ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 185 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 185 (100.00%)
1
48020001
ชุมชนบ้านไชยบุรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:43:10
2
48020002
บ้านตาลปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:47:29
3
48020003
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 14:02:29
4
48020004
บ้านนาหนองบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:59:52
5
48020005
บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:00:11
6
48020006
บ้านหาดกวน
ยืนยันแล้ว
2018-10-25 19:54:15
7
48020007
บ้านแก้วปัดโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:27:26
8
48020008
บ้านดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:44:07
9
48020009
ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 23:32:11
10
48020010
บ้านท่าจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 11:13:22
11
48020011
บ้านห้วยพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:57:46
12
48020012
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:34:57
13
48020013
บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 23:02:26
14
48020014
บ้านดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 14:24:51
15
48020015
บ้านนาดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 06:25:29
16
48020016
บ้านท่าแต้ปุ่งแก
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 12:35:23
17
48020017
บ้านท่าอุเทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:32:44
18
48020018
บ้านน้อยนาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-15 23:01:03
19
48020019
อุเทนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 21:13:30
20
48020021
บ้านนาผักปอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:02:36
21
48020022
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:41:55
22
48020023
บ้านธาตุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:31:14
23
48020024
บ้านน้อยทวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:54:44
24
48020025
บ้านตาล
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:24:55
25
48020026
บ้านพนอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:53:36
26
48020027
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 11:18:15
27
48020028
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 22:49:56
28
48020030
บ้านเหล่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2018-10-22 11:50:49
29
48020031
บ้านเหล่าศรีโหนโห่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:59:53
30
48020032
บ้านพะทาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:28:52
31
48020033
บ้านนาข่าท่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:08:23
32
48020034
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:28:35
33
48020035
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:08:15
34
48020036
บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:18:19
35
48020037
ไตรราษฎร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 17:40:20
36
48020038
บ้านรามราช
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 09:56:12
37
48020039
บ้านแพงสะพัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:14:08
38
48020040
บ้านโพนก่อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 15:23:26
39
48020041
บ้านม่วงนาสีดา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:08:35
40
48020042
บ้านเวินพระบาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:07:14
41
48020043
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 20:28:30
42
48020044
บ้านปากทวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:56:07
43
48020045
บ้านหนองเทา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:14:53
44
48020046
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:45:54
45
48020047
บ้านนาเข
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:31:23
46
48020048
บ้านโคกสายทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:57:18
47
48020050
บ้านนางัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:48:34
48
48020051
บ้านพืชผล
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:31:09
49
48020052
บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:47:18
50
48020053
บ้านแพงโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 07:29:47
51
48020054
บ้านดอนบาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:14:50
52
48020055
อนุบาลบ้านแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 08:50:11
53
48020056
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 07:26:42
54
48020057
บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 20:26:07
55
48020059
บ้านหัวหาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:15:21
56
48020060
ชุมชนไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 19:37:02
57
48020061
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:17:53
58
48020062
บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 16:47:21
59
48020063
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:29:11
60
48020064
บ้านนาดีหัวภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:57:01
61
48020065
บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:46:50
62
48020066
บ้านม่วงชี
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:53:50
63
48020067
บ้านดอนสะฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:09:32
64
48020068
บ้านโคกพะธาย
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:19:43
65
48020069
บ้านป่าหว้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:52:03
66
48020070
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:51:52
67
48020071
ชุมชนนาพระชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 16:49:24
68
48020072
บ้านนาข่าคำพอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:29:12
69
48020073
บ้านไชยศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:45:34
70
48020074
บ้านคำนกกก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:52:28
71
48020075
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:03:36
72
48020076
บ้านนากระแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:18:11
73
48020077
บ้านดงหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:29:27
74
48020078
บ้านดอนสมอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:14:54
75
48020079
บ้านดอนมะจ่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:03:40
76
48020080
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:52:27
77
48020081
บ้านนาเพียง
ยืนยันแล้ว
2018-05-09 16:29:34
78
48020082
บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:36:31
79
48020083
บ้านนาคํา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:48:18
80
48020084
บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:49:07
81
48020085
บ้านคําสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:35:46
82
48020086
บ้านอุ่มไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:14:42
83
48020087
บ้านภูกระแต
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:19:30
84
48020088
บ้านโพนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:45:07
85
48020089
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:20:59
86
48020090
บ้านอีอูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:44:27
87
48020091
บ้านนาเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:31:51
88
48020092
บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:35:23
89
48020093
บ้านจอมศรี
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:10:47
90
48020094
บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:29:30
91
48020095
บ้านข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:02:37
92
48020096
บ้านขามเปี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 11:30:45
93
48020098
ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:27:15
94
