ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 169 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 156 (92.31%)
1
42010001
บ้านท่าเปิบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:19:01
2
42010002
บ้านโป่งป่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 11:58:21
3
42010003
บ้านไผ่โทน
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 07:54:56
4
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 19:26:43
5
42010005
บ้านตูบโกบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:21:20
6
42010006
บ้านลาดค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:26:42
7
42010007
บ้านกำพี้
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 13:41:18
8
42010008
บ้านกกดู่
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:19:18
9
42010009
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 23:07:06
10
42010010
บ้านกกทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 20:17:19
11
42010011
บ้านห้วยกระทิง
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 13:32:01
12
42010012
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 12:44:31
13
42010013
เมืองเลย
ยืนยันแล้ว
2016-07-28 15:08:24
14
42010015
อนุบาลเลย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:02:25
15
42010017
บ้านก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:18:29
16
42010018
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:28:04
17
42010019
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:35:13
18
42010020
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:35:53
19
42010021
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:49:22
20
42010022
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 10:02:29
21
42010023
บ้านนาแขม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:02:15
22
42010024
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:04:21
23
42010025
บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:51:45
24
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:51:15
25
42010027
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 14:44:43
26
42010028
บ้านหนองนาทราย
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 13:11:24
27
42010029
บ้านทรัพย์มงคล
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 17:45:57
28
42010030
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:16:24
29
42010031
บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 15:41:46
30
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2016-08-04 09:54:49
31
42010033
บ้านติ้วน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:10:48
32
42010034
บ้านบง
ยังไม่ยืนยัน
33
42010035
บ้านห้วยโตก
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:26:33
34
42010036
บ้านกกชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 20:39:34
35
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 21:17:10
36
42010038
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:56:17
37
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 14:50:31
38
42010040
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 19:06:24
39
42010041
บ้านแหล่งควาย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:01:21
40
42010042
บ้านไร่ทาม
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 10:07:07
41
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 08:23:44
42
42010047
บ้านสูบ
ยังไม่ยืนยัน
43
42010048
บ้านนาน้ำมัน
ยังไม่ยืนยัน
44
42010049
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 20:05:14
45
42010050
บ้านหนองดอกบัว
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 20:03:24
46
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 10:23:23
47
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:09:21
48
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 08:46:47
49
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 12:27:54
50
42010056
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:24:39
51
42010057
บ้านปากภู
ยังไม่ยืนยัน
52
42010058
บ้านน้ำภู
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 08:37:17
53
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยังไม่ยืนยัน
54
42010060
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 13:03:01
55
42010061
บ้านปากหมาก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 18:35:51
56
42010062
บ้านท่าบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 17:26:37
57
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 19:05:50
58
42010064
บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 10:32:13
59
42010065
บ้านโพนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 12:36:47
60
42010066
บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 13:53:23
61
42010067
บ้านน้ำคิว
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 08:27:49
62
42010068
บ้านภูสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-03 06:40:47
63
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 15:03:09
64
42010070
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 17:44:33
65
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 10:44:44
66
42010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-26 18:02:03
67
42010073
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 12:36:26
68
42010074
ชุมชนบ้านนาด้วง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 15:20:05
69
42010075
บ้านแก้วเมธี
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 16:32:28
70
42010076
บ้านนาดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 18:10:38
71
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
72
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2016-08-04 12:19:00
73
42010079
บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 09:47:07
74
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-07-20 14:30:44
75
42010081
บ้านนาป่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 08:39:15
76
42010082
บ้านตาดซ้อ
ยังไม่ยืนยัน
77
42010083
บ้านท่าบม
ยังไม่ยืนยัน
78
42010084
บ้านนาเบน
ยืนยันแล้ว
2016-08-10 13:13:08
79
42010085
บ้านวังอาบช้าง มิตรภาพที่ 141
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 12:32:32
80
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:03:27
81
42010087
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 10:54:10
82
42010088
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 10:53:28
83
42010089
บ้านคกมาด
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 12:26:35
84
42010090
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 20:53:38
85
42010091
อนุบาลเชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:03:56
86
42010092
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 15:50:38
87
42010093
