ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 145 (100.00%)
1
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:14:15
2
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:10:56
3
44010088
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:20:48
4
44010089
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:51:33
5
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:14:52
6
44010091
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:59:05
7
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:17:27
8
44010093
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:52:54
9
44010094
บ้านหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:10:49
10
44010095
บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:02:33
11
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:10:22
12
44010097
บ้านโนนเนาว์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:58:31
13
44010098
บ้านวังจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:22:56
14
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:10:21
15
44010100
บ้านทิพโสต
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:16:19
16
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:13:31
17
44010102
บ้านม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:32:19
18
44010103
หนองโกวิทยกิจ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:43:38
19
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:09:20
20
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:37:02
21
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:48:54
22
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:40:49
23
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:12:47
24
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:58:58
25
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 21:01:55
26
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:51:23
27
44010112
บ้านผักหนอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:14:26
28
44010113
บ้านโนนนกหอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:44:40
29
44010114
บ้านยางน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:13:00
30
44010115
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:24:07
31
44010116
บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:15:01
32
44010117
บ้านเลิงบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:05:30
33
44010118
บ้านเลิงใต้
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:06:54
34
44010119
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:20:51
35
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 08:18:55
36
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:15:53
37
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 09:55:09
38
44010124
บ้านหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:28:29
39
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 20:36:20
40
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:12:55
41
44010127
บ้านแห่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:24:30
42
44010128
บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 08:07:25
43
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 20:56:26
44
44010130
บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:08:14
45
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:39:29
46
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:05:19
47
44010133
บ้านคุยแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:27:00
48
44010134
บ้านคุยเชือก
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 21:03:12
49
44010135
บ้านกอกหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:50:26
50
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:51:33
51
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:46:38
52
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:32:37
53
44010139
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:43:06
54
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:14:45
55
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:14:12
56
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:02:16
57
44010143
บ้านคุยโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:52:28
58
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:01:53
59
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:18:15
60
44010146
บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:28:01
61
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 13:18:46
62
44010148
บ้านโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:27:01
63
44010149
บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:27:55
64
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:38:47
65
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:42:18
66
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:17:07
67
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:50:13
68
44010154
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:02:27
69
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:21:12
70
44010156
บ้านดอนสันติ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:18:55
71
44010157
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:22:04
72
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:53:53
73
44010159
บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:46:48
74
44010211
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:03:53
75
44010212
บ้านกู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:32:34
76
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:55:43
77
44010214
บ้านโจดบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:32:11
78
44010215
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:05:16
79
44010216
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:15:06
80
44010217
บ้านหนองบุญชู
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:10:35
81
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:11:41
82
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:49:40
83
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:08:42
84
44010221
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:10:24
85
44010222
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 18:11:13
86
44010223
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:47:36
87
44010224
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:23:51
88
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:01:56
89
44010226
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:53:52
90
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:32:03
91
44010228
บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 17:22:44
92
44010229
จินดาอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:02:04
93
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:45:36
94
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:51:04
95
44010232
บ้านนาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:05:07
96
44010233
บ้านหนองซอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:51:18
97
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:34:36
98
44010235
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:56:59
99
44010236
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:52:16
100
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:41:08
101
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 21:34:00
102
44010239
บ้านจานโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:50:46
103
44010241
บ้านโคกข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:42:25
104
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:09:00
105
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 03:51:22
106
44010244
บ้านขีหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:17:13
107
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:30:21
108
44010246
บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:32:10
109
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:12:55
110
44010248
บ้านหนองล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 16:06:29
111
44010249
บ้านกุดรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:43:24
112
44010250
บ้านกุดเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:16:44
113
44010251
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:01:26
114
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:47:33
115
44010253
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:58:50
116
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:22:26
117
44010255
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:00:25
118
44010256
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:17:13
119
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:37:16
120
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 06:31:30
121
44010259
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:19:00
122
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:15:15
123
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:24:00
124
44010262
บ้านโสกคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:16:16
125
44010263
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:41:21
126
44010264
บ้านโสกกาวดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:30:23
127
44010265
บ้านศรีอรุณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:38:50
128
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:18:53
129
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:41:47
130
44010268
บ้านจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:19:06
131
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:27:39
132
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:03:27
133
44010271
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:56:17
134
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:14:03
135
44010273
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:27:08
136
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:04:12
137
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:21:50
138
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:37:15
139
44010277
อนุบาลชื่นชม
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 06:35:04
140
44010278
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:23:55
141
44010279
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:36:33
142
44010281
บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:43:27
143
44010282
กระบากวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:56:56
144
44010283
บ้านผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:47:08
145
44010284
บ้านส้มกบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:23:46
     
145 (100.00%)