042
บ้านหนองรูแข้
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:32:41
43
40020043
ไตรมิตรประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:58:42
44
40020044
เก่านาโนมีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:24:21
45
40020045
จตุรมิตรบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:03:49
46
40020046
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:36:43
47
40020047
บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:14:23
48
40020048
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:06:46
49
40020049
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:56:35
50
40020050
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 21:25:14
51
40020051
บ้านหินตั้งโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:39:46
52
40020052
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 11:07:02
53
40020053
บ้านป่างิ้วหนองฮี
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 12:56:52
54
40020054
บ้านโกน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:56:51
55
40020055
บ้านวังผือขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:36:01
56
40020056
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:13:11
57
40020057
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 06:29:15
58
40020058
บ้านหินฮาวลำวังชู
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 22:19:49
59
40020059
ชุมชนบ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:15:26
60
40020060
ไตรคามประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:22:35
61
40020061
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:14:01
62
40020062
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:03:49
63
40020063
บ้านโสกนาค
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:27:13
64
40020064
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:22:34
65
40020065
บ้านห้วยแร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:08:06
66
40020066
บ้านวังหินเก่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:24:15
67
40020067
บ้านนาเสียวโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:13:19
68
40020068
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:17:06
69
40020069
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 20:15:03
70
40020070
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 05:08:32
71
40020071
บ้านหนองขามบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:30:50
72
40020072
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 11:05:06
73
40020073
บ้านหนองม่วงหลุบคา
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 18:07:24
74
40020074
บ้านขุมดิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:00:07
75
40020075
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:55:05
76
40020076
บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:03:34
77
40020077
ห้วยยางมัญจาคีรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:10:47
78
40020079
กุดขอนแก่นท่าเกษม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:15:48
79
40020080
บ้านคำแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:58:44
80
40020081
บ้านคำโซ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 07:20:28
81
40020082
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:03:14
82
40020083
บ้านคำปากดาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:08:10
83
40020084
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:41:25
84
40020085
บ้านป่าดู่
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:50:05
85
40020086
บ้านห้วยแล้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:54:34
86
40020087
บ้านหนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:32:11
87
40020088
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 21:28:05
88
40020089
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 19:35:59
89
40020090
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:34:29
90
40020091
บ้านโนนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:16:22
91
40020092
บ้านโนนตุ่นศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:39:36
92
40020093
บ้านไส้ไก่
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:59:46
93
40020094
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:52:20
94
40020095
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:17:00
95
40020096
หนองบัวเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:04:43
96
40020097
เหล่าใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:59:43
97
40020098
สวัสดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 10:56:52
98
40020099
หัวห้วยหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:10:47
99
40020100
บัวเหลือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 15:03:17
100
40020101
บ้านขามป้อมดอนยูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:39:41
101
40020102
บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:44:02
102
40020103
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 15:12:48
103
40020104
บ้านโคกสูงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:17:44
104
40020105
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:23:43
105
40020106
บ้านแจ้งทัพม้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:48:47
106
40020107
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:07:39
107
40020108
บ้านเสาเล้าหินแตก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:59:25
108
40020109
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 09:37:56
109
40020110
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 09:44:59
110
40020111
บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:21:41
111
40020112
บ้านโนนคุต
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:59:36
112
40020113
โนนสวางวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:41:48
113
40020114
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:48:21
114
40020115
โพนเพ็กพัฒนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:39:41
115
40020116
หนองหญ้าปล้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:18:22
116
40020117
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:20:00
117
40020118
บ้านห้วยฮวก
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 13:27:15
118
40020119
บ้านกอกป่าผุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:37:30
119
40020120
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:44:01
120
40020121
ไตรมิตรศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:00:35
121
40020122
โนนเขวาประชารักษ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:50:12
122
40020123
บ้านมูลตุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:33:33
123
40020124
บ้านสวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:18:08
124
40020125
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:33:16
125
40020126
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:32:26
126
40020127
บ้านแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:06:00
