ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 210 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (0.48%)
1
41030001
บ้านกั้งโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
2
41030002
บ้านหนองกล้า
ยังไม่ยืนยัน
3
41030003
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
4
41030004
บ้านบ่อคํา
ยังไม่ยืนยัน
5
41030005
บ้านนาอุดม
ยังไม่ยืนยัน
6
41030006
บ้านดูนประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
7
41030007
บ้านคำอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
8
41030008
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
ยังไม่ยืนยัน
9
41030009
บ้านปูลู
ยังไม่ยืนยัน
10
41030010
บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
11
41030011
บ้านหันน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12
41030012
ธาตุดอนตูม
ยังไม่ยืนยัน
13
41030013
บ้านยา
ยังไม่ยืนยัน
14
41030014
บ้านหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
15
41030015
บ้านป่าก้าว
ยังไม่ยืนยัน
16
41030017
บ้านหนองกุงดอนบาก
ยังไม่ยืนยัน
17
41030018
บ้านหนองกอบง
ยังไม่ยืนยัน
18
41030019
บ้านนาฮัง
ยังไม่ยืนยัน
19
41030020
บ้านผักตบประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
20
41030021
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
21
41030022
บ้านพังงู
ยังไม่ยืนยัน
22
41030023
บ้านขาวัว
ยังไม่ยืนยัน
23
41030024
บ้านพังซ่อน
ยังไม่ยืนยัน
24
41030025
บ้านเรืองชัย
ยังไม่ยืนยัน
25
41030026
บ้านโคกถาวรทรายงาม
ยังไม่ยืนยัน
26
41030027
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
27
41030028
บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
28
41030029
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
29
41030030
บ้านหนองหญ้ารังกา
ยังไม่ยืนยัน
30
41030031
บ้านนางิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
31
41030032
บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ยังไม่ยืนยัน
32
41030033
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
33
41030034
บ้านโคกสว่างนาดี
ยังไม่ยืนยัน
34
41030035
บ้านสะคาม
ยังไม่ยืนยัน
35
41030036
บ้านโคกทุ่งยั้ง
ยังไม่ยืนยัน
36
41030037
บ้านดอนยางเดี่ยว
ยังไม่ยืนยัน
37
41030038
บ้านนิคมหนองตาล
ยังไม่ยืนยัน
38
41030039
บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
39
41030040
บ้านดงคำ
ยังไม่ยืนยัน
40
41030041
บ้านวังฮาง
ยังไม่ยืนยัน
41
41030042
บ้านนาเยีย
ยังไม่ยืนยัน
42
41030043
บ้านสร้อยพร้าว
ยังไม่ยืนยัน
43
41030044
บ้านหงษาวดี
ยังไม่ยืนยัน
44
41030045
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45
41030046
บ้านดอนนางคำ
ยังไม่ยืนยัน
46
41030047
บ้านสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
47
41030048
บ้านโนนนาสร้าง
ยังไม่ยืนยัน
48
41030049
บ้านบ่อปัทม์
ยังไม่ยืนยัน
49
41030050
บ้านดงวังพัง
ยังไม่ยืนยัน
50
41030051
บ้านหนองสะหนาย
ยังไม่ยืนยัน
51
41030052
บ้านหนองบัวแดง
ยังไม่ยืนยัน
52
41030053
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53
41030054
บ้านดงบากโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
54
41030055
บ้านเพ็กคำบากหายโศก
ยังไม่ยืนยัน
55
41030056
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
56
41030057
บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
57
41030058
บ้านหนองนกทา
ยังไม่ยืนยัน
58
41030060
บ้านหนองตาใกล้
ยังไม่ยืนยัน
59
41030061
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
ยังไม่ยืนยัน
60
41030062
บ้านเม็กดงเรือง
ยังไม่ยืนยัน
61
41030063
บ้านต้องหนองสระปลา
ยังไม่ยืนยัน
62
41030064
บ้านดงบังหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
63
41030065
บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
64
41030066
บ้านม่วงประชาบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
65
41030067
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
ยังไม่ยืนยัน
66
41030068
บ้านหนองงิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
67
41030069
บ้านดงโพนยอ
ยังไม่ยืนยัน
68
41030070
บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
69
41030071
อนุบาลหนองหานวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
70
41030072
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
ยังไม่ยืนยัน
71
41030073
บ้านเชียงงาม
ยังไม่ยืนยัน
72
41030074
