ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 195 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 194 (99.49%)
ครู/บุคลากร
1
41020001
บ้านปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:11:11
2
41020002
บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 17:30:48
30 
3
41020003
บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:02:20
4
41020004
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:07:35
5
41020005
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:16:30
6
41020006
บ้านเชียงแหว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:45:20
18 
7
41020007
บ้านเซียบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:25:58
10 
8
41020008
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:39:51
15 
9
41020009
บ้านสวนหม่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:40:22
11 
10
41020010
บ้านเดียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:41:55
11
41020011
บ้านนกขะบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:34:21
12
41020012
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:51:53
18 
13
41020013
บ้านเมืองพรึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:44:46
14
41020014
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:59:22
15
41020015
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:18:21
13 
16
41020016
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:40:30
17
41020017
บ้านดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:51:22
18
41020018
บ้านห้วยกองสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:01:38
19
41020019
บ้านโนนสิมมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:08:26
20
41020020
บ้านโนนจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:57:38
21
41020021
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:07:30
10 
22
41020022
บ้านดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:18:50
23
41020023
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 19:30:07
18 
24
41020024
บ้านท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:25:55
25
41020025
เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:28:10
11 
26
41020026
บ้านนาเพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:21:23
12 
27
41020027
บ้านกุดยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 11:11:41
14 
28
41020028
บ้านสวรรค์ราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:36:23
10 
29
41020029
บ้านปะโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:29:49
19 
30
41020030
บ้านบุ่งหมากลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:28:47
17 
31
41020031
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:31:53
32
41020032
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:58:08
33
41020033
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:48:26
19 
34
41020034
บ้านเกิ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:54:22
35
41020035
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:55:07
10 
36
41020036
บ้านนาดีสร้างบง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 07:51:58
16 
37
41020037
บ้านสี่แจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:42:20
10 
38
41020038
บ้านดงเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:57:14
39
41020039
อนุบาลกุมภวาปี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:34:34
20 
40
41020040
บ้านกงพาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:57:06
41
41020041
บ้านพันดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:25:29
42
41020042
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:52:29
43
41020043
บ้านดงแคน
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:51:31
44
41020044
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:07:19
18 
45
41020045
บ้านวาปี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:46:49
17 
46
41020046
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:38:19
47
41020047
บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:18:10
48
41020048
บ้านสวนมอนคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:14:59
49
41020049
บ้านโนนเห็นวังชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:11:33
50
41020050
บ้านคำไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:20:11
51
41020051
บ้านหินเหลิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:22:06
52
41020052
บ้านหินฮาวโนนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:48:37
17 
53
41020053
บ้านนาแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 05:51:35
12 
54
41020054
บ้านท่าหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:58:04
14 
55
41020055
บ้านท่าม่วงเวียงคํา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:36:49
56
41020056
บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:34:19
19 
57
41020059
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:06:50
58
41020060
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:20:46
59
41020061
บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:33:50
16 
60
41020062
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:33:29
21 
61
41020063
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:29:06
62
41020064
บ้านทองอินทร์สวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:15:38
11 
63
41020065
บ้านท่าสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:35:01
64
41020066
บ้านโนนมะข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:12:45
65
41020067
บ้านโนนหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:29:16
15 
66
41020068
บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:11:12
14 
67
41020069
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 07:26:43
68
41020070
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:47:16
69
41020071
บ้านห้วยบงดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:14:23
70
41020072
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:03:28
16 
71
41020073
บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:18:19
72
41020075
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:02:29
17 
73
41020076
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:16:55
10 
74
41020077
บ้านหนองแสงแสงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:38:01
75
41020078
บ้านตาดโตนไร่เดชา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:10:07
76
41020079
บ้านโคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:05
77
41020080
บ้านม่วงดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:54:41
17 
78
41020081
บ้านหาดสถาพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:17:23
79
41020082
ชุมชนทมป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:32:11
18 
80
41020083
บ้านทมนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:49:00
14 
81
41020084
บ้านค้อน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:22:48
82
41020085
อนุบาลโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:11:06
23 
83
41020086
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:17
10 
84
41020087
บ้านม่วงเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:40:06
85
41020088
บ้านโสกรังโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:21:47
86
41020089
บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:59:27
87
41020091
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:18:53
18 
88
41020092
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:25:06
11 
89
41020093
บ้านกุดขนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:55
17 
90
41020094
บ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:11:03
91
41020095
บ้านกระเบื้องโนนทิง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:31:05
13 
92
41020096
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:24:15
13 
93
41020097
บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:20:22
94
41020098
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:16:07
95
41020099
บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:04:34
96
41020100
บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:20:31
19 
97
41020101
ห้วยแสงอรุณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 05:06:01
18 
98
41020102
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:42:15
