ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 88 (100.00%)
1
50010001
ศรีเนห์รู
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:25:49
2
50010002
วัดช่างเคี่ยน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:12:44
3
50010003
วัดเจ็ดยอด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:47:22
4
50010004
วัดข่วงสิงห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:15:35
5
50010005
วัดป่าตัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:37:17
6
50010006
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:11:29
7
50010007
คำเที่ยงอนุสสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:47:12
8
50010008
ท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:55:58
9
50010009
วัดดอนจั่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:41:50
10
50010011
วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:55:18
11
50010012
วัดวังสิงห์คำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:10:15
12
50010013
พุทธิโศภน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:23:39
13
50010014
อนุบาลเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:22:05
14
50010015
วัดขะจาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:18:14
15
50010016
ศิริมังคลาจารย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:41:50
16
50010017
บ้านแม่เหียะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:47:42
17
50010018
บ้านดอนปิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:29:38
18
50010019
ชุมชนวัดท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 09:22:22
19
50010020
วัดป่าข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:15:38
20
50010021
วัดร้องอ้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:33:04
21
50010022
บ้านท่าหลุกสันทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:13:52
22
50010023
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:39:21
23
50010024
สังวาลย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:26:05
24
50010025
เชิงดอยสุเทพ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:32:32
25
50010026
วัดสวนดอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:07:55
26
50010027
บ้านโป่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:41:57
27
50010028
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:56:08
28
50010029
วัดหนองป่าครั่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:34:24
29
50010030
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:47:05
30
50010031
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:36:48
31
50010032
วัดเมืองสาตร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:47:37
32
50010033
บ้านแม่ดอกแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:17:23
33
50010035
บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:11:01
34
50010036
บ้านร้องขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:02:15
35
50010037
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:44:57
36
50010039
บ้านแม่จ้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:25:14
37
50010042
เทพเสด็จวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 17:51:30
38
50010046
บ้านป่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:03:14
39
50010047
บ้านป่าป้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 14:03:18
40
50010048
บ้านปางแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:29:12
41
50010049
บ้านปางน้ำถุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:01:26
42
50010050
บ้านแม่หวาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:44:21
43
50010051
บ้านโป่งกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:36:20
44
50010053
แม่คือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:42:41
45
50010056
บ้านตลาดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:00:45
46
50010058
แม่โป่งประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:30:02
47
50010059
บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:05:12
48
50010060
บ้านม่วงโตน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:02:46
49
50010061
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:46:32
50
50010062
ชลประทานผาแตก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:44:28
51
50010063
บ้านลวงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 00:02:08
52
50010064
บ้านป่าสักงาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:49:30
53
50010066
บ้านป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:03:02
54
50010069
บ้านป่าขุย
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 12:36:17
55
50010073
บ้านป่าเสร้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:20:06
56
50010074
บ้านป่าเหมือด
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:24:13
57
50010075
บ้านสันต้นม่วงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 22:37:05
58
50010079
บ้านดอนปีน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 18:40:21
59
50010080
บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:18:43
60
50010081
บ้านหนองโค้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:03:01
61
50010082
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:46:32
62
50010083
วัดสันมะฮกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:29:39
63
50010084
วัดสันป่าค่า
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:46:36
64
50010085
วัดทรายมูลรัตนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 18:52:09
65
50010086
บ้านบวกค้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:28:00
66
50010087
วัดป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:56:18
67
50010089
บ้านกอสะเลียม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:21:56
68
50010094
บ้านปงป่าเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 14:25:33
69
50010096
วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:08:43
70
50010099
บ้านมอญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:10:52
71
50010100
วัดสันกลางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:34:34
72
50010102
สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-02 11:17:23
73
50010103
บ้านสันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:29:42
74
50010104
วัดบ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 14:50:22
75
50010105
วัดสันโค้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:44:53
76
50010106
บ้านแม่ปูคา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:34:41
77
50010108
วัดล้านตอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:50:41
78
50010112
วัดบ้านโห้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:16:37
79
50010114
วัดแม่ผาแหน
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:05:40
80
50010115
แม่ตะไคร้
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 12:31:38
81
50010116
ทาเหนือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 14:33:28
82
50010122
หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:51:06
83
50010125
วัดห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:55:53
84
50010126
วัดดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 10:44:00
85
50010130
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:39:00
86
50010133
บ้านออนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:54:26
87
50010135
วัดเปาสามขา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 16:23:26
88
50010137
บ้านออนหลวย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:40:38
     
88 (100.00%)