ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 147 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 147 (100.00%)
1
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:25:57
2
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 21:38:33
3
44010088
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:43:29
4
44010089
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:04:05
5
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:53:02
6
44010091
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 11:56:56
7
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:18:08
8
44010093
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:55:58
9
44010094
บ้านหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:25:42
10
44010095
บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 23:59:34
11
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 20:08:11
12
44010097
บ้านโนนเนาว์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:38:58
13
44010098
บ้านวังจาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:16:10
14
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:35:13
15
44010100
บ้านทิพโสต
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:08:41
16
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:42:35
17
44010102
บ้านม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:38:00
18
44010103
หนองโกวิทยกิจ
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 11:34:52
19
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 13:52:05
20
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:51:04
21
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:39:56
22
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:45:07
23
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:55:07
24
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:21:58
25
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 15:10:13
26
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:38:58
27
44010112
บ้านผักหนอก
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 20:29:46
28
44010113
บ้านโนนนกหอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 20:15:14
29
44010114
บ้านยางน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:04:41
30
44010115
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:16:50
31
44010116
บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:02:03
32
44010117
บ้านเลิงบัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:19:52
33
44010118
บ้านเลิงใต้
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 09:54:57
34
44010119
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:25:26
35
44010120
บ้านน้ำจ้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:48:20
36
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:30:41
37
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 23:09:15
38
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:59:07
39
44010124
บ้านหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 11:44:26
40
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:41:23
41
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:10:13
42
44010127
บ้านแห่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:41:18
43
44010128
บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:07:54
44
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:54:00
45
44010130
บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:50:20
46
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:35:21
47
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:36:49
48
44010133
บ้านคุยแพง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:47:27
49
44010134
บ้านคุยเชือก
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 12:33:15
50
44010135
บ้านกอกหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:36:58
51
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 14:35:28
52
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:25:42
53
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:40:38
54
44010139
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:24:51
55
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:05:43
56
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 20:17:00
57
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:51:05
58
44010143
บ้านคุยโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:16:30
59
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 16:18:15
60
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 16:29:45
61
44010146
บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:29:04
62
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:20:17
63
44010148
บ้านโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:35:38
64
44010149
บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:34:37
65
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:38:02
66
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:36:56
67
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:55:13
68
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 20:03:25
69
44010154
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:17:58
70
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:38:56
71
44010156
บ้านดอนสันติ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 16:15:03
72
44010157
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:49:15
73
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ยืนยันแล้ว
2016-06-21 21:46:27
74
44010159
บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:48:26
75
44010211
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:16:00
76
44010212
โรงเรียนบ้านกู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:17:18
77
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:44:53
78
44010214
บ้านโจดบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:14:57
79
44010215
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:54:52
80
44010216
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:43:02
81
44010217
บ้านหนองบุญชู
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:26:23
82
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 19:49:42
83
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:04:27
84
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:19:24
85
44010221
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 08:34:34
86
44010222
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:28:27
87
44010223
บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:15:46
88
44010224
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 14:23:09
89
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:03:22
90
44010226
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:40:12
91
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:40:30
92
44010228
บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:16:57
93
44010229
จินดาอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:36:02
94
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 14:08:03
95
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:47:47
96
44010232
บ้านนาทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:17:19
97
44010233
บ้านหนองซอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 12:29:39
98
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 10:37:53
99
44010235
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 12:40:24
100
44010236
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 14:54:51
101
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:14:53
102
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:16:36
103
44010239
บ้านจานโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:22:52
104
44010240
บ้านท่ากระเสริม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:18:38
105
44010241
บ้านโคกข่า
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:10:34
106
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:16:18
107
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 14:12:21
108
44010244
บ้านขีหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:24:26
109
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:06:03
110
44010246
บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:22:32
111
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:01:02
112
44010248
บ้านหนองล่าม
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 09:02:12
113
44010249
บ้านกุดรัง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 08:26:43
114
44010250
บ้านกุดเม็ก
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:44:14
115
44010251
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:31:44
116
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 11:58:18
117
44010253
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:24:40
118
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:25:25
119
44010255
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 10:41:00
120
44010256
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:23:31
121
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:39:44
122
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:31:02
123
44010259
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 09:42:46
124
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 11:02:31
125
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 14:34:57
126
44010262
บ้านโสกคลอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 23:04:47
127
44010263
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 13:42:32
128
44010264
บ้านโสกกาว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 10:17:18
129
44010265
บ้านศรีอรุณ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 14:21:12
130
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:23:31
131
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:58:28
132
44010268
บ้านจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 12:56:46
133
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 18:49:53
134
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 18:54:51
135
44010271
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 07:50:21
136
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:35:02
137
44010273
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:25:36
138
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 10:24:03
139
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 09:15:09
140
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 20:26:00
141
44010277
อนุบาลชื่นชม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:22:38
142
44010278
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:50:57
143
44010279
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:11:14
144
44010281
บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 19:34:56
145
44010282
กระบากวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 13:14:43
146
44010283
บ้านผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 13:00:13
147
44010284
บ้านส้มกบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:34:50
     
147 (100.00%)