ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 224 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 224 (100.00%)
1
41010001
บ้านท่าตูมดงสระพัง
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 16:14:25
2
41010002
มิตรภาพ 6
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 10:32:49
3
41010003
บ้านโนนยางโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 12:40:27
4
41010004
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:57:40
5
41010006
บ้านดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 10:33:28
6
41010007
บ้านยางบึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:39:18
7
41010008
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 13:56:22
8
41010009
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:54:32
9
41010010
บ้านนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 14:30:48
10
41010011
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 12:55:48
11
41010012
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:22:02
12
41010013
บ้านหนองโอนหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:32:34
13
41010014
บ้านจำปาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:01:05
14
41010015
บ้านเชียงพิณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:58:27
15
41010016
บ้านนาคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 11:30:10
16
41010017
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:03:40
17
41010018
บ้านอีหลุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 12:56:52
18
41010019
บ้านจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 08:49:30
19
41010020
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 12:57:17
20
41010021
บ้านหนองน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 10:10:14
21
41010022
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:35:53
22
41010023
บ้านหนองหลอด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:45:39
23
41010024
บ้านหนองตอสูงแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:49:19
24
41010025
บ่อน้อยประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 14:31:08
25
41010026
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 18:39:30
26
41010028
บ้านเชียงพัง
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:04:20
27
41010029
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:37:49
28
41010030
บ้านนาทาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:42:05
29
41010031
บ้านหมากตูมดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2018-09-08 10:19:34
30
41010032
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ยืนยันแล้ว
2018-09-08 09:37:00
31
41010033
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:48:54
32
41010034
บ้านเหล่าดอนแตง
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 21:57:34
33
41010035
บ้านนาคำหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:45:24
34
41010036
บ้านงอยเลิงทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-19 15:15:09
35
41010037
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:43:04
36
41010038
บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 13:57:03
37
41010039
บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:21:39
38
41010040
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:27:00
39
41010041
บ้านนาแอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:36:22
40
41010042
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 16:49:35
41
41010043
บ้านนิคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 11:40:38
42
41010044
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 07:33:01
43
41010045
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:55:34
44
41010047
ชุมชนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:05:13
45
41010048
บ้านหนองโสกดาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:38:48
46
41010049
บ้านข้าวสาร
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 10:07:38
47
41010050
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 14:39:09
48
41010051
บ้านเม่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:29:06
49
41010052
บ้านขาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 17:27:17
50
41010053
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 00:11:20
51
41010054
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:44:33
52
41010055
บ้านพรานเหมือน
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 10:01:36
53
41010056
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 11:00:01
54
41010057
บ้านคำกลิ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 14:21:53
55
41010058
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 21:18:55
56
41010059
บ้านจั่นศรีวิไล
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:19:30
57
41010060
บ้านเลี่ยมพิลึก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 08:13:12
58
41010061
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 16:20:00
59
41010062
บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 21:36:11
60
41010063
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:05:47
61
41010064
บ้านโนนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:37:05
62
41010065
บ้านสุขสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:03:13
63
41010066
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-09-08 16:26:30
64
41010067
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 23:55:57
65
41010068
ผ่านศึกสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-09-12 06:42:08
66
41010069
บ้านหลุบหวายป่าขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:24:09
67
41010071
บ้านเลื่อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:07:28
68
41010072
บ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:14:42
69
41010074
ชุมชนสามพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:10:33
70
41010075
บ้านหนองบุนาหล่ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 16:11:23
71
41010076
บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:24:00
72
41010077
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:04:50
73
41010078
บ้านหนองคอนแสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:11:04
74
41010079
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:12:39
75
41010081
บ้านอี่เลี่ยน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 19:57:20
76
41010082
บ้านเซประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:26:01
77
41010083
บ้านโก่ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:41:46
78
41010084
บ้านจำปาโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:07:16
79
41010085
บ้านหนองนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:56:35
80
41010086
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:57:11
81
41010087
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 12:25:22
82
41010088
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:09:26
83
41010090
บ้านพรสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 13:57:44
84
41010091
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 17:10:45
85
41010092
บ้านดงอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:00:55
86
41010094
บ้านเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 17:05:00
87
41010095
บ้านแม่นนท์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:31:23
88
41010096
บ้านหนองไผ่หนองหิน
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 14:19:46
89
41010097
บ้านหนองนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:42:22
90
41010098
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:10:32
91
41010099
บ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 09:50:19
92
41010101
บ้านโสกน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 10:49:54
93
41010102
บ้านศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 10:32:19
94
41010103
หนองไฮวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 14:54:09
95
41010104
บ้านโนนสะอาดผาสุข
ยืนยันแล้ว
2018-09-25 12:34:58
96
41010105
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:29:52
97
41010106
บ้านโคกลาด
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 16:15:17
98
41010107
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:36:45
99
41010109
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:17:15
100
41010110
บ้านหนองตุ
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:07:01
101
41010111
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:12:50
102
41010112
อนุบาลอุดรธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:22:19
103
41010114
บ้านหมากแข้ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 14:05:57
104
41010115
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:20:29
105
41010116
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-09-12 06:47:01
106
41010117
หนองสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 09:58:27
107
41010118
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:07:49
108
41010119
ชุมชนกุดหมากไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 07:55:10
109
41010120
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 22:05:48
110
41010121
บ้านหนองแวงชุมพล
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 14:32:20
111
41010122
บ้านหนองแซงสร้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:10:27
112
41010123
บ้านหนองแวงเดิด
