ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 246 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 246 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
49010001
บ้านกุดแข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:29:54
11 
2
49010002
บ้านกุดแข้ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:45:35
3
49010003
บ้านดงยางนันทวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:20:57
4
49010004
บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:58:58
22 
5
49010005
แก้งโนนคำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:01:12
19 
6
49010006
บ้านคำป่าหลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:08:39
14 
7
49010007
บ้านนาคำน้อย2
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 15:06:13
11 
8
49010008
บ้านนาตะแบง1
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:22:35
19 
9
49010009
บ้านนาสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:11:32
10
49010010
บ้านนาเสือหลายหนองยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:05:40
11 
11
49010011
คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:44:41
13 
12
49010012
บ้านคำเขือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:52
13
49010013
บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:17:37
14
49010014
บ้านโค้งสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 07:31:11
15
49010015
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:27:16
16
49010016
โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:31:31
17
49010017
บ้านพรานอ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:35:38
12 
18
49010018
บ้านเหล่าคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:39:58
22 
19
49010019
บ้านเหมืองบ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:57:24
20
49010020
บ้านนาดี2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:51:27
21
49010021
บ้านสงเปือยเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:14:48
11 
22
49010022
ห้วยยางจอมมณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:35:10
23
49010023
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:14:40
24
49010024
บ้านดงมอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:50:32
16 
25
49010025
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:43:31
15 
26
49010026
บ้านคำบง2
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:59:47
27
49010027
บ้านโคกขามเลียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:36:40
19 
28
49010028
นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:20:34
11 
29
49010029
บ้านป่งโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:34:13
19 
30
49010030
บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 07:34:54
17 
31
49010031
บ้านสามขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:35:04
12 
32
49010032
บ้านหนองแคนนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:21:08
12 
33
49010033
บ้านบุ่งอุทัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:04:43
12 
34
49010034
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:37:24
21 
35
49010035
บ้านท่าไค้
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:44:18
13 
36
49010036
บ้านโนนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:07:04
37
49010037
บ้านป่งเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:54:52
18 
38
49010038
บ้านนาโด่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:20:18
11 
39
49010039
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:45:58
11 
40
49010040
ชุมชนนาโสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:33:30
16 
41
49010041
บ้านหนองน้ำเต้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:49:46
42
49010042
บ้านนาหัวภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:01:45
43
49010043
บ้านเหล่าป่าเป้ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:31:30
13 
44
49010044
บ้านคำผักหนอกสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:41:25
45
49010045
บ้านดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:36:14
46
49010046
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:34:45
12 
47
49010047
ชุมชนบางทรายใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:56:15
48
49010048
บ้านหนองหอยป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:04:11
15 
49
49010049
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:30:00
50
49010050
บ้านพังคอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:23:36
12 
51
49010051
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:54:23
12 
52
49010052
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:02:47
53
49010053
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:26:14
20 
54
49010054
บ้านโคก1
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:02:17
55
49010055
บ้านคำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:41:48
56
49010056
บ้านจอมมณีใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:54:09
57
49010057
บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:55:33
15 
58
49010058
บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:17:03
59
49010059
บ้านผึ่งแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:58:45
60
49010060
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:05:57
61
49010061
บ้านนาถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:22:31
13 
62
49010062
บ้านนาโสกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:04:30
63
49010063
ชุมชนโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:14:27
18 
64
49010064
บ้านม่วงหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:37:22
65
49010065
บ้านหนองหญ้าไซย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:31:28
10 
66
49010066
คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:01:56
67
49010067
คำฮีเบญจวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:54:07
18 
68
49010068
บ้านแก่นเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:28:51
69
49010069
คำสายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:57:16
70
49010070
บ้านกุดโง้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:14:35
18 
71
49010071
บ้านดานคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:45:03
72
49010072
นาคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:17:25
73
49010073
เมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:06:08
74
49010074
บ้านศูนย์ไหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:43:06
10 
75
49010075
บ้านนาโปน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:40:51
10 
76
49010076
มุกดาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:45:24
58 
77
49010077
บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:45:46
12 
78
49010078
อนุบาลมุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:44:03
59 
79
49010079
ชุมชนศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:11:19
14 
80
49010080
คำแฮดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:10:34
20 
81
49010081
บ้านนาหลวง2
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:57:28
