ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 260 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 260 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
40050001
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:08:58
19 
2
40050002
บ้านสำราญหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:20:24
12 
3
40050003
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:49:38
12 
4
40050004
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:10:44
5
40050005
บ้านโนนดู่หนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:21:02
6
40050006
บ้านโคกกลางหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:27:55
7
40050007
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:46:28
17 
8
40050008
บ้านกุดกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:25:59
9
40050009
บ้านขนวนนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:56
14 
10
40050010
ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:31:29
14 
11
40050012
หนองหอยเทพเทวัญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:22:26
16 
12
40050013
บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:54:00
12 
13
40050014
บ้านหัวบึงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:49:11
14
40050015
บ้านกุดแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:49:14
15
40050016
บ้านกุดเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:19:51
16 
16
40050017
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:23:05
18 
17
40050018
บ้านฝางน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:03:47
18
40050019
บ้านภูมูลเบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:01:34
19
40050020
บ้านสระพังข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:03:25
20
40050021
บ้านหนองเขื่อนช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:36:35
21
40050022
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:33:49
22
40050023
บ้านห้วยอรุณหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:01:57
23
40050024
บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:43:32
24
40050025
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:11:49
25
40050026
บ้านนาเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:47:26
26
40050027
บ้านโนนทันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 08:32:23
18 
27
40050029
บ้านร่องสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:22:20
28
40050030
บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:00:36
20 
29
40050031
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:55:05
30
40050032
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:51:03
19 
31
40050033
บ้านดอนหันโนนหินแห่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:48:51
32
40050034
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:11:39
33
40050035
โนนสะอาดพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:43:25
20 
34
40050036
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 17:51:09
35
40050037
บ้านโนนหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:59:11
36
40050038
บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:24:33
37
40050039
บ้านกง(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:39:46
16 
38
40050040
บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:15:58
12 
39
40050041
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 10:11:33
19 
40
40050043
โพธิ์ตากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:48:05
41
40050044
หนองแสงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:20:16
13 
42
40050045
บ้านหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:34:52
43
40050046
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:37:21
44
40050047
บ้านสว่างดอนช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:17:44
45
40050048
บ้านหนองกุงมนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:53:47
46
40050049
บ้านหนองโนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:59:13
47
40050050
บ้านหนองแสงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:43:18
48
40050051
บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:36:17
49
40050052
บ้านป่าเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:14:44
50
40050053
บ้านเม็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:38:54
17 
51
40050054
บ้านหนองแวงภูเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 22:11:30
13 
52
40050055
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:47:51
53
40050056
บ้านดอนแขม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:19:34
12 
54
40050057
บ้านดอนหันสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:47:47
55
40050058
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:27:35
56
40050059
บ้านยางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:48:44
22 
57
40050060
ชุมชนหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:35:22
45 
58
40050061
ท่าศาลาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:15:33
10 
59
40050062
บ้านฟ้าเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:15:36
17 
60
40050063
บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 04:52:27
61
40050064
หนองไฮประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:04:04
62
40050065
บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:30:57
63
40050066
สะอาดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:48:21
64
40050067
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:48:50
10 
65
40050068
โคกม่วงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:02:01
19 
66
40050069
บ้านโป่งเอียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:09:09
67
40050070
บ้านนาสีนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:08:26
12 
68
40050071
บ้านสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:41:48
11 
69
40050072
เหมือดแอ่หนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:21:42
10 
70
40050073
ชุมชนชุมแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:55:31
25 
71
40050074
บ้านชุมแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:31:52
17 
72
40050076
บ้านหนองบัวโนนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:26:32
17 
73
40050077
ชุมแพชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:02:07
30 
74
40050078
บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:13:20
15 
75
40050082
บ้านโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:20:58
76
40050083
บ้านไชยสอ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:03:22
77
40050084
ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:39:30
78
40050085
บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:35:47
79
40050086
ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:38:05
80
40050087
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:01:48
81
40050088
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:37:37
82
40050089
โนนงามศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:44:12
15 
83
40050090
บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:10:54
84
40050091
บ้านโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:52:39
85
40050092
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:48:42
86
40050093
บ้านอาจสามารถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:55:11
11 
87
40050094
