ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 214 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 137 (64.02%)
1
41030001
บ้านกั้งโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:26:05
2
41030002
บ้านหนองกล้า
ยังไม่ยืนยัน
3
41030003
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ยืนยันแล้ว
2016-10-18 10:46:22
4
41030004
บ้านบ่อคํา
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 21:01:35
5
41030005
บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
6
41030006
บ้านดูนประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2016-09-13 11:36:50
7
41030007
บ้านคำอ้อ
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 10:32:33
8
41030008
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ยังไม่ยืนยัน
9
41030009
บ้านปูลู
ยืนยันแล้ว
2016-11-09 11:13:03
10
41030010
บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
11
41030011
บ้านหันน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-09-05 12:57:17
12
41030012
ธาตุดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:10:28
13
41030013
บ้านยา
ยืนยันแล้ว
2016-09-06 09:59:02
14
41030014
บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
15
41030015
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2016-12-30 11:23:40
16
41030016
บ้านกะพี้
ยังไม่ยืนยัน
17
41030017
บ้านหนองกุงดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2017-04-08 14:24:36
18
41030018
บ้านหนองกอบง
ยังไม่ยืนยัน
19
41030019
บ้านนาฮัง
ยังไม่ยืนยัน
20
41030020
บ้านผักตบประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 13:01:11
21
41030021
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
22
41030022
บ้านพังงู
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 10:08:57
23
41030023
บ้านขาวัว
ยืนยันแล้ว
2016-09-06 06:29:16
24
41030024
บ้านพังซ่อน
ยังไม่ยืนยัน
25
41030025
บ้านเรืองชัย
ยืนยันแล้ว
2016-10-07 15:11:32
26
41030026
บ้านโคกถาวรทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
27
41030027
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-07-20 18:27:27
28
41030028
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 15:41:44
29
41030029
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2016-09-09 14:24:12
30
41030030
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 08:34:26
31
41030031
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 13:25:26
32
41030032
บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ยังไม่ยืนยัน
33
41030033
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
34
41030034
บ้านโคกสว่างนาดี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:10:23
35
41030035
บ้านสะคาม
ยังไม่ยืนยัน
36
41030036
บ้านโคกทุ่งยั้ง
ยืนยันแล้ว
2016-09-27 14:08:11
37
41030037
บ้านดอนยางเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
38
41030038
บ้านนิคมหนองตาล
ยังไม่ยืนยัน
39
41030039
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 13:42:33
40
41030040
บ้านดงคำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:55:39
41
41030041
บ้านวังฮาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:11:03
42
41030042
บ้านนาเยีย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:03:07
43
41030043
บ้านสร้อยพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
44
41030044
บ้านหงษาวดี
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:21:31
45
41030045
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
46
41030046
บ้านดอนนางคำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:10:38
47
41030047
บ้านสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
48
41030048
บ้านโนนนาสร้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:41:28
49
41030049
บ้านบ่อปัทม์
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 19:20:29
50
41030050
บ้านดงวังพัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:56:25
51
41030051
บ้านหนองสะหนาย
ยืนยันแล้ว
2016-11-15 10:32:34
52
41030052
บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
53
41030053
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-02-24 13:53:49
54
41030054
บ้านดงบากโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 10:13:14
55
41030055
บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ยืนยันแล้ว
2016-08-02 09:34:44
56
41030056
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
57
41030057
บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ยืนยันแล้ว
2016-08-04 08:03:51
58
41030058
บ้านหนองนกทา
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 09:40:19
59
41030060
บ้านหนองตาใกล้
ยังไม่ยืนยัน
60
41030061
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:52:34
61
41030062
บ้านเม็กดงเรือง
ยังไม่ยืนยัน
62
41030063
บ้านต้องหนองสระปลา
ยังไม่ยืนยัน
63
41030064
บ้านดงบังหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
64
41030065
บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
65
41030066
บ้านม่วงประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
2016-07-03 21:47:39
66
41030067
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:40:41
67
41030068
บ้านหนองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2016-07-10 20:51:28
68
41030069
บ้านดงโพนยอ
ยังไม่ยืนยัน
69
41030070
บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
70
41030071
อนุบาลหนองหานวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
71
41030072
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ยังไม่ยืนยัน
72
41030073
บ้านเชียงงาม
