ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 84 (48.00%)
1
40040001
บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:04:56
2
40040002
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:08:29
3
40040003
บ้านฟากพอง
ยังไม่ยืนยัน
4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:04:24
5
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:49:24
6
40040007
บ้านโคกสง่านางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:20:18
7
40040008
บ้านจำปาหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
8
40040009
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:58:26
9
40040011
บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:31:43
10
40040012
บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
11
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:49:33
12
40040014
บ้านท่ามะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
13
40040015
บ้านกุดพังเครือ
ยังไม่ยืนยัน
14
40040016
บ้านท่ากระเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:47:58
15
40040017
น้ำพองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:36:21
16
40040019
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
17
40040020
บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:48:11
18
40040021
โคกสูงกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:05:37
19
40040022
บ้านคำมืด
ยังไม่ยืนยัน
20
40040023
บ้านหนองหารจาง
ยังไม่ยืนยัน
21
40040024
บ้านห้วยเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
22
40040025
บ้านนาฝายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
23
40040026
บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:48:19
24
40040027
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:06:56
25
40040028
บ้านหนองกุงขี้ควง
ยังไม่ยืนยัน
26
40040029
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:40:38
27
40040030
บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
28
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
29
40040032
คำบอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30
40040033
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:10:04
31
40040034
กู่สว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
32
40040035
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:14:20
33
40040036
บ้านคอกคีแสนตอ
ยังไม่ยืนยัน
34
40040037
บ้านคำม่วมดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
35
40040038
บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
36
40040039
พระธาตุขามแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:31:48
37
40040040
บ้านโนนเชือก
ยังไม่ยืนยัน
38
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:47:48
39
40040042
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:44:19
40
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
41
40040044
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:09:02
42
40040045
บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
43
40040046
บ้านหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
44
40040047
บ้านกุดพังทุย
ยังไม่ยืนยัน
45
40040049
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:16:42
46
40040051
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:36:32
47
40040052
บ้านห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:25:19
48
40040054
บ้านคำแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 20:31:06
49
40040055
บ้านโนนพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:25:11
50
40040056
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
51
40040057
บ้านม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
52
40040059
บ้านวังชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:30:34
53
40040060
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:34:12
54
40040061
บ้านเสียวโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:28:05
55
40040062
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
56
40040063
บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
2019-07-23 10:27:03
57
40040064
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:15:31
58
40040065
บ้านนาศรีดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
59
40040066
บ้านสะอาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:00:12
60
40040067
บ้านบึงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
61
40040069
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
62
40040070
น้ำพอง
ยังไม่ยืนยัน
63
40040071
บ้านโสกแสง
ยังไม่ยืนยัน
64
40040072
บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:50:16
65
40040073
บ้านนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
66
40040074
อนุบาลอุบลรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
67
40040075
บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
68
40040076
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:10:12
69
40040077
บ้านพระบาทท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:36:49
70
40040078
บ้านภูคำเบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:36:08
71
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 09:53:54
72
40040080
โคกสูงใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:20:51
73
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
74
40040082
บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
75
40040083
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 12:57:54
76
40040084
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:03:56
77
40040085
ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:58:07
78
40040086
บ้านกุดกระหนวน
ยังไม่ยืนยัน
79
40040087
นาคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
80
40040088
หนองขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:49:45
81
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
82
40040090
บ้านกุดเชียงมี
ยังไม่ยืนยัน
83
40040091
บ้านขุนด่าน
ยังไม่ยืนยัน
84
40040092
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
85
40040093
บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
86
40040094
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:29:12
87
40040095
บ้านห้วยทรายศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 20:27:33
88
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
89
40040097
บ้านโนนศิลาราศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:24:38
90
40040098
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยังไม่ยืนยัน
91
40040099
บ้านศรีสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
92
40040100
บ้านหนองแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:49:34
93
40040101
ชุมชนดูนสาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:39:25
94
40040102
นามูลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
95
40040103
บ้านหนองซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:25:25
96
40040104
ชุมชนน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:46:48
97
40040105
บ้านหนองแวงเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
98
40040106
บ้านฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
99
40040107
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยังไม่ยืนยัน
100
40040109
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
101
40040110
บ้านผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:35:54
102
40040111
บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
103
40040112
บ้านเวียงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
104
40040113
ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:09:41
105
40040114
บ้านหนองโอง
ยังไม่ยืนยัน
106
40040115
ชุมชนกระนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:01:24
107
40040116
บ้านคำไฮผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:01:47
108
40040117
บ้านบะแต้
ยังไม่ยืนยัน
109
40040118
ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 10:01:36
110
40040119
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:01:13
111
40040120
บ้านห้วยเชือก
ยังไม่ยืนยัน
112
40040121
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:46:34
113
40040122
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:52:00
114
40040124
บ้านป่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
115
40040125
หนองโนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
116
40040126
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:18:50
117
40040127
บ้านนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
118
40040128
บ้านโนนสังป่ารัง
ยังไม่ยืนยัน
119
40040129
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
120
40040130
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
121
40040131
ศิลาโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:53:53
122
40040132
บ้านน้ำสามวัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:01:56
123
40040133
บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
124
40040134
บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:12:43
125
40040135
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-09-08 14:56:22
126
40040136
บ้านท่าลาดคำตานา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:08:48
127
40040137
บ้านคำครึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
128
40040138
บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
129
40040139
บ้านคำนางปุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
130
40040140
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:40:27
131
40040141
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:08:43
132
40040142
สองห้องประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
133
40040143
อนุบาลเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 05:07:22
134
40040144
บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:30:52
135
40040145
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:42:33
136
40040146
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:16:44
137
40040147
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยังไม่ยืนยัน
138
40040148
บ้านนาอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
139
40040149
บ้านโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
140
40040150
บ้านโนนทองห้วยบาก
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:54:39
141
40040151
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
142
40040152
ทุ่งบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
143
40040153
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:09:52
144
40040154
ศรีเมืองแอม
ยังไม่ยืนยัน
145
40040155
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
146
40040156
บ้านคำแคนคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
147
40040157
บ้านโคกสูงสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:48:10
148
40040158
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-07-22 17:03:31
149
40040159
บ้านห้วยยางสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
150
40040160
บ้านคำสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
151
40040161
บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-09-23 09:04:18
152
40040162
บ้านนาง้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 03:37:21
153
40040163
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
154
40040164
บ้านขามป้อมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:59:33
155
40040165
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
156
40040166
ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:36:28
157
40040167
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
158
40040168
บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
159
40040169
บ้านคำป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
160
40040170
บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
161
40040171
บ้านโคกกลางนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
162
40040173
บ้านกระนวนซำสูง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:18:55
163
40040174
บ้านคำแมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:20:13
164
40040175
บ้านหนองบัวคำมูล
ยังไม่ยืนยัน
165
40040176
บ้านบ่อใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:25:39
166
40040177
บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 15:08:56
167
40040178
คูคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
168
40040179
บ้านโคกใหม่นายม
ยังไม่ยืนยัน
169
40040180
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยังไม่ยืนยัน
170
40040181
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:34:13
171
40040182
บ้านแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
172
40040183
บ้านห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 18:04:55
173
40040184
บ้านหนองกุงดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:17:38
174
40040185
บ้านหลุบเลา
ยังไม่ยืนยัน
175
40040186
บ้านสว่างซำโอง
ยังไม่ยืนยัน
     
84 (48.00%)