ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 334 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 334 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
45020001
บ้านหนองอ่างดอกรัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:52:42
10 
2
45020002
บ้านฮ่องทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:31:16
3
45020003
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:06
4
45020004
หนองพระบางตลาดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:02:10
18 
5
45020005
บ้านหนองสระหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:07:14
11 
6
45020006
บ้านกู่กาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:33:00
21 
7
45020007
จตุรคามพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:58:15
30 
8
45020009
บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:19:25
13 
9
45020010
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 17:38:54
10 
10
45020011
เมืองเกษตรวิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:33:26
31 
11
45020012
วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:34:33
29 
12
45020013
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:31:25
12 
13
45020014
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:02:58
14 
14
45020015
บ้านดงครั่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:36:40
17 
15
45020016
ทุ่งกุลาประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 18:23:07
21 
16
45020017
บ้านโพนแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:30:58
20 
17
45020018
บ้านแสนสี
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:04:13
20 
18
45020019
วัดแจ่มอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:14:32
19 
19
45020020
บ้านโพนเงินโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:55:35
20
45020021
บ้านดงครั่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 04:38:37
20 
21
45020022
บ้านนกเหาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:13:27
22 
22
45020023
บ้านโพนทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:35:18
19 
23
45020024
บ้านโพนหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:06:22
11 
24
45020025
บ้านหนองไผ่ลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:31:48
25
45020026
บ้านเขวาหรดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:02:45
16 
26
45020027
บ้านเขวาตะคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:45:27
19 
27
45020028
ชีโนวาทธำรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:14:35
28
45020029
บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:04:59
29
45020030
บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:37:32
11 
30
45020031
บ้านน้ำอ้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:42
17 
31
45020032
ไตรคามสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:30:58
16 
32
45020033
บ้านผำโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:22:43
17 
33
45020034
คุรุราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:15:06
16 
34
45020035
บ้านเขวาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:35:12
35
45020036
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:26:41
36
45020037
บ้านหนองเปลือยตาแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:47:52
37
45020038
บ้านหัวดอนชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 04:33:28
38
45020039
บ้านตลาดไชย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 08:37:30
39
45020040
บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:07:35
10 
40
45020041
เมืองบัววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:20
15 
41
45020042
บ้านหัวดงกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:52:46
11 
42
45020043
บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:04:09
16 
43
45020044
วัดบ้านโพนเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:19:40
44
45020045
บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:05:24
18 
45
45020046
สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:24:19
22 
46
45020047
บ้านจานทุ่งโนนสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:56:14
12 
47
45020048
บ้านหัวหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:35:05
48
45020049
บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:45:49
20 
49
45020050
บ้านหนองช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:53:12
50
45020051
บ้านเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:25:44
51
45020052
บ้านสิงห์ไคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:21:42
52
45020053
บ้านอี่เม้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:43:58
53
45020054
ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:45:14
15 
54
45020055
บ้านโพนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:36:23
10 
55
45020056
บ้านหนองสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:22:13
56
45020057
ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:38:34
20 
57
45020058
บ้านคุยผงดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:56:50
58
45020059
บ้านดอนดู่เหล่าเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:44:44
59
45020060
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:09:43
14 
60
45020061
บ้านพิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:06:53
61
45020062
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:42:40
62
45020063
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:55:15
10 
63
45020064
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:59:56
13 
64
45020065
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:33:54
14 
65
45020066
บ้านค้อแสนสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:55:02
66
45020067
บ้านตาจ่อยหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:38:10
17 
67
45020068
บ้านหนองคูโคกเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:05:17
10 
68
45020069
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 17:53:35
11 
69
45020070
บ้านโนนสะอาดหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:12:05
70
45020071
บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:14:39
71
45020072
บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:01:06
72
45020073
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:16:27
19 
73
45020074
บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:36
12 
74
45020075
บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:49:04
10 
75
45020076
บ้านหัวช้างเลิงแก
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 18:59:29
76
45020077
บ้านส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:17:39
77
45020078
บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:15:25
78
45020079
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:45:42
10 
79
45020080
บ้านดงช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:37:39
10 
80
45020081
เมืองปทุมรัตต์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 22:35:36
28 
81
45020082
บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 06:56:06
10 
82
45020083
ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:28:32
