ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 2 (1.13%)
1
40040001
บ้านกุดกว้าง
ยังไม่ยืนยัน
2
40040002
บ้านกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
3
40040003
บ้านฟากพอง
ยังไม่ยืนยัน
4
40040004
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ยังไม่ยืนยัน
5
40040006
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
6
40040007
บ้านโคกสง่านางาม
ยังไม่ยืนยัน
7
40040008
บ้านจำปาหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
8
40040009
บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
9
40040011
บ้านหนองหว้าสุขใจ
ยังไม่ยืนยัน
10
40040012
บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
11
40040013
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12
40040014
บ้านท่ามะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
13
40040015
บ้านกุดพังเครือ
ยังไม่ยืนยัน
14
40040016
บ้านท่ากระเสริม
ยังไม่ยืนยัน
15
40040017
น้ำพองประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
16
40040019
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
17
40040020
บ้านห้วยไผ่หนองโน
ยังไม่ยืนยัน
18
40040021
โคกสูงกุดน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
19
40040022
บ้านคำมืด
ยังไม่ยืนยัน
20
40040023
บ้านหนองหารจาง
ยังไม่ยืนยัน
21
40040024
บ้านห้วยเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
22
40040025
บ้านนาฝายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
23
40040026
บ้านโนนแดงโคกเล้า
ยังไม่ยืนยัน
24
40040027
บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25
40040028
บ้านหนองกุงขี้ควง
ยังไม่ยืนยัน
26
40040029
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
27
40040030
บ้านโคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
28
40040031
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
29
40040032
คำบอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
30
40040033
บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
31
40040034
กู่สว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
32
40040035
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
33
40040036
บ้านคอกคีแสนตอ
ยังไม่ยืนยัน
34
40040037
บ้านคำม่วมดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
35
40040038
บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
36
40040039
พระธาตุขามแก่น
ยังไม่ยืนยัน
37
40040040
บ้านโนนเชือก
ยังไม่ยืนยัน
38
40040041
บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
39
40040042
บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
40
40040043
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
41
40040044
บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
42
40040045
บ้านหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
43
40040046
บ้านหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
44
40040047
บ้านกุดพังทุย
ยังไม่ยืนยัน
45
40040049
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 13:29:05
46
40040051
บ้านสระกุด
ยังไม่ยืนยัน
47
40040052
บ้านห้วยหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
48
40040054
บ้านคำแก่นคูณ
ยังไม่ยืนยัน
49
40040055
บ้านโนนพยอม
ยังไม่ยืนยัน
50
40040056
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
51
40040057
บ้านม่วงหวาน
ยังไม่ยืนยัน
52
40040058
บ้านวังเกิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
53
40040059
บ้านวังชัย
ยังไม่ยืนยัน
54
40040060
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ยังไม่ยืนยัน
55
40040061
บ้านเสียวโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
56
40040062
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
57
40040063
บ้านคำบง
ยังไม่ยืนยัน
58
40040064
บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
59
40040065
บ้านนาศรีดงเค็ง
ยังไม่ยืนยัน
60
40040066
บ้านสะอาดหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
61
40040067
บ้านบึงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
62
40040069
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
63
40040070
น้ำพอง
ยังไม่ยืนยัน
64
40040071
บ้านโสกแสง
ยังไม่ยืนยัน
65
40040072
บ้านนาคู
ยังไม่ยืนยัน
66
40040073
บ้านนาเรียง
ยังไม่ยืนยัน
67
40040074
อนุบาลอุบลรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
68
40040075
บ้านโนนจิก
ยังไม่ยืนยัน
69
40040076
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
70
40040077
บ้านพระบาทท่าเรือ
ยังไม่ยืนยัน
71
40040078
บ้านภูคำเบ้า
ยังไม่ยืนยัน
72
40040079
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
73
40040080
โคกสูงใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
74
40040081
บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
75
40040083
บ้านทุ่งโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
76
40040084
บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
77
40040085
ห้วยยางวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
78
40040086
บ้านกุดกระหนวน
ยังไม่ยืนยัน
79
40040087
นาคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
80
40040088
หนองขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81
40040089
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
82
40040090
บ้านกุดเชียงมี
ยังไม่ยืนยัน
83
40040091
บ้านขุนด่าน
ยังไม่ยืนยัน
84
40040092
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
85
40040093
บ้านบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
86
40040094
บ้านหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
87
40040095
บ้านห้วยทรายศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
88
40040096
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
89
40040097
บ้านโนนศิลาราศรี
ยังไม่ยืนยัน
90
40040098
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ยังไม่ยืนยัน
