ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 211 (100.48%)
1
41030001
บ้านกั้งโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:32:00
2
41030002
บ้านหนองกล้า
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 20:20:30
3
41030003
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 17:51:07
4
41030004
บ้านบ่อคํา
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 14:30:51
5
41030005
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 15:08:16
6
41030006
บ้านดูนประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 16:27:38
7
41030007
บ้านคำอ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:04:21
8
41030008
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 15:50:42
9
41030009
บ้านปูลู
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:54:59
10
41030010
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 15:09:37
11
41030011
บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 11:27:52
12
41030012
ธาตุดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:18:08
13
41030013
บ้านยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:28:34
14
41030014
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 08:44:09
15
41030015
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:13:10
16
41030017
บ้านหนองกุงดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 12:45:27
17
41030018
บ้านหนองกอบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:07:35
18
41030019
บ้านนาฮัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:45:14
19
41030020
บ้านผักตบประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 18:28:41
20
41030021
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 15:09:27
21
41030022
บ้านพังงู
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 17:05:27
22
41030023
บ้านขาวัว
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 03:16:13
23
41030024
บ้านพังซ่อน
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:37:27
24
41030025
บ้านเรืองชัย
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 15:10:20
25
41030026
บ้านโคกถาวรทรายงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 10:10:52
26
41030027
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-10 19:49:12
27
41030028
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 12:57:21
28
41030029
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:25:50
29
41030030
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 15:18:42
30
41030031
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 12:29:15
31
41030032
บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:27:35
32
41030033
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 21:31:36
33
41030034
บ้านโคกสว่างนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:29:58
34
41030035
บ้านสะคาม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 14:12:58
35
41030036
บ้านโคกทุ่งยั้ง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:00:04
36
41030037
บ้านดอนยางเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 06:45:28
37
41030038
บ้านนิคมหนองตาล
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:24:12
38
41030039
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:30:15
39
41030040
บ้านดงคำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:35:21
40
41030041
บ้านวังฮาง
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 12:46:40
41
41030042
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:28:02
42
41030043
บ้านสร้อยพร้าว
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:53:02
43
41030044
บ้านหงษาวดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:32:18
44
41030045
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 15:47:19
45
41030046
บ้านดอนนางคำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 13:55:08
46
41030047
บ้านสะแบง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:57:00
47
41030048
บ้านโนนนาสร้าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 13:03:57
48
41030049
บ้านบ่อปัทม์
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:50:20
49
41030050
บ้านดงวังพัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 11:02:32
50
41030051
บ้านหนองสะหนาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 20:18:36
51
41030052
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:52:06
52
41030053
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:29:15
53
41030054
บ้านดงบากโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 15:09:52
54
41030055
บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 21:33:22
55
41030056
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:07:15
56
41030057
บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 14:33:24
57
41030058
บ้านหนองนกทา
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 10:28:09
58
41030060
บ้านหนองตาใกล้
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 11:23:11
59
41030061
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 09:45:56
60
41030062
บ้านเม็กดงเรือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 14:03:19
61
41030063
บ้านต้องหนองสระปลา
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 09:43:53
62
41030064
บ้านดงบังหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 12:19:35
63
41030065
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 10:10:38
64
41030066
บ้านม่วงประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:46:01
65
41030067
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 11:25:19
66
41030068
บ้านหนองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 18:44:11
67
41030069
บ้านดงโพนยอ
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 09:53:20
68
41030070
บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 10:22:31
69
41030071
อนุบาลหนองหานวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 15:36:30
70
41030072
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 15:57:10
71
41030073
บ้านเชียงงาม
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 21:42:37
72
41030074
บ้านโสกหมู
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:44:22
73
41030075
อนุบาลทุ่งฝน
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 16:31:27
74
41030076
บ้านท่าช่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:07:24
75
41030077
ชุมชนกุดค้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 12:35:48
76
41030078
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 15:03:06
77
41030079
ธาตุน้อยก่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:06:11
78
41030080
บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:33:02
79
41030081
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:12:58
80
41030082
ชุมชนคำตานาหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 16:36:18
81
41030083
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 12:46:59
82
41030084
บุญมีศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:18:38
83
41030085
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:11:51
84
41030086
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 15:09:38
85
41030087
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:24:46
86
41030088
บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:59:53
87
41030089
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 08:53:38
88
41030090
บ้านหนองแวงตาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 09:59:39
89
41030091
บ้านคำเลาะ
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 09:10:15
90
41030092
บ้านคำน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 10:55:17
91
41030093
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 15:38:02
92
41030094
บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 15:07:10
93
41030095
บ้านดงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:46:27
94
41030096
สยามกลการ 3
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 10:51:21
95
41030097
อนุบาลไชยวาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 14:00:23
96
41030098
เพียปู่หนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 09:47:07
97
41030099
ร่มเกล้า 2
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 09:51:53
98
41030100
บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:49:45
99
41030101
หนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:10:04
100
41030102
บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:27:34
101
41030103
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:07:47
102
41030104
บ้านคำม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 19:30:24
103
41030105
บ้านห้วยยางชัยพร
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 11:00:52
104
41030106
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 13:53:51
105
41030107
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 09:03:34
106
41030108
บ้านหนองอิอู
