ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 337 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 4 (1.19%)
1
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก
ยังไม่ยืนยัน
2
45020002
บ้านฮ่องทราย
ยังไม่ยืนยัน
3
45020003
บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
4
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง
ยังไม่ยืนยัน
5
45020005
บ้านหนองสระหงส์
ยังไม่ยืนยัน
6
45020006
บ้านกู่กาสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
7
45020007
จตุรคามพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
8
45020008
บ้านสะแบง
ยังไม่ยืนยัน
9
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอย
ยังไม่ยืนยัน
10
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
ยังไม่ยืนยัน
11
45020011
เมืองเกษตรวิสัย
ยังไม่ยืนยัน
12
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
13
45020013
บ้านป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
14
45020014
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-03-19 14:06:18
15
45020015
บ้านดงครั่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
16
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ
ยังไม่ยืนยัน
17
45020017
บ้านโพนแท่น
ยังไม่ยืนยัน
18
45020018
บ้านแสนสี
ยังไม่ยืนยัน
19
45020019
วัดแจ่มอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
20
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
21
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
22
45020022
บ้านนกเหาะ
ยังไม่ยืนยัน
23
45020023
บ้านโพนทัน
ยังไม่ยืนยัน
24
45020024
บ้านโพนหิน
ยังไม่ยืนยัน
25
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
26
45020026
บ้านเขวาหรดี
ยังไม่ยืนยัน
27
45020027
บ้านเขวาตะคลอง
ยังไม่ยืนยัน
28
45020028
ชีโนวาทธำรง
ยังไม่ยืนยัน
29
45020029
บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
30
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
31
45020031
บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
32
45020032
ไตรคามสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
33
45020033
บ้านผำโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
34
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
35
45020035
บ้านเขวาใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
36
45020036
บ้านหนองกุง
ยังไม่ยืนยัน
37
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง
ยังไม่ยืนยัน
38
45020038
บ้านหัวดอนชาด
ยังไม่ยืนยัน
39
45020039
บ้านตลาดไชย
ยังไม่ยืนยัน
40
45020040
บ้านฝาง
ยังไม่ยืนยัน
41
45020041
เมืองบัววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42
45020042
บ้านหัวดงกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
43
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
44
45020044
วัดบ้านโพนเงิน
ยังไม่ยืนยัน
45
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
ยังไม่ยืนยัน
46
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์
ยังไม่ยืนยัน
48
45020048
บ้านหัวหนองตาด
ยังไม่ยืนยัน
49
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
50
45020050
บ้านหนองช้าง
ยังไม่ยืนยัน
51
45020051
บ้านเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
52
45020052
บ้านสิงห์ไคล
ยังไม่ยืนยัน
53
45020053
บ้านอี่เม้ง
ยังไม่ยืนยัน
54
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
55
45020055
บ้านโพนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
56
45020056
บ้านหนองสังข์
ยังไม่ยืนยัน
57
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
ยังไม่ยืนยัน
58
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
59
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
ยังไม่ยืนยัน
60
45020060
บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
61
45020061
บ้านพิลา
ยังไม่ยืนยัน
62
45020062
บ้านนาแค
ยังไม่ยืนยัน
63
45020063
บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
64
45020064
บ้านขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
65
45020065
บ้านม่วง
ยังไม่ยืนยัน
66
45020066
บ้านค้อแสนสี
ยังไม่ยืนยัน
67
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ
ยังไม่ยืนยัน
68
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก
ยังไม่ยืนยัน
69
45020069
บ้านโพนงาม
ยังไม่ยืนยัน
70
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้
ยังไม่ยืนยัน
71
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
72
45020072
บ้านโนนจาน
ยังไม่ยืนยัน
73
45020073
บ้านโนนสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
74
45020074
บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
ยังไม่ยืนยัน
75
45020075
บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
76
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก
ยังไม่ยืนยัน
77
45020077
บ้านส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
78
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
79
45020079
บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
80
45020080
บ้านดงช้าง
ยังไม่ยืนยัน
81
45020081
เมืองปทุมรัตต์
ยังไม่ยืนยัน
82
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ยังไม่ยืนยัน