บ้านโสกหมู
ยังไม่ยืนยัน
73
41030075
อนุบาลทุ่งฝน
ยังไม่ยืนยัน
74
41030076
บ้านท่าช่วง
ยังไม่ยืนยัน
75
41030077
ชุมชนกุดค้า
ยังไม่ยืนยัน
76
41030078
บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
77
41030079
ธาตุน้อยก่อสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
78
41030080
บ้านโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
79
41030081
บ้านทุ่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
80
41030082
ชุมชนคำตานาหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
81
41030083
บ้านคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
82
41030084
บุญมีศรีสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
83
41030085
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
84
41030086
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ยังไม่ยืนยัน
85
41030087
บ้านนาชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
86
41030088
บ้านช้าง
ยังไม่ยืนยัน
87
41030089
บ้านนาทม
ยังไม่ยืนยัน
88
41030090
บ้านหนองแวงตาด
ยังไม่ยืนยัน
89
41030091
บ้านคำเลาะ
ยังไม่ยืนยัน
90
41030092
บ้านคำน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
91
41030093
บ้านคำบอน
ยังไม่ยืนยัน
92
41030094
บ้านวังชมภู
ยังไม่ยืนยัน
93
41030095
บ้านดงพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
94
41030096
สยามกลการ 3
ยังไม่ยืนยัน
95
41030097
อนุบาลไชยวาน
ยังไม่ยืนยัน
96
41030098
เพียปู่หนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
97
41030099
ร่มเกล้า 2
ยังไม่ยืนยัน
98
41030100
บ้านหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
99
41030101
หนองแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
100
41030102
บ้านคำยาง
ยังไม่ยืนยัน
101
41030103
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
102
41030104
บ้านคำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
103
41030105
บ้านห้วยยางชัยพร
ยังไม่ยืนยัน
104
41030106
บ้านป่าก้าว
ยังไม่ยืนยัน
105
41030107
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
106
41030108
บ้านหนองอิอู
ยังไม่ยืนยัน
107
41030109
บ้านหนองหลัก
ยังไม่ยืนยัน
108
41030110
ชุมชนสะงวย
ยังไม่ยืนยัน
109
41030111
บ้านนาปู-นากลาง
ยังไม่ยืนยัน
110
41030112
บ้านหัวหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
111
41030113
ชุมชนดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
112
41030114
บ้านป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
113
41030115
บ้านโนนหอม
ยังไม่ยืนยัน
114
41030116
บ้านดงแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
115
41030117
บ้านโนนชัยศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
116
41030118
บ้านถ่อนนาลับ
ยังไม่ยืนยัน
117
41030119
บ้านหนองลาด
ยังไม่ยืนยัน
118
41030120
บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ยังไม่ยืนยัน
119
41030121
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
ยังไม่ยืนยัน
120
41030122
บ้านนามั่ง
ยังไม่ยืนยัน
121
41030123
บ้านนาคำพรสันติ
ยังไม่ยืนยัน
122
41030124
บ้านหัวดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
123
41030125
บ้านดอนขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
124
41030126
บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
125
41030127
บ้านดงวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
126
41030128
บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
127
41030129
บ้านคำสง่าประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
128
41030130
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
129
41030131
บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
130
41030132
บ้านวังคางฮูง
ยังไม่ยืนยัน
131
41030133
บ้านท่าบ่อยาง
ยังไม่ยืนยัน
132
41030134
บ้านนาคำวัง
ยังไม่ยืนยัน
133
41030135
บ้านนาไหม
ยังไม่ยืนยัน
134
41030136
บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
135
41030137
บ้านเมืองนาซำ
ยังไม่ยืนยัน
136
41030138
บ้านดงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
137
41030139
บ้านตูม
ยังไม่ยืนยัน
138
41030140
บ้านทรายมูล
ยังไม่ยืนยัน
139
41030141
บ้านเหล่าอุดม
ยังไม่ยืนยัน
140
41030142
บ้านดงยาง
ยังไม่ยืนยัน
141
41030143
บ้านจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
142
41030144
บ้านหนองกาโนนสิมมา
ยังไม่ยืนยัน
