ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 186 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 186 (100.00%)
1
40030001
บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:36:00
2
40030002
บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:00:25
3
40030003
บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:36:22
4
40030005
บ้านหนองบะโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:25:02
5
40030006
บ้านหนองไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 10:30:47
6
40030007
บ้านหนองแวงมน
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 09:26:33
7
40030008
บ้านโจดหนองแกหนองสิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:14:06
8
40030009
บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:20:01
9
40030010
บ้านวังขอนพาดหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:40:53
10
40030011
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:27:26
11
40030012
บ้านหนองหว้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:24:50
12
40030013
บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:09:04
13
40030014
บ้านโนนเมืองโคกกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:03:50
14
40030015
บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:29:10
15
40030016
บ้านหัวนาหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:31:26
16
40030017
มิตรภาพ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:32:19
17
40030018
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:19:55
18
40030019
บ้านทุ่งแค
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:34:45
19
40030020
บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:59:54
20
40030021
บ้านยานางโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:43:58
21
40030022
บ้านหนองสะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:34:07
22
40030023
บ้านโคกกลางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:02:31
23
40030024
บ้านโนนหอมโนนศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:52:38
24
40030025
ชุมชนบ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:04:44
25
40030026
บ้านทับบา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:29:22
26
40030027
บ้านหญ้าคาท่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:03:11
27
40030028
บ้านหันใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:10:01
28
40030029
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 15:00:00
29
40030030
บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:22:50
30
40030031
บ้านลอมคอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:27:03
31
40030032
บ้านหนองอรุณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:24:43
32
40030033
วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 20:16:50
33
40030034
บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:59:54
34
40030035
บ้านเพ็กน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:44:49
35
40030036
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:08:21
36
40030037
บ้านโสกนกเต็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 01:24:50
37
40030038
บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:07:20
38
40030039
บ้านหนองแวงนอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:10:28
39
40030040
บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:02:12
40
40030041
หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:47:54
41
40030043
บ้านโนนตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:55:19
42
40030044
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:23:54
43
40030045
บ้านฝาผนังวังจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:20:23
44
40030046
บ้านหนองแวงนางเบ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:22:31
45
40030047
บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:18:03
46
40030048
หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:47:59
47
40030049
ไตรคามราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:03:19
48
40030050
บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 09:03:57
49
40030051
บ้านโนนชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:44:18
50
40030052
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:05:03
51
40030053
บ้านหนองแวงโสกพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:46:07
52
40030055
บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:58:29
53
40030057
หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 08:56:25
54
40030058
สหราษฎร์อนุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:05:50
55
40030059
บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:39:54
56
40030060
บ้านคอนฉิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:46:44
57
40030061
โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:15:52
58
40030062
บ้านดอนโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:49:45
59
40030063
บ้านโนนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:39:01
60
40030064
ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:21:24
61
40030065
บ้านโนนข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 11:21:41
62
40030066
โนนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:56:13
63
40030068
บ้านรัตนะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:16:39
64
40030070
บ้านหนองแซงแสงอรุณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:22:10
65
40030071
บ้านกุดหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:57:26
66
40030072
นาโพธิ์ชีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:52:07
67
40030073
บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:28:48
68
40030074
วังบงน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:17:48
69
40030075
บ้านบะแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:03:08
70
40030076
ชุมชนบ้านแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:20:17
71
40030077
ชุมชนบ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 16:06:42
72
40030078
บ้านโจดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:27:09
73
40030079
บ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:54:48
74
40030080
โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:20:01
75
40030081
บ้านโสกไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:03:36
76
40030082
บ้านใหม่นาเพียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:50:07
77
40030084
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:45:23
78
40030085
บ้านหนองโกโสกกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:29:39
79
40030086
วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:31:55
80
40030087
บ้านบะแหบหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:28:56
81
40030088
บ้านตลาดหนองแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:42:22
82
40030089
บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:05:36
83
40030092
บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:10:14
84
40030093
บ้านทางขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:54:58
85
40030094
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:28:15
86
40030095
บ้านหันโสกเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:29:34
87
40030096
บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:15:55
88
40030097
บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:26:25
89
40030098
บ้านท่านางแนว
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:03:51
90
40030099
บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:21:14
91
40030102
บ้านหนองแวงท่าวัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:25:11
92
40030103
ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:44:31
93
40030104
บ้านรวงโนนไทโนนโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 18:04:10
94
40030106
บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:43:10
95
40030108
บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:26:15
96
40030109
บ้านห้วยทรายทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:27:11
97
40030110
บ้านละหานนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:51:34
98
40030111
บ้านโนนทองหลางโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:42:28
99
40030112
บ้านป่าเป้งน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:56:25
100
40030113
บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:58:42
101
40030114
ชุมชนบ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:33:42
102
40030115
บ้านกุดรู
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:16:45
103
40030116
บ้านแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:13:07
104
40030117
บ้านหนองแขมอีโล
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 04:09:00
105
40030118
บ้านดอนหันนาจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:41:06
106
40030120
บ้านคึมชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:19:03
107
40030121
บ้านชาดศรีสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:28:45
108
40030122
บ้านปอแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:29:26
109
40030123
บ้านหนองกุงโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:52:09
110
40030124
บ้านหนองแวงตอตั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:14:48
111
40030125
บ้านศุภชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:50:02
112
40030126
บ้านดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:57:16
113
40030127
โนนชาดหนองช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:42:13
114
40030128
หนองพลวงมิตรประชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:37:56
115
40030130
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:09:39
116
40030131
บ้านกระหนวนดอนดั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:00:56
117
40030133
บ้านหินแร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:54:10
118
40030134
บ้านหนองวัดป่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:10:34
119
40030135
บ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:22:59
120
40030136
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:17:39
121
40030137
บ้านโนนท่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:07:23
122
40030138
บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:13:33
123
40030140
บ้านหนองไผ่น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:54:02
124
40030141
บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:47:54
125
40030142
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:52:33
126
40030143
บ้านกุดหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:44:15
127
40030144
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 14:15:08
128
40030145
บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:37:07
129
40030146
บ้านหนองเปล่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:07:14
130
40030147
จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 09:34:44
131
40030148
บ้านตะกั่วป่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:41:21
132
40030150
บ้านกอกโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 12:32:51
133
40030151
บ้านโคกสูงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:00:53
134
40030152
บ้านชาดหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:41:50
135
40030153
บ้านโนนธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:20:50
136
40030154
บ้านสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:03:45
137
40030155
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:03:08
138
40030156
ชุมชนวังหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:17:32
139
40030157
บ้านหลักด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:06:04
140
40030158
บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:50:36
141
40030159
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:33:52
142
40030161
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:28:09
143
40030162
บ้านหินลาดนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:01:07
144
40030163
บ้านหนองกาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:00:34
145
40030164
บ้านหนองคลองดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:58:12
146
40030165
บ้านเหล่านกชุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:43:44
147
40030167
บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:33:22
148
40030168
บ้านหนองกุงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:28:14
149
40030169
ชุมชนหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 09:58:56
150
40030170
บ้านโคกสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:48:58
151
40030171
บ้านท่าหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:57:09
152
40030172
บ้านโนนขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:30:38
153
40030173
บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 07:34:22
154
40030174
บ้านวังคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:05:39
155
40030175
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 07:48:36
156
40030176
บ้านหนองบัวแดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:55:39
157
40030177
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:59:13
158
40030178
บ้านโนนกราด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:23:04
159
40030179
บ้านโนนรังหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:16:29
160
40030180
บ้านเปาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 08:38:41
161
40030181
บ้านเมย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:12:43
162
40030183
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:11:15
163
40030184
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 14:07:55
164
40030185
บ้านกุดหอยกาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:56:22
165
40030186
บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:17:43
166
40030187
บ้านหันโจดหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:25:43
167
40030188
บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:59:20
168
40030189
บ้านดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 08:41:43
169
40030190
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:26:43
170
40030191
บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:46:54
171
40030192
ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:25:48
172
40030193
บ้านหลุบคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:26:35
173
40030194
บ้านเหล่าโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:43:11
174
40030195
เบญจคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 18:09:17
175
40030196
บ้านวังยาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:24:52
176
40030197
บ้านหันศิลางาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:07:12
177
40030198
บ้านหนองขี้เห็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 22:15:23
178
40030199
ไตรมิตรพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:05:23
179
40030200
โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:06:39
180
40030201
บ้านหนองไฮประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:20:10
181
40030202
บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 14:18:32
182
40030203
ไตรราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:16:18
183
40030204
บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:12:50
184
40030205
บ้านผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:06:49
185
40030206
บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:25:36
186
40030207
หนองกุงห้วยเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:44:52
     
186 (100.00%)