ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 169 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 110 (65.09%)
1
42010001
บ้านท่าเปิบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:32:36
2
42010002
บ้านโป่งป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 11:15:08
3
42010003
บ้านไผ่โทน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 12:35:06
4
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 20:00:40
5
42010005
บ้านตูบโกบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:42:02
6
42010006
บ้านลาดค้อ
ยังไม่ยืนยัน
7
42010007
บ้านกำพี้
ยังไม่ยืนยัน
8
42010008
บ้านกกดู่
ยังไม่ยืนยัน
9
42010009
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:59:32
10
42010010
บ้านกกทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:39:08
11
42010011
บ้านห้วยกระทิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:19:32
12
42010012
บ้านสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
13
42010013
เมืองเลย
ยังไม่ยืนยัน
14
42010015
อนุบาลเลย
ยังไม่ยืนยัน
15
42010017
บ้านก้างปลา
ยังไม่ยืนยัน
16
42010018
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:01:08
17
42010019
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:08:09
18
42010020
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:09:19
19
42010021
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:21:44
20
42010022
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:28:22
21
42010023
บ้านนาแขม
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:58:47
22
42010024
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:57:14
23
42010025
บ้านนาดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
24
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
25
42010027
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 16:39:20
26
42010028
บ้านหนองนาทราย
ยังไม่ยืนยัน
27
42010029
บ้านทรัพย์มงคล
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:34:35
28
42010030
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:26:03
29
42010031
บ้านนาโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
30
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:52:30
31
42010033
บ้านติ้วน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:50:00
32
42010034
บ้านบง
ยังไม่ยืนยัน
33
42010035
บ้านห้วยโตก
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:38:19
34
42010036
บ้านกกชุมแสง
ยังไม่ยืนยัน
35
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
ยังไม่ยืนยัน
36
42010038
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:55:57
37
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:38:27
38
42010040
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:56:10
39
42010041
บ้านแหล่งควาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:10:45
40
42010042
บ้านไร่ทาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 10:05:03
41
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:31:11
42
42010047
บ้านสูบ
ยังไม่ยืนยัน
43
42010048
บ้านนาน้ำมัน
ยังไม่ยืนยัน
44
42010049
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 13:55:44
45
42010050
บ้านหนองดอกบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:08:59
46
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
47
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 22:38:36
48
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 18:08:15
49
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
ยังไม่ยืนยัน
50
42010056
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:19:43
51
42010057
บ้านปากภู
ยังไม่ยืนยัน
52
42010058
บ้านน้ำภู
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:05:51
53
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยังไม่ยืนยัน
54
42010060
บ้านนาโคก
ยังไม่ยืนยัน
55
42010061
บ้านปากหมาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:00:52
56
42010062
บ้านท่าบุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
57
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:03:50
58
42010064
บ้านนาม่วง
ยังไม่ยืนยัน
59
42010065
บ้านโพนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 10:19:21
60
42010066
บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:33:31
61
42010067
บ้านน้ำคิว
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:36:23
62
42010068
บ้านภูสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 19:24:53
63
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:02:39
64
42010070
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-05-18 11:50:54
65
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 21:17:36
66
42010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:52:51
67
42010073
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
68
42010074
ชุมชนบ้านนาด้วง
ยังไม่ยืนยัน
69
42010075
บ้านแก้วเมธี
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 21:03:56
70
42010076
บ้านนาดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:41:28
71
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 12:52:55
72
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยังไม่ยืนยัน
73
42010079
บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:09:55
74
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:14:52
75
42010081
บ้านนาป่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:51:23
76
42010082
บ้านตาดซ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:27:10
77
42010083
บ้านท่าบม
ยังไม่ยืนยัน
78
42010084
บ้านนาเบน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:11:14
79
42010085
บ้านวังอาบช้าง มิตรภาพที่ 141
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:16:20
80
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยังไม่ยืนยัน
81
42010087
บ้านหินตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
82
42010088
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 18:06:37
83
42010089
บ้านคกมาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 20:17:04
84
42010090
บ้านโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
85
