ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 230 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 230 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
45010001
บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:32:37
11 
2
45010003
บ้านแคนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:13:29
3
45010004
ธรรมจารีนิวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:44:40
19 
4
45010005
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:50:41
5
45010006
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:02:01
6
45010007
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:51:52
7
45010008
บ้านหนองจิกโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:15:46
8
45010010
บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:06:46
9
45010011
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:49:27
10 
10
45010012
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:05:14
23 
11
45010013
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:25:42
18 
12
45010014
สหสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:42:59
13
45010015
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:46:08
10 
14
45010016
บ้านหนองผือโพนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:09:23
15
45010017
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:37:00
16
45010018
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:22:01
11 
17
45010019
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:19:34
15 
18
45010020
อนุบาลร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:29:09
259 
19
45010021
เมืองร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:36:40
143 
20
45010022
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:04:48
12 
21
45010023
บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:00
22
45010024
บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:50:09
17 
23
45010025
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:29:30
24
45010027
บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:24:02
25
45010028
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:19:52
26
45010030
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:24:12
27
45010031
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:21:50
28
45010032
บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:13:38
13 
29
45010033
บ้านแมตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:22:38
30
45010034
โสภโณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:12:19
14 
31
45010035
บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:23:03
32
45010036
บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:21:51
33
45010037
บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:15:34
12 
34
45010038
ชุมชนบ้านสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:14:32
22 
35
45010039
บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:53:47
18 
36
45010040
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:52:52
12 
37
45010041
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:11:29
18 
38
45010042
บ้านดงสวอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:27:50
39
45010043
บ้านเปลือยสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:42:59
40
45010044
บ้านซ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:51:26
15 
41
45010045
บ้านเล้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:07:06
17 
42
45010046
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:45:23
12 
43
45010047
บ้านแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:01:55
10 
44
45010048
บ้านหนองยูง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 19:12:50
13 
45
45010049
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:09:31
46
45010050
บ้านโนนแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:58:03
47
45010051
บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:10:48
48
45010052
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:41:15
49
45010053
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:15:31
50
45010054
บ้านแดงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:57:34
19 
51
45010057
ชุมชนบ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:13:18
12 
52
45010058
บ้านหนองคูบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:46:41
53
45010059
บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:28:00
54
45010060
บ้านเหล่ายูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:19:59
12 
55
45010061
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:22:37
22 
56
45010062
รัฐประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:23:51
21 
57
45010063
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:40:26
58
45010064
บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:37:03
12 
59
45010065
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:05:25
17 
60
45010066
บ้านงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:34:23
61
45010067
บ้านกอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:11:33
62
45010068
พรหมยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:27:10
63
45010069
บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:54:27
64
45010070
ป่าแดงหนองฮูโนนไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:32:06
20 
65
45010071
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:07:13
14 
66
45010072
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:16:01
67
45010074
รัฐทวิคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:23:37
68
45010075
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:54:58
69
45010076
บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:15:33
70
45010077
บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:51:07
18 
71
45010078
ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 06:01:37
13 
72
45010079
ร่องคำวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:48:09
19 
73
45010080
บ้านโคกมอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:09:40
74
45010081
หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:12:15
75
45010082
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:07:50
13 
76
45010083
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:25:46
18 
77
45010084
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:41:16
12 
78
45010085
รัตนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:20:52
79
45010086
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:17:41
15 
80
45010087
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:16:41
81
45010088
บ้านป่าดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:43:47
82
45010090
บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 17:05:21
83
45010091
สหคามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:09:05
21 
84
45010092
บ้านดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 22:40:08
85
45010093
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:05:17
86
45010094
บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:49:08
87
45010095
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:14:09
17 
88
45010096
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:09:17
19 
89
45010097
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:31:33
90
45010098
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:10:45
91
45010099
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:54:27
92
45010100
บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:16:23
17 
93
45010101
หนองตอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:49:31
14 
94
45010102
จตุรพักตรพิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:44:02
28 
95
45010103
ราชสารสุธีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:17:30
96
45010104
บ้านหนองบั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:49:13
97
45010105
บ้านอีง่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:46:43
11 
98
45010106
บ้านสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:38:40
99
45010107
บ้านค้อกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:32:49
100
45010108
บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:55:15
14 
101
45010109
บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:04:07
102
45010110
บ้านหนองต่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:21:39
10 
103
45010111
บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:51:46
104
45010112
บ้านธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:04:53
11 
105
45010113
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:51:49
10 
106
45010114
บ้านหัวโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:01:18
10 
107
45010115
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:09:14
108
45010116
บ้านคางฮุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:48:33
109
45010117
บ้านหนองบัวดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:51:19
110
45010118
เมืองธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:00:51
33 
111
45010119
ชุมชนบ้านประตูชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:00:59
112
45010120
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:19:32
113
45010121
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:57:19
10 
114
45010122
บ้านสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:35:03
115
45010123
บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:01:55
11 
116
45010124
ไพศาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:52:41
13 
117
45010126
บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:36:03
118
45010127
บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:47:12
119
45010128
ชุมชนบ้านยางกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:49:03
11 
120
45010129
บ้านมะอึ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:37:53
15 
121
45010130
บ้านหนองเบิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:13:22
122
45010131
บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:59:09
15 
123
45010132
บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:18:38
20 
124
45010133
บ้านราชธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:40:19
10 
125
45010134
บ้านอีหมุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:18:14
14 
126
45010135
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:47
127
45010136
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:17
128
45010137
เวฬุวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:16:03
17 
129
45010138
บ้านตาอุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:27:26
130
45010139
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:03:37
131
45010140
บ้านชาดมะเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:49:21
132
45010141
บ้านไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:50:57
133
45010142
บ้านดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:20:35
13 
134
45010143
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:52:41
14 
135
45010144
นาคำเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:36:38
136
45010145
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:08:28
137
45010146
บ้านตรีคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:23:16
138
45010147
บ้านป่าสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:42:03
139
45010148
บ้านจันทร์สว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:25:08
140
45010149
บ้านอุ่มเม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:28:37
141
45010150
บ้านบากหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:19:10
10 
142
45010151
บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:20:04
13 
143
45010152
บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:52:20
144
45010153
โพธิ์สัยสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:12:37
12 
145
45010154
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:33:33
146
45010155
บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:11:55
147
45010156
บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:20:14
11 
148
45010157
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:53:00
18 
149
45010158
บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:35:02
150
45010159
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:01:21
18 
151
45010160
บ้านศรีสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:17:55
152
45010161
บ้านโคกข่าหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:53:06
153
45010162
บ้านป่าแหนหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:47:47
154
45010163
บ้านกล้วยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:55:36
19 
155
45010164
วัดบ้านเหล่ากุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:08:10
156
45010165
บ้านสวนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:51:13
11 
157
45010166
บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:10:54
158
45010167
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:24:52
13 
159
45010168
หนองคูโคกขุมดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:00:44
12 
160
45010169
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:25:09
161
45010170
โนนสีดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 00:14:22
17 
162
45010171
ทรายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:24:14
163
45010172
เมืองจังหาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:01:51
164
45010173
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:45:57
12 
165
45010174
บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:15:34
166
45010175
วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:42:27
10 
167
45010176
บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:53:16
168
45010177
บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:53:40
169
45010178
บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:01:47
15 
170
45010179
บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:48
171
45010180
บ้านป่านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:20:43
13 
172
45010181
ดินดำบัวรองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:33:12
20 
173
45010182
บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:18:29
174
45010183
บ้านเลิงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:31:20
175
45010184
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:32:47
176
45010185
ดงยางสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:41:59
177
45010186
บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:37:47
178
45010187
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:40:39
18 
179
45010188
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:13:41
10 
180
45010189
บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:54:10
181
45010190
บ้านเหล่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:28:51
10 
182
45010191
โนนเชียงบังหาดหนองแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:22:31
183
45010192
บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:11:41
14 
184
45010193
บ้านดงเครือวัลย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:20:06
185
45010194
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:10:39
11 
186
45010195
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:17:11
17 
187
45010196
บ้านม่วงท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:54:47
12 
188
45010197
หัวนางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:29:19
17 
189
45010198
ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:30:47
190
45010199
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:33:22
191
45010200
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:24:58
192
45010201
เขวาชีรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:31:31
10 
193
45010202
บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:16:20
194
45010203
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:16:40
195
45010204
บ้านเขือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:39:48
20 
196
45010205
บ้านดอนพยอมน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:09:57
197
45010206
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:53:21
198
45010207
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:34:08
199
45010208
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:39:43
18 
200
45010209
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:36:38
201
45010210
บ้านแมดโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:59
11 
202
45010211
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:26:31
10 
203
45010213
บ้านวังปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:22:41
204
45010214
บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:37:03
205
45010215
บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:22:00
206
45010216
วังยาวเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:06:46
10 
207
45010217
บ้านหนองแก่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 11:01:46
208
45010218
บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:52:07
209
45010219
บ้านพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:49:01
12 
210
45010220
บ้านมีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:19:51
211
45010221
บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:25:23
24 
212
45010222
บ้านธาตุประทับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:34:07
213
45010223
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:41:12
14 
214
45010224
บ้านหวายน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:10:07
215
45010225
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:54:03
13 
216
45010226
บ้านหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:17:07
217
45010227
บ้านยางใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:54:22
218
45010228
บ้านอีโก่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:10:19
219
45010229
บ้านเทอดไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:54:10
16 
220
45010230
บึงงามพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:43:38
221
45010231
ประชาราษฏร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:26:16
222
45010232
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:14:05
223
45010233
บ้านโนนราษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:45:04
224
45010235
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:45:26
225
45010236
บ้านขว้างใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:09:50
226
45010237
บ้านขว้างท่าสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:15:02
227
45010238
บ้านหวายหลึม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:23:13
228
45010239
บ้านซองแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:08:41
229
45010240
บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:24:21
14 
230
45010241
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:53:11
     
230 (100.00%)