127
40020128
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 11:17:27
128
40020129
บ้านโนนสำนัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:11:32
129
40020130
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:44:36
130
40020131
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:58:52
131
40020132
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:03:41
132
40020133
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:04:37
133
40020134
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:53:51
134
40020135
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 22:14:51
135
40020136
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:57:56
136
40020137
ชุมชนบ้านชนบท
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:38:56
137
40020138
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:19:03
138
40020139
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:41:32
139
40020140
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:53:47
140
40020141
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:32:13
141
40020142
บ้านห้วยอึ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:41:59
142
40020143
ร่มเย็นประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:36:19
143
40020144
บ้านแท่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 17:11:59
144
40020145
บ้านโนนแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:29:47
145
40020146
สระแก้วโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:36:40
146
40020147
บ้านหัวนากลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 20:54:30
147
40020148
บ้านหันแฮด
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:57:25
148
40020149
มาบตากล้าร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:55:32
149
40020150
บ้านหนองไฮหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:21:01
150
40020151
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:43:25
151
40020152
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:24:44
152
40020153
บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 16:42:09
153
40020154
บ้านวังแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:22:26
154
40020155
บ้านหูลิงโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:44:09
155
40020156
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:46:48
156
40020157
บ้านห้วยยางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:10:07
157
40020158
ชุมชนโนนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:35:56
158
40020159
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:02:59
159
40020160
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:51:01
160
40020161
บ้านวังเวินกุดหล่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:22:54
161
40020162
บ้านโซ่งเหล่านาดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:25:26
162
40020163
บ้านทุ่มห้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:55:20
163
40020164
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:55:57
164
40020165
บ้านหนองสะแบงหนองโน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:08:57
165
40020166
บ้านเหล่าเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:09:53
166
40020167
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:36:02
167
40020168
ซับแดงซำไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:03:43
168
40020169
บ้านซับบอนซับเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:32:05
169
40020170
บ้านนาจานซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:41:36
170
40020171
บ้านนาตับเต่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:45:14
171
40020172
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 21:54:07
172
40020173
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:22:31
173
40020174
บ้านโสกนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:30:11
174
40020175
บ้านแก้งค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:08:38
175
40020176
บ้านนาแพงสงแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:03:53
176
40020177
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:40:45
177
40020178
บ้านโนนทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 17:12:50
178
40020179
บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:02:36
179
40020180
ดอนหมู
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:33:36
180
40020181
โนนคูณอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:41:30
181
40020182
ชุมชนบ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:50:17
182
40020183
บ้านหนองทุ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:37:33
183
40020184
อุดมคงคาคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:42:46
184
40020185
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:18:34
185
40020186
บ้านโพธิ์ไชย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:34:45
186
40020187
สามหมอโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:50:52
187
40020188
บ้านมูลนาค
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:25:39
188
40020189
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:27:04
189
40020190
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:10:07
190
40020191
บ้านดงหนองเกี่ยว
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:58:07
191
40020192
บ้านดอนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 16:19:35
192
40020193
บ้านโนนพันชาติ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 13:15:57
193
40020194
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 09:55:49
194
40020195
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:58:24
195
40020196
บ้านเล็บเงือก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:34:56
196
40020197
บ้านหนองมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:33:04
197
40020198
บ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:26:44
198
40020199
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:21:19
199
40020200
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 07:44:54
200
40020201
บ้านหนองขามสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:44:27
201
40020202
บ้านหนองผักตบ
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 07:56:14
202
40020203
ชุมชนบ้านแฮด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:32:48
203
40020204
ประชาพัฒนาบ้านแฮด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:33:32
204
40020205
บ้านวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:59:35
205
40020206
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:25:21
206
40020207
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:27:31
207
40020208
ขามป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:01:05
208
40020209
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:03:23
209
40020210
หนองแซงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:29:40
210
40020211
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 23:53:41
     
210 (100.00%)