ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 88 (100.00%)
1
50010001
ศรีเนห์รู
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:40:44
2
50010002
วัดช่างเคี่ยน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:46:41
3
50010003
วัดเจ็ดยอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:58:14
4
50010004
วัดข่วงสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:46:36
5
50010005
วัดป่าตัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:05:23
6
50010006
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:51:05
7
50010007
คำเที่ยงอนุสสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 13:36:29
8
50010008
ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:09:39
9
50010009
วัดดอนจั่น
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 07:24:34
10
50010011
วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:04:26
11
50010012
วัดวังสิงห์คำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:01:52
12
50010013
พุทธิโศภน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:33:36
13
50010014
อนุบาลเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:20:54
14
50010015
วัดขะจาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:38:38
15
50010016
ศิริมังคลาจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:57:24
16
50010017
บ้านแม่เหียะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:04:49
17
50010018
บ้านดอนปิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:48:43
18
50010019
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:09:37
19
50010020
วัดป่าข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:11:10
20
50010021
วัดร้องอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:28:11
21
50010022
บ้านท่าหลุกสันทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 22:13:11
22
50010023
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:27:18
23
50010024
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:27:02
24
50010025
บ้านเชิงดอยสุเทพ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:23:51
25
50010026
วัดสวนดอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:30:47
26
50010027
บ้านโป่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:19:19
27
50010028
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:35:16
28
50010029
วัดหนองป่าครั่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:33:07
29
50010030
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:53:49
30
50010031
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:07:30
31
50010032
วัดเมืองสาตร
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:12:23
32
50010033
บ้านแม่ดอกแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:55:21
33
50010035
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:57:15
34
50010036
บ้านร้องขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:23:29
35
50010037
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:37:16
36
50010039
บ้านแม่จ้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:53:13
37
50010042
เทพเสด็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:26:52
38
50010046
บ้านป่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:02:13
39
50010047
บ้านป่าป้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:44:44
40
50010048
บ้านปางแดง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 09:25:53
41
50010049
บ้านปางน้ำถุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:44:21
42
50010050
บ้านแม่หวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:55:03
43
50010051
บ้านโป่งกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:26:47
44
50010053
แม่คือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:16:05
45
50010056
บ้านตลาดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:21:13
46
50010058
แม่โป่งประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:14:28
47
50010059
บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:59:30
48
50010060
บ้านม่วงโตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:30:46
49
50010061
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:13:08
50
50010062
ชลประทานผาแตก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:05:18
51
50010063
บ้านลวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:32:38
52
50010064
บ้านป่าสักงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:31:02
53
50010066
บ้านป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:11:18
54
50010069
บ้านป่าขุย
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 12:22:08
55
50010073
บ้านป่าเสร้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:53:40
56
50010074
บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 20:25:53
57
50010075
บ้านสันต้นม่วงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:19:30
58
50010079
บ้านดอนปีน
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 16:12:59
59
50010080
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 16:12:12
60
50010081
บ้านหนองโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:42:18
61
50010082
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:39:55
62
50010083
วัดสันมะฮกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:11:18
63
50010084
วัดสันป่าค่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:54:36
64
50010085
วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:16:16
65
50010086
บ้านบวกค้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:39:46
66
50010087
วัดป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 11:09:56
67
50010089
บ้านกอสะเลียม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 16:22:58
68
50010094
บ้านปงป่าเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:14:04
69
50010096
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:02:54
70
50010099
บ้านมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:32:49
71
50010100
วัดสันกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:02:37
72
50010102
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:59:19
73
50010103
บ้านสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:24:52
74
50010104
วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:00:12
75
50010105
วัดสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:29:58
76
50010106
บ้านแม่ปูคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:20:44
77
50010108
วัดล้านตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:30:58
78
50010112
วัดบ้านโห้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:51:56
79
50010114
วัดแม่ผาแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:56:20
80
50010115
แม่ตะไคร้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:31:31
81
50010116
ทาเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:08:50
82
50010122
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:29:16
83
50010125
วัดห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 09:34:18
84
50010126
วัดดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:46:10
85
50010130
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:26:11
86
50010133
บ้านออนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 10:17:51
87
50010135
วัดเปาสามขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:15:31
88
50010137
บ้านออนหลวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:20:32
     
88 (100.00%)