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 11:22:21
107
41030109
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 15:21:04
108
41030110
ชุมชนสะงวย
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:05:58
109
41030111
บ้านนาปู-นากลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:41:30
110
41030112
บ้านหัวหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 10:45:05
111
41030113
ชุมชนดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 21:48:04
112
41030114
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 20:17:30
113
41030115
บ้านโนนหอม
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:04:06
114
41030116
บ้านดงแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 08:46:10
115
41030117
บ้านโนนชัยศิลป์
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 12:43:56
116
41030118
บ้านถ่อนนาลับ
ยืนยันแล้ว
2017-07-18 11:18:35
117
41030119
บ้านหนองลาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 15:23:51
118
41030120
บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 16:16:52
119
41030121
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:12:21
120
41030122
บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 09:02:54
121
41030123
บ้านนาคำพรสันติ
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 13:13:42
122
41030124
บ้านหัวดงยาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 10:45:26
123
41030125
บ้านดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 08:53:32
124
41030126
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 16:05:25
125
41030127
บ้านดงวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 15:04:51
126
41030128
บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:23:42
127
41030129
บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 14:37:29
128
41030130
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 18:50:54
129
41030131
บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 10:39:12
130
41030132
บ้านวังคางฮูง
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 09:36:04
131
41030133
บ้านท่าบ่อยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:31:19
132
41030134
บ้านนาคำวัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 21:51:09
133
41030135
บ้านนาไหม
ยืนยันแล้ว
2017-07-16 15:41:10
134
41030136
บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 22:48:09
135
41030137
บ้านเมืองนาซำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:31:00
136
41030138
บ้านดงหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 15:10:26
137
41030139
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2017-07-02 13:34:50
138
41030140
บ้านทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 09:04:57
139
41030141
บ้านเหล่าอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 10:33:48
140
41030142
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:30:22
141
41030143
บ้านจันทน์
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:50:24
142
41030144
บ้านหนองกาโนนสิมมา
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:10:37
143
41030145
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 16:30:55
144
41030146
บ้านโนนศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 19:10:45
145
41030147
บ้านชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 09:54:50
146
41030148
บ้านดงไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 08:59:42
147
41030149
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 13:45:49
148
41030150
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 11:07:22
149
41030151
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 14:54:37
150
41030153
บ้านนาโฮง
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 09:51:52
151
41030154
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 08:40:20
152
41030155
บ้านปอพาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 09:09:59
153
41030156
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 21:14:03
154
41030157
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:37:43
155
41030158
บ้านถ่อนคำหวด
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 09:46:23
156
41030159
คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 10:58:47
157
41030160
บ้านสมวิไล
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 14:16:31
158
41030161
บ้านงิ้วมีชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:59:24
159
41030162
บ้านตาดโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 16:56:27
160
41030163
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-27 20:02:41
161
41030164
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-29 15:22:27
162
41030165
บ้านเมืองไพร
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 13:12:08
163
41030166
บ้านศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:50:51
164
41030167
บ้านหนองสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 14:15:15
165
41030168
กมลศิลป์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 10:50:25
166
41030169
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 16:02:01
167
41030170
บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 14:18:06
168
41030171
บ้านดงค้าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:06:20
169
41030172
บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:36:36
170
41030173
กำแมดคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 10:15:26
171
41030174
ชุมชนวังทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 14:39:18
172
41030175
บ้านเหล่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 14:42:54
173
41030176
ศรีขวัญเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 21:14:00
174
41030177
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 12:35:54
175
41030178
อนุบาลศรีสุทโธ
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 15:00:50
176
41030179
บ้านโคกคำไหล
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 15:44:34
177
41030180
บ้านอ้อมกอ
ยืนยันแล้ว
2017-07-30 19:05:05
178
41030181
บ้านดงดารา
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:54:38
179
41030182
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 13:15:53
180
41030183
บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2017-07-28 08:20:50
181
41030184
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2017-07-26 10:41:54
182
41030185
บ้านดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 12:44:39
183
41030186
บ้านไทย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:20:49
184
41030187
หว้านใหญ่ประชาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-21 12:43:34
185
41030188
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 10:31:32
186
41030189
บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 10:12:44
187
41030190
บ้านดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 10:12:20
188
41030191
บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 10:19:35
189
41030192
บ้านนาทรายน้ำรอด
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:56:02
190
41030193
นานกหงส์เสรีมีชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:07:42
191
41030194
บ้านถ่อนนาเพลิน
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 16:10:53
192
41030195
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:49:56
193
41030196
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:30:10
194
41030197
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:20:55
195
41030198
บ้านดงยางพรพิบูลย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-25 16:02:10
196
41030199
บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-08 20:32:16
197
41030201
บ้านม่วงคอนสาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 12:16:07
198
41030202
บ้านดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 14:22:34
199
41030204
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 12:49:12
200
41030206
บ้านคำแคนแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
2017-07-24 13:34:09
201
41030207
บ้านไพจาน
ยืนยันแล้ว
2017-08-04 13:59:20
202
41030208
บ้านค้อดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2017-08-01 10:35:08
203
41030209
บ้านโยธา
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 13:01:51
204
41030210
บ้านวังแข้
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:43:26
205
41030211
บ้านโนนทองอินทร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:32:01
206
41030212
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:39:53
207
41030213
บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-07-31 11:57:34
208
41030214
อนุบาลกู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:10:54
209
41030215
บ้านซำป่าหัน
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 14:29:06
210
41030216
บ้านซำป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 13:55:56
     
211 (100.48%)