23 
83
45020084
บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:29:50
84
45020085
บ้านจานใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:54:18
85
45020086
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:03:16
86
45020087
บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:11:04
10 
87
45020088
บ้านโพนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:19:36
11 
88
45020089
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:00:08
16 
89
45020090
บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:34:02
90
45020091
บ้านเขวาโคกสวายโดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:32:50
20 
91
45020092
บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 18:13:43
92
45020093
บ้านภูดิน
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:41:16
93
45020094
บ้านบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:52:51
10 
94
45020095
หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:06:39
11 
95
45020096
ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:46:40
20 
96
45020097
บ้านดู่ฝายใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:54:30
17 
97
45020098
บ้านสวนปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:40:25
10 
98
45020099
บ้านสำราญหนองบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:20:03
99
45020100
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:09:10
100
45020101
ประสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:14:30
101
45020102
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 05:10:32
102
45020103
บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:46:15
11 
103
45020104
บ้านคูฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:36:31
104
45020105
ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:02:41
20 
105
45020106
คำไฮสำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:26:27
17 
106
45020107
บ้านนางเตี้ยไศลทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:34:38
10 
107
45020108
บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:36:56
108
45020109
บ้านดอนคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:12:22
109
45020110
บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:42:48
110
45020111
โนนไทยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:49:00
13 
111
45020112
ไตรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:24:11
112
45020113
บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:12:24
113
45020114
บ้านคำแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:34:18
114
45020115
บ้านหนองฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 13:20:45
115
45020116
บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:17:49
15 
116
45020117
บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:08:54
117
45020118
บ้านชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:01:47
118
45020119
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:13:50
119
45020120
บ้านโนนจิกหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:30:56
120
45020121
บ้านคำพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:02:56
121
45020122
บ้านนานวลราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:33:07
15 
122
45020123
อนุบาลเมืองพนมไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 06:17:10
58 
123
45020124
บ้านดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:15:26
124
45020125
บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 16:58:25
125
45020126
ดอนเสาโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:10:51
13 
126
45020127
ปัญจคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:56:47
14 
127
45020128
บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:02:19
128
45020129
บ้านดอนบ่อดอนแฮด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:32:23
129
45020130
บ้านหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:11:55
130
45020131
บ้านบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:30:28
131
45020132
บ้านโพธิ์ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:55:24
19 
132
45020133
ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 23:50:44
133
45020134
หนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:08:15
134
45020135
บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:26:58
135
45020136
บ้านหัวหนองกุดหลด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:44:17
136
45020137
บ้านสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:04:31
137
45020138
บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:51:28
21 
138
45020139
ดอนดู่ดอนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:06:42
139
45020140
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:14:36
140
45020141
บ้านโนนทรายสระทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:28:29
141
45020142
บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:11:24
142
45020143
บ้านนาชมดอนกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:42:31
20 
143
45020144
บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:41:53
14 
144
45020145
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:13:45
145
45020146
บ้านท่าลาดวารีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:10:47
14 
146
45020147
บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 21:39:58
147
45020148
ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:14:46
14 
148
45020149
บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:00:15
149
45020150
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:22:49
19 
150
45020151
บ้านหนองทัพไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:42:14
18 
151
45020152
เมืองจำปาขัน
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:10:20
21 
152
45020153
บ่อพันขันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:23:06
15 
153
45020154
บ้านปลาค้าว
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:00:12
154
45020155
บ้านหญ้าหน่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:04:38
155
45020156
บ้านหนองบั่ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:26:20
10 
156
45020157
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:05:50
157
45020158
บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:14:01
19 
158
45020159
บ้านค้อโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:58:08
159
45020160
บ้านยางเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:39:36
160
45020161
บ้านหมอตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:37:10
161
45020162
บ้านดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:45:21
162
45020163
บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:54:08
163
45020164
บ้านภูงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:01:13
164
45020165
จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:35:25
20 
165
45020166
บ้านฮ่องสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 14:44:50
19 
166
45020167
บ้านสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:29:04
20 
167
45020168
บ้านดอนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:25:18