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 13:38:07
73
41030074
บ้านโสกหมู
ยังไม่ยืนยัน
74
41030075
อนุบาลทุ่งฝน
ยังไม่ยืนยัน
75
41030076
บ้านท่าช่วง
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 09:54:19
76
41030077
ชุมชนกุดค้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:53:37
77
41030078
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 10:23:17
78
41030079
ธาตุน้อยก่อสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-02-27 14:00:48
79
41030080
บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2016-12-22 13:01:30
80
41030081
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
81
41030082
ชุมชนคำตานาหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2016-09-28 20:36:46
82
41030083
บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
83
41030084
บุญมีศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
84
41030085
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-20 12:48:51
85
41030086
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ยืนยันแล้ว
2016-11-18 13:31:53
86
41030087
บ้านนาชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:25:41
87
41030088
บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:40:59
88
41030089
บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
89
41030090
บ้านหนองแวงตาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:35:13
90
41030091
บ้านคำเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
91
41030092
บ้านคำน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2016-09-13 14:23:27
92
41030093
บ้านคำบอน
ยืนยันแล้ว
2016-09-05 09:21:54
93
41030094
บ้านวังชมภู
ยืนยันแล้ว
2016-11-25 12:16:42
94
41030095
บ้านดงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 08:48:38
95
41030096
สยามกลการ 3
ยังไม่ยืนยัน
96
41030097
อนุบาลไชยวาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 10:37:36
97
41030098
เพียปู่หนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
98
41030099
ร่มเกล้า 2
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:37:35
99
41030100
บ้านหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 10:08:23
100
41030101
หนองแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101
41030102
บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 21:32:15
102
41030103
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 13:40:49
103
41030104
บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
104
41030105
บ้านห้วยยางชัยพร
ยังไม่ยืนยัน
105
41030106
บ้านป่าก้าว
ยืนยันแล้ว
2016-07-29 13:00:40
106
41030107
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
107
41030108
บ้านหนองอิอู
ยังไม่ยืนยัน
108
41030109
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2016-08-06 19:39:00
109
41030110
ชุมชนสะงวย
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 10:56:30
110
41030111
บ้านนาปู-นากลาง
ยังไม่ยืนยัน
111
41030112
บ้านหัวหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 09:58:37
112
41030113
ชุมชนดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2016-10-04 11:05:56
113
41030114
บ้านป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
114
41030115
บ้านโนนหอม
ยังไม่ยืนยัน
115
41030116
บ้านดงแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 14:08:05
116
41030117
บ้านโนนชัยศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
117
41030118
บ้านถ่อนนาลับ
ยังไม่ยืนยัน
118
41030119
บ้านหนองลาด
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 12:47:27
119
41030120
บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ยืนยันแล้ว
2017-02-06 15:50:56
120
41030121
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 12:26:34
121
41030122
บ้านนามั่ง
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 09:40:11
122
41030123
บ้านนาคำพรสันติ
ยืนยันแล้ว
2016-08-31 09:16:07
123
41030124
บ้านหัวดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
124
41030125
บ้านดอนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
125
41030126
บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
126
41030127
บ้านดงวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
127
41030128
บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2016-09-09 20:23:26
128
41030129
บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
129
41030130
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-07-27 14:48:32
130
41030131
บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 12:02:30
131
41030132
บ้านวังคางฮูง
ยืนยันแล้ว
2016-07-27 12:52:38
132
41030133
บ้านท่าบ่อยาง
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 12:24:35
133
41030134
บ้านนาคำวัง
ยังไม่ยืนยัน
134
41030135
บ้านนาไหม
ยังไม่ยืนยัน
135
41030136
บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 14:12:35
136
41030137
บ้านเมืองนาซำ
ยืนยันแล้ว
2016-09-05 08:47:19
137
41030138
บ้านดงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
138
41030139
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:22:12
139
41030140
บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
140
41030141
บ้านเหล่าอุดม
ยังไม่ยืนยัน
141
41030142
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
142
41030143
บ้านจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
143
41030144
บ้านหนองกาโนนสิมมา
ยังไม่ยืนยัน
144
41030145
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 14:53:33
145
41030146
บ้านโนนศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2016-09-09 18:09:38
