ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 231 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 11 (4.76%)
1
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง
ยังไม่ยืนยัน
2
41010002
มิตรภาพ 6
ยังไม่ยืนยัน
3
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
4
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
ยังไม่ยืนยัน
5
41010006
บ้านดอนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
6
41010007
บ้านยางบึง
ยังไม่ยืนยัน
7
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ยังไม่ยืนยัน
8
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ยังไม่ยืนยัน
9
41010010
บ้านนาสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
10
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ยังไม่ยืนยัน
11
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ยังไม่ยืนยัน
12
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 11:21:15
13
41010014
บ้านจำปาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14
41010015
บ้านเชียงพิณ
ยังไม่ยืนยัน
15
41010016
บ้านนาคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 11:30:10
16
41010017
บ้านเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
17
41010018
บ้านอีหลุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
18
41010019
บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 08:49:30
19
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
ยังไม่ยืนยัน
20
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม
ยังไม่ยืนยัน
21
41010022
บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
22
41010023
บ้านหนองหลอด
ยังไม่ยืนยัน
23
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน
ยังไม่ยืนยัน
24
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25
41010026
บ้านนาเยีย
ยังไม่ยืนยัน
26
41010027
บ้านดงหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
27
41010028
บ้านเชียงพัง
ยังไม่ยืนยัน
28
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
29
41010030
บ้านนาทาม
ยังไม่ยืนยัน
30
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
31
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ยังไม่ยืนยัน
32
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
33
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 21:57:34
34
41010035
บ้านนาคำหลวง
ยังไม่ยืนยัน
35
41010036
บ้านงอยเลิงทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 15:15:09
36
41010037
ประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
37
41010038
บ้านหนองหัวหมู
ยังไม่ยืนยัน
38
41010039
บ้านศรีเชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
39
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
40
41010041
บ้านนาแอง
ยังไม่ยืนยัน
41
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
ยังไม่ยืนยัน
42
41010043
บ้านนิคมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
43
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
44
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
ยังไม่ยืนยัน
45
41010046
บ้านโนนบุญมี
ยังไม่ยืนยัน
46
41010047
ชุมชนโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
47
41010048
บ้านหนองโสกดาว
ยังไม่ยืนยัน
48
41010049
บ้านข้าวสาร
ยังไม่ยืนยัน
49
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ยังไม่ยืนยัน
50
41010051
บ้านเม่น
ยังไม่ยืนยัน
51
41010052
บ้านขาว
ยังไม่ยืนยัน
52
41010053
บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
53
41010054
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:44:33
54
41010055
บ้านพรานเหมือน
ยังไม่ยืนยัน
55
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
56
41010057
บ้านคำกลิ้ง
ยังไม่ยืนยัน
57
41010058
บ้านหนองตูม
ยังไม่ยืนยัน
58
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล
ยังไม่ยืนยัน
59
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก
ยังไม่ยืนยัน
60
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ยังไม่ยืนยัน
61
41010062
บ้านตาด
ยังไม่ยืนยัน
62
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
ยังไม่ยืนยัน
63
41010064
บ้านโนนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:37:05
64
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
65
41010066
บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
66
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
ยังไม่ยืนยัน
67
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
68
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม
ยังไม่ยืนยัน
69
41010071
บ้านเลื่อม
ยังไม่ยืนยัน
70
41010072
บ้านถ่อน
ยังไม่ยืนยัน
71
41010073
บ้านนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
72
41010074
ชุมชนสามพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
73
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ
ยังไม่ยืนยัน
74
41010076
บ้านแมด
ยังไม่ยืนยัน
75
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
76
41010078
บ้านหนองคอนแสน
ยังไม่ยืนยัน
77
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
ยังไม่ยืนยัน
78
41010081
บ้านอี่เลี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
79
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
80
41010083
บ้านโก่ย
ยังไม่ยืนยัน
81
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
82
41010085
บ้านหนองนาคำ
ยังไม่ยืนยัน
83
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
84
41010087
บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
85
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
ยังไม่ยืนยัน
86
41010090
บ้านพรสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
87
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
88
41010092
บ้านดงอุดม
ยังไม่ยืนยัน
89
41010094
บ้านเก่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
90
41010095
บ้านแม่นนท์
ยังไม่ยืนยัน
91
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน
ยังไม่ยืนยัน
92
41010097
บ้านหนองนาเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
93
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
94
41010099
บ้านหนองตะไก้
ยังไม่ยืนยัน
95
41010101
บ้านโสกน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
96
41010102
บ้านศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
97
41010103
หนองไฮวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
98
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข
ยังไม่ยืนยัน
99
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
100
41010106
บ้านโคกลาด
ยังไม่ยืนยัน
101
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102
41010109
บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
103
41010110
บ้านหนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
104
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
105
41010112
อนุบาลอุดรธานี
ยังไม่ยืนยัน
106
41010114
บ้านหมากแข้ง
ยังไม่ยืนยัน
107
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
108
41010116
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
109
41010117
หนองสำโรงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
110
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
111
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ
ยังไม่ยืนยัน
112
41010120
บ้านโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
113
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
114