168
45020169
บ้านโนนตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:11:26
169
45020170
เมืองทุ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:48:01
17 
170
45020171
ทุ่งศรีเมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:02:57
20 
171
45020172
โพนขวาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:06:09
11 
172
45020173
หว่านท่าสมอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:38:09
10 
173
45020174
บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:21:19
174
45020175
บ้านร้านหญ้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:57:24
175
45020176
บ้านโพนเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 19:00:07
176
45020177
บ้านสระโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 07:51:13
17 
177
45020178
บ้านคูดินทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:37:49
18 
178
45020179
บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 18:12:41
21 
179
45020180
บ้านเม็กหางเหย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:44:57
180
45020181
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 11:19:01
12 
181
45020182
บ้านงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:14:12
12 
182
45020183
ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 14:34:56
10 
183
45020184
บ้านโพนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:32:48
184
45020185
บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:54:52
12 
185
45020186
หนองบัวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:21:40
13 
186
45020187
ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:10:09
10 
187
45020188
น้ำคำใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 00:15:52
23 
188
45020189
ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 16:28:55
11 
189
45020190
บ้านหนองยางหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:28
190
45020191
บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:08:11
191
45020192
บ้านเหล่าติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:37:52
17 
192
45020193
บ้านมหิงษาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:46:02
193
45020194
ห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:14:29
194
45020195
บ้านยางเครือด่านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:48:55
14 
195
45020196
เมืองอารัมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:20:27
196
45020198
ดอนยางดอนสังข์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:52:13
197
45020199
บ้านโพนครกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:10:17
198
45020200
เมืองสุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:07:17
50 
199
45020201
ดอนแฮดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:46:38
200
45020202
โสภาพพิทยาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:04:15
17 
201
45020204
บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 14:29:34
202
45020206
หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:35:30
203
45020207
อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:15:33
60 
204
45020208
บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:24:45
205
45020209
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:07:13
10 
206
45020210
จตุคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:36:14
10 
207
45020211
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 16:38:28
208
45020212
บ้านหนองแล้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:01:38
19 
209
45020213
บ้านน้ำคำน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:01:01
210
45020214
บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:33:08
19 
211
45020215
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:53:57
212
45020216
บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:38:33
18 
213
45020217
บ้านโคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:09:14
214
45020218
บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:44
215
45020219
บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:49:31
15 
216
45020220
บ้านสองชั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:18:08
11 
217
45020221
บ้านส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:33:03
218
45020222
บ้านโพนดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:06:48
219
45020224
บ้านโพนพอุง
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:10:04
220
45020225
บ้านหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:55:42
15 
221
45020226
บ้านเล้าข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:59:20
222
45020227
บ้านขัดเค้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-07 17:31:59
223
45020228
บ้านตังหมอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:20:46
224
45020229
บ้านหนองอีเข็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:29:29
11 
225
45020230
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:57:36
13 
226
45020231
บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:03:16
227
45020232
บ้านเหล่าหัวภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:25:10
228
45020233
บัวสูงบัวเงินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:20:02
10 
229
45020234
หนองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:49:39
16 
230
45020235
บ้านสูงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:42:41
12 
231
45020236
บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:36:30
18 
232
45020237
บ้านป่าดวนพังหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:18
233
45020238
ดงเกลือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:43:40
11 
234
45020239
บ้านเมืองสรวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:29:36
18 
235
45020240
ชุมชนบ้านผำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:36:14
20 
236
45020241
บ้านเหล่าฮก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:50:44
15 
237
45020242
บ้านป่ายางวนาทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:49:44
238
45020243
บ้านหนองผือโนนค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:21:15
239
45020244
บ้านข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:43:20
20 
240
45020245
หนองหินใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:31:43
16 
241
45020246
บ้านหนองหินน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:33:09
242
45020247
ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:23:56
21 
243
45020248
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:24:07
11 
244
45020249
บ้านหนองพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:21:32
245
45020251
เมืองโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:21:34
11 
246
45020252
หนองบัวประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:50:57
14 
247
45020253
บ้านหนองสรวงหนองซำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:16:12
248
45020254
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:06:31
249
45020255
บ้านดอนหม่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:43:13
250
45020256
ยางคำวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:13:43
19 
251
45020257
บ้านเหล่าข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:32:11
11 
252
45020258
บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:56:45
253
45020259
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:36:51
18 
254
45020260
บ้านดอนขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:51:14
255
45020261
สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:46:44
256
45020262
บ้านโพนดวนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 00:40:18
18 
257
45020263
บ้านดงหมากไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:18:05
19 
258
45020264
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:55:59
10 
259
45020265
สามขาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:03:00
24 
260
45020266
ชุมชนบ้านหมากยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:32:02
261
45020267
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 13:14:02
11 
262
45020268
บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:13:52
263
45020269
บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:29:24
10 
264
45020270
บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:52:15
265
45020271
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-07 17:20:55
266
45020272
บ้านกุดเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:57:32
267
45020273
ชีโหล่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:02:25
18 
268
45020274
บ้านแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:02:19
17 
269
45020275
บ้านท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:14:38
270
45020276
บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:33:25
271
45020277
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 17:36:28
272
45020278
บ้านหว่านไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:38:57
11 
273
45020279
บ้านลิ้นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:10:51
274
45020280
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:02:42
275
45020281
บ้านดงเมืองจอก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:06:11
16 
276
45020282
บ้านธาตุสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:35:06
277
45020283
บ้านโนนวิทยาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:36:19
278
45020284
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2019-07-07 17:31:29
279
45020285
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:35:04
280
45020286
บ้านเหล่าบากสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:46:03
281
45020287
ชุมชนบ้านโพนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:22:42
14 
282
45020288
บ้านน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:27:12
283
45020289
ชุมชนดงสว่างหนองแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:46:32
284
45020291
บ้านแวงวังเซียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:20:01
285
45020292
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:06:16
21 
286
45020293
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:09:44
287
45020294
บ้านเมืองคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:43:10
288
45020295
หนองขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 11:59:04
20 
289
45020296
บ้านขุมเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:26:29
290
45020297
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:51:07
19 
291
45020298
บ้านหนองเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:37:06
10 
292
45020299
บ้านแขม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:22:32
293
45020300
บ้านมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:10:56
13 
294
45020301
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:42:15
295
45020302
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:07
296
45020303
บ้านกระจายเหล่าสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:41:48
297
45020304
บ้านหนองหัวคน
ยืนยันแล้ว
2019-07-13 13:09:22
298
45020305
สีสวาดเล็บขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:59:38
299
45020306
บ้านหนองหมื่นถ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:45:39
300
45020307
บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:50:48
301
45020308
บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:17:04
302
45020309
บ้านโนนแฮด
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 21:39:21
303
45020310
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:16:06
16 
304
45020311
จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:59:01
305
45020312
บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:57:14
306
45020313
บ้านโหรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:47:46
307
45020314
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:05:16
308
45020315
บ้านหนองนาหล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:20:58
309
45020316
บ้านหนองย่างงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:40:11
310
45020317
บ้านน้ำเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:36:14
311
45020318
บ้านแคน(วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:59:28
23 
312
45020319
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:15:46
313
45020320
เมืองอาจสามารถ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 08:27:42
41 
314
45020321
บ้านส่องอนามัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 16:04:56
315
45020322
บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:38:07
316
45020323
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:09:25
317
45020324
ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:41:52
21 
318
45020325
บ้านบุ่งเบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 21:41:30
319
45020326
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:22:20
320
45020327
บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:41:30
321
45020328
บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:09:40
322
45020329
บ้านธาตุจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:52:05
323
45020330
บ้านวารีสีสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:48:11
324
45020331
บ้านหนองไศล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:56:00
20 
325
45020332
บ้านขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 07:35:15
326
45020333
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:42:45
327
45020334
บ้านกอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:15:07
12 
328
45020335
บ้านเด่นราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:15:46
19 
329
45020336
บ้านหนองคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:22:54
13 
330
45020337
สาวแหวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:44:42
17 
331
45020338
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 07:40:54
332
45020339
ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:46:06
12 
333
45020340
ขวาวคุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:11:36
334
45020341
ดอนกลอยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:23:03
19 
     
334 (100.00%)