ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 182 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 182 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
47030001
บ้านกุดเรือคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:56:59
40 
2
47030002
บ้านจำปาดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:06:52
14 
3
47030003
บ้านห้วยน้ำเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:15:23
12 
4
47030004
บ้านขัวก่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:07:10
20 
5
47030005
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:25:25
19 
6
47030006
บ้านวังเวิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:42:16
18 
7
47030007
บ้านส้งเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:31:24
15 
8
47030008
บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:59:53
9
47030009
บ้านโคกถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:00:38
10
47030010
บ้านคอนศรีบะสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:22:45
11
47030011
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:12:04
12
47030012
บ้านคำเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:57:59
10 
13
47030013
บ้านคูสะคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 10:17:00
14
47030014
บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:07:37
16 
15
47030015
บ้านโคกแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:00:20
15 
16
47030016
บ้านเดื่อศรีคันไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:58:42
17
47030017
บ้านขุนภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:19:59
18
47030018
บ้านยางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:41:54
16 
19
47030019
บ้านโนนแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:49:02
20
47030020
ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:07:13
19 
21
47030021
บ้านวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:03:37
11 
22
47030022
บ้านนาอวนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:31:03
16 
23
47030023
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:15:08
10 
24
47030024
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:22:15
25
47030025
ท่าศรีไคลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:13:34
15 
26
47030026
บ้านธาตุตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:09:20
12 
27
47030027
บ้านหนองตากวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:19:22
13 
28
47030028
บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:47:16
29
47030029
บ้านหนองฮาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:15:04
12 
30
47030030
บ้านโนนแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:51:26
31
47030031
บ้านกุดจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:54:19
32
47030032
บ้านหนองขุ่นนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 04:34:23
33
47030033
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:37:05
17 
34
47030034
บ้านดอนมุยหนองแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:17:03
35
47030035
บ้านกุดเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:46:22
12 
36
47030036
บ้านหนองแสงคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:56:46
37
47030037
บ้านนาซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:47:56
17 
38
47030038
บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:24:07
19 
39
47030039
บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:32:17
40
47030040
บ้านหินเหิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:12:26
15 
41
47030041
บ้านสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:08:07
19 
42
47030042
บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:51:50
10 
43
47030043
บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:08:23
44
47030044
บ้านปลาหลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:06:09
18 
45
47030045
บ้านนาง่ามเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:13:30
46
47030046
อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:08:42
81 
47
47030047
บ้านวังบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:44:12
20 
48
47030048
ชุมชนขัวสูงสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:02:26
20 
49
47030049
บ้านโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:51:04
12 
50
47030050
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:57:40
11 
51
47030051
บ้านแก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:48:28
19 
52
47030052
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:38:07
53
47030053
บ้านศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:53:57
21 
54
47030054
บ้านห้วยแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:41:51
55
47030055
บ้านห้วยหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:28:52
21 
56
47030056
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:10:42
20 
57
47030057
บ้านโนนทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:54:16
13 
58
47030058
บ้านวังเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:31:24
18 
59
47030059
บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:29:12
10 
60
47030060
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:52:40
14 
61
47030061
บ้านโนนเจริญศิลป์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:44:57
62
47030062
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:33:35
63
47030063
บ้านโคกก่องหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:34:07
64
47030064
บ้านนาจาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:08:20
17 
65
47030065
บ้านตาดโตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:35:22
18 
66
47030066
บ้านบะป่าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:13:19
67
47030067
บ้านน้ำบุ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:14:41
68
47030068
บ้านเชียงเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:48:30
69
47030069
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:33:47
20 
70
47030070
บ้านหนองสนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:12:26
71
47030071
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:29:52
10 
72
47030072
บ้านโนนชนะสังคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:11:42
73
47030073
โรงเรียนบ้านนาคอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:35:53
74
47030074
บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:28:33
12 
75
47030075
บ้านบะนกทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:35:05
12 
76
47030076
บ้านนายม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:04:12
77
47030077
บ้านวังโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:15:30
78
47030078
บ้านอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:47:04
19 
79
47030079
บ้านโคกก่องคูสะคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:25:01
80
47030080
อนุบาลคำตากล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:04:44
14 
81
47030081
บ้านหนองพอกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:40:21
13 
82
47030082
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 21:19:12
11 
83
47030083
บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:59:54
84
47030084
บ้านแสนสุขสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:27:11
85
47030085
บ้านสันติสุขสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:21:41
12 
86
47030086
ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:34:33
28 
87
47030087
บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:44:08
15 
88
47030088
บ้านดอนคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 16:36:43
89
47030089
บ้านนาแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:11:30
12 
90
47030090
แพดพิทยารัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:43:24
13 
91
47030091
บ้านตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:11:45