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย
ยังไม่ยืนยัน
115
41010123
บ้านหนองแวงเดิด
ยังไม่ยืนยัน
116
41010124
บ้านน้ำพ่น
ยังไม่ยืนยัน
117
41010125
บ้านเลา
ยังไม่ยืนยัน
118
41010126
รัฐประชา 509
ยังไม่ยืนยัน
119
41010127
บ้านโนนหวาย
ยังไม่ยืนยัน
120
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
121
41010129
บ้านโคกหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
122
41010130
บ้านเสาเล้า
ยังไม่ยืนยัน
123
41010131
บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
124
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ยังไม่ยืนยัน
125
41010133
สิริปุณโณ
ยังไม่ยืนยัน
126
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย
ยังไม่ยืนยัน
127
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ยังไม่ยืนยัน
128
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ
ยังไม่ยืนยัน
129
41010137
บ้านหนองอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
130
41010138
บ้านโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
131
41010139
ชุมชนหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
132
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
ยังไม่ยืนยัน
133
41010141
บ้านโคกศรีแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
134
41010142
บ้านหมากหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
135
41010143
บ้านผาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
136
41010144
บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
137
41010145
บ้านโนนชัยศรี
ยังไม่ยืนยัน
138
41010146
บ้านหนองบัวเงิน
ยังไม่ยืนยัน
139
41010147
บ้านอูบมุง
ยังไม่ยืนยัน
140
41010148
บ้านห้วยไร่
ยังไม่ยืนยัน
141
41010149
บ้านโคกผักหอม
ยังไม่ยืนยัน
142
41010150
บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
143
41010151
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:48:58
144
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 14:45:05
145
41010153
บ้านจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
146
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
147
41010155
บ้านหนองบ่อ
ยังไม่ยืนยัน
148
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
149
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
150
41010158
บ้านดงยางนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
151
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
ยังไม่ยืนยัน
152
41010160
บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
153
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
ยังไม่ยืนยัน
154
41010162
บ้านดงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
155
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
156
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
157
41010165
บ้านด่าน
ยังไม่ยืนยัน
158
41010166
บ้านโนนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
159
41010167
บ้านคอนเลียบ
ยังไม่ยืนยัน
160
41010168
บ้านนาพัง
ยังไม่ยืนยัน
161
41010169
บ้านเตาไห
ยังไม่ยืนยัน
162
41010170
บ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
163
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
164
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
165
41010173
บ้านยางซอง
ยังไม่ยืนยัน
166
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
167
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
ยังไม่ยืนยัน
168
41010176
บ้านท่าหนาด
ยังไม่ยืนยัน
169
41010177
บ้านนาพู่
ยังไม่ยืนยัน
170
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
171
41010179
บ้านหลวงหัวสวย
ยังไม่ยืนยัน
172
41010180
บ้านศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
173
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
174
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
175
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ
ยังไม่ยืนยัน
176
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
177
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
178
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
179
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
180
41010188
บ้านดอนแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
181
41010189
บ้านยามกาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
182
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์
ยังไม่ยืนยัน
183
41010191
บ้านหมูม่นโพนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
184
41010192
บ้านยามกาโนนคำ
ยังไม่ยืนยัน
185
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
186
41010194
บ้านหนองผง
ยังไม่ยืนยัน
187
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
188
41010196
บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
189
41010197
*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ
ยังไม่ยืนยัน
190
41010198
บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
191
41010199
บ้านดงขันทอง
ยังไม่ยืนยัน
192
41010200
บ้านดงศรีสําราญ
ยังไม่ยืนยัน
193
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
194
41010202
บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
195
41010203
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
196
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ
ยังไม่ยืนยัน
197
41010205
อนุบาลเพ็ญประขานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
198
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
199
41010207
บ้านทอนดอนยาว
ยังไม่ยืนยัน
200
41010208
บ้านสร้างแป้น
ยังไม่ยืนยัน
201
41010209
บ้านหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
202
41010210
สุมเส้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
203
41010211
บ้านดงปอ
ยังไม่ยืนยัน
204
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
205
41010213
บ้านแพงศรี
ยังไม่ยืนยัน
206
41010214
บ้านห้วยวังโตน
ยังไม่ยืนยัน
207
41010215
บ้านหนองบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
208
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ยังไม่ยืนยัน
209
41010217
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
210
41010218
บ้านเชียงดา
ยังไม่ยืนยัน
211
41010219
บ้านแมดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
212
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
213
41010221
บ้านไชยฟอง
ยังไม่ยืนยัน
214
41010222
บ้านนาสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
215
41010223
บ้านดอนเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
216
41010224
บ้านดอนบาก
ยังไม่ยืนยัน
217
41010225
โคกโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
218
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
219
41010227
บ้านยวด
ยังไม่ยืนยัน
220
41010228
บ้านชาด
ยังไม่ยืนยัน
221
41010229
บ้านนามั่ง
ยังไม่ยืนยัน
222
41010230
บ้านน้ำเที่ยง
ยังไม่ยืนยัน
223
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
224
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 11:55:48
225
41010233
บ้านหินโงม
ยังไม่ยืนยัน
226
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
227
41010235
บ้านดงผักเทียม
ยังไม่ยืนยัน
228
41010236
อนุบาลสร้างคอม
ยังไม่ยืนยัน
229
41010237
บ้านท่าเสียว
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 09:23:34
230
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
231
41010239
บ้านโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
     
11 (4.76%)