ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 99 (100.00%)
1
50050002
บ้านแปะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 15:18:10
2
50050003
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:57:46
3
50050004
บ้านข่วงเปาใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 15:27:26
4
50050005
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 14:46:01
5
50050006
บ้านบนนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:44:01
6
50050007
บ้านขุนแปะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:40:43
7
50050008
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:52:41
8
50050009
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:30:11
9
50050012
บ้านสบแปะ
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:42:38
10
50050015
บ้านปากทางท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:49:11
11
50050016
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:58:05
12
50050017
บ้านเมืองอาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-21 07:07:12
13
50050018
บ้านน้ำตกแม่กลาง
ยืนยันแล้ว
2017-05-17 11:05:52
14
50050019
บ้านเมืองกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 20:26:56
15
50050020
วัดพระบาท
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:33:29
16
50050022
บ้านแม่ปอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:06:45
17
50050023
บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:43:46
18
50050026
ศรีจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 21:56:27
19
50050027
บ้านห้วยส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 19:08:32
20
50050029
บ้านห้วยน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:31:33
21
50050031
บ้านขุนแตะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:30:14
22
50050032
บ้านขุนยะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:38:30
23
50050033
บ้านขุนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 16:22:44
24
50050034
บ้านวังน้ำหยาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:44:35
25
50050035
บ้านแม่สอย
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:39:59
26
50050036
บ้านโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 08:52:55
27
50050037
บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:37:39
28
50050038
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:16:44
29
50050039
บ้านใหม่สารภี
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:20:41
30
50050040
ป่ากล้วยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:56:21
31
50050041
บ้านห้วยสะแพด
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:01:57
32
50050042
วัดพุทธนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:32:22
33
50050043
บ้านหาดนาค
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:01:45
34
50050045
ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 15:49:42
35
50050046
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:51:20
36
50050048
บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:35:48
37
50050051
บ้านสบเตี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:15:05
38
50050052
บ้านกองแขก
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 15:22:18
39
50050053
บ้านอมเม็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 11:11:16
40
50050054
ออป.13
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:15:13
41
50050055
บ้านโม่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:47:06
42
50050056
บ้านอมขูด
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:46:25
43
50050057
บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 19:27:37
44
50050058
บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:52:24
45
50050059
บ้านแจ่มหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 09:02:28
46
50050060
บ้านห้วยยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 16:49:41
47
50050061
บ้านขุนแม่รวม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:21:36
48
50050062
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2017-05-27 07:32:30
49
50050063
บ้านต่อเรือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 17:55:44
50
50050064
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:48:53
51
50050066
บ้านแม่ปาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:59:34
52
50050067
อินทนนท์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 19:37:00
53
50050068
บ้านเนินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:33:46
54
50050071
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 08:10:11
55
50050072
บ้านสามสบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:44:31
56
50050073
บ้านผานัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 15:52:23
57
50050075
ชุมชนตำบลท่าผา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:17:34
58
50050077
บ้านทัพ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:44:18
59
50050078
สามัคคีสันม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:19:38
60
50050079
บ้านจันทร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:09:45
61
50050080
บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:04:14
62
50050082
บ้านสองธาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:25:41
63
50050083
บ้านทุ่งแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 08:32:46
64
50050084
บ้านปางหินฝน
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:12:41
65
50050085
บ้านพุย
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 17:47:14
66
50050086
บ้านแม่ตูม
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:21:48
67
50050087
บ้านเฮาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:10:07
68
50050088
บ้านแปะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:44:44
69
50050089
บ้านแม่แฮใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:21:42
70
50050090
บ้านแม่หงานหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:24:41
71
50050091
บ้านพุย สาขาพุยใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 11:17:29
72
50050093
บ้านแม่แดดน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 15:11:29
73
50050094
บ้านห้วยปู
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:48:02
74
50050095
บ้านแม่ตะละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 17:19:13
75
50050096
บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 18:43:23
76
50050097
บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:58:51
77
50050098
บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2017-05-22 17:48:08
78
50050099
บ้านแม่มุ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:14:25
79
50050100
บ้านแม่นาจร
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:37:11
80
50050101
บ้านแม่มะลอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:31:03
81
50050102
บ้านแม่วาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 15:56:52
82
50050103
บ้านสบวาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 13:16:32
83
50050105
บ้านแม่แฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:36:07
84
50050106
บ้านสบแม่รวม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:09:28
85
50050107
บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 14:47:11
86
50050108
บ้านแม่ซา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:14:57
87
50050109
บ้านแม่หอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:00:30
88
50050110
บ้านแม่เอาะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:52:49
89
50050112
บ้านแม่ศึก
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 15:05:11
90
50050113
บ้านขุนแม่นาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 17:12:34
91
50050114
บ้านผาละปิ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:52:45
92
50050115
บ้านปางอุ๋ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:55:32
93
50050116
บ้านขุนแม่หยอด
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:47:37
94
50050117
บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 12:59:40
95
50050118
บ้านปางเกี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 21:04:57
96
50050119
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 08:53:20
97
50050120
บ้านนาฮ่อง
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 10:28:06
98
50050121
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:14:42
99
50050229
บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:25:53
     
99 (100.00%)