83
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
84
45020084
บ้านหนองบึง
ยังไม่ยืนยัน
85
45020085
บ้านจานใต้
ยังไม่ยืนยัน
86
45020086
บ้านโคกก่อง
ยังไม่ยืนยัน
87
45020087
บ้านโพธิ์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
88
45020088
บ้านโพนสูง
ยังไม่ยืนยัน
89
45020089
บ้านสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
90
45020090
บ้านหนองมะเขือ
ยังไม่ยืนยัน
91
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด
ยังไม่ยืนยัน
92
45020092
บ้านเขวาทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
93
45020093
บ้านภูดิน
ยังไม่ยืนยัน
94
45020094
บ้านบัวขาว
ยังไม่ยืนยัน
95
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
ยังไม่ยืนยัน
96
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ยังไม่ยืนยัน
97
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98
45020098
บ้านสวนปอ
ยังไม่ยืนยัน
99
45020099
บ้านสำราญหนองบาก
ยังไม่ยืนยัน
100
45020100
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
101
45020101
ประสิทธาราม
ยังไม่ยืนยัน
102
45020102
บ้านดงมัน
ยังไม่ยืนยัน
103
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
104
45020104
บ้านคูฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
105
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
106
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
107
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง
ยังไม่ยืนยัน
108
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
109
45020109
บ้านดอนคำ
ยังไม่ยืนยัน
110
45020110
บ้านโนนศิลา
ยังไม่ยืนยัน
111
45020111
โนนไทยวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
112
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
113
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
114
45020114
บ้านคำแดง
ยังไม่ยืนยัน
115
45020115
บ้านหนองฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-03-19 14:01:22
116
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
117
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
118
45020118
บ้านชาติ
ยังไม่ยืนยัน
119
45020119
บ้านโนนม่วง
ยังไม่ยืนยัน
120
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
121
45020121
บ้านคำพระ
ยังไม่ยืนยัน
122
45020122
บ้านนานวลราษฎร์นิยม
ยังไม่ยืนยัน
123
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร
ยังไม่ยืนยัน
124
45020124
บ้านดอนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
125
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
126
45020126
ดอนเสาโฮง
ยังไม่ยืนยัน
127
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
128
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
129
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด
ยังไม่ยืนยัน
130
45020130
บ้านหนองเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
131
45020131
บ้านบัวงาม
ยังไม่ยืนยัน
132
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
133
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
134
45020134
หนองกุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
135
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
ยังไม่ยืนยัน
136
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด
ยังไม่ยืนยัน
137
45020137
บ้านสมสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
138
45020138
บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
139
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
140
45020140
บ้านสระแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
141
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง
ยังไม่ยืนยัน
142
45020142
บ้านโพธิ์น้อย
ยังไม่ยืนยัน
143
45020143
นาชมดอนกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
144
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
145
45020145
บ้านดอนแดง
ยังไม่ยืนยัน
146
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
147
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
148
45020148
ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
149
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
150
45020150
บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
151
45020151
บ้านหนองทัพไทย
ยังไม่ยืนยัน
152
45020152
เมืองจำปาขัน
ยังไม่ยืนยัน
153
45020153
บ่อพันขันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
154
45020154
บ้านปลาค้าว
ยังไม่ยืนยัน
155
45020155
บ้านหญ้าหน่อง
ยังไม่ยืนยัน
156
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
157
45020157
บ้านแดง
ยังไม่ยืนยัน
158
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
159
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
160
45020160
บ้านยางเลิง
ยังไม่ยืนยัน
161
45020161
บ้านหมอตา
ยังไม่ยืนยัน
162
45020162
บ้านดอกไม้
ยังไม่ยืนยัน
163
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
164
45020164
บ้านภูงา
ยังไม่ยืนยัน
165
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
166
45020166
บ้านฮ่องสังข์
ยังไม่ยืนยัน
167
45020167
บ้านสาหร่าย
ยังไม่ยืนยัน
168
45020168