15 
99
41020103
บ้านนาเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:26:16
16 
100
41020104
บ้านโนนทองคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 21:39:06
19 
101
41020105
โนนจำปาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:01:30
102
41020106
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:05:36
103
41020107
ชุมชนจำปี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:19:27
14 
104
41020108
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:29:55
10 
105
41020109
บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:49:44
10 
106
41020111
บ้านดูนเลา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:23:00
107
41020112
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-07-25 14:34:27
11 
108
41020114
บ้านกุดนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:20:42
17 
109
41020115
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:36:58
17 
110
41020116
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:44:13
111
41020117
บ้านนายูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:30:45
17 
112
41020118
บ้านโคกหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:35:34
113
41020119
บ้านหนองกุงปาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:42:08
114
41020120
บ้านคำดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:39:53
115
41020121
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:29:22
17 
116
41020122
บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:59:40
117
41020123
บ้านสมดี
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:52:38
118
41020124
บ้านโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:04:38
17 
119
41020126
บ้านห้วยวังปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 20:42:16
10 
120
41020127
อนุบาลศรีธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 19:07:40
46 
121
41020128
บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:37:41
122
41020129
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:00:54
11 
123
41020130
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:53:23
10 
124
41020131
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:14:02
125
41020132
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:32:15
14 
126
41020133
บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:35
127
41020134
คำเมยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:01:29
13 
128
41020135
คำกุงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:34:21
17 
129
41020136
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:35:38
130
41020137
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:37:49
10 
131
41020138
คำค้อพิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:04:04
19 
132
41020139
สามัคคีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:33:08
16 
133
41020140
บ้านหนองท่มคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:25:33
10 
134
41020142
บ้านโนนอำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 18:31:44
135
41020143
ดงง่ามนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:23:50
15 
136
41020144
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:56:51
137
41020145
*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:29:37
138
41020146
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:43:55
139
41020147
บะยาวพัฒนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
20 
140
41020148
บ้านนาตาดนาโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:53:15
11 
141
41020149
บ้านโคกเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:32:55
11 
142
41020150
บ้านนานกชุมนาชุมพร
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:02:21
13 
143
41020151
โคกสว่างดงง่ามน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:04:07
144
41020152
บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:29:21
13 
145
41020153
ผาสุกประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:04:45
22 
146
41020154
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:55:20
19 
147
41020155
บ้านคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:01:58
17 
148
41020156
บ้านคำจวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:38:36
149
41020157
ดานใหญ่พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:50:03
150
41020158
บ้านผาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:49:52
151
41020159
คำไฮพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:37:53
19 
152
41020160
บ้านวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:58:20
153
41020161
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:10:36
17 
154
41020162
อนุบาลวังสามหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:27:44
42 
155
41020163
หาญใจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:23:46
17 
156
41020164
บ้านไทยสมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:36:43
10 
157
41020165
บ้านหนองกุงทับม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:38:05
27 
158
41020166
บ้านโนนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:19:20
12 
159
41020167
หนองไผ่พรเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:33:31
14 
160
41020168
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:33:16
10 
161
41020169
บ้านคำโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:06:21
20 
162
41020170
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:45:44
24 
163
41020171
บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:16:44
19 
164
41020172
อนุบาลหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:04:38
34 
165
41020173
บ้านสามเหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:19:04
166
41020174
บ้านหนองประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:40:54
15 
167
41020175
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:12:03
168
41020176
บ้านโนนเชียงค้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:52:59
169
41020177
ทับกุงประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:36:53
34 
170
41020178
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:28:17
171
41020179
บ้านนาดีโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:11:49
23 
172
41020180
บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:44:46
24 
173
41020181
บ้านโคกศรีห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:33:00
14 
174
41020182
บ้านทับไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:07:39
11 
175
41020184
บ้านท่ายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:48:01
16 
176
41020185
บ้านแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:13:25
24 
177
41020186
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:11:29
18 
178
41020188
คำบอนประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:29:55
179
41020189
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:38:42
17 
180
41020190
อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:54:29
17 
181
41020191
บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:51:02
182
41020192
บ้านโนนสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:06:28
14 
183
41020193
บ้านโนนแสวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:45
184
41020194
บ้านโคกสีวังแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:28:22
185
41020195
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:12:05
18 
186
41020196
บ้านเชียงกรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:45:24
187
41020197
บ้านโนนทรายฟอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:52:59
188
41020198
บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:51:23
189
41020199
บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:56:36
190
41020200
บ้านสะอาดนามูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:53:56
14 
191
41020201
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:52:09
20 
192
41020202
บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:50:10
193
41020203
บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:25:33
20 
194
41020204
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:33:58
14 
195
41020205
บ้านเมืองปัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:12:24
16 
     
194 (99.49%)