นาหนองทุ่มวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 17:52:11
18 
88
40050095
บ้านโนนโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:47:01
89
40050096
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:58:43
19 
90
40050098
บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:36:22
91
40050099
ชุมชนโนนหันวันครู
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:46:35
25 
92
40050100
บ้านโนนบุรุษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:32:53
10 
93
40050101
บ้านโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:30:59
94
40050102
หนองม่วงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:37:43
22 
95
40050103
บ้านร่องแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:36:08
96
40050104
บ้านโนนชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:05:45
97
40050105
บ้านหอย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:48:51
11 
98
40050106
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:26:54
15 
99
40050107
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:12:07
100
40050108
ก้องอุดมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:00:06
11 
101
40050109
บ้านนาคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:13:09
102
40050110
บ้านโป่งแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:40:20
103
40050111
ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:44:35
20 
104
40050112
วังหินลาดวังเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:49:07
105
40050113
บ้านหนองไผ่นาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:30:11
12 
106
40050114
บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:01:54
17 
107
40050115
หนองกุงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 17:05:58
17 
108
40050116
บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 19:02:06
10 
109
40050117
บ้านหนองหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:25:39
110
40050119
โคกสูงสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:09:30
111
40050120
ชุมชนหนองคะเน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:08:39
17 
112
40050121
บ้านโนนแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 09:07:16
113
40050122
หนองขามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:25:44
46 
114
40050123
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:58:23
115
40050124
วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:10:53
12 
116
40050125
บ้านยอดห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:09:55
117
40050126
กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:45:34
20 
118
40050127
หนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:07:24
20 
119
40050128
บ้านหนองเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:09:16
120
40050129
หนองหว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 01:12:06
10 
121
40050130
บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:39:40
122
40050131
บ้านหนองโพงโพด
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:21:24
123
40050132
บ้านหนองศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:17:43
14 
124
40050134
บ้านสารจอดร่องกลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:56:39
125
40050135
หนองกระบือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:32:05
126
40050136
บ้านซำยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:39:11
11 
127
40050137
บ้านซำจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:36:16
19 
128
40050138
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:29:32
13 
129
40050139
อ่างทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:42:32
20 
130
40050140
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:42:09
12 
131
40050141
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:36:59
10 
132
40050142
แสงบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:21:06
133
40050143
บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:38:46
21 
134
40050144
ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:08:12
10 
135
40050145
ท่ากุญชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:10:28
136
40050146
นาจานนาเจริญโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:27:23
14 
137
40050148
บ้านผาน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:36:43
138
40050149
บ้านบริบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:45:29
11 
139
40050150
บ้านพงษ์โนนประวัติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:25:14
140
40050151
บ้านผาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:22:03
17 
141
40050152
บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:37:02
142
40050153
บ้านสวนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:24:48
143
40050154
บ้านโสกจานนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:06:14
144
40050155
บ้านใหม่โสกส้มกบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:29:49
23 
145
40050156
บ้านโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:09:12
146
40050157
ภูห่านศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:57:38
19 
147
40050159
บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:12:19
148
40050160
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:34:38
26 
149
40050161
บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:08:10
150
40050162
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:12:38
10 
151
40050163
บ้านปากห้วยฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:47:21
152
40050164
บ้านโสกหาดสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:42:20
13 
153
40050165
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:50:24
154
40050166
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:39:22
155
40050168
บ้านขมิ้นโนนหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:35:50
10 
156
40050169
บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:11:31
13 
157
40050170
บ้านโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:43:44
158
40050171
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:59:02
16 
159
40050172
บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:09:27
12 
160
40050173
บ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:27:41
12 
161
40050175
บ้านป่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:26:36
162
40050176
อนุบาลสีชมพู
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:45:57
10 
163
40050177
บ้านหนองตาไก้พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:49:32
14 
164
40050179
บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:38:20
165
40050180
บ้านโคกป่ากุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 06:10:38
12 
166
40050182
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:15:42
10 
167
40050183
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:30:00
168
40050184
โสกเต็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:18:18
169
40050185
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:07:17
18 
170
40050186
บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:28:41
171
40050187
บ้านกุดขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:44:29
13 
172
40050188
บ้านไคร่นุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:31:34
173
40050189
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:01:22
