ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 35 (39.77%)
1
50010001
ศรีเนห์รู
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:25:49
2
50010002
วัดช่างเคี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
3
50010003
วัดเจ็ดยอด
ยังไม่ยืนยัน
4
50010004
วัดข่วงสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
5
50010005
วัดป่าตัน
ยังไม่ยืนยัน
6
50010006
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:11:29
7
50010007
คำเที่ยงอนุสสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
8
50010008
ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:55:58
9
50010009
วัดดอนจั่น
ยังไม่ยืนยัน
10
50010011
วัดป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
11
50010012
วัดวังสิงห์คำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:10:15
12
50010013
พุทธิโศภน
ยังไม่ยืนยัน
13
50010014
อนุบาลเชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
14
50010015
วัดขะจาว
ยังไม่ยืนยัน
15
50010016
ศิริมังคลาจารย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:41:50
16
50010017
บ้านแม่เหียะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:47:42
17
50010018
บ้านดอนปิน
ยังไม่ยืนยัน
18
50010019
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 09:22:22
19
50010020
วัดป่าข่อยใต้
ยังไม่ยืนยัน
20
50010021
วัดร้องอ้อ
ยังไม่ยืนยัน
21
50010022
บ้านท่าหลุกสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
22
50010023
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:39:21
23
50010024
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:26:05
24
50010025
เชิงดอยสุเทพ
ยังไม่ยืนยัน
25
50010026
วัดสวนดอก
ยังไม่ยืนยัน
26
50010027
บ้านโป่งน้อย
ยังไม่ยืนยัน
27
50010028
บ้านห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
28
50010029
วัดหนองป่าครั่ง
ยังไม่ยืนยัน
29
50010030
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ยังไม่ยืนยัน
30
50010031
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:36:48
31
50010032
วัดเมืองสาตร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:47:37
32
50010033
บ้านแม่ดอกแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:17:23
33
50010035
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
34
50010036
บ้านร้องขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:02:15
35
50010037
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:44:57
36
50010039
บ้านแม่จ้อง
ยังไม่ยืนยัน
37
50010042
เทพเสด็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 17:51:30
38
50010046
บ้านป่าไม้แดง
ยังไม่ยืนยัน
39
50010047
บ้านป่าป้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:03:18
40
50010048
บ้านปางแดง
ยังไม่ยืนยัน
41
50010049
บ้านปางน้ำถุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:01:26
42
50010050
บ้านแม่หวาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:44:21
43
50010051
บ้านโป่งกุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
44
50010053
แม่คือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45
50010056
บ้านตลาดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:00:45
46
50010058
แม่โป่งประชาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
47
50010059
บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ยังไม่ยืนยัน
48
50010060
บ้านม่วงโตน
ยังไม่ยืนยัน
49
50010061
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:46:32
50
50010062
ชลประทานผาแตก
ยังไม่ยืนยัน
51
50010063
บ้านลวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 00:02:08
52
50010064
บ้านป่าสักงาม
ยังไม่ยืนยัน
53
50010066
บ้านป่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
54
50010069
บ้านป่าขุย
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:36:17
55
50010073
บ้านป่าเสร้า
ยังไม่ยืนยัน
56
50010074
บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:24:13
57
50010075
บ้านสันต้นม่วงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
58
50010079
บ้านดอนปีน
ยังไม่ยืนยัน
59
50010080
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
60
50010081
บ้านหนองโค้ง
ยังไม่ยืนยัน
61
50010082
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ยังไม่ยืนยัน
62
50010083
วัดสันมะฮกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
63
50010084
วัดสันป่าค่า
ยังไม่ยืนยัน
64
50010085
วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 18:52:09
65
50010086
บ้านบวกค้าง
ยังไม่ยืนยัน
66
50010087
วัดป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:56:18
67
50010089
บ้านกอสะเลียม
ยังไม่ยืนยัน
68
50010094
บ้านปงป่าเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 14:25:33
69
50010096
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
70
50010099
บ้านมอญ
ยังไม่ยืนยัน
71
50010100
วัดสันกลางเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
72
50010102
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
73
50010103
บ้านสันกำแพง
ยังไม่ยืนยัน
74
50010104
วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 14:50:22
75
50010105
วัดสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:44:53
76
50010106
บ้านแม่ปูคา
ยังไม่ยืนยัน
77
50010108
วัดล้านตอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:50:41
78
50010112
วัดบ้านโห้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:16:37
79
50010114
วัดแม่ผาแหน
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:05:40
80
50010115
แม่ตะไคร้
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 12:31:38
81
50010116
ทาเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:33:28
82
50010122
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
83
50010125
วัดห้วยทราย
ยังไม่ยืนยัน
84
50010126
วัดดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
85
50010130
วัดห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
86
50010133
บ้านออนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:54:26
87
50010135
วัดเปาสามขา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 16:23:26
88
50010137
บ้านออนหลวย
ยังไม่ยืนยัน
     
35 (39.77%)