ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 138 (78.86%)
ครู/บุคลากร
1
47010001
บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:42:45
20 
2
47010002
บ้านประชาสุขสันติ์
ยังไม่ยืนยัน
14 
3
47010003
โคกเลาะวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
22 
4
47010004
บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:06:54
5
47010005
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:01:11
29 
6
47010006
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 21:35:11
22 
7
47010007
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
23 
8
47010008
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:30:42
13 
9
47010009
นายอวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-03-01 13:04:27
16 
10
47010010
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
11 
11
47010011
บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-12-23 10:37:15
12
47010012
ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:12:08
13
47010013
ทุ่งมนพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:11:23
16 
14
47010014
ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:22:03
15
47010015
บ้านป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 16:01:46
12 
16
47010016
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:23:57
26 
17
47010017
ศิริราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:06:36
22 
18
47010018
บ้านดอนเชียงคูณ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:27:09
19
47010019
ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:05:24
20
47010020
บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:56:57
18 
21
47010021
บ้านกุดแข้
ยืนยันแล้ว
2020-11-18 13:29:54
22
47010022
บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
23
47010023
บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:32:48
24
47010024
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:37:20
18 
25
47010025
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:19:57
26
47010026
บ้านนากับแก้
ยังไม่ยืนยัน
27
47010027
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:26:06
20 
28
47010029
บ้านพะโค
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:22:01
29
47010030
ท่าแร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
27 
30
47010032
อนุบาลสกลนคร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:26:38
89 
31
47010033
เชิงชุมราษฎร์นุกูล
ยังไม่ยืนยัน
116 
32
47010034
สกลนคร(วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
2021-01-04 18:20:43
14 
33
47010035
นาอ้อยคำสะอาด
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:49:42
34
47010036
เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:34:23
47 
35
47010037
บ้านกกส้มโฮง
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 08:42:43
11 
36
47010038
ธาตุนาเวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:59:41
12 
37
47010039
ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 12:27:09
16 
38
47010040
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:29:29
10 
39
47010041
ผักแพวบำรุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:09:15
10 
40
47010042
บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:14:56
41
47010043
บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:53:26
42
47010044
บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:38:26
43
47010045
บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 12:56:18
11 
44
47010046
บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:18:18
12 
45
47010047
บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:51:56
16 
46
47010048
บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
ยังไม่ยืนยัน
47
47010049
บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:26:37
48
47010050
ห้วยทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 10:00:58
14 
49
47010051
บ้านหนองนาเลิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:00:58
18 
50
47010052
บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:23:27
20 
51
47010053
บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:13:00
52
47010054
บ้านดอนแคน
ยังไม่ยืนยัน
18 
53
47010055
บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
54
47010056
บ้านดอนสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 20:42:02
55
47010057
บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 10:07:58
23 
56
47010058
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:57:57
57
47010059
บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:42:35
13 
58
47010060
บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
ยังไม่ยืนยัน
59
47010061
บ้านนาคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:02:26
19 
60
47010062
บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2021-02-03 15:17:37
21 
61
47010063
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 19:37:17
16 
62
47010064
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 12:52:40
21 
63
47010065
บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-03 10:05:22
64
47010066
บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:16:49
65
47010067
บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 12:54:34
12 
66
47010068
บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:38:21
13 
67
47010069
บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
ยังไม่ยืนยัน
19 
68
47010070
บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:02:37
16 
69
47010071
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 19:45:53
13 
70
47010072
บ้านน้อยจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:01:27
13 
71
47010073
บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:26:49
11 
72
47010074
อนุบาลกุสุมาลย์
ยังไม่ยืนยัน
39 
73
47010075
บ้านอีกุด
ยืนยันแล้ว
2021-03-17 17:02:03
22 
74
47010076
ชุมชนนิรมัย
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:22:43
16 
75
47010077
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-17 14:34:05
32 
76
47010078
บ้านซ่งเต่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:21:00
77
47010079
บ้านกุงศรี
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:10:28
11 
78
47010080
บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 11:15:53
11 
79
47010081
นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-17 20:39:44
80
47010082
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
11 
81
47010083
บ้านโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 12:46:12
11 
82
47010084
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:46:55
13 
83
47010085
บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
84
47010086
บ้านม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-23 10:34:38
19 
85
47010087
บ้านนาดี
ยังไม่ยืนยัน
86
47010088
ไพศาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 
87
47010089
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
ยืนยันแล้ว
2020-12-21 13:40:23
35 
88
47010090
บ้านกุดฮู
ยังไม่ยืนยัน
10 
89
47010091
บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:50:35
