ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 155 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 22 (14.19%)
1
50030001
บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
2
50030002
บ้านเชียงดาว
ยังไม่ยืนยัน
3
50030004
บ้านทุ่งหลุก
ยังไม่ยืนยัน
4
50030005
บ้านปางแดง
ยังไม่ยืนยัน
5
50030006
บ้านทุ่งละคร
ยังไม่ยืนยัน
6
50030007
บ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
7
50030009
ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:07:31
8
50030011
บ้านห้วยทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
9
50030012
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
ยังไม่ยืนยัน
10
50030014
บ้านแม่กอนใน
ยังไม่ยืนยัน
11
50030015
บ้านทุ่งข้าวพวง
ยังไม่ยืนยัน
12
50030016
บ้านออน
ยังไม่ยืนยัน
13
50030017
บ้านปางเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 16:57:32
14
50030018
บ้านแม่ป๋าม
ยังไม่ยืนยัน
15
50030019
บ้านปางมะเยา
ยังไม่ยืนยัน
16
50030020
มิตรมวลชนเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:35:19
17
50030021
บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:24:31
18
50030022
บ้านเมืองคอง
ยังไม่ยืนยัน
19
50030023
บ้านวังมะริว
ยังไม่ยืนยัน
20
50030024
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
21
50030025
ดอยสามหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
22
50030026
ชุมชนบ้านเมืองงาย
ยังไม่ยืนยัน
23
50030027
บ้านใหม่
ยังไม่ยืนยัน
24
50030029
บ้านเมืองนะ
ยังไม่ยืนยัน
25
50030030
บ้านอรุโณทัย
ยังไม่ยืนยัน
26
50030031
แกน้อยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
27
50030032
บ้านหนองเขียว
ยังไม่ยืนยัน
28
50030033
โครงการหลวงแกน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:13:30
29
50030034
บ้านรินหลวง
ยังไม่ยืนยัน
30
50030035
บ้านนาหวาย
ยังไม่ยืนยัน
31
50030038
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:25:46
32
50030039
บ้านแม่แมะ
ยังไม่ยืนยัน
33
50030040
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:51:20
34
50030043
บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
35
50030044
วัดจอมคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:40:11
36
50030045
บ้านแม่นะ
ยังไม่ยืนยัน
37
50030046
บ้านสบคาบ
ยังไม่ยืนยัน
38
50030048
บ้านแม่อ้อใน
ยังไม่ยืนยัน
39
50030049
วัดปางมะโอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:50:30
40
50030050
บ้านต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
41
50030051
บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
42
50030052
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:55:43
43
50030053
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:56:10
44
50030054
บ้านหัวนา
ยังไม่ยืนยัน
45
50030055
บ้านม่วงชุม
ยังไม่ยืนยัน
46
50030056
บ้านลาน
ยังไม่ยืนยัน
47
50030057
บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา
ยังไม่ยืนยัน
48
50030058
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
49
50030059
บ้านขอบด้ง
ยังไม่ยืนยัน
50
50030060
บ้านม่อนปิ่น
ยังไม่ยืนยัน
51
50030061
บ้านเวียงหวาย
ยังไม่ยืนยัน
52
50030063
บ้านสันม่วง
ยังไม่ยืนยัน
53
50030064
บ้านแม่ข่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:33:14
54
50030066
บ้านดงป่าลัน
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 13:22:45
55
50030067
บ้านสันต้นเปา
ยังไม่ยืนยัน
56
50030069
บ้านปางปอย
ยังไม่ยืนยัน
57
50030071
บ้านโป่งนก
ยังไม่ยืนยัน
58
50030072
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
59
50030073
บ้านแม่คะ
ยังไม่ยืนยัน
60
50030074
บ้านเหมืองแร่
ยังไม่ยืนยัน
61
50030075
บ้านทุ่งหลุก
ยังไม่ยืนยัน
62
50030076
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 15:37:41
63
50030077
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:20:48
64
50030078
บ้านห้วยห้อม
ยังไม่ยืนยัน
65
50030079
บ้านหนองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
66
50030080
บ้านหลวง
ยังไม่ยืนยัน
67
50030081
เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
68
50030082
วิรุณเทพ
ยังไม่ยืนยัน
69
50030083
บ้านแม่งอนกลาง
ยังไม่ยืนยัน
70
50030086
บ้านสันป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
71
50030087
บ้านปางสัก
ยังไม่ยืนยัน
72
50030088
บ้านแม่สูนน้อย
ยังไม่ยืนยัน
73
50030089
บ้านต้นส้าน
ยังไม่ยืนยัน
74
50030090
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
75
50030091
ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
76
50030092
บ้านห้วยเฮี่ยน
ยังไม่ยืนยัน
77
50030093
บ้านแม่ใจ
ยังไม่ยืนยัน
78
50030094
บ้านห้วยบอน
ยังไม่ยืนยัน
79
50030095
บ้านโป่งถืบ
ยังไม่ยืนยัน
