ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 231 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 231 (100.00%)
1
45010001
บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:58:26
2
45010003
บ้านแคนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:58:50
3
45010004
ธรรมจารีนิวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:59:48
4
45010005
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:01:17
5
45010006
บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:01:55
6
45010007
บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:02:31
7
45010008
บ้านหนองจิกโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:03:05
8
45010010
บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:03:32
9
45010011
บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:03:52
10
45010012
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:04:15
11
45010013
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:04:32
12
45010014
สหสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:13
13
45010015
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:35
14
45010016
บ้านหนองผือโพนศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:05:54
15
45010017
บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:06:10
16
45010018
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:36:01
17
45010019
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:10:57
18
45010020
อนุบาลร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:46:54
19
45010021
เมืองร้อยเอ็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:54:13
20
45010022
วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:45:25
21
45010023
บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:23:59
22
45010024
บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:24:30
23
45010025
บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:36:47
24
45010027
บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:10:31
25
45010028
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:54:47
26
45010030
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:00:37
27
45010031
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:35:08
28
45010032
บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:35:41
29
45010033
บ้านแมตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:39:36
30
45010034
โสภโณประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:17:47
31
45010035
บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:30:14
32
45010036
บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:46:04
33
45010037
บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:56:41
34
45010038
ชุมชนบ้านสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:08:52
35
45010039
บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:49:01
36
45010040
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:40:20
37
45010041
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:38:00
38
45010042
บ้านดงสวอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 21:34:07
39
45010043
บ้านเปลือยสีแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:41:37
40
45010044
บ้านซ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:47:45
41
45010045
บ้านเล้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:56:52
42
45010046
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:17:28
43
45010047
บ้านแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 04:22:19
44
45010048
บ้านหนองยูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:44:04
45
45010049
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:10:09
46
45010050
บ้านโนนแท่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:47:08
47
45010051
บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:26:04
48
45010052
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:21:44
49
45010053
บ้านหนองผักแว่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:18:49
50
45010054
บ้านแดงโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:19:23
51
45010055
บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:52:30
52
45010057
ชุมชนบ้านโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 12:05:23
53
45010058
บ้านหนองคูบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:33:38
54
45010059
บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:03:21
55
45010060
บ้านเหล่ายูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:03:20
56
45010061
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 03:23:02
57
45010062
รัฐประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:40:13
58
45010063
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:08:01
59
45010064
บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:12:31
60
45010065
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:57:46
61
45010066
บ้านงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:14:20
62
45010067
บ้านกอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:40:12
63
45010068
พรหมยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:27:39
64
45010069
บ้านดู่น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:33:54
65
45010070
ป่าแดงหนองฮูโนนไทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:57:56
66
45010071
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:18:24
67
45010072
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:44:42
68
45010074
รัฐทวิคาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 16:08:15
69
45010075
บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:02:24
70
45010076
บ้านยางเครือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:51:09
71
45010077
บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:10:07
72
45010078
ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:27
73
45010079
ร่องคำวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:11:06
74
45010080
บ้านโคกมอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:08:41
75
45010081
หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:38:26
76
45010082
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:50:32
77
45010083
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:38:14
78
45010084
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:34:01
79
45010085
รัตนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:21:26
80
45010086
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:53:59
81
45010087
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:57:05
82
45010088
บ้านป่าดวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:31:33
83
45010090
บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 03:30:09
84
45010091
สหคามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:37:26
85
45010092
บ้านดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:40:57
86
45010093
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:13:55
87
45010094
บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:59:41
88
45010095
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:04:39
89
45010096
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:17:40
90
45010097
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:21:04
91
45010098
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:00:45
92
45010099
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:53:40
93
45010100
บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:51:08
94
45010101
หนองตอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:19:28
95
45010102
จตุรพักตรพิมาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:46:36
96
45010103
ราชสารสุธีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:11:26
97
45010104
บ้านหนองบั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:34:42
98
45010105
บ้านอีง่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:32:56
99
45010106
บ้านสวนมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:03:30
100
45010107
บ้านค้อกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:37:31
101
45010108
บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:14:41
102
45010109
บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:23:20
103
45010110
บ้านหนองต่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:12:17
104
45010111
บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 04:50:07
105
45010112
บ้านธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:49:23
106
45010113
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:22:59
107
45010114
บ้านหัวโนน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:03:00
108
45010115
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:25:13
109
45010116
บ้านคางฮุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:11:17
110
45010117
บ้านหนองบัวดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:01:19
111
45010118
เมืองธวัชบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:38:57
112
45010119
ชุมชนบ้านประตูชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:44:56
113
45010120
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:11:18
114
45010121
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:36:30
115
45010122
บ้านสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:30:07
116
45010123
บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:03:24
117
45010124
ไพศาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:23:29
