ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 246 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 246 (100.00%)
1
49010001
บ้านกุดแข้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:41:44
2
49010002
บ้านกุดแข้ใต้
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 21:27:28
3
49010003
บ้านดงยางนันทวัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:10:33
4
49010004
บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:33:26
5
49010005
แก้งโนนคำประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:58:44
6
49010006
บ้านคำป่าหลาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:05:37
7
49010007
บ้านนาคำน้อย2
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:46:30
8
49010008
บ้านนาตะแบง1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:44:19
9
49010009
บ้านนาสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:05:21
10
49010010
บ้านนาเสือหลายหนองยอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:00:12
11
49010011
คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:58:19
12
49010012
บ้านคำเขือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:52:21
13
49010013
บ้านคำเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:32:26
14
49010014
บ้านโค้งสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:00:03
15
49010015
บ้านดงมัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:01:14
16
49010016
โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:20:38
17
49010017
บ้านพรานอ้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:27:40
18
49010018
บ้านเหล่าคราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:49:13
19
49010019
บ้านเหมืองบ่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:21:30
20
49010020
บ้านนาดี2
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:01:54
21
49010021
บ้านสงเปือยเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:44:25
22
49010022
ห้วยยางจอมมณี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:25:22
23
49010023
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:57:56
24
49010024
บ้านดงมอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:33:07
25
49010025
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 21:52:03
26
49010026
บ้านคำบง2
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:35:00
27
49010027
บ้านโคกขามเลียน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:14:02
28
49010028
นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:37:28
29
49010029
บ้านป่งโพน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:46:17
30
49010030
บ้านโพนสวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 16:44:50
31
49010031
บ้านสามขัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:49:01
32
49010032
บ้านหนองแคนนาจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:41:44
33
49010033
บ้านบุ่งอุทัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:59:11
34
49010034
บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:25:09
35
49010035
บ้านท่าไค้
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:03:14
36
49010036
บ้านโนนศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:08:12
37
49010037
บ้านป่งเปือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:57:57
38
49010038
บ้านนาโด่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:33:18
39
49010039
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:32:41
40
49010040
ชุมชนนาโสก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:13:30
41
49010041
บ้านหนองน้ำเต้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:37:26
42
49010042
บ้านนาหัวภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:30:27
43
49010043
บ้านเหล่าป่าเป้ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:40:32
44
49010044
บ้านคำผักหนอกสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:38:28
45
49010045
บ้านดอนม่วย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:32:26
46
49010046
บ้านหนองแอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:44:54
47
49010047
ชุมชนบางทรายใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:38:36
48
49010048
บ้านหนองหอยป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:42:28
49
49010049
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:51:35
50
49010050
บ้านพังคอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:50:53
51
49010051
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:37:04
52
49010052
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:32:37
53
49010053
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:48:37
54
49010054
บ้านโคก1
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:16:30
55
49010055
บ้านคำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:44:30
56
49010056
บ้านจอมมณีใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 18:35:54
57
49010057
บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 06:05:15
58
49010058
บ้านโนนตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:07:20
59
49010059
บ้านผึ่งแดด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:35:00
60
49010060
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:28:32
61
49010061
บ้านนาถ่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:29:06
62
49010062
บ้านนาโสกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:21:04
63
49010063
ชุมชนโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:55:42
64
49010064
บ้านม่วงหัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:26:35
65
49010065
บ้านหนองหญ้าไซย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:02:13
66
49010066
บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 23:00:22
67
49010067
คำฮีเบญจวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:26:28
68
49010068
บ้านแก่นเต่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:18:37
69
49010069
คำสายทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:23:50
70
49010070
บ้านกุดโง้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:04:52
71
49010071
บ้านดานคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:02:53
72
49010072
นาคำน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:07:38
73
49010073
เมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:00:33
74
49010074
บ้านศูนย์ไหม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:31:30
75
49010075
บ้านนาโปน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:53:26
76
49010076
มุกดาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:24:11
77
49010077
บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:20:33
78
49010078
อนุบาลมุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:52:50
79
49010079
ชุมชนศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:27:22
80
49010080
คำแฮดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:08:09
81
49010081
บ้านนาหลวง2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:58:37
82
49010082
