ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 175 (100.00%)
1
40040001
บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2018-11-26 10:10:11
2
40040002
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:14:14
3
40040003
บ้านฟากพอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:34:02
4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:31:15
5
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 20:37:03
6
40040007
บ้านโคกสง่านางาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:42:29
7
40040008
บ้านจำปาหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 22:48:29
8
40040009
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:52:32
9
40040011
บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:58:49
10
40040012
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:41:29
11
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:05:49
12
40040014
บ้านท่ามะเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:22:04
13
40040015
บ้านกุดพังเครือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:05:30
14
40040016
บ้านท่ากระเสริม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:16:46
15
40040017
น้ำพองประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:49:15
16
40040019
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:52:25
17
40040020
บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:40:21
18
40040021
โคกสูงกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:43:38
19
40040022
บ้านคำมืด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:11:01
20
40040023
บ้านหนองหารจาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:07:00
21
40040024
บ้านห้วยเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:46:15
22
40040025
บ้านนาฝายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 08:21:27
23
40040026
บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:01:12
24
40040027
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 07:55:33
25
40040028
บ้านหนองกุงขี้ควง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:02:43
26
40040029
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:12:12
27
40040030
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:00:49
28
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:45:03
29
40040032
คำบอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:12:53
30
40040033
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:47:56
31
40040034
กู่สว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:16:28
32
40040035
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:39:53
33
40040036
บ้านคอกคีแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:06:36
34
40040037
บ้านคำม่วมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:35:54
35
40040038
บ้านโนนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:04:00
36
40040039
พระธาตุขามแก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:19:33
37
40040040
บ้านโนนเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:34:55
38
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:15:45
39
40040042
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:54:09
40
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:51:35
41
40040044
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:26:17
42
40040045
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:38:57
43
40040046
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:16:51
44
40040047
บ้านกุดพังทุย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:14:30
45
40040049
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 13:29:05
46
40040051
บ้านสระกุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:10:39
47
40040052
บ้านห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:18:58
48
40040054
บ้านคำแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:21:14
49
40040055
บ้านโนนพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:29:26
50
40040056
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:42:46
51
40040057
บ้านม่วงหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:20:55
52
40040059
บ้านวังชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:10:31
53
40040060
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:38:37
54
40040061
บ้านเสียวโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:43:25
55
40040062
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:32:06
56
40040063
บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:20:56
57
40040064
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:02:48
58
40040065
บ้านนาศรีดงเค็ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:07:49
59
40040066
บ้านสะอาดหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:26:16
60
40040067
บ้านบึงกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:03:39
61
40040069
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:34:40
62
40040070
น้ำพอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:10:51
63
40040071
บ้านโสกแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:25:11
64
40040072
บ้านนาคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:56:14
65
40040073
บ้านนาเรียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:20:44
66
40040074
อนุบาลอุบลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:29:35
67
40040075
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:25:59
68
40040076
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:31:55
69
40040077
บ้านพระบาทท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:19:21
70
40040078
บ้านภูคำเบ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:38:55
71
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:06:53
72
40040080
โคกสูงใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:49:06
73
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:40:03
74
40040082
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 11:29:04
75
40040083
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 21:09:51
76
40040084
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 07:53:27
77
40040085
ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:45:11
78
40040086
บ้านกุดกระหนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:37:16
79
40040087
นาคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:32:33
80
40040088
หนองขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:30:57
81
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:57:02
82
40040090
บ้านกุดเชียงมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:43:20
83
40040091
บ้านขุนด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:11:46
84
40040092
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:11:57
85
40040093
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:45:30
86
40040094
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:11:38
87
40040095
บ้านห้วยทรายศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:40:18
88
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 06:53:44
89
40040097
บ้านโนนศิลาราศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:10:48
90
40040098
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:32:00
91
40040099
บ้านศรีสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:41:33
92
40040100
บ้านหนองแสงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:20:45
93
40040101
ชุมชนดูนสาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:05:32
94
40040102
นามูลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:56:55
95
40040103
บ้านหนองซา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:30:39
96
40040104
ชุมชนน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:40:11
97
40040105
บ้านหนองแวงเป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 18:46:54
98
40040106
บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:38:16
99
40040107
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:20:10
100
40040109
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:40:58
101
40040110
บ้านผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:47:23
102
40040111
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:16:25
103
40040112
บ้านเวียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 17:00:23
104
40040113
ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:28:06
105
40040114
บ้านหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:52:39
106
40040115
ชุมชนกระนวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:12:09
107
40040116
บ้านคำไฮผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:05:39
108
40040117
บ้านบะแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:54:02
109
40040118
ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:36:07
110
40040119
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:09:07
111
40040120
บ้านห้วยเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:15:54
112
40040121
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 17:16:57
113
40040122
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:06:52
114
40040124
บ้านป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 19:06:14
115
40040125
หนองโนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:50:26
116
40040126
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:37:26
117
40040127
บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:10:50
118
40040128
บ้านโนนสังป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:53:35
119
40040129
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:28:00
120
40040130
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:00:58
121
40040131
ศิลาโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:13:53
122
40040132
บ้านน้ำสามวัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:48:36
123
40040133
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:31:26
124
40040134
บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:33:30
125
40040135
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:10:13
126
40040136
บ้านท่าลาดคำตานา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:51:52
127
40040137
บ้านคำครึ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:55:51
128
40040138
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:35:53
129
40040139
บ้านคำนางปุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:21:46
130
40040140
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:24:19
131
40040141
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:53:40
132
40040142
สองห้องประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:12:47
133
40040143
อนุบาลเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:46:22
134
40040144
บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 11:46:50
135
40040145
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 17:02:26
136
40040146
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 16:06:40
137
40040147
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:06:21
138
40040148
บ้านนาอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 12:52:08
139
40040149
บ้านโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:47:13
140
40040150
บ้านโนนทองห้วยบาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 21:58:02
141
40040151
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:49:29
142
40040152
ทุ่งบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:09:23
143
40040153
บ้านหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:17:43
144
40040154
ศรีเมืองแอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:06:16
145
40040155
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:48:45
146
40040156
บ้านคำแคนคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 20:36:20
147
40040157
บ้านโคกสูงสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:14:12
148
40040158
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:06:54
149
40040159
บ้านห้วยยางสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 00:34:36
150
40040160
บ้านคำสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:31:30
151
40040161
บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:14:01
152
40040162
บ้านนาง้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:20:25
153
40040163
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:19:58
154
40040164
บ้านขามป้อมดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:05:10
155
40040165
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:14:51
156
40040166
ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:56:01
157
40040167
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:16:18
158
40040168
บ้านโนนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:50:26
159
40040169
บ้านคำป่าก่อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:34:52
160
40040170
บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:12:24
161
40040171
บ้านโคกกลางนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:53:41
162
40040173
บ้านกระนวนซำสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:00:02
163
40040174
บ้านคำแมด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:57:40
164
40040175
บ้านหนองบัวคำมูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:35:57
165
40040176
บ้านบ่อใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 12:11:11
166
40040177
บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:52:00
167
40040178
คูคำพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:41:23
168
40040179
บ้านโคกใหม่นายม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:52:00
169
40040180
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:51:12
170
40040181
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:14:39
171
40040182
บ้านแห้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:34:48
172
40040183
บ้านห้วยเตย
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:32:24
173
40040184
บ้านหนองกุงดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:14:55
174
40040185
บ้านหลุบเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:22:51
175
40040186
บ้านสว่างซำโอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:27:38
     
175 (100.00%)