174
40050190
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:25:49
175
40050192
บ้านเลิงแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:50:03
176
40050193
หนองโพนนาหม่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:43:23
177
40050194
จตุรคามรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:41:25
14 
178
40050195
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:38:42
179
40050196
บ้านกุดดุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:59:30
14 
180
40050197
ดินดำวังชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:56:01
18 
181
40050198
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:33:43
182
40050199
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:07:33
183
40050200
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:02:32
16 
184
40050201
บ้านทุ่งชมพู
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:18:19
185
40050202
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:35:33
186
40050203
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:17:46
187
40050205
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:11:15
188
40050206
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:26:29
19 
189
40050208
บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:32:57
190
40050209
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:38
191
40050210
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:05:18
192
40050211
โนนอุดมสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:10:16
18 
193
40050212
บ้านคำใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:24:57
194
40050213
นาหว้านาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:40:29
10 
195
40050214
บ้านโนนกระเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:10:01
196
40050215
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:02:34
197
40050216
โสกห้างศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:42:33
19 
198
40050218
ห้วยชันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 22:09:55
11 
199
40050219
ภูเวียงวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:29:53
13 
200
40050220
บ้านโคกสูงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:47:45
201
40050221
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:39:04
202
40050222
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:32:06
13 
203
40050223
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:05:00
204
40050224
บ้านเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:13:36
12 
205
40050225
สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:00:35
13 
206
40050226
บ้านนาก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:24:10
64 
207
40050227
บ้านโพนเพ็กพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:55:16
208
40050228
อนุบาลภูเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:54:49
56 
209
40050229
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:42:55
210
40050230
บ้านเมืองเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:59:05
16 
211
40050231
บ้านหินร่องโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:45:23
14 
212
40050232
บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 19:59:00
213
40050233
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:06:53
214
40050234
ไตรคามวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:17:30
14 
215
40050235
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:27:43
216
40050236
บ้านอ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:26:48
16 
217
40050237
บ้านโคกไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:31:35
218
40050238
บ้านถ้ำแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:34:30
219
40050239
หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:54:34
20 
220
40050240
หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:25:38
21 
221
40050241
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:23:24
10 
222
40050242
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 21:25:50
18 
223
40050244
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:46:31
224
40050245
บ้านวังขอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 13:24:15
225
40050248
บ้านหัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 06:59:00
226
40050249
บ้านโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:20:03
227
40050250
หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:21:57
15 
228
40050251
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:49:07
229
40050252
บ้านพระบาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:28:45
230
40050253
บ้านหว้าทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:28:36
231
40050254
นาฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 06:59:07
16 
232
40050255
บ้านสะแกเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:17:02
233
40050256
บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:44:56
234
40050257
บ้านโนนคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:22:34
14 
235
40050258
บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:49:11
18 
236
40050259
บ้านสว่างโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:39:55
237
40050260
บ้านโนนสว่างท่ากระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:48:49
14 
238
40050261
บ้านนาน้ำซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:12:00
239
40050262
หนองแห้ววังมนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 07:56:57
15 
240
40050263
บ้านวังสวาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:03:04
15 
241
40050264
บ้านเขาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:48:58
242
40050265
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:25:35
21 
243
40050266
ชีพอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:25:20
11 
244
40050267
บ้านซำภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:25:52
245
40050268
นาหม่อโนนลานประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:33:03
16 
246
40050269
บ้านกุดธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:18:57
20 
247
40050270
บ้านโคกนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:10:32
248
40050271
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:25:37
16 
249
40050272
บ้านสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:30:19
15 
250
40050273
บ้านหัวภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:13:33
251
40050274
หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:36:57
252
40050275
บ้านขนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:59:06
21 
253
40050276
บ้านศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:28:09
254
40050277
บ้านหนองกุงคชสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 07:48:21
255
40050278
บ้านหนองพู่วังหินซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:03:12
256
40050279
บ้านคึมชาติประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:55:30
257
40050280
บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:26:51
258
40050281
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:33:52
11 
259
40050282
บ้านหนองนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:43:07
14 
260
40050283
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:12:07
     
260 (100.00%)