ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 221 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 162 (73.30%)
1
44020067
บ้านห้วยหลาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 12:42:27
2
44020068
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:46:12
3
44020069
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:41:01
4
44020070
บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
5
44020073
บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:30:26
6
44020074
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:18:34
7
44020075
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:23:34
8
44020076
บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:03:32
9
44020077
บ้านปอพานหนองโน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:25:06
10
44020078
บ้านหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
11
44020079
บ้านเหล่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:37:03
12
44020080
บ้านโนนแร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:25:22
13
44020081
บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 11:08:20
14
44020082
บ้านตำแยโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:02:07
15
44020083
บ้านป่าตองหนองงู
ยังไม่ยืนยัน
16
44020084
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:24:20
17
44020085
บ้านโคกมนโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:13:53
18
44020086
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
ยังไม่ยืนยัน
19
44020087
บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 09:01:44
20
44020088
บ้านโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:18:06
21
44020089
บ้านเหล่ากว้าง
ยังไม่ยืนยัน
22
44020090
ชุมชนบ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
23
44020091
บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
24
44020092
บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
25
44020093
บ้านอีโต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:59:56
26
44020094
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:24:47
27
44020095
หนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:35:43
28
44020096
บ้านวังหินโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:17:26
29
44020097
บ้านหนองแดงสหมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:30:59
30
44020098
บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
31
44020099
บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:17:26
32
44020100
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:55:54
33
44020101
บ้านคึมบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:38:01
34
44020102
บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:44:59
35
44020103
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:56:52
36
44020104
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:54:49
37
44020105
บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:42:39
38
44020106
ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:45:26
39
44020107
บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:35:37
40
44020108
บ้านหนองปอ
ยังไม่ยืนยัน
41
44020109
บ้านตลาดม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:49:23
42
44020111
บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:04:52
43
44020112
บ้านหัวสระ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:11:21
44
44020113
บ้านหัวหมู
ยังไม่ยืนยัน
45
44020114
บ้านหนองสนมดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:27:18
46
44020115
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 18:49:33
47
44020116
ชุมชนนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:10:49
48
44020117
บ้านเหล่าน้อย
ยังไม่ยืนยัน
49
44020118
บ้านเตาบ่า
ยังไม่ยืนยัน
50
44020119
บ้านน้ำสร้างหนองบะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:29:05
51
44020120
อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
52
44020121
บ้านหนองห้าง
ยังไม่ยืนยัน
53
44020122
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:06:02
54
44020123
บ้านเขวาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
55
44020124
บ้านมะชมโนนสง่า
ยังไม่ยืนยัน
56
44020125
บ้านดงบากหนองตาเต็น
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:09:39
57
44020126
บ้านหารฮี
ยังไม่ยืนยัน
58
44020127
บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
59
44020128
บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60
44020129
บ้านแก่นท้าว
ยืนยันแล้ว
2018-10-17 20:51:22
61
44020130
บ้านเม็กดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:02:50
62
44020131
บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
63
44020132
บ้านตาลอก
ยังไม่ยืนยัน
64
44020133
บ้านเมืองเตา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:28:55
65
44020134
บ้านหนองฮี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:54:29
66
44020135
บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:39:31
67
44020136
โนนจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:45:18
68
44020137
บ้านหนองกกหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:50:51
69
44020138
บ้านเมืองเสือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 21:25:02
70
44020139
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:20:49
71
44020140
บ้านทัพป่าจิก
ยังไม่ยืนยัน
72
44020141
บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:57:15
73
44020142
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 12:37:25
74
44020143
บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:29:35
75
44020144
บ้านสระบาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:05:14
76
44020145
บ้านสระแคน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:00:13
77
44020146
พยัคฆภูมิพิสัย
ยังไม่ยืนยัน
78
44020147
บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
79
44020148
บ้านมะโบ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:45:29
80
44020149
บ้านจอมพะลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:15:03
81
44020150
บ้านหนองระเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:30:36
82
44020151
บ้านโนนแคน
ยังไม่ยืนยัน
83
44020152
บ้านดอนหมี
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:29:00
84
44020153
บ้านหนองจานบุลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:03:35
85
44020154
บ้านนาค่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:04:28
86
44020155
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 19:07:35
87
44020156
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:04:08
88
44020157
บ้านหนองนาใน
ยังไม่ยืนยัน
89
44020158
บ้านดงหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90
44020159
บ้านหนองบัวกาเหรียญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:41:44
91
44020160
บ้านขามเรียน
ยังไม่ยืนยัน
92
44020161
บ้านหนองหว้าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:41:14
93
44020162
บ้านโคกล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:33:10
94
44020163
บ้านโนนสูงดอนหลี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:54:32
95
44020164
บ้านหนองบัวคูสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:32:17
96
44020165
บ้านหนองบัวแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
97
44020166
บ้านหนองแสงทุ่มยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:41:36
98
44020167
บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:18:52
99
44020168
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 16:22:09
100
44020169
บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
101
44020170
บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
102
44020171
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:03:22
103
44020172
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:22:54
104
44020173
บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:26:35
105
44020174
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:20:49
106
44020175
บ้านโคกใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:19:56
107
44020176
บ้านเขวาค้อโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:18:50
108
44020177
บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:48:22
109
44020178
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:19:13
110
44020179
บ้านโคกสีทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:47:05
111
44020180
บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:40:28
112
44020181
บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:15:39
113
44020182
บ้านโคกไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:42:58
114
44020183
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:30:02
115
44020184
ชุมชนบ้านงัวบา
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:03:43
116
44020185
บ้านสระแก้วหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:05:30
117
44020186
บ้านดงใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
118
44020187
บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:37:23
119
44020188
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:20:57
120
44020189
บ้านนาข่า
ยังไม่ยืนยัน
121
44020190
บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:34:36
122
44020191
บ้านโคกเต่า
ยังไม่ยืนยัน
123
44020192
บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 17:28:56
124
44020193
บ้านวังจานโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
125
44020194
บ้านตลาดโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:28:28
126
44020195
บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:50:30
127
44020196
บ้านมะแซวหนองโง้ง
ยังไม่ยืนยัน
128
44020197
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:39:28
129
44020198
บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:13:52
130
44020199
บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
131
44020200
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 20:11:04
132
44020201
บ้านประแหย่ง
ยืนยันแล้ว
2018-09-17 10:34:02
133
44020202
บ้านหนองเหล่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:42:53
134
44020203
บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:15:00
135
44020204
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:23:38
136
44020205
ราชประชานุเคราะห์ 18
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:15:47
137
44020206
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:48:05
138
44020207
บ้านโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:43:12
139
44020208
บ้านเสือโก้ก
ยังไม่ยืนยัน
140
44020209
บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:50:04
141
44020210
บ้านสนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:54:26
142
44020211
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:55:42
143
44020212
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 11:19:41
144
44020213
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:53:36
145
44020214
บ้านโนนเขวาหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:36:42
146
44020215
ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:52:14
147
44020216
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:16:51
148
44020217
บ้านกระยอมหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:04:50
149
44020218
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 14:56:41
150
44020219
ราชประชานุเคราะห์ 17
ยังไม่ยืนยัน
151
44020220
บ้านโนนท่อน
ยังไม่ยืนยัน
152
44020221
บ้านโสกยาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 12:51:21
153
44020222
อนุบาลวาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:27:05
154
44020223
เมืองวาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:33:28
155
44020224
บ้านหนองคูไชยหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:13:39
156
44020225
บ้านจอกขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:23:51
157
44020226
บ้านหัวงัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:50:43
158
44020227
บ้านหนองแสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:58:24
159
44020228
บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:52:29
160
44020229
บ้านกุดนาดีโนนลาน
ยังไม่ยืนยัน
161
44020230
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 11:18:38
162
44020231
บ้านนาเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:19:01
163
44020232
บ้านหนองคูม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:15:15
164
44020233
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:41:33
165
44020234
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
166
44020235
ราชประชานุเคราะห์ 16
ยังไม่ยืนยัน
167
44020236
บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:39:28
168
44020237
บ้านชาดฝางหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:13:58
169
44020238
บ้านหนองแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:41:11
170
44020239
บ้านยางอิไลดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:14:52
171
44020240
บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
172
44020241
กู่สันตรัตน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 23:30:57
173
44020242
บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:37:37
174
44020243
บ้านแดงโพงคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:13:46
175
44020244
บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:40:00
176
44020245
บ้านหนองบัวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
177
44020246
ชุมชนบ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:15:53
178
44020248
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:48:49
179
44020249
บ้านหลุบควันเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:52:09
180
44020250
บ้านเครือซูด
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 12:28:02
181
44020251
บ้านหนองผง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:39:48
182
44020252
อนุบาลนครจัมปาศรี
ยังไม่ยืนยัน
183
44020254
บ้านหนองกลางโคก
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 11:22:47
184
44020255
บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:01:35
185
44020256
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:37:26
186
44020257
บ้านหนองโนทับม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:49:02
187
44020258
บ้านหนองแต้น้อย
ยังไม่ยืนยัน
188
44020259
บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
189
44020260
บ้านร่วมใจ 2
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:30:06
190
44020261
บ้านเหล่าจั่น
ยังไม่ยืนยัน
191
44020262
บ้านหนองป้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:42:42
192
44020263
บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:39:02
193
44020264
บ้านหนองบัวคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:13:03
194
44020265
บ้านโนนเห็ดไค
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 12:34:30
195
44020266
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:50:16
196
44020267
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-10-20 16:49:15
197
44020268
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 16:15:02
198
44020269
บ้านดอนดู่วังบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 20:23:46
199
44020270
จตุคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:20:52
200
44020271
บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
ยังไม่ยืนยัน
201
44020272
อนุบาลดงเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
202
44020273
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:56:11
203
44020274
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:39:08
204
44020275
บ้านนาภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:00:02
205
44020276
บ้านเหล่าหมากคำ
ยังไม่ยืนยัน
206
44020277
บ้านหัวช้างโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 21:07:05
207
44020278
บ้านโนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
208
44020279
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:40:01
209
44020280
บ้านแวงยางกุดตะเข้
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:15:42
210
44020281
บ้านหนองหน่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:58:00
211
44020282
ชุมชนบ้านยางสีสุราช
ยังไม่ยืนยัน
212
44020283
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 20:48:15
213
44020284
บ้านแวงดงหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:42:55
214
44020285
บ้านนกเหาะ
ยังไม่ยืนยัน
215
44020286
บ้านบุ่งง้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 07:56:26
216
44020287
บ้านเปล่งโนนกระยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:07:42
217
44020288
บ้านโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:24:34
218
44020289
บ้านดงแคน
ยังไม่ยืนยัน
219
44020290
บ้านหนองบัวสันตุ
ยังไม่ยืนยัน
220
44020291
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
221
44020292
บ้านหนองรูแข้
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 12:51:04
     
162 (73.30%)