บ้านบะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:31:15
83
49010083
บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:47:33
84
49010084
บ้านหนองสระพัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:20:53
85
49010085
บ้านอุ่มไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:14:46
86
49010086
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:12:32
87
49010087
บ้านคำบง1
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:43:00
88
49010088
บ้านคำพอก2
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 00:13:00
89
49010089
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:43:07
90
49010090
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 21:30:12
91
49010091
บ้านห้วยกอก1
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:58:35
92
49010092
เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:44:48
93
49010093
บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:45:33
94
49010094
บ้านนาสองเหมือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:49:30
95
49010095
บ้านน้ำเที่ยง 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:19:36
96
49010096
บ้านนาอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 17:53:07
97
49010097
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:16:57
98
49010098
บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 18:55:38
99
49010099
คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:10:25
100
49010100
บ้านป่าเตย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:35:41
101
49010101
บ้านโนนเกษม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:22:10
102
49010102
บ้านภูแผงม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:36:34
103
49010103
ชุมชนบ้านม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:49:53
104
49010104
บ้านคำสร้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:05:32
105
49010105
บ้านด่านมน
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 13:29:41
106
49010106
บ้านคำนางโอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 10:50:22
107
49010107
บ้านหนองนกเขียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:06:39
108
49010108
บ้านนิคมร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:23:26
109
49010109
ป่งแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:33:23
110
49010110
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:25:46
111
49010111
บ้านโนนสะอาด2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:55:40
112
49010112
หนองข่าประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 16:36:12
113
49010113
บ้านหนองแวงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:10:56
114
49010114
ชุมชนดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:31:38
115
49010115
บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:13:47
116
49010116
บ้านโพนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:26:51
117
49010117
บ้านห้วยกอก2
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:44:06
118
49010118
นาสะเม็งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:51:29
119
49010119
บ้านโคกพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:31:26
120
49010120
บ้านนาสะโน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:33:32
121
49010121
นาหว้าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:52:33
122
49010122
บ้านหนองกระยัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:38:25
123
49010123
บ้านภูผาหอมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:42:07
124
49010124
บ้านแก้ง2
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:25:21
125
49010125
บ้านคำดู่
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:23:24
126
49010126
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:22:09
127
49010127
บ้านนาคำน้อย1
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:30:57
128
49010128
บ้านภูวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 14:22:03
129
49010129
บ้านภูล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:33:06
130
49010130
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:01:45
131
49010131
บ้านบาก2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:22:53
132
49010132
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:39:03
133
49010133
ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:46:07
134
49010134
บ้านห้วยทราย2
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:03:28
135
49010135
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:22:42
136
49010136
บ้านนาทาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:35:31
137
49010137
บ้านนาป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:01:48
138
49010138
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:29:46
139
49010139
บ้านโนนสวาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 07:59:03
140
49010140
ชุมชนโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:57:44
141
49010141
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:04:07
142
49010142
บ้านโคกหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:21:02
143
49010143
บ้านเหล่าหมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:55:46
144
49010144
บ้านโคกสว่าง1
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:03:27
145
49010145
บ้านเหล่าแขมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:53:58
146
49010146
บ้านท่าห้วยคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 18:51:48
147
49010147
บ้านนายอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:41:26
148
49010148
บ้านป่าพยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:50:48
149
49010149
สยามกลการ4
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:12:47
150
49010150
บ้านกกตูม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:33:40
151
49010151
บ้านแก้งนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:41:51
152
49010152
บ้านขัวสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:32:15
153
49010153
บ้านนาหินกอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:52:07
154
49010154
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:20:40
155
49010155
สยามกลการ 5
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 09:06:27
156
49010156
บ้านสานแว้
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:45:44
157
49010157
หมู่บ้านป่าไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:25:51
158
49010158
บ้านชะโนด 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 21:29:37
159
49010159
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:23:06
160
49010160
บ้านย้อมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:22:32
161
49010161
บ้านโสก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:23:25
162
49010162
บ้านเปียด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:51:19
163
49010163
บ้านโพนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 08:28:17
164
49010164
บ้านดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:41:06