143
41030145
บ้านนาสีนวล
ยังไม่ยืนยัน
144
41030146
บ้านโนนศรีทอง
ยังไม่ยืนยัน
145
41030147
บ้านชัย
ยังไม่ยืนยัน
146
41030148
บ้านดงไพรวัลย์
ยังไม่ยืนยัน
147
41030149
บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
148
41030150
บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
149
41030151
บ้านทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
150
41030153
บ้านนาโฮง
ยังไม่ยืนยัน
151
41030154
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
152
41030155
บ้านปอพาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 15:11:06
153
41030156
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
154
41030157
บ้านหนองสองห้อง
ยังไม่ยืนยัน
155
41030158
บ้านถ่อนคำหวด
ยังไม่ยืนยัน
156
41030159
คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
157
41030160
บ้านสมวิไล
ยังไม่ยืนยัน
158
41030161
บ้านงิ้วมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
159
41030162
บ้านตาดโนนทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
160
41030163
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
161
41030164
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
162
41030165
บ้านเมืองไพร
ยังไม่ยืนยัน
163
41030166
บ้านศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
164
41030167
บ้านหนองสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
165
41030168
กมลศิลป์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
166
41030169
บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
167
41030170
บ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
168
41030171
บ้านดงค้าพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
169
41030172
บ้านปากดง
ยังไม่ยืนยัน
170
41030173
กำแมดคำเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
171
41030174
ชุมชนวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
172
41030175
บ้านเหล่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
173
41030176
ศรีขวัญเมือง
ยังไม่ยืนยัน
174
41030177
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
175
41030178
อนุบาลศรีสุทโธ
ยังไม่ยืนยัน
176
41030179
บ้านโคกคำไหล
ยังไม่ยืนยัน
177
41030180
บ้านอ้อมกอ
ยังไม่ยืนยัน
178
41030181
บ้านดงดารา
ยังไม่ยืนยัน
179
41030182
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
180
41030183
บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
ยังไม่ยืนยัน
181
41030184
บ้านนายม
ยังไม่ยืนยัน
182
41030185
บ้านดอนกลอย
ยังไม่ยืนยัน
183
41030186
บ้านไทย
ยังไม่ยืนยัน
184
41030187
หว้านใหญ่ประชาคม
ยังไม่ยืนยัน
185
41030188
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ยังไม่ยืนยัน
186
41030189
บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ยังไม่ยืนยัน
187
41030190
บ้านดอนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
188
41030191
บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
189
41030192
บ้านนาทรายน้ำรอด
ยังไม่ยืนยัน
190
41030193
นานกหงส์เสรีมีชัย
ยังไม่ยืนยัน
191
41030194
บ้านถ่อนนาเพลิน
ยังไม่ยืนยัน
192
41030195
บ้านไชยวานโนนลือชัย
ยังไม่ยืนยัน
193
41030196
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ยังไม่ยืนยัน
194
41030197
บ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
195
41030198
บ้านดงยางพรพิบูลย์
ยังไม่ยืนยัน
196
41030199
บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
197
41030201
บ้านม่วงคอนสาย
ยังไม่ยืนยัน
198
41030202
บ้านดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
199
41030204
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ยังไม่ยืนยัน
200
41030206
บ้านคำแคนแก่นคูณ
ยังไม่ยืนยัน
201
41030207
บ้านไพจาน
ยังไม่ยืนยัน
202
41030208
บ้านค้อดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
203
41030209
บ้านโยธา
ยังไม่ยืนยัน
204
41030210
บ้านวังแข้
ยังไม่ยืนยัน
205
41030211
บ้านโนนทองอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
206
41030212
บ้านหัวหนอง
ยังไม่ยืนยัน
207
41030213
บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
208
41030214
อนุบาลกู่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
209
41030215
บ้านซำป่าหัน
ยังไม่ยืนยัน
210
41030216
บ้านซำป่ารัง
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (0.48%)