12 
90
47010092
บ้านกุดสะกอย
ยืนยันแล้ว
2021-02-07 19:06:55
12 
91
47010093
บ้านอุ่มจาน
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:12:04
11 
92
47010094
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
93
47010095
แก้งคำประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-15 10:09:58
94
47010096
ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
ยังไม่ยืนยัน
12 
95
47010097
บ้านสนามบิน
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:36:34
96
47010098
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-27 09:55:07
20 
97
47010099
บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:26:16
14 
98
47010100
บ้านจันทร์เพ็ญ
ยืนยันแล้ว
2021-02-01 10:04:36
15 
99
47010101
บ้านห้วยหวด
ยังไม่ยืนยัน
100
47010102
บ้านกวนบุ่น
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 14:00:32
101
47010103
บ้านโคกกลาง
ยังไม่ยืนยัน
16 
102
47010104
นางอยโพนปลาโหล
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 13:24:22
11 
103
47010105
อนุบาลเต่างอย
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:37:54
27 
104
47010106
บ้านนาอ่างม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:52:43
22 
105
47010107
บ้านนาตาลคำข่า
ยืนยันแล้ว
2020-12-24 13:10:00
21 
106
47010108
บ้านหนองบึงทวาย
ยืนยันแล้ว
2021-02-02 14:45:54
15 
107
47010109
บ้านดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2021-01-06 12:44:49
19 
108
47010110
บ้านด่านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:04:10
109
47010111
บ้านลาดค้อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:56:42
110
47010112
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:29:40
111
47010113
บ้านหนองกอมป่าขาว
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:45:52
11 
112
47010114
บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
14 
113
47010115
บ้านนามนประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
114
47010116
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
ยังไม่ยืนยัน
17 
115
47010117
บ้านนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:14:07
11 
116
47010118
บ้านห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:42:30
117
47010119
บ้านหนองแข้โนนมาลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 10:13:08
11 
118
47010120
บ้านตองโขบ
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 20:19:52
14 
119
47010121
อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ยังไม่ยืนยัน
28 
120
47010122
บ้านแมดนาท่ม
ยังไม่ยืนยัน
24 
121
47010123
บ้านโพนทองประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:32:32
12 
122
47010124
บ้านไร่นาดี
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:24:58
15 
123
47010125
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:38:33
16 
124
47010126
บ้านดงหนองเหียน
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:16:10
125
47010127
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:27:02
21 
126
47010128
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:30:16
20 
127
47010129
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
ยังไม่ยืนยัน
21 
128
47010130
นาแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-04 08:14:20
19 
129
47010131
บ้านกลางนาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:22:02
18 
130
47010132
บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 18:30:17
19 
131
47010133
หนองผือเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:31:57
19 
132
47010134
บ้านโคกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:38:51
133
47010135
บ้านนาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:21:22
16 
134
47010136
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-14 06:01:51
16 
135
47010137
บ้านป่าผาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 15:13:33
19 
136
47010138
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-31 13:49:56
15 
137
47010139
โพนงามโคกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:09:23
138
47010140
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:14:21
16 
139
47010141
ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
140
47010142
บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 19:10:11
141
47010143
โพนบกผดุงศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 13:52:26
142
47010144
อนุบาลโพนนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 21:17:03
15 
143
47010145
บ้านโพนวัฒนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:11:35
20 
144
47010146
บ้านวังปลาเซือม
ยืนยันแล้ว
2021-03-11 15:26:22
145
47010147
บ้านนาจาน
ยังไม่ยืนยัน
18 
146
47010148
บ้านกกปลาซิวนาโด่
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:10:55
20 
147
47010149
บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:07:31
12 
148
47010151
บ้านโคกภู
ยังไม่ยืนยัน
14 
149
47010153
บ้านบ่อเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:35:16
16 
150
47010154
อนุบาลภูพาน
ยืนยันแล้ว
2021-02-04 10:29:42
20 
151
47010155
บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:46:12
20 
152
47010156
เขื่อนน้ำพุง
ยังไม่ยืนยัน
20 
153
47010157
บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
154
47010158
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-12-15 10:03:43
23 
155
47010159
ไทยรัฐวิทยา ๑๑๐ (บ้านชมภูพาน)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 10:05:43
14 
156
47010160
บ้านสะพานสาม
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:53:11
157
47010161
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-28 14:25:29
10 
158
47010163
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2021-01-13 19:45:09
15 
159
47010164
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16 
160
47010165
บ้านฮ่องสิมประชาสรร
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:21:23
17 
161
47010166
บ้านหลุบเลา
ยืนยันแล้ว
2021-01-30 14:32:34
20 
162
47020001
กุดบากราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:13:23
26 
163
47020002
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 10:37:59
21 
164
47020003
บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 15:43:25
17 
165
47020004
ชุมชนบ้านกุดไห
ยังไม่ยืนยัน
21 
166
47020005
บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-25 09:03:47
22 
167
47020006
บ้านค้อน้อย
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 11:39:48
168
47020007
บ้านค้อใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
17 
169
47020009
บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-12-24 14:19:20
16 
170
47020010
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:11:56
171
47020011
บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 16:04:08
15 
172
47020012
บ้านนาขาม
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 09:16:41
13 
173
47020013
บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:41:41
13 
174
47020014
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
ยืนยันแล้ว
2021-01-29 14:18:31
18 
175
47020015
บ้านเชิงดอย
ยืนยันแล้ว
2020-11-30 09:52:37
     
138 (78.86%)