91
40040099
บ้านศรีสุขสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
92
40040100
บ้านหนองแสงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
93
40040101
ชุมชนดูนสาด
ยังไม่ยืนยัน
94
40040102
นามูลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
95
40040103
บ้านหนองซา
ยังไม่ยืนยัน
96
40040104
ชุมชนน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
97
40040105
บ้านหนองแวงเป่ง
ยังไม่ยืนยัน
98
40040106
บ้านฝางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
99
40040107
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ยังไม่ยืนยัน
100
40040109
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
101
40040110
บ้านผักหนาม
ยังไม่ยืนยัน
102
40040111
บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
103
40040112
บ้านเวียงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
104
40040113
ชุมชนหนองกุงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
105
40040114
บ้านหนองโอง
ยังไม่ยืนยัน
106
40040115
ชุมชนกระนวน
ยังไม่ยืนยัน
107
40040116
บ้านคำไฮผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
108
40040117
บ้านบะแต้
ยังไม่ยืนยัน
109
40040118
ศรีสมบูรณ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
110
40040119
บ้านหนองโก
ยังไม่ยืนยัน
111
40040120
บ้านห้วยเชือก
ยังไม่ยืนยัน
112
40040121
ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)
ยังไม่ยืนยัน
113
40040122
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
114
40040123
บ้านนาเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
115
40040124
บ้านป่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
116
40040125
หนองโนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
117
40040126
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
118
40040127
บ้านนาฝาย
ยังไม่ยืนยัน
119
40040128
บ้านโนนสังป่ารัง
ยังไม่ยืนยัน
120
40040129
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
121
40040130
ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
122
40040131
ศิลาโป่งคำ
ยังไม่ยืนยัน
123
40040132
บ้านน้ำสามวัง
ยังไม่ยืนยัน
124
40040133
บ้านห้วยยาง
ยังไม่ยืนยัน
125
40040134
บ้านโคกกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
126
40040135
โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
127
40040136
บ้านท่าลาดคำตานา
ยังไม่ยืนยัน
128
40040137
บ้านคำครึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
129
40040138
บ้านหัวนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
130
40040139
บ้านคำนางปุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
131
40040140
บ้านนาค้อ
ยังไม่ยืนยัน
132
40040141
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
133
40040142
สองห้องประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
134
40040143
อนุบาลเขาสวนกวาง
ยังไม่ยืนยัน
135
40040144
บ้านโนนสว่างหนองตะนา
ยังไม่ยืนยัน
136
40040145
บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
137
40040146
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
138
40040147
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ยังไม่ยืนยัน
139
40040148
บ้านนาอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
140
40040149
บ้านโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
141
40040150
บ้านโนนทองห้วยบาก
ยังไม่ยืนยัน
142
40040151
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
143
40040152
ทุ่งบ่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
144
40040153
บ้านหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
145
40040154
ศรีเมืองแอม
ยังไม่ยืนยัน
146
40040155
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
147
40040156
บ้านคำแคนคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
148
40040157
บ้านโคกสูงสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
149
40040158
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
150
40040159
บ้านห้วยยางสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
151
40040160
บ้านคำสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
152
40040161
บ้านแสงสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
153
40040162
บ้านนาง้อง
ยังไม่ยืนยัน
154
40040163
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
155
40040164
บ้านขามป้อมดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
156
40040165
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
157
40040166
ชุมชนโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
158
40040167
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
159
40040168
บ้านโนนหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
160
40040169
บ้านคำป่าก่อ
ยังไม่ยืนยัน
161
40040170
บ้านหัวฝายประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
162
40040171
บ้านโคกกลางนาล้อม
ยังไม่ยืนยัน
163
40040173
บ้านกระนวนซำสูง
ยังไม่ยืนยัน
164
40040174
บ้านคำแมด
ยังไม่ยืนยัน
165
40040175
บ้านหนองบัวคำมูล
ยังไม่ยืนยัน
166
40040176
บ้านบ่อใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 12:11:11
167
40040177
บ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
168
40040178
คูคำพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
169
40040179
บ้านโคกใหม่นายม
ยังไม่ยืนยัน
170
40040180
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ยังไม่ยืนยัน
171
40040181
บ้านโนน
ยังไม่ยืนยัน
172
40040182
บ้านแห้ว
ยังไม่ยืนยัน
173
40040183
บ้านห้วยเตย
ยังไม่ยืนยัน
174
40040184
บ้านหนองกุงดิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
175
40040185
บ้านหลุบเลา
ยังไม่ยืนยัน
176
40040186
บ้านสว่างซำโอง
ยังไม่ยืนยัน
177
40111337
บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
     
2 (1.13%)