ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 185 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 185 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
48020001
ชุมชนบ้านไชยบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:16:11
14 
2
48020002
บ้านตาลปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:23:25
3
48020003
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:31:13
4
48020004
บ้านนาหนองบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:18:52
5
48020005
บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:56:19
6
48020006
บ้านหาดกวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:00:11
21 
7
48020007
บ้านแก้วปัดโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:10:59
16 
8
48020008
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:50:12
9
48020009
ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-22 19:45:49
20 
10
48020010
บ้านท่าจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:45:21
11
48020011
บ้านห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:29:02
17 
12
48020012
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:01:08
10 
13
48020013
บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:23:19
13 
14
48020014
บ้านดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 07:51:33
15
48020015
บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:44:26
16
48020016
บ้านท่าแต้ปุ่งแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:09:19
17
48020017
บ้านท่าอุเทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:18:52
14 
18
48020018
บ้านน้อยนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:38:36
19
48020019
อุเทนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 09:11:11
20 
20
48020021
บ้านนาผักปอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:08:46
21
48020022
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:05:31
11 
22
48020023
บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:24:19
23
48020024
บ้านน้อยทวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:23:25
10 
24
48020025
บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:26:22
25
48020026
บ้านพนอม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:14:26
17 
26
48020027
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:12:20
27
48020028
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:05:49
28
48020030
บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:49:29
29
48020031
บ้านเหล่าศรีโหนโห่
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:03:04
30
48020032
บ้านพะทาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:19:34
16 
31
48020033
บ้านนาข่าท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 18:03:48
12 
32
48020034
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:05:57
33
48020035
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:26:58
13 
34
48020036
บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:26:08
10 
35
48020037
ไตรราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:24:52
36
48020038
บ้านรามราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:33:09
13 
37
48020039
บ้านแพงสะพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:07:05
10 
38
48020040
บ้านโพนก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:40:54
20 
39
48020041
บ้านม่วงนาสีดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:17:32
14 
40
48020042
บ้านเวินพระบาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:30:23
14 
41
48020043
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:47:28
42
48020044
บ้านปากทวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:50:00
43
48020045
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 15:45:28
20 
44
48020046
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:11:28
13 
45
48020047
บ้านนาเข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:28:38
18 
46
48020048
บ้านโคกสายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:33:08
47
48020050
บ้านนางัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:17:14
48
48020051
บ้านพืชผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:05:05
49
48020052
บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 14:31:02
50
48020053
บ้านแพงโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:48:02
51
48020054
บ้านดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 14:29:48
52
48020055
อนุบาลบ้านแพง
ยืนยันแล้ว
2019-07-25 10:45:09
65 
53
48020056
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:46:49
54
48020057
บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:32:06
55
48020059
บ้านหัวหาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:33:10
56
48020060
ชุมชนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:37:27
17 
57
48020061
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 11:40:44
58
48020062
บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:55:30
59
48020063
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 17:12:08
60
48020064
บ้านนาดีหัวภู
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:02:33
61
48020065
บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:20:16
62
48020066
บ้านม่วงชี
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:44:00
63
48020067
บ้านดอนสะฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:44:36
64
48020068
บ้านโคกพะธาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 20:23:51
65
48020069
บ้านป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 17:23:55
17 
66
48020070
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:21:39
12 
67
48020071
ชุมชนนาพระชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:41:51
13 
68
48020072
บ้านนาข่าคำพอก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:12:20
69
48020073
บ้านไชยศรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:28:58
70
48020074
บ้านคำนกกก
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 15:18:05
18 
71
48020075
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:08:28
20 
72
48020076
บ้านนากระแต้
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 16:15:47
73
48020077
บ้านดงหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 15:19:42
74
48020078
บ้านดอนสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 10:56:20
10 
75
48020079
บ้านดอนมะจ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 07:52:33
76
48020080
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:05:29
10 
77
48020081
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 04:05:39
78
48020082
บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 09:45:49
15 
79
48020083
บ้านนาคํา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:29:53
80
48020084
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:49:04
81
48020085
บ้านคําสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 21:08:49
82
48020086
บ้านอุ่มไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:30:33
83
48020087
บ้านภูกระแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:15:55
24 
84
48020088
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:52:10
11 
85
48020089
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:39:29
86
48020090
บ้านอีอูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:41:55
12 
87
48020091
บ้านนาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:29:47
88
48020092
บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:15:41
12 
89
48020093
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:10:01
90
48020094
บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 17:15:07
22 
91
48020095
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:16:45
15 
92
48020096
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:37:25
18 
93
48020098
ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:31:20
10 
94
48020099
