ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 100 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
50050123
บ้านนาคอเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:50:58
14 
2
50050124
บ้านเด่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:01:06
3
50050126
บ้านแม่งูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:12:38
18 
4
50050127
บ้านตีนตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:49:27
5
50050128
แม่โถวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:43:18
38 
6
50050129
บ้านแม่อมลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:06:45
7
50050130
บ้านดอกแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:17:42
8
50050131
บ้านกองลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:22:22
21 
9
50050132
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:05:29
10
50050133
โรงเรียนบ้านบ่อสลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:24:24
10 
11
50050135
บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 16:32:52
12
50050136
บ้านบ่อหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:20:58
22 
13
50050137
บ้านวังกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:05:33
14
50050138
บ้านขุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:39:07
12 
15
50050139
บ้านนาฟ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:50:24
22 
16
50050140
บ้านแม่ลาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:57:28
18 
17
50050141
บ้านกิ่วลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:44:25
18
50050142
บ้านแม่สะนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:50:35
19
50050143
บ้านแม่ลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:41:53
14 
20
50050144
บ้านพุย
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 10:11:33
20 
21
50050145
บ้านเตียนอาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:08:47
13 
22
50050147
บ้านตาลใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:40:04
23
50050148
บ้านตาลเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:45:16
22 
24
50050149
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:32:08
19 
25
50050150
บ้านผาแตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:05:54
26
50050151
บ้านโค้งงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:56:34
10 
27
50050152
บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:13:56
10 
28
50050153
บ้านแม่ลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:06:11
29
50050154
ชุมชนบ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:32
32 
30
50050155
บ้านหางดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:59:56
31
50050156
ชุมชนบ้านแม่ทัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:03:26
32
50050157
บ้านกองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:17:21
33
50050158
บ้านวังลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:40:49
16 
34
50050159
บ้านแควมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:28:06
19 
35
50050161
บ้านดงดำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 16:02:10
12 
36
50050162
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:58:48
37
50050163
บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:49:18
38
50050164
บ้านถิ่นสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:52:17
39
50050165
บ้านผาจุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:56:20
40
50050166
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:40:57
11 
41
50050167
ชุมชนบ้านดอยเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:05:22
15 
42
50050168
บ้านฉิมพลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:10:26
43
50050169
บ้านวังหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:32:46
44
50050170
บ้านแปลง 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:44:40
45
50050171
ศูนย์อพยพแปลง 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:51:59
46
50050172
บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:41:38
47
50050173
บ้านน้อยห้วยรินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:14:39
17 
48
50050174
บ้านโท้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:54:03
15 
49
50050175
บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:11:44
50
50050176
บ้านบงตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:40:55
21 
51
50050177
บ้านแอ่นใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:24:23
52
50050178
บ้านแอ่นจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:11:52
18 
53
50050179
บ้านวังหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 09:50:31
54
50050180
บ้านเกาะหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:36:01
13 
55
50050181
บ้านโปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:21:09
18 
56
50050182
บ้านงิ้วสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:57:35
57
50050183
บ้านโปงทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:00:59
58
50050184
บ้านกองวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 05:51:35
59
50050185
บ้านแม่บวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:57:47
60
50050186
บ้านแม่ตูบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:05:34
19 
61
50050188
บ้านแปลง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:22:52
62
50050189
ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:07:14
15 
63
50050190
บ้านนาเกียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 06:27:42
18 
64
50050191
บ้านห่างหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:18:34
65
50050192
บ้านใบหนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:41:42
66
50050193
บ้านอูตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:51:39
18 
67
50050194
บ้านผีปานเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 15:45:38
68
50050195
บ้านแม่สะเต
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:12:04
69
50050196
บ้านแม่โขง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:52:16
70
50050197
บ้านมูเซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:21:32
30 
71
50050198
บ้านห้วยปูลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:43:46
14 
72
50050199
บ้านห้วยไม้หก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:55:39
19 
73
50050200
ตรีมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:33:25
74
50050201
บ้านห้วยน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:10:34
38 
75
50050202
บ้านแม่ตื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:53:32
10 
76
50050203
บ้านขุนแม่ตื่นน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:49:52
15 
77
50050204
บ้านห้วยหล่อดูก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:23:03
13 
78
50050206
บ้านซิแบร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:25:15
16 
79
50050207
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:10:32
16 
80
50050208
ทุ่งต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:40
16 
81
50050209
บ้านยางเปียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:39:04
17 
82
50050210
บ้านยางครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:45:08
16 
83
50050211
บ้านนาไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:21:57
84
50050212
บ้านสบลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:14:43
11 
85
50050213
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:28:16
16 
86
50050214
บ้านแม่ลานหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:47:31
12 
87
50050215
บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:20:56
88
50050216
บ้านห้วยโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:17:47
19 
89
50050217
บ้านขุนตื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:35:56
11 
90
50050218
บ้านแม่หลองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:35:25
13 
91
50050219
บ้านผาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:44:43
13 
92
50050220
ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:06:34
93
50050221
บ้านทุ่งจำเริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:39
10 
94
50050222
บ้านยางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:05:04
15 
95
50050223
บ้านตุงลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:53:19
25 
96
50050224
บ้านตุงติง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:40:54
14 
97
50050225
บ้านแม่ต๋อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:13:11
24 
98
50050226
บ้านแม่อ่างขาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:41:04
16 
99
50050227
ชุมชนบ้านอมก๋อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:50:31
21 
100
50050228
บ้านยางเปา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:07:10
28 
     
100 (100.00%)