82
49010082
บ้านบะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:54:28
83
49010083
บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:39:46
84
49010084
บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:50:56
85
49010085
บ้านอุ่มไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:04:32
86
49010086
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:38:41
11 
87
49010087
บ้านคำบง1
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:28:21
23 
88
49010088
บ้านคำพอก2
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:45:34
89
49010089
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:14:55
26 
90
49010090
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 22:02:00
91
49010091
บ้านห้วยกอก1
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:45:20
10 
92
49010092
เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:23:45
11 
93
49010093
บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:27:48
94
49010094
บ้านนาสองเหมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:53:57
11 
95
49010095
บ้านน้ำเที่ยง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:07:08
96
49010096
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:07:20
14 
97
49010097
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:50:10
16 
98
49010098
บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:57:49
99
49010099
คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:23:09
20 
100
49010100
บ้านป่าเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:20:49
20 
101
49010101
บ้านโนนเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:28:19
102
49010102
บ้านภูแผงม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:48:35
19 
103
49010103
ชุมชนบ้านม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:07:53
104
49010104
บ้านคำสร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:44:43
18 
105
49010105
บ้านด่านมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:35:46
106
49010106
บ้านคำนางโอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:03:26
12 
107
49010107
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:01:33
108
49010108
บ้านนิคมร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:23:52
109
49010109
ป่งแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:31:34
17 
110
49010110
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:37:12
19 
111
49010111
บ้านโนนสะอาด2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:49:07
112
49010112
หนองข่าประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:53:42
11 
113
49010113
บ้านหนองแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:44:59
14 
114
49010114
ชุมชนดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:38:03
21 
115
49010115
บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:56:16
116
49010116
บ้านโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:39:07
12 
117
49010117
บ้านห้วยกอก2
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:52:51
118
49010118
นาสะเม็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:56:22
22 
119
49010119
บ้านโคกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:40:06
11 
120
49010120
บ้านนาสะโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:47:23
12 
121
49010121
นาหว้าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:59:51
20 
122
49010122
บ้านหนองกระยัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:30:10
123
49010123
บ้านภูผาหอมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:03:22
124
49010124
บ้านแก้ง2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:20:33
125
49010125
บ้านคำดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:50:13
126
49010126
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:43:49
10 
127
49010127
บ้านนาคำน้อย1
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:45:37
128
49010128
บ้านภูวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:31:27
129
49010129
บ้านภูล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:36:41
12 
130
49010130
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:21:35
10 
131
49010131
บ้านบาก2
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:02:51
27 
132
49010132
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:36:26
10 
133
49010133
ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:11:10
19 
134
49010134
บ้านห้วยทราย2
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:27:44
11 
135
49010135
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:03:56
20 
136
49010136
บ้านนาทาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:35:16
24 
137
49010137
บ้านนาป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:09:53
11 
138
49010138
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:52:16
139
49010139
บ้านโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:42:20
20 
140
49010140
ชุมชนโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:32
141
49010141
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:04:00
20 
142
49010142
บ้านโคกหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:02:00
21 
143
49010143
บ้านเหล่าหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:36:42
18 
144
49010144
บ้านโคกสว่าง1
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:39:05
10 
145
49010145
บ้านเหล่าแขมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:49:48
146
49010146
บ้านท่าห้วยคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:15:39
147
49010147
บ้านนายอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:32:22
148
49010148
บ้านป่าพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:03:38
149
49010149
สยามกลการ4
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:48:57
17 
150
49010150
บ้านกกตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:12:54
18 
151
49010151
บ้านแก้งนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:53:07
19 
152
49010152
บ้านขัวสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:56:04
153
49010153
บ้านนาหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:22:27
14 
154
49010154
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:48:11
155
49010155
สยามกลการ 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:27:40
156
49010156
บ้านสานแว้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:50:05
19 
157
49010157
หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:09
158
49010158
บ้านชะโนด 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:52:16
22 
159
49010159
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:45:16
26 
160
49010160
บ้านย้อมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:48:20
161
49010161
บ้านโสก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:52:22
21 
162
49010162
บ้านเปียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:10:28
14 
163
49010163
บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:21:27
15 
164
49010164
บ้านดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:43:24
