ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 82 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
51020001
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:31:34
10 
2
51020002
บ้านห้วยกาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:42:01
11 
3
51020003
บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:11:20
4
51020004
บ้านห้วยน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:12:42
5
51020013
บ้านห้วยแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:30:44
11 
6
51020017
บ้านห้วยแทง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:44:19
7
51020018
บ้านป่าพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:17:02
11 
8
51020020
วัดวังหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:34:37
17 
9
51020021
บ้านห้วยหละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:35:33
17 
10
51020023
บ้านศรีเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:47:05
11
51020024
บ้านสันปูเลย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:39:20
16 
12
51020028
บ้านหนองปลาสะวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:04:51
16 
13
51020031
บ้านหนองสูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:17:11
14
51020034
บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:00:52
14 
15
51020035
บ้านม่วงโตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:32:54
14 
16
51020036
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:09:51
17
51020037
บ้านดอยแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:11:12
10 
18
51020039
บ้านก้อจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:39:27
21 
19
51020041
บ้านห้วยหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 20:15:53
20
51020042
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:48:28
21
51020043
บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:19:43
10 
22
51020044
บ้านปางส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:06:37
23
51020045
บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:26:12
24
51020046
บ้านฮั่ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:18:41
25
51020047
บ้านผาลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:37:19
13 
26
51020048
บ้านนาเลี่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:15:45
12 
27
51020049
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:01:44
91 
28
51020050
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:40:55
29
51020051
ชุมชนบ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:10:10
20 
30
51020052
บ้านห้วยแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:23:17
31
51020053
บ้านหล่ายท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:49:16
11 
32
51020054
บ้านดงสักงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:49:08
33
51020055
บ้านป่าจี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:11:19
14 
34
51020056
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:45:18
35
51020057
บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:24
36
51020058
บ้านแม่เทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:55:48
22 
37
51020060
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:12:58
38
51020061
บ้านแม่แนต
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:17:17
39
51020062
บ้านสันวิไล
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:39:18
12 
40
51020064
ชุมชนบ้านแม่ตืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:55:08
12 
41
51020066
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:40:30
42
51020068
บ้านผาต้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:40
43
51020069
บ้านแม่ลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:29:33
11 
44
51020071
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:02:56
19 
45
51020073
บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:51:58
11 
46
51020074
บ้านม่วงสามปี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:57:13
29 
47
51020075
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:53:02
11 
48
51020076
อนุบาลวังดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:46:18
23 
49
51020077
บ้านฮ่อมต้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:36:50
12 
50
51020079
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:17:36
10 
51
51020080
บ้านแม่ป้อกใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 07:55:59
52
51020081
บ้านแม่ป้อก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:46:17
15 
53
51020084
บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:44:32
18 
54
51020085
บ้านไม้ตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:19:10
16 
55
51020087
บ้านทุ่งข้าวหาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 10:37:35
56
51020088
บ้านห้วยงูสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:32:52
57
51020089
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:15:32
58
51020090
บ้านไม้สลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:34:38
59
51020091
บ้านห้วยห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:00:40
60
51020092
บ้านแม่แสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:18:28
61
51020093
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:22:48
62
51020094
บ้านทุ่งหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:53:59
63
51020095
บ้านแม่ปันเดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:59:45
64
51020096
บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:15:10
13 
65
51020099
สามัคคีศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:08:52
20 
66
51020100
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:04
11 
67
51020101
บ้านห้วยปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:00:53
10 
68
51020103
บ้านดอนมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:17:07
13 
69
51020104
บ้านปวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:28:37
12 
70
51020105
บ้านแม่บอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:37:47
10 
71
51020106
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:23:52
72
51020109
วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:26:57
17 
73
51020111
วัดร้องธาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:56:04
74
51020112
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:26:12
10 
75
51020113
บ้านห้วยปันจ๊อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:18:06
13 
76
51020115
บ้านล้องเครือกวาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:34:44
77
51020116
วัดหนองยวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:33:41
78
51020117
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:26:47
19 
79
51020118
วัดวังสะแกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:41:55
80
51020120
บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:31:37
81
51020121
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:30:47
10 
82
51020122
บ้านแม่กองวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:03:42
     
82 (100.00%)