ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 145 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 145 (100.00%)
1
44010086
บ้านแก้งขิงแคง
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 09:44:01
2
44010087
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 10:11:30
3
44010088
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 16:34:59
4
44010089
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:44:23
5
44010090
บ้านโนนราษีโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:35:53
6
44010091
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 14:35:39
7
44010092
บ้านเหล่าพ่อหา
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:15:39
8
44010093
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:39:06
9
44010094
บ้านหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:28:42
10
44010095
บ้านวังกุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:00:04
11
44010096
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-07-02 21:07:54
12
44010097
บ้านโนนเนาว์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:42:09
13
44010098
บ้านวังจาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 09:45:02
14
44010099
ดอนกลางนุกูลวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 09:52:39
15
44010100
บ้านทิพโสต
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 09:13:19
16
44010101
บ้านแพงหนองเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 14:48:19
17
44010102
บ้านม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:10:00
18
44010103
หนองโกวิทยกิจ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:16:50
19
44010104
บ้านโนนเมืองสองคอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:20:54
20
44010105
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:50:51
21
44010106
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:51:59
22
44010107
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:56:49
23
44010108
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 15:07:01
24
44010109
บ้านหนองบัวเรียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:35:19
25
44010110
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 15:07:11
26
44010111
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 15:22:21
27
44010112
บ้านผักหนอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:39:05
28
44010113
บ้านโนนนกหอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:57:43
29
44010114
บ้านยางน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:02:34
30
44010115
บ้านป่าเป้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:51:48
31
44010116
บ้านยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:09:05
32
44010117
บ้านเลิงบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:38:49
33
44010118
บ้านเลิงใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:43:37
34
44010119
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:51:16
35
44010121
บ้านบะหลวงหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 08:24:15
36
44010122
บ้านวังยาววิทยายน
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:50:38
37
44010123
หินแห่เสริมศิลป์
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:24:48
38
44010124
บ้านหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:24:11
39
44010125
บ้านเหล่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:49:43
40
44010126
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 13:09:26
41
44010127
บ้านแห่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:05:08
42
44010128
บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 14:05:10
43
44010129
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:26:56
44
44010130
บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 12:29:34
45
44010131
บ้านหนองปลาเข็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 13:30:05
46
44010132
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 11:26:43
47
44010133
บ้านคุยแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:55:53
48
44010134
บ้านคุยเชือก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 07:54:59
49
44010135
บ้านกอกหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 16:18:05
50
44010136
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:36:16
51
44010137
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:48:10
52
44010138
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 12:34:48
53
44010139
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:41:51
54
44010140
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:57:39
55
44010141
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:19:07
56
44010142
บ้านทันดู่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:39:00
57
44010143
บ้านคุยโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 10:05:35
58
44010144
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:14:47
59
44010145
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 23:53:09
60
44010146
บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 10:21:58
61
44010147
บ้านดอนกลอยหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 13:44:02
62
44010148
บ้านโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:43:11
63
44010149
บ้านศรีสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:11:41
64
44010150
บ้านเขวาสะดืออิสาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:45:57
65
44010151
บ้านแท่นโนนหนองคู
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 12:15:57
66
44010152
บ้านยางสินไชย หนองหาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 19:23:08
67
44010153
บ้านเหล่าหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 18:06:55
68
44010154
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 16:06:07
69
44010155
บ้านแห่บริหารวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:12:54
70
44010156
บ้านดอนสันติ
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 13:29:43
71
44010157
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 23:05:59
72
44010158
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 10:26:49
73
44010159
บ้านป่าปอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:14:21
74
44010211
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2017-07-17 14:29:43
75
44010212
โรงเรียนบ้านกู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 08:25:53
76
44010213
บ้านเมืองเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 11:37:49
77
44010214
บ้านโจดบัวบาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 20:11:33
78
44010215
บ้านหนองมันปลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:34:33
79
44010216
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:27:39
80
44010217
บ้านหนองบุญชู
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:57:26
81
44010218
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 10:48:57
82
44010219
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 12:44:18
83
44010220
บ้านหนองมะเม้า
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 18:53:43
84
44010221
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 22:26:28
85
44010222
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:59:41
86
44010223
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:32:35
87
44010224
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 08:40:16
88
44010225
บ้านแฝกโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 09:52:13
89
44010226
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:29:37
90
44010227
บ้านสะอาดดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:51:48
91
44010228
บ้านผำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:15:52
92
44010229
จินดาอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 10:38:32
93
44010230
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:46:16
94
44010231
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:24:55
95
44010232
บ้านนาทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:07:00
96
44010233
บ้านหนองซอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 09:11:35
97
44010234
บ้านสีดาสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 11:35:01
98
44010235
บ้านหนองไห
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 11:29:36
99
44010236
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:32:34
100
44010237
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-14 09:26:45
101
44010238
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:59:17
102
44010239
บ้านจานโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 11:19:29
103
44010241
บ้านโคกข่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:22:59
104
44010242
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:22:00
105
44010243
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 17:26:06
106
44010244
บ้านขีหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 09:17:13
107
44010245
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 13:32:42
108
44010246
บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-13 09:27:47
109
44010247
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:02:10
110
44010248
บ้านหนองล่าม
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:37:18
111
44010249
บ้านกุดรัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:55:29
112
44010250
บ้านกุดเม็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 13:11:34
113
44010251
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:47:41
114
44010252
บ้านหนองคลองหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:00:31
115
44010253
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:39:31
116
44010254
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:44:41
117
44010255
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:43:36
118
44010256
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2017-05-28 11:34:55
119
44010257
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:57:02
120
44010258
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 14:36:35
121
44010259
บ้านโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:29:39
122
44010260
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:03:08
123
44010261
บ้านบ่อแกบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 11:31:15
124
44010262
บ้านโสกคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 09:36:30
125
44010263
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 09:18:51
126
44010264
บ้านโสกกาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:50:11
127
44010265
บ้านศรีอรุณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:19:55
128
44010266
บ้านห้วยแคนโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 10:46:42
129
44010267
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 15:22:14
130
44010268
บ้านจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 09:43:25
131
44010269
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:01:49
132
44010270
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 08:26:42
133
44010271
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:43:18
134
44010272
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:02:16
135
44010273
บ้านโนนทัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 10:42:19
136
44010274
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 22:03:18
137
44010275
บ้านหนองนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 12:51:39
138
44010276
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:03:53
139
44010277
อนุบาลชื่นชม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:40:40
140
44010278
บ้านผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:47:47
141
44010279
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 16:18:55
142
44010281
บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:21:56
143
44010282
กระบากวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-19 15:02:15
144
44010283
บ้านผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:14:31
145
44010284
บ้านส้มกบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 21:00:46
     
145 (100.00%)