ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 181 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
40030001
บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:37:36
10 
2
40030002
บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:35:13
10 
3
40030005
บ้านหนองบะโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-03-09 11:29:59
11 
4
40030006
บ้านหนองไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:20:37
11 
5
40030007
บ้านหนองแวงมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:38:44
20 
6
40030008
บ้านโจดหนองแกหนองสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:28:25
19 
7
40030009
บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 19:44:45
11 
8
40030010
บ้านวังขอนพาดหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:35:18
14 
9
40030011
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:18:20
10
40030012
บ้านหนองหว้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:56:33
11
40030013
บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:31:55
12
40030014
บ้านโนนเมืองโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:07:19
13
40030015
บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:17:47
13 
14
40030016
บ้านหัวนาหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:56:16
15
40030017
มิตรภาพ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:24:49
10 
16
40030018
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:10:04
17
40030019
บ้านทุ่งแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:46:03
18
40030020
บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:46:35
19
40030021
บ้านยานางโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:19:38
20
40030022
บ้านหนองสะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:11:19
21
40030023
บ้านโคกกลางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:53:24
22
40030024
บ้านโนนหอมโนนศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:48:07
23
40030025
ชุมชนบ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:25:23
24
40030026
บ้านทับบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:13:46
25
40030027
บ้านหญ้าคาท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:59:17
26
40030028
บ้านหันใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:25:48
22 
27
40030029
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:31:22
28
40030030
บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:11:01
18 
29
40030031
บ้านลอมคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:46:29
15 
30
40030032
บ้านหนองอรุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:34:38
14 
31
40030033
วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 16:32:19
11 
32
40030034
บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:59:26
13 
33
40030036
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:26:37
34
40030037
บ้านโสกนกเต็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:29:04
13 
35
40030038
บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:31:51
14 
36
40030039
บ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 21:43:44
37
40030040
บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:02:03
38
40030041
หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:00:28
10 
39
40030043
บ้านโนนตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:43:27
40
40030044
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:45:20
17 
41
40030045
บ้านฝาผนังวังจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:20:01
42
40030046
บ้านหนองแวงนางเบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:02:36
14 
43
40030047
บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:59:49
44
40030048
หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:40:44
45
40030049
ไตรคามราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:23:43
46
40030050
บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:28:45
17 
47
40030051
บ้านโนนชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:29:42
48
40030052
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:04:35
49
40030053
บ้านหนองแวงโสกพระ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:35:01
12 
50
40030055
บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:08:47
10 
51
40030057
หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:01:03
52
40030058
สหราษฎร์อนุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:20:51
11 
53
40030059
บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:43:59
54
40030060
บ้านคอนฉิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:05:56
21 
55
40030061
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:30:17
56
40030062
บ้านดอนโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:07:41
12 
57
40030064
ป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:04:35
58
40030065
บ้านโนนข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:52:00
59
40030066
โนนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:34:07
60
40030068
บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:59:48
18 
61
40030070
บ้านหนองแซงแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:56:14
10 
62
40030071
บ้านกุดหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:46:41
12 
63
40030072
นาโพธิ์ชีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:55:29
13 
64
40030073
บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:21:15
65
40030074
วังบงน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:29:04
66
40030076
ชุมชนบ้านแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:55:51
21 
67
40030077
ชุมชนบ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:43:15
18 
68
40030078
บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:14:53
69
40030079
บ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:21:20
70
40030080
โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:12
22 
71
40030081
บ้านโสกไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:04:45
72
40030082
บ้านใหม่นาเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:18:03
73
40030084
บ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:21:46
74
40030085
บ้านหนองโกโสกกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:10:04
11 
75
40030086
วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:05:26
14 
76
40030087
บ้านบะแหบหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:42:41
77
40030088
บ้านตลาดหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:28:40
78
40030089
บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:38:19
79
40030092
บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:22:34
11 
80
40030093
บ้านทางขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:10:20
16 
81
40030094
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:58:42
82
40030095
บ้านหันโสกเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:21:19
83
40030096
บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:22:09
84
40030097
บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:07:59
85
40030098
บ้านท่านางแนว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:45:47
14 
86
40030099
บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:13:48
10 
87
40030102
บ้านหนองแวงท่าวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:48:19
20 
88
40030103
ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:09:52
89
40030104
บ้านรวงโนนไทโนนโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:40:16
90
40030106
บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:08:58
91
40030108
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:55:41
