ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (0.69%)
1
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
ยังไม่ยืนยัน
2
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
3
44010088
บ้านหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
4
44010089
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
5
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ยังไม่ยืนยัน
6
44010091
บ้านวังโพน
ยังไม่ยืนยัน
7
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
ยังไม่ยืนยัน
8
44010093
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
9
44010094
บ้านหนองเขื่อน
ยังไม่ยืนยัน
10
44010095
บ้านวังกุง
ยังไม่ยืนยัน
11
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
12
44010097
บ้านโนนเนาว์
ยังไม่ยืนยัน
13
44010098
บ้านวังจาน
ยังไม่ยืนยัน
14
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
15
44010100
บ้านทิพโสต
ยังไม่ยืนยัน
16
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
17
44010102
บ้านม่วงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
18
44010103
หนองโกวิทยกิจ
ยังไม่ยืนยัน
19
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
ยังไม่ยืนยัน
20
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
21
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ยังไม่ยืนยัน
23
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
24
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
ยังไม่ยืนยัน
25
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
26
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
27
44010112
บ้านผักหนอก
ยังไม่ยืนยัน
28
44010113
บ้านโนนนกหอ
ยังไม่ยืนยัน
29
44010114
บ้านยางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30
44010115
บ้านป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
31
44010116
บ้านยางใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
32
44010117
บ้านเลิงบัว
ยังไม่ยืนยัน
33
44010118
บ้านเลิงใต้
ยังไม่ยืนยัน
34
44010119
บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
35
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
36
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
37
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
38
44010124
บ้านหญ้าขาว
ยังไม่ยืนยัน
39
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
40
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ยังไม่ยืนยัน
41
44010127
บ้านแห่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
42
44010128
บ้านท่าเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
43
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ยังไม่ยืนยัน
44
44010130
บ้านโนนสัง
ยังไม่ยืนยัน
45
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
ยังไม่ยืนยัน
46
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
47
44010133
บ้านคุยแพง
ยังไม่ยืนยัน
48
44010134
บ้านคุยเชือก
ยังไม่ยืนยัน
49
44010135
บ้านกอกหนองผือ
ยังไม่ยืนยัน
50
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ยังไม่ยืนยัน
51
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
52
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
53
44010139
บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
54
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
55
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ยังไม่ยืนยัน
56
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
ยังไม่ยืนยัน
57
44010143
บ้านคุยโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
58
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ยังไม่ยืนยัน
59
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ยังไม่ยืนยัน
60
44010146
บ้านสังข์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
61
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 13:18:46
62
44010148
บ้านโชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
63
44010149
บ้านศรีสุข
ยังไม่ยืนยัน
64
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
ยังไม่ยืนยัน
65
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
66
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
ยังไม่ยืนยัน
67
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
68
44010154
บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
69
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
70
44010156
บ้านดอนสันติ
ยังไม่ยืนยัน
71
44010157
บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
72
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ยังไม่ยืนยัน
73
44010159
บ้านป่าปอ
ยังไม่ยืนยัน
74
44010211
บ้านขามเปี้ย
ยังไม่ยืนยัน
75
44010212
โรงเรียนบ้านกู่ทอง
ยังไม่ยืนยัน
76
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
ยังไม่ยืนยัน
77
44010214
บ้านโจดบัวบาน
ยังไม่ยืนยัน
78
44010215
บ้านหนองมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
79
44010216
บ้านหนองชาด
ยังไม่ยืนยัน
80
44010217
บ้านหนองบุญชู
ยังไม่ยืนยัน
81
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
82
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
83
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ยังไม่ยืนยัน
84
44010221
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
85
44010222
บ้านเชียงยืน
ยังไม่ยืนยัน
86
44010223
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
87
44010224
บ้านโคกสูง
ยังไม่ยืนยัน
88
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
89
44010226
บ้านค้อ
ยังไม่ยืนยัน
90
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
91
44010228
บ้านผำ
ยังไม่ยืนยัน
92
44010229
จินดาอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
93
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
94
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
95
44010232
บ้านนาทอง
ยังไม่ยืนยัน
96
44010233
บ้านหนองซอน
ยังไม่ยืนยัน
97
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
98
44010235
บ้านหนองไห
ยังไม่ยืนยัน
99
44010236
บ้านโพน
ยังไม่ยืนยัน
100
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
101
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
102
44010239
บ้านจานโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
103
44010241
บ้านโคกข่า
ยังไม่ยืนยัน
104
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ยังไม่ยืนยัน
105
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
106
44010244
บ้านขีหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
107
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ยังไม่ยืนยัน
108
44010246
บ้านหนองเดิ่น
ยังไม่ยืนยัน
109
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
110
44010248
บ้านหนองล่าม
ยังไม่ยืนยัน
111
44010249
บ้านกุดรัง
ยังไม่ยืนยัน
112
44010250
บ้านกุดเม็ก
ยังไม่ยืนยัน
113
44010251
บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
114
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
ยังไม่ยืนยัน
115
44010253
บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
116
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
117
44010255
บ้านนาโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
118
44010256
บ้านหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
119
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
120
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ยังไม่ยืนยัน
121
44010259
บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
122
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
123
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
ยังไม่ยืนยัน
124
44010262
บ้านโสกคลอง
ยังไม่ยืนยัน
125
44010263
บ้านหนองบอน
ยังไม่ยืนยัน
126
44010264
บ้านโสกกาว
ยังไม่ยืนยัน
127
44010265
บ้านศรีอรุณ
ยังไม่ยืนยัน
128
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
129
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
130
44010268
บ้านจอมทอง
ยังไม่ยืนยัน
131
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ยังไม่ยืนยัน
132
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ยังไม่ยืนยัน
133
44010271
บ้านหนองแสง
ยังไม่ยืนยัน
134
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
135
44010273
บ้านโนนทัน
ยังไม่ยืนยัน
136
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
137
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
138
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
139
44010277
อนุบาลชื่นชม
ยังไม่ยืนยัน
140
44010278
บ้านผือ
ยังไม่ยืนยัน
141
44010279
บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
142
44010281
บ้านกุดจอก
ยังไม่ยืนยัน
143
44010282
กระบากวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
144
44010283
บ้านผักแว่น
ยังไม่ยืนยัน
145
44010284
บ้านส้มกบ
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (0.69%)