ชุมชนเอื้องก่อนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:44:33
21 
95
48020100
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:40:42
14 
96
48020101
บ้านเซียงเซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:27:07
10 
97
48020102
บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:58:19
98
48020103
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:33:17
14 
99
48020104
ประชาสนธิ์นุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:05:34
100
48020105
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:58:07
19 
101
48020106
บ้านโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:43:16
102
48020107
บ้านโพนขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:14:35
103
48020108
บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:58:22
67 
104
48020109
บ้านยางงอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:34:48
105
48020110
บ้านหนองบาท้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:52:08
106
48020111
บ้านปฏิรูป
ยืนยันแล้ว
2019-07-24 15:26:27
107
48020112
บ้านแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 20:02:14
108
48020113
บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:20:13
109
48020114
บ้านศรีเวินชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:33:09
110
48020115
ชุมชนบ้านสามผง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:51:02
14 
111
48020116
บ้านนาหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:11:55
112
48020117
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:44:44
19 
113
48020118
บ้านคําไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:13:36
12 
114
48020119
บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:03:40
24 
115
48020120
บ้านเสียวสงคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 07:58:04
10 
116
48020121
บ้านอ้วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:06:03
117
48020122
ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 11:44:59
49 
118
48020123
บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:34:21
14 
119
48020124
ชุมชนประสานมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:46:57
21 
120
48020125
บ้านนากะทืมโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:13:23
121
48020126
ชุมชนนางัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 09:03:05
18 
122
48020127
บ้านนาคอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:47:02
20 
123
48020128
บ้านอูนนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:37:25
19 
124
48020129
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:43:05
125
48020130
บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 14:00:13
126
48020131
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:24:11
127
48020132
บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:21:41
40 
128
48020133
บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:40:49
14 
129
48020134
บ้านนาพระโนนห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:54:25
130
48020135
บ้านอูนยางคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-07 10:58:41
13 
131
48020136
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:00:29
132
48020137
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:28:00
11 
133
48020138
บ้านเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:14:22
14 
134
48020139
บ้านดอนพะธาย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:19:46
10 
135
48020140
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:47:48
16 
136
48020141
บ้านเหล่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:19:23
14 
137
48020142
บ้านหนองดุด
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:14:41
11 
138
48020143
บ้านดอนศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:01:01
10 
139
48020144
บ้านนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:21:31
29 
140
48020145
บ้านดอนปอหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:15:24
18 
141
48020146
บ้านนาขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 08:31:40
21 
142
48020147
บ้านดงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:05:16
14 
143
48020148
บ้านขามเตี้ยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:28:16
20 
144
48020149
บ้านขามเตี้ยน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:41:19
12 
145
48020150
บ้านดอนยางทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:34:13
14 
146
48020151
บ้านอ้อวังหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:30:44
147
48020152
บ้านนาใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:53:11
148
48020153
บ้านนาผักหมนาหมากแงว
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:26:49
149
48020154
บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:55:55
11 
150
48020155
บ้านนาหัวบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:29:54
18 
151
48020156
บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:00:16
11 
152
48020157
บ้านโพนตูมหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:49:25
12 
153
48020158
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 14:02:24
10 
154
48020159
บ้านขว้างคลีชูชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:32:54
18 
155
48020160
บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:38:34
156
48020161
บ้านงิ้วสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-18 21:02:54
16 
157
48020162
บ้านห้วยไหสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 19:15:10
19 
158
48020163
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:31:09
12 
159
48020164
บ้านนาเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-08-02 09:52:20
17 
160
48020165
บ้านต้าย
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 09:50:28
13 
161
48020166
บ้านโพนจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:37:39
42 
162
48020167
บ้านบงคํา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:34:43
11 
163
48020168
บ้านโพนบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:52:05
15 
164
48020169
บ้านโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:15:15
22 
165
48020170
บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:42:29
10 
166
48020171
บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:56:32
15 
167
48020172
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:33:32
25 
168
48020173
บ้านหนองนางเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 10:42:29
13 
169
48020174
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:49:06
170
48020175
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:19:40
171
48020176
บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:56:35
20 
172
48020177
บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:36:58
173
48020178
บ้านคำแม่นาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:54:12
20 
174
48020179
บ้านดอนเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:45:55
14 
175
48020180
บ้านท่าพันโฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:04:37
176
48020181
บ้านเหล่าส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:42:47
10 
177
48020182
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 07:53:12
16 
178
48020183
บ้านดอนแดงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:15:50
179
48020184
บ้านพันห่าวดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:58:51
18 
180
48020185
บ้านนาโดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:13:05
181
48020186
บ้านหนองซน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:18:27
17 
182
48020187
บ้านชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 12:04:01
19 
183
48020188
บ้านนานอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:59:48
184
48020189
บ้านนาดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:10:30
21 
185
48020190
เพียงหลวง 10
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 07:23:20
10 
     
185 (100.00%)