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:00:10
113
41010124
บ้านน้ำพ่น
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 10:20:08
114
41010125
บ้านเลา
ยืนยันแล้ว
2018-09-06 10:10:18
115
41010126
รัฐประชา 509
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:25:12
116
41010127
บ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:08:07
117
41010128
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-10-01 07:11:17
118
41010129
บ้านโคกหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 12:23:08
119
41010130
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:25:58
120
41010131
บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:56:16
121
41010132
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:13:34
122
41010134
บ้านหนองอ้อน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 14:48:44
123
41010135
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:08:28
124
41010136
อนุบาลหนองวัวซอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:52:33
125
41010137
บ้านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:45:55
126
41010138
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 13:22:39
127
41010139
ชุมชนหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:23:15
128
41010140
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 11:45:23
129
41010142
บ้านหมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 00:01:47
130
41010143
บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 20:41:54
131
41010144
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:49:47
132
41010145
บ้านโนนชัยศรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:30:56
133
41010146
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-09-05 13:21:41
134
41010147
บ้านอูบมุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:09:14
135
41010148
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:12:38
136
41010149
บ้านโคกผักหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:01:12
137
41010150
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 13:58:53
138
41010151
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:48:58
139
41010152
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 14:45:05
140
41010153
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 10:57:46
141
41010154
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 13:54:36
142
41010155
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 10:51:14
143
41010156
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:03:10
144
41010157
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:58:10
145
41010158
บ้านดงยางนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 10:55:46
146
41010159
บ้านเชียงหวางสร้างลาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:38:51
147
41010160
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:09:21
148
41010161
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
2018-09-14 08:34:53
149
41010162
บ้านดงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 15:13:41
150
41010163
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:10:43
151
41010164
บ้านโพนเลาโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:04:25
152
41010165
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:09:43
153
41010166
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:33:30
154
41010167
บ้านคอนเลียบ
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 10:36:57
155
41010168
บ้านนาพัง
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 11:08:40
156
41010169
บ้านเตาไห
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 10:02:09
157
41010170
บ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 12:41:04
158
41010171
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:37:35
159
41010172
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 11:10:04
160
41010173
บ้านยางซอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:32:23
161
41010174
บ้านนาทรายนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:05:46
162
41010175
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:51:44
163
41010176
บ้านท่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:55:11
164
41010177
บ้านนาพู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:06:51
165
41010178
บ้านป่าก้าวดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:58:04
166
41010179
บ้านหลวงหัวสวย
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 14:42:44
167
41010180
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 12:57:10
168
41010181
บ้านกิ่วดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:51:03
169
41010182
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:07:48
170
41010183
ชุมชนบ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:52:11
171
41010184
บ้านสังซาวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 12:35:19
172
41010185
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:14:40
173
41010186
นิคมโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:07:09
174
41010187
บ้านนาคอมนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:41:08
175
41010188
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 18:53:00
176
41010189
บ้านยามกาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:09:31
177
41010190
บ้านนาพูนทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:51:59
178
41010191
บ้านหมูม่นโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:37:23
179
41010192
บ้านยามกาโนนคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 07:28:08
180
41010193
บ้านเหล่าดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:04:19
181
41010194
บ้านหนองผง
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:52:26
182
41010195
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:52:46
183
41010196
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:33:45
184
41010198
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:56:10
185
41010199
บ้านดงขันทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 07:48:03
186
41010200
บ้านดงศรีสําราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:11:59
187
41010201
บ้านนาส่อนโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:53:41
188
41010202
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-09-10 12:37:20
189
41010203
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:40:29
190
41010204
บ้านโพนงามหนองตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 21:56:56
191
41010205
อนุบาลเพ็ญประขานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 09:59:25
192
41010206
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:41:39
193
41010207
บ้านทอนดอนยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:05:22
194
41010208
บ้านสร้างแป้น
ยืนยันแล้ว
2018-09-12 06:49:01
195
41010209
บ้านหว้าน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:10:01
196
41010210
สุมเส้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:54:23
197
41010211
บ้านดงปอ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 09:33:50
198
41010212
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 13:45:25
199
41010213
บ้านแพงศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 20:50:51
200
41010215
บ้านหนองบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:34:43
201
41010216
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:43:50
202
41010217
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:55:45
203
41010218
บ้านเชียงดา
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 13:56:00
204
41010219
บ้านแมดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:19:51
205
41010220
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 01:06:44
206
41010221
บ้านไชยฟอง
ยืนยันแล้ว
2018-09-29 14:17:06
207
41010222
บ้านนาสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-10-01 07:11:49
208
41010223
บ้านดอนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 13:23:42
209
41010224
บ้านดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:52:16
210
41010225
โคกโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:13:05
211
41010226
บ้านนาน้ำชุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 10:43:19
212
41010227
บ้านยวด
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 09:16:44
213
41010228
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:59:49
214
41010229
บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 15:26:31
215
41010230
บ้านน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2018-09-07 10:08:35
216
41010231
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:21:41
217
41010232
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 11:55:48
218
41010233
บ้านหินโงม
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 07:02:41
219
41010234
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:16:48
220
41010235
บ้านดงผักเทียม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:52:25
221
41010236
อนุบาลสร้างคอม
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 08:22:26
222
41010237
บ้านท่าเสียว
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 09:23:34
223
41010238
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 09:49:56
224
41010239
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-09-11 14:40:44
     
224 (100.00%)