13 
165
49010165
บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:23:17
166
49010166
บ้านนาหลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:05:57
167
49010167
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:11:05
23 
168
49010168
บ้านมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:28:33
11 
169
49010169
บ้านหนองคอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:37:31
12 
170
49010170
พระราชทานบ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:46:15
171
49010171
บ้านโพนไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:28:16
12 
172
49010172
บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:21:26
173
49010173
บ้านก้านเหลืองดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:48:37
12 
174
49010174
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:23:43
20 
175
49010175
ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:20:37
19 
176
49010176
บ้านน้ำบ่อดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:22:12
177
49010177
บ้านเหล่าดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:25:18
178
49010178
บ้านหนองหนาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:56:25
12 
179
49010179
ชุมชนบ้านคำชะอี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:12:43
10 
180
49010180
บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:23
181
49010181
บ้านแก้งช้างเนียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:48:21
182
49010182
บ้านนาปุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:52:44
183
49010183
บ้านโนนสว่าง1
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:25:55
184
49010184
บ้านหนองกะปาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:31:34
185
49010185
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 04:36:52
12 
186
49010186
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:07:32
187
49010187
คำบกราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:16:17
188
49010188
บ้านบาก ๑
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 05:04:57
189
49010189
บ้านห้วยลำโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:04:22
190
49010190
บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:43:37
28 
191
49010191
บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 19:41:30
18 
192
49010192
ห้วยตาเปอะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:36:13
21 
193
49010193
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:00:06
11 
194
49010194
บ้านโคก2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:07:49
195
49010195
บ้านดงยาง1
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:59:58
10 
196
49010196
ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:03:23
197
49010197
บ้านโนนสังข์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:06:49
18 
198
49010198
บ้านซ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:19:09
10 
199
49010199
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:32:22
200
49010200
บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:57
201
49010201
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:00:51
19 
202
49010202
บ้านหนองสระพังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:11:28
203
49010203
บ้านดอนป่าแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:02:54
204
49010204
บ้านตูมหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:11:01
19 
205
49010205
บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:11:40
206
49010206
โพนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 19:45:44
10 
207
49010207
บ้านนาหลวง1
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:28:51
208
49010208
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:09:49
12 
209
49010209
บ้านหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:44:31
20 
210
49010210
บ้านโคกสว่าง2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:22:00
211
49010211
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:18:43
212
49010212
บ้านเหล่าสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:58:57
213
49010213
เมืองพาลุกากรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:03:51
10 
214
49010214
บ้านชะโนด 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:47:50
19 
215
49010215
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:17:05
26 
216
49010216
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:06:09
18 
217
49010217
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:35:42
12 
218
49010218
ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:05:48
11 
219
49010219
บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:14:11
18 
220
49010220
บ้านป่งขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:54:39
221
49010221
บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:28:49
11 
222
49010222
บ้านนาดีโคกสวาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 07:48:50
223
49010223
บ้านหว้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 18:43:22
16 
224
49010224
หนองผือดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 20:51:57
225
49010225
บ้านหว้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 12:41:55
10 
226
49010226
บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 07:05:24
13 
227
49010227
บ้านโนนสว่าง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:40:38
228
49010228
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:50:58
12 
229
49010229
บ้านคำพอก 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:57:06
10 
230
49010230
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:39:55
17 
231
49010231
บ้านวังนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:56:10
232
49010232
บ้านหนองโอใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:09:53
11 
233
49010233
บ้านคำพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:51:50
234
49010234
บ้านเป้าป่าแสด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:07:28
12 
235
49010235
บ้านภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:45:28
236
49010236
บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:28:42
10 
237
49010237
บ้านนาตะแบง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:23:59
12 
238
49010238
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:53:36
14 
239
49010239
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:30:44
240
49010240
บ้านแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:20:22
241
49010241
บ้านโคกหินกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:54:05
242
49010242
บ้านหลุบปึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:15:13
243
49010243
บ้านเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:13:15
244
49010244
บ้านนาหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:42:12
245
49010245
บ้านคันแท
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:33:56
246
49010246
ชุมชนเมืองหนองสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:51:01
12 
     
246 (100.00%)