ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 139 (87.42%)
1
42020001
บ้านนาซำแซง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:29:50
2
42020002
บ้านห้วยผุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:05:31
3
42020003
บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:27:36
4
42020004
บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-09-27 11:23:34
5
42020005
บ้านน้ำทบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:33:42
6
42020006
บ้านแก่งหินกกสะทอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 13:33:05
7
42020007
บ้านขอนยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:09:11
8
42020008
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:28:24
9
42020009
บ้านโคกขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:57:09
10
42020010
บ้านหินเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 14:19:05
11
42020011
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:44:23
12
42020012
บ้านกุดลันน้อยคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:19:13
13
42020013
บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:13:58
14
42020014
บ้านซำนกจิบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:40:07
15
42020015
ชุมชนบ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:26:18
16
42020016
บ้านนาวัว
ยังไม่ยืนยัน
17
42020017
บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
18
42020018
บ้านบุ่งค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:58:42
19
42020019
บ้านกกซ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:55:21
20
42020020
บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:28:25
21
42020021
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:40:02
22
42020022
บ้านน้ำค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:34:24
23
42020023
บ้านบุ่งตาข่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 23:05:12
24
42020024
บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:58:11
25
42020025
บ้านปากปวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:47:21
26
42020027
บ้านวังแท่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:09:34
27
42020028
บ้านผาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:07:34
28
42020029
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:52:26
29
42020030
บ้านโคกแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:23:00
30
42020031
บ้านกุดแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:18:53
31
42020032
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:37:53
32
42020033
บ้านโนนกกจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:16:21
33
42020034
บ้านโคกมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:55:49
34
42020035
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:56:26
35
42020036
บ้านกกเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:03:57
36
42020037
บ้านนาอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:41:07
37
42020038
ชุมชนวังสะพุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:41:44
38
42020039
บ้านวังสะพุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:57:40
39
42020040
บ้านน้ำอ้อมเล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:27:57
40
42020042
บ้านห้วยทรายคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:46:22
41
42020043
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:03:23
42
42020044
บ้านดงน้อยโคกหนองแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:04:56
43
42020045
บ้านเล้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:36:45
44
42020046
บ้านกกบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:35:46
45
42020047
บ้านน้ำจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:14:53
46
42020048
เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:19:11
47
42020049
บ้านหมากแข้งกกกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:46:34
48
42020050
บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:54:28
49
42020051
บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:54:15
50
42020052
บ้านหนองนอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:52:25
51
42020053
บ้านหนองปาดฟาน
ยังไม่ยืนยัน
52
42020054
บ้านศรีอุบลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:35:20
53
42020055
บ้านบึงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:51:35
54
42020056
บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ยังไม่ยืนยัน
55
42020057
บ้านเหมืองแบ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:44:13
56
42020058
บ้านวังกกเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:13:41
57
42020059
ชุมชนบ้านผานกเค้า
ยังไม่ยืนยัน
58
42020060
บ้านห้วยส้มใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:26:11
59
42020061
บ้านช่องฝาง
ยังไม่ยืนยัน
60
42020062
บ้านศรีรักษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:48:49
61
42020063
บ้านวังลานวังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:56:10
62
42020064
บ้านห้วยหมาก
ยังไม่ยืนยัน
63
42020065
บ้านผาสามยอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:36:08
64
42020066
บ้านซำไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:52:24
65
42020067
บ้านปวนพุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:32:03
66
42020068
บ้านเหล่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:24:55
67
42020069
บ้านหนองหมากแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:16:25
68
42020070
บ้านผาหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:33:19
69
42020071
บ้านสวนห้อมผางาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:00:24
70
42020072
บ้านสงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:53:00
71
42020073
อนุบาลชุมชนภูกระดึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 21:40:53
72
42020074
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:05:44
73
42020075
บ้านหนองตูมท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:07:36
74
42020076
ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:19:11
75
42020077
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 17:03:54
76
42020078
บ้านห้วยคะมะ
ยังไม่ยืนยัน
77
42020079
บ้านร่องป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:11:30
78
42020080
บ้านตาดข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:27:03