80
50030097
บ้านหนองตุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
81
50030098
บ้านศรีดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
82
50030099
บ้านเวียงฝาง
ยังไม่ยืนยัน
83
50030100
บ้านสันทรายคองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
84
50030103
บ้านสันต้นดู่
ยังไม่ยืนยัน
85
50030104
บ้านห้วยงูกลาง
ยังไม่ยืนยัน
86
50030105
วัดนันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
87
50030106
บ้านสันทราย
ยังไม่ยืนยัน
88
50030107
วัดศรีบุญเรือง
ยังไม่ยืนยัน
89
50030108
วัดห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
90
50030110
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
ยังไม่ยืนยัน
91
50030111
บ้านท่ามะแกง
ยังไม่ยืนยัน
92
50030112
บ้านห้วยปู
ยังไม่ยืนยัน
93
50030113
เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยังไม่ยืนยัน
94
50030114
ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
ยังไม่ยืนยัน
95
50030115
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:57:10
96
50030116
บ้านห้วยศาลา
ยังไม่ยืนยัน
97
50030117
โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
ยังไม่ยืนยัน
98
50030118
กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
ยังไม่ยืนยัน
99
50030119
บ้านสุขฤทัย
ยังไม่ยืนยัน
100
50030120
ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3
ยังไม่ยืนยัน
101
50030121
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:43:57
102
50030122
บ้านป่าก๊อ
ยังไม่ยืนยัน
103
50030123
บ้านป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
104
50030126
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ยังไม่ยืนยัน
105
50030127
บ้านปางต้นเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
106
50030128
บ้านสันป่าเหียว
ยังไม่ยืนยัน
107
50030130
บ้านหนองขี้นกยาง
ยังไม่ยืนยัน
108
50030133
ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
ยังไม่ยืนยัน
109
50030134
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ยังไม่ยืนยัน
110
50030135
บ้านห้วยคอกหมู
ยังไม่ยืนยัน
111
50030136
ชุมชนบ้านคาย
ยังไม่ยืนยัน
112
50030137
ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ยังไม่ยืนยัน
113
50030138
บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
114
50030139
บ้านฮ่างต่ำ
ยังไม่ยืนยัน
115
50030143
บ้านแม่สาว
ยังไม่ยืนยัน
116
50030144
บ้านหนองเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
117
50030145
บ้านโป่งไฮ
ยังไม่ยืนยัน
118
50030146
บ้านห้วยป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
119
50030147
บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
120
50030148
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ยังไม่ยืนยัน
121
50030149
บ้านสันป่าข่า
ยังไม่ยืนยัน
122
50030151
บ้านดอนชัย
ยังไม่ยืนยัน
123
50030154
บ้านโละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:48:25
124
50030155
บ้านสันปอธง
ยังไม่ยืนยัน
125
50030157
บ้านสันต้นหมื้อ
ยังไม่ยืนยัน
126
50030158
บ้านเปียงหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 23:19:23
127
50030159
บ้านจอง
ยังไม่ยืนยัน
128
50030160
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
129
50030161
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
130
50030165
บ้านกองลม
ยังไม่ยืนยัน
131
50030166
บ้านเวียงแหง
ยังไม่ยืนยัน
132
50030167
บ้านนามน
ยังไม่ยืนยัน
133
50030168
บ้านปางป๋อ
ยังไม่ยืนยัน
134
50030169
บ้านม่วงป๊อก
ยังไม่ยืนยัน
135
50030170
บ้านปงตำ
ยังไม่ยืนยัน
136
50030171
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 13:31:35
137
50030173
วัดอรัญญวาสี
ยังไม่ยืนยัน
138
50030174
วัดบ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:46:38
139
50030175
บ้านแม่ทะลบ
ยังไม่ยืนยัน
140
50030176
วัดป่าแดง
ยังไม่ยืนยัน
141
50030177
บ้านป่างิ้ว
ยังไม่ยืนยัน
142
50030178
บ้านห้วยต้นตอง
ยังไม่ยืนยัน
143
50030179
บ้านเวียงผาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
144
50030181
บ้านแม่ขิ
ยังไม่ยืนยัน
145
50030182
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ยังไม่ยืนยัน
146
50030183
บ้านอ่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 20:17:22
147
50030185
บ้านถ้ำตับเตา
ยังไม่ยืนยัน
148
50030187
บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
149
50030190
บ้านสินชัย
ยังไม่ยืนยัน
150
50030191
บ้านผาแดง
ยังไม่ยืนยัน
151
50030193
บ้านต้นโชค
ยังไม่ยืนยัน
152
50030194
บ้านปง
ยังไม่ยืนยัน
153
50030195
สันติวนา
ยังไม่ยืนยัน
154
50030196
บ้านห้วยไผ่
ยังไม่ยืนยัน
155
50030197
บ้านใหม่หนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
     
22 (14.19%)