ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 106 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
43020001
บ้านกุดบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
2
43020002
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
3
43020003
บ้านนิคมดงบัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
4
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
5
43020005
บ้านโนนฤาษี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
6
43020006
บ้านหนองกุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
7
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
8
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
9
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
46 
10
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
14 
12
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13
43020013
บ้านนาตาล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
14
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
21 
15
43020015
บ้านปักหมู
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
16
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
17
43020017
ยูเนสโกสัมมนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
18
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
16 
19
43020019
บ้านบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
21 
20
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
21
43020021
บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
22
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
14 
23
43020023
บ้านเซิม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
16 
24
43020024
บ้านท่าหนองพันทา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
25
43020025
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
26
43020026
บ้านคำตอยูง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
27
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
28
43020028
บ้านหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
29
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
30
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
31
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
32
43020032
บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
33
43020033
บ้านกุดแกลบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
34
43020035
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
35
43020036
บ้านก่องขันธ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
12 
36
43020037
บ้านดงสระพัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
37
43020038
บ้านต้อนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
38
43020039
บ้านนาหนัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
14 
39
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
40
43020041
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
41
43020042
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
32 
42
43020044
บ้านคำจำปา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
43
43020045
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
44
43020046
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
25 
45
43020047
บ้านคำปะกั้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
19 
46
43020048
บ้านปัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
47
43020050
บ้านดงกำพี้
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
20 
48
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
15 
49
43020052
บ้านวัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
50
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
51
43020054
บ้านสร้างนางขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
52
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
53
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
54
43020057
บ้านหนองอั้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
20 
55
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
15 
56
43020059
บ้านเชียงอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
20 
57
43020060
บ้านนาเมย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
58
43020061
บ้านโคกหัวภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
59
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
60
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
61
43020121
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
62
43020122
เฝ้าไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
25 
63
43020123
บ้านจับไม้
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
64
43020124
รสลินคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
17 
65
43020125
บ้านนาฮำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
24 
66
43020126
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
67
43020127
อนุบาลหนองควาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
31 
68
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
18 
69
43020129
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
70
43020130
บ้านท่าคำบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
12 
71
43020131
บ้านหนองวัวชุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
72
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
12 
73
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
12 
74
43020134
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
75
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
76
43020136
บ้านหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
77
43020137
บ้านแบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
18 
78
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
26 
79
43020139
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
24 
80
43020140
บ้านคำโคนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
81
43020141
สุทธสิริโสภา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
18 
82
43020142
บ้านนาทับไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
11 
83
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
13 
84
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
85
43020145
รุจีจินตกานนท์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
17 
86
43020146
บ้านหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
87
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
88
43020148
บ้านดอนเหมือด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
89
43020149
บ้านต้อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
90
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
20 
91
43020151
บ้านนาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
92
43020152
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
18 
93
43020153
บ้านสามัคคีชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
94
43020154
บ้านโปร่งสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
95
43020155
เตชะไพบูลย์ 1
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
96
43020156
บ้านดงดาล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
97
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
14 
98
43020158
บ้านหนองคอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
99
43020159
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
100
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
101
43020161
บ้านหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
102
43020162
บ้านน้ำเป
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
103
43020163
บ้านตาลชุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
104
43020164
นิคมเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
10 
105
43020165
บ้านนาชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
106
43020166
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:58:43
15 
     
106 (100.00%)