42010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ยังไม่ยืนยัน
86
42010092
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
ยังไม่ยืนยัน
87
42010093
บ้านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
88
42010094
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:12:07
89
42010095
บ้านผากลางดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:47:59
90
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยังไม่ยืนยัน
91
42010097
บ้านธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:16:11
92
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:55:24
93
42010099
บ้านห้วยพอด
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:13:21
94
42010100
บ้านผาพอด
ยังไม่ยืนยัน
95
42010101
ชุมชนบ้านนาบอน
ยังไม่ยืนยัน
96
42010102
บ้านใหม่ตาแสง
ยังไม่ยืนยัน
97
42010103
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 18:07:16
98
42010104
บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
99
42010105
บ้านแก่งมี้
ยังไม่ยืนยัน
100
42010106
บ้านนาซ่าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 00:39:21
101
42010107
บ้านผาแบ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:05:59
102
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
ยังไม่ยืนยัน
103
42010109
บ้านอุมุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:30:20
104
42010110
บ้านบุฮม
ยังไม่ยืนยัน
105
42010111
บ้านคกเลา
ยังไม่ยืนยัน
106
42010112
เพียงหลวง 18
ยังไม่ยืนยัน
107
42010113
บ้านน้ำพร
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:07:29
108
42010114
บ้านคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 21:50:33
109
42010115
บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
110
42010116
บ้านท่าดีหมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:43:41
111
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:34:11
112
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:14:48
113
42010119
บ้านสาระแพ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:19:10
114
42010120
บ้านหัวแก่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:13:23
115
42010121
บ้านแก่งปลาปก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 12:52:14
116
42010122
บ้านห้วยอาลัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:36:52
117
42010123
บ้านชมน้อย
ยังไม่ยืนยัน
118
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
119
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:35:16
120
42010126
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 17:05:22
121
42010127
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 16:13:07
122
42010128
บ้านคอนสา
ยังไม่ยืนยัน
123
42010129
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:51:41
124
42010130
บ้านห้วยผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
125
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:41:55
126
42010132
ชุมชนบ้านปากชม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:11:43
127
42010133
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:03:08
128
42010134
บ้านหาดเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:26:30
129
42010135
บ้านคกไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:26:14
130
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
ยังไม่ยืนยัน
131
42010137
บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 09:58:51
132
42010138
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 22:09:51
133
42010139
บ้านสงาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 09:22:07
134
42010140
บ้านปากเนียม
ยังไม่ยืนยัน
135
42010141
บ้านปากปัด
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 11:12:34
136
42010142
บ้านห้วยพิชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:32:34
137
42010143
บ้านห้วยหินขาว
ยังไม่ยืนยัน
138
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
ยังไม่ยืนยัน
139
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:04:17
140
42010146
บ้านนาโม้
ยังไม่ยืนยัน
141
42010147
บ้านคกเว้า
ยังไม่ยืนยัน
142
42010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:31:55
143
42010260
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:49:00
144
42010261
บ้านร่องไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 21:17:21
145
42010262
บ้านบวกอ่าง
ยังไม่ยืนยัน
146
42010263
บ้านห้วยไค้
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 21:22:25
147
42010264
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:02:57
148
42010265
บ้านวังขาม
ยังไม่ยืนยัน
149
42010266
บ้านชลประทาน
ยังไม่ยืนยัน
150
42010267
บ้านน้ำกระโทม
ยังไม่ยืนยัน
151
42010268
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:28:14
152
42010270
บ้านห้วยด้าย
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 21:29:57
153
42010271
บ้านน้ำแคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:44:53
154
42010272
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:58:28
155
42010273
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:06:40
156
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:04:25
157
42010275
บ้านน้ำมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:33:11
158
42010276
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:06:08
159
42010277
บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:05:51
160
42010278
บ้านเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 13:47:40
161
42010279
ชุมชนบ้านปากห้วย
ยังไม่ยืนยัน
162
42010280
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:04:17
163
42010281
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 16:05:01
164
42010282
บ้านหาดพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 16:03:01
165
42010283
บ้านน้ำพาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 10:28:18
166
42010284
บ้านหนองปกติ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:03:41
167
42010285
บ้านห้วยคัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:04:45
168
42010286
บ้านนากระเซ็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 08:35:47
169
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:23:07
     
110 (65.09%)