16 
92
40030109
บ้านห้วยทรายทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:32:01
20 
93
40030110
บ้านละหานนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:07:39
94
40030111
บ้านโนนทองหลางโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:16
95
40030112
บ้านป่าเป้งน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:00:08
96
40030114
ชุมชนบ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:37
18 
97
40030115
บ้านกุดรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:08:04
98
40030116
บ้านแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:53:45
99
40030117
บ้านหนองแขมอีโล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:40:19
18 
100
40030118
บ้านดอนหันนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:49:44
101
40030120
บ้านคึมชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:25:16
102
40030121
บ้านชาดศรีสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:34:45
13 
103
40030122
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:14:33
104
40030123
บ้านหนองกุงโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:44:12
24 
105
40030124
บ้านหนองแวงตอตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:14:03
20 
106
40030125
บ้านศุภชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:36:09
12 
107
40030126
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:55:28
18 
108
40030127
โนนชาดหนองช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:00:20
11 
109
40030128
หนองพลวงมิตรประชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:58:51
110
40030130
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:58:23
10 
111
40030131
บ้านกระหนวนดอนดั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:03:55
14 
112
40030133
บ้านหินแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:15:12
113
40030134
บ้านหนองวัดป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:02:54
114
40030135
บ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:50:21
115
40030136
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:16:42
116
40030137
บ้านโนนท่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:00:21
117
40030138
บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:49:29
13 
118
40030140
บ้านหนองไผ่น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:23:24
119
40030141
บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:30:42
20 
120
40030142
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:11:12
121
40030143
บ้านกุดหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:08:40
122
40030144
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:44:39
123
40030145
บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:18:54
124
40030146
บ้านหนองเปล่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:01:15
125
40030147
จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:51:35
12 
126
40030148
บ้านตะกั่วป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:12:21
127
40030150
บ้านกอกโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:29:23
128
40030151
บ้านโคกสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:23:03
129
40030152
บ้านชาดหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:46:16
130
40030153
บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:59:12
12 
131
40030154
บ้านสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:58:14
132
40030155
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:10:46
133
40030156
ชุมชนวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:57:17
134
40030157
บ้านหลักด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:36:26
135
40030158
บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:34:43
136
40030159
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 19:27:42
137
40030161
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:28
19 
138
40030162
บ้านหินลาดนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:35:48
139
40030163
บ้านหนองกาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:22:23
140
40030164
บ้านหนองคลองดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:43:04
21 
141
40030165
บ้านเหล่านกชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:35:21
142
40030167
บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:58:11
16 
143
40030168
บ้านหนองกุงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:41:34
10 
144
40030169
ชุมชนหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:22:27
20 
145
40030170
บ้านโคกสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:36:09
146
40030171
บ้านท่าหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:09:03
147
40030172
บ้านโนนขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:05:27
10 
148
40030173
บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:31:43
149
40030174
บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:55:45
13 
150
40030175
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:24:02
151
40030176
บ้านหนองบัวแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:11:15
10 
152
40030177
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:19:28
32 
153
40030178
บ้านโนนกราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:43:47
154
40030179
บ้านโนนรังหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:40:47
155
40030180
บ้านเปาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:21:46
156
40030181
บ้านเมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:12:07
12 
157
40030183
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:57:58
11 
158
40030184
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:32:14
20 
159
40030185
บ้านกุดหอยกาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:32:05
160
40030186
บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 19:48:28
161
40030187
บ้านหันโจดหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:15:56
162
40030188
บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:29:47
163
40030189
บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:15:14
164
40030190
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:17:12
11 
165
40030191
บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:33:01
166
40030192
ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:55:29
18 
167
40030193
บ้านหลุบคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:26:14
168
40030194
บ้านเหล่าโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:45:05
12 
169
40030195
เบญจคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:17:06
16 
170
40030196
บ้านวังยาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:01:23
20 
171
40030197
บ้านหันศิลางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:39:03
12 
172
40030198
บ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:08:02
173
40030199
ไตรมิตรพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:33:41
17 
174
40030200
โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:03:59
10 
175
40030201
บ้านหนองไฮประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:46:15
15 
176
40030202
บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:28:17
177
40030203
ไตรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:58:18
178
40030204
บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:32:15
11 
179
40030205
บ้านผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:03:34
10 
180
40030206
บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:12:22
11 
181
40030207
หนองกุงห้วยเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:21:55
18 
     
181 (100.00%)