146
41030147
บ้านชัย
ยืนยันแล้ว
2016-09-03 11:41:03
147
41030148
บ้านดงไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
2016-09-25 19:30:32
148
41030149
บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
149
41030150
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-09-03 19:28:43
150
41030151
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-09-05 10:33:43
151
41030153
บ้านนาโฮง
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 13:22:49
152
41030154
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2016-08-24 08:09:44
153
41030155
บ้านปอพาน
ยืนยันแล้ว
2016-08-26 14:22:23
154
41030156
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ยืนยันแล้ว
2016-09-07 10:53:01
155
41030157
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 11:25:28
156
41030158
บ้านถ่อนคำหวด
ยังไม่ยืนยัน
157
41030159
คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-11-08 12:09:14
158
41030160
บ้านสมวิไล
ยืนยันแล้ว
2016-09-12 09:53:57
159
41030161
บ้านงิ้วมีชัย
ยืนยันแล้ว
2016-09-08 14:44:35
160
41030162
บ้านตาดโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 13:36:10
161
41030163
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-09-26 12:37:34
162
41030164
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
163
41030165
บ้านเมืองไพร
ยังไม่ยืนยัน
164
41030166
บ้านศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-09-07 08:46:59
165
41030167
บ้านหนองสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
166
41030168
กมลศิลป์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 04:48:23
167
41030169
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:45:17
168
41030170
บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-01-11 15:01:43
169
41030171
บ้านดงค้าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-07-28 13:59:07
170
41030172
บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
171
41030173
กำแมดคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-09-25 09:04:49
172
41030174
ชุมชนวังทอง
ยืนยันแล้ว
2016-09-05 20:17:47
173
41030175
บ้านเหล่าหลวง
ยืนยันแล้ว
2016-09-25 09:05:45
174
41030176
ศรีขวัญเมือง
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 14:45:38
175
41030177
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
176
41030178
อนุบาลศรีสุทโธ
ยืนยันแล้ว
2017-04-08 08:36:29
177
41030179
บ้านโคกคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
178
41030180
บ้านอ้อมกอ
ยังไม่ยืนยัน
179
41030181
บ้านดงดารา
ยังไม่ยืนยัน
180
41030182
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-10-09 16:48:59
181
41030183
บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2016-09-07 15:16:32
182
41030184
บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
183
41030185
บ้านดอนกลอย
ยังไม่ยืนยัน
184
41030186
บ้านไทย
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 19:27:12
185
41030187
หว้านใหญ่ประชาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 11:53:22
186
41030188
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ยังไม่ยืนยัน
187
41030189
บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 10:26:33
188
41030190
บ้านดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
189
41030191
บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-09-07 13:07:44
190
41030192
บ้านนาทรายน้ำรอด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:40:24
191
41030193
นานกหงส์เสรีมีชัย
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 13:09:44
192
41030194
บ้านถ่อนนาเพลิน
ยังไม่ยืนยัน
193
41030195
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ยืนยันแล้ว
2016-09-09 12:48:57
194
41030196
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 19:25:12
195
41030197
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 12:26:56
196
41030198
บ้านดงยางพรพิบูลย์
ยืนยันแล้ว
2016-07-07 14:31:18
197
41030199
บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 13:19:34
198
41030200
บ้านค้อน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 14:29:41
199
41030201
บ้านม่วงคอนสาย
ยืนยันแล้ว
2016-09-02 15:30:24
200
41030202
บ้านดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 11:52:50
201
41030203
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-12-02 13:59:56
202
41030204
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ยืนยันแล้ว
2016-07-20 14:08:07
203
41030205
บ้านโนนถั่วดิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:11:57
204
41030206
บ้านคำแคนแก่นคูณ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:52:41
205
41030207
บ้านไพจาน
ยืนยันแล้ว
2016-09-07 09:28:14
206
41030208
บ้านค้อดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 11:19:13
207
41030209
บ้านโยธา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 13:58:00
208
41030210
บ้านวังแข้
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:39:53
209
41030211
บ้านโนนทองอินทร์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:22:20
210
41030212
บ้านหัวหนอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:56:51
211
41030213
บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:46:09
212
41030214
อนุบาลกู่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 09:07:01
213
41030215
บ้านซำป่าหัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:47:56
214
41030216
บ้านซำป่ารัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:08:24
     
137 (64.02%)