48020099
ชุมชนเอื้องก่อนาดี
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:56:35
95
48020100
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:56:05
96
48020101
บ้านเซียงเซา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 16:05:59
97
48020102
บ้านดงขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:02:46
98
48020103
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:51:47
99
48020104
ประชาสนธิ์นุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:29:04
100
48020105
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:45:36
101
48020106
บ้านโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:39:37
102
48020107
บ้านโพนขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:12:10
103
48020108
บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-05-16 14:15:12
104
48020109
บ้านยางงอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:13:18
105
48020110
บ้านหนองบาท้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:21:38
106
48020111
บ้านปฏิรูป
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:56:08
107
48020112
บ้านแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:18:59
108
48020113
บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:48:54
109
48020114
บ้านศรีเวินชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 23:45:24
110
48020115
ชุมชนบ้านสามผง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:18:59
111
48020116
บ้านนาหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:20:17
112
48020117
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:01:10
113
48020118
บ้านคําไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:36:08
114
48020119
บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:26:56
115
48020120
บ้านเสียวสงคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:25:29
116
48020121
บ้านอ้วน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:16:00
117
48020122
ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 11:49:38
118
48020123
บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
ยืนยันแล้ว
2018-05-08 10:48:57
119
48020124
ชุมชนประสานมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:13:20
120
48020125
บ้านนากะทืมโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:26:27
121
48020126
ชุมชนนางัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:17:15
122
48020127
บ้านนาคอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:19:49
123
48020128
บ้านอูนนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:45:14
124
48020129
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 13:11:51
125
48020130
บ้านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:33:54
126
48020131
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 08:23:40
127
48020132
บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:23:11
128
48020133
บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:11:36
129
48020134
บ้านนาพระโนนห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 09:23:03
130
48020135
บ้านอูนยางคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:28:40
131
48020136
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:20:50
132
48020137
บ้านดอนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:52:31
133
48020138
บ้านเสียววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:41:36
134
48020139
บ้านดอนพะธาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:10:23
135
48020140
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:33:33
136
48020141
บ้านเหล่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:17:55
137
48020142
บ้านหนองดุด
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:22:59
138
48020143
บ้านดอนศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:59:59
139
48020144
บ้านนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:20:21
140
48020145
บ้านดอนปอหนองโอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:08:01
141
48020146
บ้านนาขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:32:11
142
48020147
บ้านดงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:56:16
143
48020148
บ้านขามเตี้ยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-11-01 14:33:42
144
48020149
บ้านขามเตี้ยน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:52:51
145
48020150
บ้านดอนยางทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:54:14
146
48020151
บ้านอ้อวังหมากเห็บ
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 07:18:25
147
48020152
บ้านนาใน
ยืนยันแล้ว
2018-10-22 14:53:58
148
48020153
บ้านนาผักหมนาหมากแงว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:33:16
149
48020154
บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 16:47:43
150
48020155
บ้านนาหัวบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:41:38
151
48020156
บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:28:08
152
48020157
บ้านโพนตูมหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:21:17
153
48020158
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:45:32
154
48020159
บ้านขว้างคลีชูชาติ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:43:13
155
48020160
บ้านหนองท่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:36:33
156
48020161
บ้านงิ้วสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:41:48
157
48020162
บ้านห้วยไหสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 09:18:38
158
48020163
บ้านนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:29:13
159
48020164
บ้านนาเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:25:43
160
48020165
บ้านต้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 07:27:55
161
48020166
บ้านโพนจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:45:10
162
48020167
บ้านบงคํา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:55:57
163
48020168
บ้านโพนบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:24:46
164
48020169
บ้านโพนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:09:49
165
48020170
บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:53:23
166
48020171
บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:06:07
167
48020172
บ้านเสาเล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:00:51
168
48020173
บ้านหนองนางเลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:04:36
169
48020174
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 23:54:15
170
48020175
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:06:14
171
48020176
บ้านหมูม้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:47:30
172
48020177
บ้านโคกศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:13:49
173
48020178
บ้านคำแม่นาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:12:08
174
48020179
บ้านดอนเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:49:52
175
48020180
บ้านท่าพันโฮง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 07:50:56
176
48020181
บ้านเหล่าส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:29:55
177
48020182
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:08:28
178
48020183
บ้านดอนแดงดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 18:28:47
179
48020184
บ้านพันห่าวดอนดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:45:12
180
48020185
บ้านนาโดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 18:54:50
181
48020186
บ้านหนองซน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:36:23
182
48020187
บ้านชัยมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:28:09
183
48020188
บ้านนานอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:42:23
184
48020189
บ้านนาดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 00:45:10
185
48020190
เพียงหลวง 10
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:51:35
     
185 (100.00%)