ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 132 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (39.39%)
1
51010001
วัดป่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
2
51010002
วัดสันต้นธง
ยังไม่ยืนยัน
3
51010003
วัดพันตาเกิน
ยังไม่ยืนยัน
4
51010004
บ้านศรีย้อย
ยังไม่ยืนยัน
5
51010005
บ้านสันมะนะ
ยังไม่ยืนยัน
6
51010006
วัดจักรคำภิมุข
ยังไม่ยืนยัน
7
51010007
อนุบาลลำพูน
ยังไม่ยืนยัน
8
51010008
วัดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 06:53:48
9
51010012
ตำบลบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 14:29:37
10
51010013
บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 06:09:31
11
51010014
บ้านป่าซางน้อย
ยังไม่ยืนยัน
12
51010016
วัดสันมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2018-04-27 13:30:06
13
51010018
วัดล่ามช้าง
ยังไม่ยืนยัน
14
51010019
วัดประตูป่า
ยังไม่ยืนยัน
15
51010020
บ้านศรีสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 13:58:56
16
51010022
วัดสันป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
17
51010023
วัดห้วยม้าโก้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:03:30
18
51010024
วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:53:42
19
51010025
วัดหนองซิว
ยังไม่ยืนยัน
20
51010028
วัดศรีดอนตัน
ยังไม่ยืนยัน
21
51010030
บ้านสันป่าเหียง
ยังไม่ยืนยัน
22
51010031
วัดสันคะยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:32:25
23
51010032
วัดสะแล่ง
ยังไม่ยืนยัน
24
51010034
บ้านมะเขือแจ้
ยังไม่ยืนยัน
25
51010035
วัดเหมืองกวัก
ยังไม่ยืนยัน
26
51010036
บ้านฮ่องกอม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 14:25:38
27
51010037
วัดบ้านแจ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 06:55:00
28
51010038
วัดศรีบังวัน
ยังไม่ยืนยัน
29
51010039
ตำบลริมปิง
ยังไม่ยืนยัน
30
51010042
บ้านเวียงยอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 22:20:55
31
51010043
วัดศรีบุญชู-วังไฮ
ยังไม่ยืนยัน
32
51010044
วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:48:09
33
51010047
วัดหนองหล่ม
ยังไม่ยืนยัน
34
51010048
วัดทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
35
51010049
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:42:00
36
51010051
วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:38:16
37
51010052
บ้านหนองช้างคืน
ยังไม่ยืนยัน
38
51010054
วัดบ่อโจง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:56:11
39
51010055
วัดหนองเหียง
ยังไม่ยืนยัน
40
51010056
บ้านหนองหนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:02:02
41
51010059
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-02-25 11:07:06
42
51010060
วัดเหมืองง่า
ยังไม่ยืนยัน
43
51010061
บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
ยังไม่ยืนยัน
44
51010062
วัดบ้านหลุก
ยังไม่ยืนยัน
45
51010064
วัดกู่เส้า
ยังไม่ยืนยัน
46
51010065
ชุมชนบ้านเหมืองจี้
ยังไม่ยืนยัน
47
51010066
บ้านห้วยส้ม
ยังไม่ยืนยัน
48
51010067
วัดป่าตึงเชตวัน
ยังไม่ยืนยัน
49
51010068
วัดต้นโชค
ยังไม่ยืนยัน
50
51010070
อนุบาลเมืองลำพูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 20:58:36
51
51010071
บ้านป่าเส้า
ยังไม่ยืนยัน
52
51010072
เชตวันหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:01:03
53
51010073
วัดฮ่องกอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:17:49
54
51010074
วัดชัยสถาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:55:54
55
51010076
บ้านหมื่นข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:48:22
56
51010077
บ้านแพะยันต์ดอยแช่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:40:22
57
51010078
วัดทากาศ
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 10:33:52
58
51010079
บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 12:47:59
59
51010081
บ้านป่าเลา
ยังไม่ยืนยัน
60
51010082
บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ยังไม่ยืนยัน
61
51010083
บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ยังไม่ยืนยัน
62
51010084
บ้านศรีป้าน
ยังไม่ยืนยัน
63
51010086
บ้านสัน
ยังไม่ยืนยัน
64
51010087
บ้านสบเมย
ยังไม่ยืนยัน
65
51010088
บ้านแม่เมย
ยังไม่ยืนยัน
66
51010090
บ้านทาขุมเงิน
ยังไม่ยืนยัน
67
51010091