บ้านดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
169
45020169
บ้านโนนตาด
ยังไม่ยืนยัน
170
45020170
เมืองทุ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-03-19 14:15:11
171
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
172
45020172
โพนขวาวพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
173
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
174
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
175
45020175
บ้านร้านหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
176
45020176
บ้านโพนเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
177
45020177
บ้านสระโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
178
45020178
บ้านคูดินทราย
ยังไม่ยืนยัน
179
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
ยังไม่ยืนยัน
180
45020180
บ้านเม็กหางเหย
ยังไม่ยืนยัน
181
45020181
บ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
182
45020182
บ้านงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
183
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
184
45020184
บ้านโพนยานาง
ยังไม่ยืนยัน
185
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
ยังไม่ยืนยัน
186
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
187
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
188
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
189
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
ยังไม่ยืนยัน
190
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
191
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
192
45020192
บ้านเหล่าติ้ว
ยังไม่ยืนยัน
193
45020193
บ้านมหิงษาราม
ยังไม่ยืนยัน
194
45020194
ห้วยหินลาด
ยังไม่ยืนยัน
195
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย
ยังไม่ยืนยัน
196
45020196
เมืองอารัมย์
ยังไม่ยืนยัน
197
45020197
บ้านสนาม
ยังไม่ยืนยัน
198
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
199
45020199
บ้านโพนครกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
200
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
201
45020201
ดอนแฮดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
202
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์
ยังไม่ยืนยัน
203
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
204
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
205
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
206
45020208
บ้านเหม้าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
207
45020209
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
208
45020210
จตุคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
209
45020211
บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
210
45020212
บ้านหนองแล้ง
ยังไม่ยืนยัน
211
45020213
บ้านน้ำคำน้อย
ยังไม่ยืนยัน
212
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
213
45020215
บ้านหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
214
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
215
45020217
บ้านโคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
216
45020218
บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
ยังไม่ยืนยัน
217
45020219
บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
218
45020220
บ้านสองชั้น
ยังไม่ยืนยัน
219
45020221
บ้านส้มโฮง
ยังไม่ยืนยัน
220
45020222
บ้านโพนดวน
ยังไม่ยืนยัน
221
45020223
เบญจคามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
222
45020224
บ้านโพนพอุง
ยังไม่ยืนยัน
223
45020225
บ้านหินกอง
ยังไม่ยืนยัน
224
45020226
บ้านเล้าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
225
45020227
บ้านขัดเค้า
ยังไม่ยืนยัน
226
45020228
บ้านตังหมอง
ยังไม่ยืนยัน
227
45020229
บ้านหนองอีเข็ม
ยังไม่ยืนยัน
228
45020230
บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
229
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
230
45020232
บ้านเหล่าหัวภู
ยังไม่ยืนยัน
231
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
232
45020234
หนองยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
233
45020235
บ้านสูงยาง
ยังไม่ยืนยัน
234
45020236
บ้านคูเมือง
ยังไม่ยืนยัน
235
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด
ยังไม่ยืนยัน
236
45020238
ดงเกลือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
237
45020239
บ้านเมืองสรวง
ยังไม่ยืนยัน
238
45020240
ชุมชนบ้านผำ
ยังไม่ยืนยัน
239
45020241
บ้านเหล่าฮก
ยังไม่ยืนยัน
240
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
241
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ
ยังไม่ยืนยัน
242
45020244
บ้านข่อย
ยังไม่ยืนยัน
243
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
244
45020246
บ้านหนองหินน้อย
ยังไม่ยืนยัน
245
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
246
45020248
บ้านโพนทอง
ยังไม่ยืนยัน
247
45020249
บ้านหนองพลับ
ยังไม่ยืนยัน
248
45020251
เมืองโพนทราย
ยังไม่ยืนยัน
249
45020252
หนองบัวประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
250
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ
ยังไม่ยืนยัน
251
45020254
บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
252
45020255
บ้านดอนหม่วย
ยังไม่ยืนยัน
253
45020256
ยางคำวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
254
45020257
บ้านเหล่าข้าว
ยังไม่ยืนยัน
255
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
256
45020259
บ้านสว่าง
ยังไม่ยืนยัน
257
45020260
บ้านดอนขาม
ยังไม่ยืนยัน
258
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
259
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้
ยังไม่ยืนยัน
260
45020263
บ้านดงหมากไฟ
ยังไม่ยืนยัน
261
45020264
บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
262
45020265
สามขาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
263
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง
ยังไม่ยืนยัน
264
45020267
บ้านขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
265
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
266
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
267
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
268
45020271
บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
269
45020272
บ้านกุดเขียว
ยังไม่ยืนยัน
270
45020273
ชีโหล่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
271
45020274
บ้านแจ้ง
ยังไม่ยืนยัน
272
45020275
บ้านท่าค้อ
ยังไม่ยืนยัน
273
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
274
45020277
บ้านสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
275
45020278
บ้านหว่านไฟ
ยังไม่ยืนยัน
276
45020279
บ้านลิ้นฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
277
45020280
บ้านดู่
ยังไม่ยืนยัน
278
45020281
บ้านดงเมืองจอก
ยังไม่ยืนยัน
279
45020282
บ้านธาตุสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
280
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
281
45020284
บ้านกอก
ยังไม่ยืนยัน
282
45020285
บ้านดงบัง
ยังไม่ยืนยัน
283
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
284
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง
ยังไม่ยืนยัน
285
45020288
บ้านน้ำคำ
ยังไม่ยืนยัน
286
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง
ยังไม่ยืนยัน
287
45020291
บ้านแวงวังเซียม
ยังไม่ยืนยัน
288
45020292
บ้านหนองฮาง
ยังไม่ยืนยัน
289
45020293
บ้านเป้า
ยังไม่ยืนยัน
290
45020294
บ้านเมืองคลอง
ยังไม่ยืนยัน
291
45020295
หนองขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
292
45020296
บ้านขุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
293
45020297
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
294
45020298
บ้านหนองเรือ
ยังไม่ยืนยัน
295
45020299
บ้านแขม
ยังไม่ยืนยัน
296
45020300
บ้านมะกอก
ยังไม่ยืนยัน
297
45020301
บ้านทองหลาง
ยังไม่ยืนยัน
298
45020302
บ้านหนองยาง
ยังไม่ยืนยัน
299
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง
ยังไม่ยืนยัน
300
45020304
บ้านหนองหัวคน
ยังไม่ยืนยัน
301
45020305
สีสวาดเล็บขาว
ยังไม่ยืนยัน
302
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
303
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
304
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
305
45020309
บ้านโนนแฮด
ยังไม่ยืนยัน
306
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
307
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
308
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
309
45020313
บ้านโหรา
ยังไม่ยืนยัน
310
45020314
บ้านหนองหว้า
ยังไม่ยืนยัน
311
45020315
บ้านหนองนาหล้า
ยังไม่ยืนยัน
312
45020316
บ้านหนองย่างงัว
ยังไม่ยืนยัน
313
45020317
บ้านน้ำเงิน
ยังไม่ยืนยัน
314
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503)
ยังไม่ยืนยัน
315
45020319
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
316
45020320
เมืองอาจสามารถ
ยังไม่ยืนยัน
317
45020321
บ้านส่องอนามัย
ยังไม่ยืนยัน
318
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
ยังไม่ยืนยัน
319
45020323
บ้านสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
320
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
321
45020325
บ้านบุ่งเบา
ยังไม่ยืนยัน
322
45020326
บ้านหนองจาน
ยังไม่ยืนยัน
323
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
324
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
325
45020329
บ้านธาตุจอมศรี
ยังไม่ยืนยัน
326
45020330
บ้านวารีสีสุก
ยังไม่ยืนยัน
327
45020331
บ้านหนองไศล
ยังไม่ยืนยัน
328
45020332
บ้านขมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
329
45020333
บ้านดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
330
45020334
บ้านกอกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
331
45020335
บ้านเด่นราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
332
45020336
บ้านหนองคูณ
ยังไม่ยืนยัน
333
45020337
สาวแหวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
334
45020338
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-03-19 14:44:32
335
45020339
ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
336
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
337
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
     
4 (1.19%)