79
42020081
บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:34:11
80
42020083
บ้านห้วยไผ่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:47:02
81
42020084
บ้านห้วยเป้าเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:31:19
82
42020085
บ้านห้วยเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:31:05
83
42020086
บ้านภูทองลานมันหลัก 160
ยังไม่ยืนยัน
84
42020087
ชุมชนหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:46:28
85
42020088
บ้านห้วยไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:09:53
86
42020089
บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 04:50:08
87
42020090
บ้านไร่ศรีอุบล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:40:52
88
42020091
บ้านนาแปน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:15:56
89
42020092
บ้านนาโก
ยังไม่ยืนยัน
90
42020093
บ้านนาน้อยแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:39:46
91
42020094
บ้านพองหนีบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:58:45
92
42020095
บ้านอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:50:56
93
42020096
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:42:05
94
42020097
บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
95
42020098
บ้านซำบ่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:15:02
96
42020099
บ้านผาฆ้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 21:27:40
97
42020100
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 23:52:47
98
42020101
บ้านแก่งศรีภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:29:12
99
42020103
บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:59:31
100
42020104
บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:32:40
101
42020105
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:28:45
102
42020106
บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 12:00:02
103
42020107
บ้านหนองอีเก้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:56:24
104
42020108
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:50:19
105
42020110
บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:19:33
106
42020111
บ้านโคกศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:09:56
107
42020112
บ้านเลยวังไสย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:20:33
108
42020113
เลยตาดโนนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:01:54
109
42020114
ชุมชนบ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:57:20
110
42020115
บ้านอุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:58:09
111
42020116
บ้านนามูลตุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 20:25:18
112
42020117
บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:30:44
113
42020118
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:33:24
114
42020119
วังน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:36:39
115
42020120
บ้านพวยเด้งสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:07:58
116
42020121
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:47:27
117
42020122
บ้านนาตาดสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:11:52
118
42020123
บ้านหนองแต้หนองโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:56:02
119
42020124
บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:50:17
120
42020125
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:02:32
121
42020126
บ้านนาเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:54:55
122
42020127
บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:45:32
123
42020128
บ้านโนนภูทอง
ยังไม่ยืนยัน
124
42020129
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:06:06
125
42020130
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-05-27 19:19:35
126
42020131
บ้านโนนกกข่า
ยังไม่ยืนยัน
127
42020132
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
128
42020133
บ้านซำกกค้อ
ยังไม่ยืนยัน
129
42020134
บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:52:53
130
42020135
บ้านซำไคร้
ยังไม่ยืนยัน
131
42020136
บ้านโนนป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
132
42020137
บ้านห้วยกาบเปลือย
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 15:05:14
133
42020138
บ้านห้วยเดื่อเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:14:12
134
42020139
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:16:41
135
42020140
บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:12:27
136
42020142
เจียรวนนท์อุทิศ 3
ยังไม่ยืนยัน
137
42020143
บ้านซำพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:20:00
138
42020144
บ้านเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:32:36
139
42020145
บ้านโคกผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:36:04
140
42020146
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:41:51
141
42020147
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:37:51
142
42020148
บ้านผาขาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-10 10:25:12
143
42020149
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:37:40
144
42020150
บ้านซำบุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:22:46
145
42020151
บ้านนาอ่างคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:55:51
146
42020152
บ้านผาสามยอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:53:04
147
42020153
บ้านผาสะนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:23:34
148
42020154
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:03:45
149
42020155
บ้านซำม่วง
ยังไม่ยืนยัน
150
42020156
บ้านห้วยป่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:30:09
151
42020157
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:48:46
152
42020158
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:17:10
153
42020159
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:04:22
154
42020160
บ้านเอราวัณ
ยังไม่ยืนยัน
155
42020162
ผานาง-ผาเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:19:50
156
42020163
โคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:54:23
157
42020165
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:50:44
158
42020166
บ้านโป่งศรีโทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:53:11
159
42020167
บ้านวังเลาหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:19:36
     
139 (87.42%)