บ้านสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
68
51010093
บ้านเหมืองลึก
ยังไม่ยืนยัน
69
51010094
บ้านหนองยางไคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:16:43
70
51010096
บ้านทาปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
71
51010097
บ้านทาทุ่งไผ่
ยังไม่ยืนยัน
72
51010099
บ้านทาสองท่า
ยังไม่ยืนยัน
73
51010101
บ้านทาชมภู
ยังไม่ยืนยัน
74
51010102
บ้านทาป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:27:26
75
51010103
บ้านทาป่าเปา
ยังไม่ยืนยัน
76
51010105
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
ยังไม่ยืนยัน
77
51010106
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ยังไม่ยืนยัน
78
51010107
บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ยังไม่ยืนยัน
79
51010108
บ้านปงแม่ลอบ
ยังไม่ยืนยัน
80
51010110
บ้านหล่ายทา
ยังไม่ยืนยัน
81
51010111
บ้านศาลาแม่ทา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:59:25
82
51010113
บ้านร้องเรือ
ยังไม่ยืนยัน
83
51010114
บ้านดงสารภี
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:39:53
84
51010115
วัดอรัญญาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:56:20
85
51010117
บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 00:04:13
86
51010118
บ้านดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 00:05:35
87
51010119
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
88
51010120
บ้านหนองเกิด
ยังไม่ยืนยัน
89
51010122
บ้านร่องช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90
51010123
บ้านห้วยไฟ
ยังไม่ยืนยัน
91
51010124
บ้านน้ำย้อย
ยังไม่ยืนยัน
92
51010125
บ้านแม่อาว
ยังไม่ยืนยัน
93
51010126
บ้านโป่งรู
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:20:09
94
51010127
บ้านโทกน้ำกัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:27:47
95
51010128
วัดนครเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:18:10
96
51010129
วัดหนองสมณะ
ยืนยันแล้ว
2019-02-26 18:46:03
97
51010130
บ้านป่ารกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:30:14
98
51010131
บ้านเหล่าป่าก๋อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:06:24
99
51010132
วัดน้ำดิบ
ยังไม่ยืนยัน
100
51010133
บ้านห้วยอ้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 15:43:38
101
51010134
บ้านไร่ดง
ยังไม่ยืนยัน
102
51010135
วัดปากล้อง
ยังไม่ยืนยัน
103
51010136
วัดวังกู่
ยังไม่ยืนยัน
104
51010137
บ้านหนองผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:29:16
105
51010138
วัดท่าตุ้ม
ยังไม่ยืนยัน
106
51010139
วัดเจดีย์สามยอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:55:22
107
51010140
วัดบ้านเรือน
ยังไม่ยืนยัน
108
51010141
วัดศรีชุม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:01:10
109
51010142
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:55:50
110
51010143
วัดบ้านเหล่า
ยังไม่ยืนยัน
111
51010144
วัดบ้านก้อง
ยังไม่ยืนยัน
112
51010145
วัดท่าต้นงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 16:05:27
113
51010146
บ้านฉางข้าวน้อย
ยังไม่ยืนยัน
114
51010147
บ้านล้องหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:09:41
115
51010148
บ้านป่าซาง
ยังไม่ยืนยัน
116
51010149
บ้านสะปุ๋ง
ยังไม่ยืนยัน
117
51010150
วัดบ้านไร่
ยังไม่ยืนยัน
118
51010151
บ้านป่าตาล
ยังไม่ยืนยัน
119
51010154
วัดช้างค้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:05:23
120
51010156
บ้านกองงาม
ยังไม่ยืนยัน
121
51010157
วัดบ้านดอน
ยังไม่ยืนยัน
122
51010158
บ้านหนองเงือก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:33:25
123
51010159
วัดป่าบุก
ยังไม่ยืนยัน
124
51010160
บ้านดอนตอง
ยังไม่ยืนยัน
125
51010161
วัดบ้านธิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:41:47
126
51010162
วัดสันทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:27:41
127
51010163
วัดป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:13:30
128
51010166
วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:57:23
129
51010167
วัดห้วยยาบ
ยังไม่ยืนยัน
130
51010168
บ้านห้วยไซ
ยังไม่ยืนยัน
131
51010170
วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
ยืนยันแล้ว
2019-02-26 14:05:34
132
51010172
บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ยังไม่ยืนยัน
     
52 (39.39%)