ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 157 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 157 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
42020001
บ้านนาซำแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:59:00
2
42020002
บ้านห้วยผุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:21:24
3
42020003
บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:22
13 
4
42020004
บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:51:30
19 
5
42020005
บ้านน้ำทบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:21:48
10 
6
42020006
บ้านแก่งหินกกสะทอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:14:07
7
42020007
บ้านขอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:26:35
8
42020008
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:09:18
13 
9
42020009
บ้านโคกขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:37
19 
10
42020010
บ้านหินเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:58:49
12 
11
42020011
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:45:12
14 
12
42020012
บ้านกุดลันน้อยคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:46:35
10 
13
42020013
บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:10:53
14
42020014
บ้านซำนกจิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:52:15
15
42020015
ชุมชนบ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:59:09
15 
16
42020016
บ้านนาวัวโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:43:57
19 
17
42020018
บ้านบุ่งค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:39:36
18
42020019
บ้านกกซ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:33:40
19
42020020
บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:53:09
20
42020021
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:09:52
21
42020022
บ้านน้ำค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:28:29
22
42020023
บ้านบุ่งตาข่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:52:35
23
42020024
บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:14:53
24
42020025
บ้านปากปวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:18:42
19 
25
42020027
บ้านวังแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:20:25
22 
26
42020028
บ้านผาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:36:12
27
42020029
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:56:09
28
42020030
บ้านโคกแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:34:21
29
42020031
บ้านกุดแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:07:54
18 
30
42020032
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:10:57
11 
31
42020033
บ้านโนนกกจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:06
32
42020034
บ้านโคกมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:08:44
19 
33
42020035
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:05:15
21 
34
42020036
บ้านกกเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:56:43
35
42020037
บ้านนาอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:25:49
36
42020038
ชุมชนวังสะพุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:15:23
38 
37
42020039
บ้านวังสะพุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:27:25
28 
38
42020040
บ้านน้ำอ้อมเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:42:25
39
42020042
บ้านห้วยทรายคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:25:59
13 
40
42020043
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:42:04
41
42020044
บ้านดงน้อยโคกหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:13:41
42
42020045
บ้านเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:32:02
43
42020046
บ้านกกบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:34:33
44
42020047
บ้านน้ำจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 14:57:38
45
42020048
เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:52:28
10 
46
42020049
บ้านหมากแข้งกกกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:52:24
47
42020050
บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:33:31
48
42020051
บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:02:52
15 
49
42020052
บ้านหนองนอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:19:33
50
42020053
บ้านหนองปาดฟาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:25:13
51
42020054
บ้านศรีอุบลพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:10:34
52
42020055
บ้านบึงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:13:12
53
42020056
บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:33:31
20 
54
42020057
บ้านเหมืองแบ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:35:57
13 
55
42020058
บ้านวังกกเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:01:42
19 
56
42020059
ชุมชนบ้านผานกเค้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:00:34
20 
57
42020060
บ้านห้วยส้มใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:43:23
17 
58
42020062
บ้านศรีรักษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:43:20
59
42020063
บ้านวังลานวังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:11:11
60
42020064
บ้านห้วยหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:13:36
61
42020065
บ้านผาสามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:10:57
10 
62
42020066
บ้านซำไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:18:57
63
42020067
บ้านปวนพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:18:15
21 
64
42020068
บ้านเหล่าใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:46:52
65
42020069
บ้านหนองหมากแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:48:24
10 
66
42020070
บ้านผาหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:48:19
11 
67
42020071
บ้านสวนห้อมผางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:51:22
11 
68
42020072
บ้านสงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:06:36
69
42020073
อนุบาลชุมชนภูกระดึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:40:12
49 
70
42020074
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:41:49
71
42020075
บ้านหนองตูมท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:58:13
72
42020076
ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:23:07
10 
73
42020077
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:30:36
74
42020078
บ้านห้วยคะมะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:57:27
75
42020079
บ้านร่องป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:35:32
76
42020080
บ้านตาดข่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:50:39
16 
77
42020081
บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:12:12
17 
78
42020083
บ้านห้วยไผ่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:22:26