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 12:46:42
88
42010094
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:32:31
89
42010095
บ้านผากลางดง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:40:06
90
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 12:39:50
91
42010097
บ้านธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-27 14:30:19
92
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 20:19:15
93
42010099
บ้านห้วยพอด
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:59:42
94
42010100
บ้านผาพอด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:48:14
95
42010101
ชุมชนบ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 11:23:22
96
42010102
บ้านใหม่ตาแสง
ยังไม่ยืนยัน
97
42010103
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 18:51:01
98
42010104
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 14:43:17
99
42010105
บ้านแก่งมี้
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:17:32
100
42010106
บ้านนาซ่าว
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 17:38:07
101
42010107
บ้านผาแบ่น
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 13:45:20
102
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
ยืนยันแล้ว
2016-08-02 10:46:39
103
42010109
บ้านอุมุง
ยืนยันแล้ว
2016-07-29 09:05:18
104
42010110
บ้านบุฮม
ยืนยันแล้ว
2016-07-29 10:39:55
105
42010111
บ้านคกเลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 17:45:41
106
42010112
เพียงหลวง 18
ยังไม่ยืนยัน
107
42010113
บ้านน้ำพร
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:27:23
108
42010114
บ้านคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 20:49:07
109
42010115
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 20:28:08
110
42010116
บ้านท่าดีหมี
ยังไม่ยืนยัน
111
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 11:59:56
112
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 10:39:35
113
42010119
บ้านสาระแพ
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 14:03:00
114
42010120
บ้านหัวแก่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 06:51:46
115
42010121
บ้านแก่งปลาปก
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 22:42:58
116
42010122
บ้านห้วยอาลัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 10:01:58
117
42010123
บ้านชมน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 13:25:18
118
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-07-27 12:44:16
119
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยังไม่ยืนยัน
120
42010126
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 15:04:57
121
42010127
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:56:09
122
42010128
บ้านคอนสา
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 20:00:00
123
42010129
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 13:47:36
124
42010130
บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 14:16:16
125
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 17:10:12
126
42010132
ชุมชนบ้านปากชม
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 08:33:10
127
42010133
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-07-18 08:12:28
128
42010134
บ้านหาดเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 10:47:54
129
42010135
บ้านคกไผ่
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 14:40:24
130
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
ยังไม่ยืนยัน
131
42010137
บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 09:09:01
132
42010138
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 19:39:01
133
42010139
บ้านสงาว
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 07:39:21
134
42010140
บ้านปากเนียม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:56:34
135
42010141
บ้านปากปัด
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 11:48:15
136
42010142
บ้านห้วยพิชัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:31:35
137
42010143
บ้านห้วยหินขาว
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 14:11:05
138
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
ยืนยันแล้ว
2016-07-13 10:24:48
139
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 16:42:11
140
42010146
บ้านนาโม้
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 15:32:19
141
42010147
บ้านคกเว้า
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 22:38:56
142
42010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 21:44:09
143
42010260
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-08-09 14:43:41
144
42010261
บ้านร่องไผ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 21:18:16
145
42010262
บ้านบวกอ่าง
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 14:20:30
146
42010263
บ้านห้วยไค้
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 10:44:28
147
42010264
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 10:26:11
148
42010265
บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:40:55
149
42010266
บ้านชลประทาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:23:31
150
42010267
บ้านน้ำกระโทม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:46:36
151
42010268
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:52:42
152
42010270
บ้านห้วยด้าย
ยืนยันแล้ว
2016-08-04 15:53:34
153
42010271
บ้านน้ำแคม
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 22:46:54
154
42010272
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2016-08-05 22:44:20
155
42010273
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:21:51
156
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2016-07-28 09:56:01
157
42010275
บ้านน้ำมี
ยืนยันแล้ว
2016-07-26 13:19:27
158
42010276
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2016-07-27 09:55:27
159
42010277
บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:17:39
160
42010278
บ้านเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 19:36:42
161
42010279
ชุมชนบ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 09:58:53
162
42010280
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 14:22:24
163
42010281
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:14:12
164
42010282
บ้านหาดพระ
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 14:22:49
165
42010283
บ้านน้ำพาน
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 12:40:00
166
42010284
บ้านหนองปกติ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:20:19
167
42010285
บ้านห้วยคัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:22:33
168
42010286
บ้านนากระเซ็ง
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 16:50:22
169
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
ยืนยันแล้ว
2016-07-12 13:41:52
     
156 (92.31%)