ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 48 (48.48%)
1
50050002
บ้านแปะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:09:56
2
50050003
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2018-11-16 15:45:45
3
50050004
บ้านข่วงเปาใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:28:36
4
50050005
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:00:47
5
50050006
บ้านบนนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:58:46
6
50050007
บ้านขุนแปะ
ยืนยันแล้ว
2018-11-16 15:47:34
7
50050008
บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:53:52
8
50050009
บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
ยังไม่ยืนยัน
9
50050012
บ้านสบแปะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 08:31:51
10
50050015
บ้านปากทางท่าลี่
ยังไม่ยืนยัน
11
50050016
นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
ยังไม่ยืนยัน
12
50050017
บ้านเมืองอาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:19:26
13
50050018
บ้านน้ำตกแม่กลาง
ยังไม่ยืนยัน
14
50050019
บ้านเมืองกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:38:44
15
50050020
วัดพระบาท
ยังไม่ยืนยัน
16
50050022
บ้านแม่ปอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:20:35
17
50050023
บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
ยังไม่ยืนยัน
18
50050026
ศรีจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:37:26
19
50050027
บ้านห้วยส้มป่อย
ยังไม่ยืนยัน
20
50050029
บ้านห้วยน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
21
50050031
บ้านขุนแตะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:11:09
22
50050032
บ้านขุนยะ
ยืนยันแล้ว
2018-09-16 06:41:44
23
50050033
บ้านขุนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:43:42
24
50050034
บ้านวังน้ำหยาด
ยังไม่ยืนยัน
25
50050035
บ้านแม่สอย
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:44:00
26
50050036
บ้านโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:51:36
27
50050037
บ้านหนองคัน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:10:33
28
50050038
บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
29
50050039
บ้านใหม่สารภี
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:20:42
30
50050040
ป่ากล้วยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:00:45
31
50050041
บ้านห้วยสะแพด
ยังไม่ยืนยัน
32
50050042
วัดพุทธนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:53:03
33
50050043
บ้านหาดนาค
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:08:44
34
50050045
ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
35
50050046
บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
36
50050048
บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:51:25
37
50050051
บ้านสบเตี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 00:05:43
38
50050052
บ้านกองแขก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:44:20
39
50050053
บ้านอมเม็ง
ยังไม่ยืนยัน
40
50050054
ออป.13
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 11:39:36
41
50050055
บ้านโม่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
42
50050056
บ้านอมขูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:46:38
43
50050057
บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
ยังไม่ยืนยัน
44
50050058
บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
ยังไม่ยืนยัน
45
50050059
บ้านแจ่มหลวง
ยังไม่ยืนยัน
46
50050060
บ้านห้วยยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:01:52
47
50050061
บ้านขุนแม่รวม
ยังไม่ยืนยัน
48
50050062
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-23 15:19:11
49
50050063
บ้านต่อเรือ
ยังไม่ยืนยัน
50
50050064
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:43:23
51
50050066
บ้านแม่ปาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:44:21
52
50050067
อินทนนท์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53
50050068
บ้านเนินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:08:20
54
50050071
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-11-08 09:09:15
55
50050072
บ้านสามสบ
ยังไม่ยืนยัน
56
50050073
บ้านผานัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:33:48
57
50050075
ชุมชนตำบลท่าผา
ยังไม่ยืนยัน
58
50050077
บ้านทัพ
ยังไม่ยืนยัน
59
50050078
สามัคคีสันม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:35:10
60
50050079
บ้านจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
61
50050080
บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
ยังไม่ยืนยัน
62
50050082
บ้านสองธาร
ยังไม่ยืนยัน
63
50050083
บ้านทุ่งแก
ยังไม่ยืนยัน
64
50050084
บ้านปางหินฝน
ยืนยันแล้ว
2018-11-15 10:32:12
65
50050085
บ้านพุย
ยังไม่ยืนยัน
66
50050086
บ้านแม่ตูม
ยังไม่ยืนยัน
67
50050087
บ้านเฮาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:37:30
68
50050088
บ้านแปะสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 20:12:47
69
50050089
บ้านแม่แฮใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:38:16
70
50050090
บ้านแม่หงานหลวง
ยังไม่ยืนยัน
71
50050091
บ้านพุย สาขาพุยใต้
ยังไม่ยืนยัน
72
50050093
บ้านแม่แดดน้อย
ยังไม่ยืนยัน
73
50050094
บ้านห้วยปู
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:55:37
74
50050095
บ้านแม่ตะละเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 16:55:09
75
50050096
บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 23:00:04
76
50050097
บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2018-11-13 14:21:55
77
50050098
บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
78
50050099
บ้านแม่มุ
ยังไม่ยืนยัน
79
50050100
บ้านแม่นาจร
ยังไม่ยืนยัน
80
50050101
บ้านแม่มะลอ
ยังไม่ยืนยัน
81
50050102
บ้านแม่วาก
ยังไม่ยืนยัน
82
50050103
บ้านสบวาก
ยังไม่ยืนยัน
83
50050105
บ้านแม่แฮเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 15:27:01
84
50050106
บ้านสบแม่รวม
ยังไม่ยืนยัน
85
50050107
บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 11:00:34
86
50050108
บ้านแม่ซา
ยังไม่ยืนยัน
87
50050109
บ้านแม่หอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:21:19
88
50050110
บ้านแม่เอาะ
ยืนยันแล้ว
2018-12-03 14:22:10
89
50050112
บ้านแม่ศึก
ยังไม่ยืนยัน
90
50050113
บ้านขุนแม่นาย
ยังไม่ยืนยัน
91
50050114
บ้านผาละปิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:01:06
92
50050115
บ้านปางอุ๋ง
ยังไม่ยืนยัน
93
50050116
บ้านขุนแม่หยอด
ยังไม่ยืนยัน
94
50050117
บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
ยังไม่ยืนยัน
95
50050118
บ้านปางเกี๊ยะ
ยังไม่ยืนยัน
96
50050119
บ้านนากลาง
ยังไม่ยืนยัน
97
50050120
บ้านนาฮ่อง
ยังไม่ยืนยัน
98
50050121
บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด
ยังไม่ยืนยัน
99
50050229
บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
ยังไม่ยืนยัน
     
48 (48.48%)