79
42020084
บ้านห้วยเป้าเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:25:07
80
42020085
บ้านห้วยเดื่อน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:38:12
81
42020086
บ้านภูทองลานมันหลัก 160
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:07:22
82
42020087
ชุมชนหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:34:09
25 
83
42020088
บ้านห้วยไผ่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:30:09
84
42020089
บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:51:01
85
42020090
บ้านไร่ศรีอุบล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:53:45
13 
86
42020091
บ้านนาแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:38:14
19 
87
42020092
บ้านนาโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:50:24
19 
88
42020093
บ้านนาน้อยแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:46:29
89
42020094
บ้านพองหนีบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:51:43
90
42020095
บ้านอีเลิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:34:11
19 
91
42020096
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:18:05
92
42020097
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:23:05
12 
93
42020098
บ้านซำบ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:22:31
94
42020099
บ้านผาฆ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:43:23
95
42020100
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:23:59
23 
96
42020101
บ้านแก่งศรีภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:43:12
19 
97
42020103
บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 18:53:51
98
42020104
บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:51:57
11 
99
42020105
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:43:14
22 
100
42020106
บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:34:55
101
42020107
บ้านหนองอีเก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:00:40
102
42020108
บ้านนาฝายนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:58:26
103
42020110
บ้านไร่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:43:15
104
42020111
บ้านโคกศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:53:21
11 
105
42020112
บ้านเลยวังไสย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:02:56
17 
106
42020113
เลยตาดโนนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:57:36
16 
107
42020114
ชุมชนบ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:25:42
24 
108
42020115
บ้านอุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:18:07
12 
109
42020116
บ้านนามูลตุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:24:22
17 
110
42020117
บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:16:34
111
42020118
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:35:05
112
42020119
วังน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:43:40
113
42020120
บ้านพวยเด้งสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 18:55:08
11 
114
42020121
บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:35:08
18 
115
42020122
บ้านนาตาดสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:40:00
17 
116
42020123
บ้านหนองแต้หนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:51:00
11 
117
42020124
บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:22:41
118
42020125
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 05:49:54
119
42020126
บ้านนาเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:09:28
120
42020127
บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:03:12
19 
121
42020128
บ้านโนนภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:11:26
122
42020129
บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:17:38
29 
123
42020130
บ้านนาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:42:23
124
42020131
บ้านโนนกกข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:24:15
14 
125
42020132
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:48:27
13 
126
42020133
บ้านซำกกค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:51:05
12 
127
42020134
บ้านศรีวิไลท่าสวนยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:53
128
42020135
บ้านซำไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:48:39
129
42020136
บ้านโนนป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:10:37
20 
130
42020137
บ้านห้วยกาบเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:32:51
131
42020138
บ้านห้วยเดื่อเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:33:34
132
42020139
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:40:57
13 
133
42020140
บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:19:24
134
42020142
เจียรวนนท์อุทิศ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:58:41
19 
135
42020143
บ้านซำพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:19:03
136
42020144
บ้านเพิ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:01:17
19 
137
42020145
บ้านโคกผักหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:46:39
138
42020146
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:43:24
139
42020147
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:45:47
140
42020148
บ้านผาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:43:11
13 
141
42020149
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:31:28
19 
142
42020150
บ้านซำบุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:58:03
143
42020151
บ้านนาอ่างคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:18:58
15 
144
42020152
บ้านผาสามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:37:26
145
42020153
บ้านผาสะนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:28:24
146
42020154
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:12:33
147
42020155
บ้านซำม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:59:00
148
42020156
บ้านห้วยป่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:20:42
149
42020157
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:37:56
150
42020158
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:48:16
22 
151
42020159
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:59:05
14 
152
42020160
บ้านเอราวัณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:48:40
44 
153
42020162
ผานาง-ผาเกิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:29:08
154
42020163
โคกสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:04:15
15 
155
42020165
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:36:52
12 
156
42020166
บ้านโป่งศรีโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:33:20
19 
157
42020167
บ้านวังเลาหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:53:51
19 
     
157 (100.00%)