165
49010165
บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:36:02
166
49010166
บ้านนาหลัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:41:54
167
49010167
บ้านฝั่งแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:11:25
168
49010168
บ้านมะนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:37:28
169
49010169
บ้านหนองคอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:10:13
170
49010170
พระราชทานบ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:49:05
171
49010171
บ้านโพนไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:08:09
172
49010172
บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:17:01
173
49010173
บ้านก้านเหลืองดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:09:33
174
49010174
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:51:00
175
49010175
ชุมชนบ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:15:16
176
49010176
บ้านน้ำบ่อดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:46:08
177
49010177
บ้านเหล่าดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:07:43
178
49010178
บ้านหนองหนาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:50:04
179
49010179
ชุมชนบ้านคำชะอี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:24:30
180
49010180
บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:34:29
181
49010181
บ้านแก้งช้างเนียม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:26:25
182
49010182
บ้านนาปุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:57:32
183
49010183
บ้านโนนสว่าง1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:44:43
184
49010184
บ้านหนองกะปาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:13:12
185
49010185
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:03:33
186
49010186
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:37:42
187
49010187
คำบกราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:11:11
188
49010188
บ้านบาก ๑
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:07:05
189
49010189
บ้านห้วยลำโมง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:15:07
190
49010190
บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:32:20
191
49010191
บ้านหนองเอี่ยนดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:49:35
192
49010192
ห้วยตาเปอะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:48:22
193
49010193
บ้านค้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:24:11
194
49010194
บ้านโคก2
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:24:40
195
49010195
บ้านดงยาง1
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:16:12
196
49010196
ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:07:04
197
49010197
บ้านโนนสังข์ศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:50:09
198
49010198
บ้านซ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:21:00
199
49010199
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:57:42
200
49010200
บ้านแมด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:07:52
201
49010201
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:17:46
202
49010202
บ้านหนองสระพังทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:08:23
203
49010203
บ้านดอนป่าแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:17:37
204
49010204
บ้านตูมหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:16:22
205
49010205
บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:19:26
206
49010206
โพนงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 21:43:49
207
49010207
บ้านนาหลวง1
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:46:14
208
49010208
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:54:41
209
49010209
บ้านหนองเอี่ยน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:11:45
210
49010210
บ้านโคกสว่าง2
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:13:11
211
49010211
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 17:54:16
212
49010212
บ้านเหล่าสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:13:00
213
49010213
เมืองพาลุกากรภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:25:47
214
49010214
บ้านชะโนด 1
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:58:42
215
49010215
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:11:25
216
49010216
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:19:05
217
49010217
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:38:00
218
49010218
ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 12:59:22
219
49010219
บ้านสองคอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 16:54:36
220
49010220
บ้านป่งขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:52:07
221
49010221
บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:51:19
222
49010222
บ้านนาดีโคกสวาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:27:55
223
49010223
บ้านหว้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:02:57
224
49010224
หนองผือดอนม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:54:43
225
49010225
บ้านหว้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:07:47
226
49010226
บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 14:53:26
227
49010227
บ้านโนนสว่าง 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:55:27
228
49010228
บ้านโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:15:41
229
49010229
บ้านคำพอก 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 20:57:19
230
49010230
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:25:55
231
49010231
บ้านวังนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:09:45
232
49010232
บ้านหนองโอใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:47:49
233
49010233
บ้านคำพี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:04:43
234
49010234
บ้านเป้าป่าแสด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:22:01
235
49010235
บ้านภู
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:16:02
236
49010236
บ้านวังไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:06:47
237
49010237
บ้านนาตะแบง 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:02:53
238
49010238
บ้านบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:54:34
239
49010239
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:31:11
240
49010240
บ้านแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:05:44
241
49010241
บ้านโคกหินกอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:22:02
242
49010242
บ้านหลุบปึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:21:38
243
49010243
บ้านเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:19:33
244
49010244
บ้านนาหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:03:01
245
49010245
บ้านคันแท
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:21:20
246
49010246
ชุมชนเมืองหนองสูง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:18:42
     
246 (100.00%)