ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 100 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
50020136
บ้านแม่ตะละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:48:07
19 
2
50050002
บ้านแปะ
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 18:25:36
3
50050003
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:33:18
19 
4
50050004
บ้านข่วงเปาใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:50:02
5
50050005
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 16:28:06
12 
6
50050006
บ้านบนนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:31:03
13 
7
50050007
บ้านขุนแปะ
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 18:16:34
21 
8
50050008
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:57:40
15 
9
50050009
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:53:19
10
50050012
บ้านสบแปะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:05:40
11
50050015
บ้านปากทางท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:59:41
13 
12
50050016
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 17:08:18
15 
13
50050017
บ้านเมืองอาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 21:18:45
14
50050018
บ้านน้ำตกแม่กลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 07:37:13
12 
15
50050019
บ้านเมืองกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:30:17
16
50050020
วัดพระบาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:10:42
17
50050022
บ้านแม่ปอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 09:16:18
13 
18
50050023
บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:00:32
19
50050026
ศรีจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:25:07
76 
20
50050027
บ้านห้วยส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:38:11
16 
21
50050029
บ้านห้วยน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:39:14
22
50050031
บ้านขุนแตะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:23:06
14 
23
50050032
บ้านขุนยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:06:11
10 
24
50050033
บ้านขุนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:21:42
31 
25
50050034
บ้านวังน้ำหยาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:53:10
26
50050035
บ้านแม่สอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:32:12
27
50050036
บ้านโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 17:09:32
10 
28
50050037
บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:58:14
29
50050038
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:39:33
14 
30
50050039
บ้านใหม่สารภี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:20:52
15 
31
50050040
ป่ากล้วยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:55:41
14 
32
50050041
บ้านห้วยสะแพด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:46:55
11 
33
50050042
วัดพุทธนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:48:51
34
50050043
บ้านหาดนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:34:24
35
50050045
ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 16:08:24
21 
36
50050046
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:44:26
37
50050048
บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:35:21
38
50050051
บ้านสบเตี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:24:33
19 
39
50050052
บ้านกองแขก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:32:27
18 
40
50050053
บ้านอมเม็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:41:40
41
50050054
ออป.13
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:23:20
15 
42
50050055
บ้านโม่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:19:21
20 
43
50050056
บ้านอมขูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:11:05
44
50050057
บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:48:58
45
50050058
บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:52:17
46
50050059
บ้านแจ่มหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 09:48:07
20 
47
50050060
บ้านห้วยยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:55:24
15 
48
50050061
บ้านขุนแม่รวม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:21:41
21 
49
50050062
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:22:04
10 
50
50050063
บ้านต่อเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:44:10
51
50050064
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:19:21
18 
52
50050066
บ้านแม่ปาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:31:40
13 
53
50050067
อินทนนท์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 17:46:45
17 
54
50050068
บ้านเนินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:39:12
12 
55
50050071
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:09:13
14 
56
50050072
บ้านสามสบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:19:38
57
50050073
บ้านผานัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:08:49
12 
58
50050075
ชุมชนตำบลท่าผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:49:55
13 
59
50050077
บ้านทัพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:12:08
60
50050078
สามัคคีสันม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:35:40
20 
61
50050079
บ้านจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:19:47
22 
62
50050080
บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:21:39
63
50050082
บ้านสองธาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:13:33
64
50050083
บ้านทุ่งแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:53:54
17 
65
50050084
บ้านปางหินฝน
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:00:45
17 
66
50050085
หลวงพัฒนาบ้านพุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:09:28
12 
67
50050086
บ้านแม่ตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:51:07
68
50050087
บ้านเฮาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:39:35
69
50050088
บ้านแปะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:54:42
70
50050089
บ้านแม่แฮใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:05:23
11 
71
50050090
บ้านแม่หงานหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:38:49
16 
72
50050091
บ้านพุย สาขาพุยใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 21:36:48
73
50050093
บ้านแม่แดดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:00:02
15 
74
50050094
บ้านห้วยปู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:07:30
75
50050095
บ้านแม่ตะละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:25:34
76
50050096
บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:21:51
77
50050097
บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:36:58
12 
78
50050098
บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:10:35
79
50050099
บ้านแม่มุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:59:55
11 
80
50050100
บ้านแม่นาจร
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:55:33
23 
81
50050101
บ้านแม่มะลอ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:22:16
82
50050102
บ้านแม่วาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:45:21
83
50050103
บ้านสบวาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:58:00
84
50050105
บ้านแม่แฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:54:20
43 
85
50050106
บ้านสบแม่รวม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:42:10
86
50050107
บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:44:59
87
50050108
บ้านแม่ซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:55:00
18 
88
50050109
บ้านแม่หอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:09:31
89
50050110
บ้านแม่เอาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:45:16
20 
90
50050112
บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:54:49
17 
91
50050113
บ้านขุนแม่นาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:16:28
92
50050114
บ้านผาละปิ
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 21:08:53
93
50050115
บ้านปางอุ๋ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:40:41
32 
94
50050116
บ้านขุนแม่หยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:29:25
18 
95
50050117
บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:22:51
96
50050118
บ้านปางเกี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:50:48
20 
97
50050119
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:34:32
98
50050120
บ้านนาฮ่อง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:12:47
14 
99
50050121
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:29:29
100
50050229
บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 11:27:12
     
100 (100.00%)