12 
92
47030092
บ้านกุดจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:38:45
18 
93
47030093
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:38:19
12 
94
47030094
บ้านดงอีด่อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:50:43
95
47030095
บ้านหนองบัวสิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:31:33
19 
96
47030096
บ้านนาถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:13:55
97
47030097
เพียพิทยาพัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:46:37
25 
98
47030098
บ้านท่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:18:21
16 
99
47030100
บ้านดงห้วยเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:23:09
20 
100
47030101
นาข่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:59:31
101
47030102
บ้านหนองลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 11:05:27
15 
102
47030103
บ้านหนองท่มท่ากระดัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:49:59
18 
103
47030104
บ้านซ่อมดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:51:57
104
47030105
บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:07:09
19 
105
47030106
บ้านด่านสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:48:46
10 
106
47030107
ขาวสง่าเจริญวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:55:05
20 
107
47030108
บ้านดงหม้อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:30:00
31 
108
47030109
บ้านคำยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:40:38
109
47030110
บ้านดงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:05:37
110
47030111
บ้านดอนแดงคำอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:33:25
111
47030112
บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:50:24
112
47030113
คำปลาฝานาทวี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:25:01
11 
113
47030114
บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:36:51
16 
114
47030115
บ้านน้ำจั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 08:21:43
115
47030116
บ้านโนนไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:15:26
116
47030117
บ้านสามแยกพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:34:39
10 
117
47030118
บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:28:10
17 
118
47030119
ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:13:41
119
47030120
บ้านพุทธรักษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:09:26
17 
120
47030121
บ้านคำภูทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:30:40
121
47030122
สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 22:27:25
10 
122
47030123
บ้านลึมบอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:34:19
123
47030124
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:39:41
19 
124
47030125
บ้านหว้านสหวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:15:19
23 
125
47030126
บ้านสรศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:18:11
126
47030127
บ้านจาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:46:14
127
47030128
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:47:41
17 
128
47030129
อนุบาลบ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:31:48
54 
129
47030130
ประชานาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:32:29
130
47030131
ชุมชนบ้านมาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:24:31
18 
131
47030132
นาจานกล้วยน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:53:47
132
47030133
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:12:52
11 
133
47030134
บ้านโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:43:20
15 
134
47030135
บ้านบ่อแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:14:39
135
47030136
บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:46:38
19 
136
47030137
โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:59:52
24 
137
47030138
บ้านนาดูนนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:34:06
12 
138
47030139
บ้านโนนแสบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:16:36
139
47030140
ชุมชนบ้านห้วยหลัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:51:42
18 
140
47030141
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:04:45
19 
141
47030142
บ้านเหล่าผักใส่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:17:15
19 
142
47030143
บ้านท่าก้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:55:38
14 
143
47030144
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:43:44
10 
144
47030145
บ้านท่าควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:23:00
10 
145
47030146
บ้านนาหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:21:17
146
47030147
บ้านโพนก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:26:03
147
47030148
บ้านโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:54:24
20 
148
47030149
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:20:27
15 
149
47030150
บ้านนากะทาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:45:21
16 
150
47030151
บ้านนาฮี
ยืนยันแล้ว
2020-04-07 16:22:19
151
47030152
บ้านบะหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 09:40:39
19 
152
47030153
บ้านบะยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:55:42
12 
153
47030154
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:08:13
154
47030155
บ้านเม่นน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:30:12
155
47030156
บ้านดงสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:15:17
18 
156
47030157
บ้านเสาวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:35:50
13 
157
47030158
บ้านท่าแร่ดงปลาปาก
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:31:20
11 
158
47030159
บ้านดงเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:56:25
20 
159
47030160
บ้านดงมะกุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:50:13
160
47030161
ชุมชนบ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:36
22 
161
47030162
ชุมชนบ้านกลางนาโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:19:17
27 
162
47030163
บ้านแพงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:33:32
163
47030164
บ้านคึม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:43:45
10 
164
47030165
บ้านเซือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:15:06
20 
165
47030166
บ้านแพงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:14:13
16 
166
47030167
บ้านข้าวแป้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:17:25
14 
167
47030168
บ้านกุดจอกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:43:55
168
47030169
บ้านโคกไม้ล้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:37
10 
169
47030170
บ้านวาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:49:22
21 
170
47030171
บ้านวาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:40:49
10 
171
47030172
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:03:18
20 
172
47030173
บ้านกุดจอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:26:08
173
47030174
บ้านหนองสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:07:53
174
47030175
บ้านถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:16:22
13 
175
47030176
บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:03:32
20 
176
47030177
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:54:46
177
47030178
บ้านดอนทอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:36:25
10 
178
47030179
บ้านนายอ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:51:15
179
47030180
บ้านหนองตาไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:03:11
180
47030181
บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:57:46
18 
181
47030182
บ้านอากาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:45:46
88 
182
47030183
บ้านนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:14:01
18 
     
182 (100.00%)