118
45010126
บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:43:03
119
45010127
บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:15:11
120
45010128
ชุมชนบ้านยางกู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:41:20
121
45010129
บ้านมะอึ
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 15:00:35
122
45010130
บ้านหนองเบิด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:16:17
123
45010131
บ้านเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:19:24
124
45010132
บ้านมะยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:27:13
125
45010133
บ้านราชธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:23:57
126
45010134
บ้านอีหมุน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:19:28
127
45010135
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:19:11
128
45010136
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:45:03
129
45010137
เวฬุวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:25:22
130
45010138
บ้านตาอุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:01:32
131
45010139
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:30:56
132
45010140
บ้านชาดมะเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:47:17
133
45010141
บ้านไก่ป่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:17:40
134
45010142
บ้านดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:13:38
135
45010143
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 04:47:18
136
45010144
นาคำเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:14:24
137
45010145
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:02:42
138
45010146
บ้านตรีคาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:42:16
139
45010147
บ้านป่าสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:58:42
140
45010148
บ้านจันทร์สว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:16:38
141
45010149
บ้านอุ่มเม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:40:07
142
45010150
บ้านบากหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:59:22
143
45010151
บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:20:48
144
45010152
บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:20:20
145
45010153
โพธิ์สัยสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:28:18
146
45010154
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:16:33
147
45010155
บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:57:52
148
45010156
บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:42:36
149
45010157
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:03:58
150
45010158
บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:16:23
151
45010159
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:01:45
152
45010160
บ้านศรีสมเด็จ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:52:09
153
45010161
บ้านโคกข่าหนองโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:04:56
154
45010162
บ้านป่าแหนหนองไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:56:06
155
45010163
บ้านกล้วยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:05:24
156
45010164
บ้านเหล่ากุด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:12:37
157
45010165
บ้านสวนจิก
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:50:28
158
45010166
บ้านหนองแวงยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:05:56
159
45010167
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:40:18
160
45010168
หนองคูโคกขุมดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:53:06
161
45010169
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:06:53
162
45010170
โนนสีดาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-24 21:05:01
163
45010171
ทรายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:07:18
164
45010172
เมืองจังหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:47:15
165
45010173
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:46:47
166
45010174
บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:50:17
167
45010175
วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:28:12
168
45010176
บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:37:32
169
45010177
บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:24:16
170
45010178
บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:45:51
171
45010179
บ้านหนองเข็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:55:02
172
45010180
บ้านป่านหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:43:25
173
45010181
ดินดำบัวรองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:32:02
174
45010182
บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:16:42
175
45010183
บ้านเลิงคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:17:12
176
45010184
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:37:05
177
45010185
ดงยางสะแบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:45:58
178
45010186
บ้านพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:10:27
179
45010187
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:22:17
180
45010188
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:01:37
181
45010189
บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:03:44
182
45010190
บ้านเหล่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:47:47
183
45010191
โนนเชียงบังหาดหนองแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:43:10
184
45010192
บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:32:01
185
45010193
บ้านดงเครือวัลย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:00:37
186
45010194
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:59:44
187
45010195
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:40:10
188
45010196
บ้านม่วงท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:04:23
189
45010197
หัวนางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:50:38
190
45010198
ไตรคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 08:46:14
191
45010199
แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:18:42
192
45010200
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:36:13
193
45010201
เขวาชีรัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:00:14
194
45010202
บ้านโนนข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:49:23
195
45010203
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:49:55
196
45010204
บ้านเขือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:21:57
197
45010205
บ้านดอนพยอมน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:27:45
198
45010206
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 19:06:00
199
45010207
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 19:02:26
200
45010208
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:35:32
201
45010209
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:09:50
202
45010210
บ้านแมดโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:04:17
203
45010211
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:18:00
204
45010213
บ้านวังปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:25:11
205
45010214
บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:24:55
206
45010215
บ้านดอนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:08:25
207
45010216
วังยาวเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:45:38
208
45010217
บ้านหนองแก่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:11:56
209
45010218
บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:18:07
210
45010219
บ้านพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:31:27
211
45010220
บ้านมีชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:37:17
212
45010221
บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:52:14
213
45010222
บ้านธาตุประทับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:22:46
214
45010223
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:35:43
215
45010224
บ้านหวายน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:46:02
216
45010225
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:23:05
217
45010226
บ้านหนาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:46:02
218
45010227
บ้านยางใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:25:59
219
45010228
บ้านอีโก่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:12:05
220
45010229
บ้านเทอดไทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 17:38:09
221
45010230
บึงงามพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:42:25
222
45010231
ประชาราษฏร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:01:08
223
45010232
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:12:18
224
45010233
บ้านโนนราษี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 01:33:24
225
45010235
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:36:56
226
45010236
บ้านขว้างใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:03:22
227
45010237
บ้านขว้างท่าสะแบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:52:13
228
45010238
บ้านหวายหลึม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:59:32
229
45010239
บ้านซองแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:50:05
230
45010240
บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:24:22
231
45010241
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:10:20
     
231 (100.00%)