ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 82 (100.00%)
1
51020001
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 05:05:38
2
51020002
บ้านห้วยกาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:55:56
3
51020003
บ้านห้วยห้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:25:08
4
51020004
บ้านห้วยน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:49:04
5
51020013
บ้านห้วยแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:31:13
6
51020017
บ้านห้วยแทง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:40:37
7
51020018
บ้านป่าพลู
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:48:48
8
51020020
วัดวังหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:10:11
9
51020021
บ้านห้วยหละ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:26:02
10
51020023
บ้านศรีเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:14:03
11
51020024
บ้านสันปูเลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:08:41
12
51020028
บ้านหนองปลาสะวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:38:00
13
51020031
บ้านหนองสูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:35:26
14
51020034
บ้านเหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:11:05
15
51020035
บ้านม่วงโตน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:23:55
16
51020036
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:53:10
17
51020037
บ้านดอยแดน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:25:41
18
51020039
บ้านก้อจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 08:58:17
19
51020041
บ้านห้วยหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:16:59
20
51020042
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 05:04:23
21
51020043
บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 14:41:23
22
51020044
บ้านปางส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:46:24
23
51020045
บ้านนาทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:04:02
24
51020046
บ้านฮั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 10:50:19
25
51020047
บ้านผาลาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:32:36
26
51020048
บ้านนาเลี่ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:02:36
27
51020049
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 19:31:40
28
51020050
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:50:39
29
51020051
ชุมชนบ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:57:39
30
51020052
บ้านห้วยแหน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:06:27
31
51020053
บ้านหล่ายท่า
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:16:01
32
51020054
บ้านดงสักงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:23:12
33
51020055
บ้านป่าจี้
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:41:27
34
51020056
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:07:53
35
51020057
บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:21:54
36
51020058
บ้านแม่เทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:31:36
37
51020060
บ้านวงศ์ษาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:50:50
38
51020061
บ้านแม่แนต
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:11:18
39
51020062
บ้านสันวิไล
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:34:30
40
51020064
ชุมชนบ้านแม่ตืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:19:17
41
51020066
บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:09:57
42
51020068
บ้านผาต้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:43:08
43
51020069
บ้านแม่ลาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:42:28
44
51020071
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:00:39
45
51020073
บ้านโฮ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:35:39
46
51020074
บ้านม่วงสามปี
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:48:23
47
51020075
บ้านนากลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:04:42
48
51020076
อนุบาลวังดิน
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 15:21:54
49
51020077
บ้านฮ่อมต้อ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:55:17
50
51020079
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:01:43
51
51020080
บ้านแม่ป้อกใน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:33:48
52
51020081
บ้านแม่ป้อก
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 05:02:44
53
51020084
บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:53:16
54
51020085
บ้านไม้ตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:55:58
55
51020087
บ้านทุ่งข้าวหาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:42:50
56
51020088
บ้านห้วยงูสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 05:01:54
57
51020089
บ้านหนองหลัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:58:42
58
51020090
บ้านไม้สลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:17:34
59
51020091
บ้านห้วยห้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:24:20
60
51020092
บ้านแม่แสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:20:32
61
51020093
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:12:32
62
51020094
บ้านทุ่งหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 08:52:44
63
51020095
บ้านแม่ปันเดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:13
64
51020096
บ้านโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:23:58
65
51020099
สามัคคีศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 11:20:07
66
51020100
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:19:12
67
51020101
บ้านห้วยปิง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:34:56
68
51020103
บ้านดอนมูล
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:18:32
69
51020104
บ้านปวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 22:32:31
70
51020105
บ้านแม่บอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:53:27
71
51020106
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:12:54
72
51020109
วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:22:50
73
51020111
วัดร้องธาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:29:28
74
51020112
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:38:58
75
51020113
บ้านห้วยปันจ๊อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:49:56
76
51020115
บ้านล้องเครือกวาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:05:40
77
51020116
วัดหนองยวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 05:00:26
78
51020117
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:09:27
79
51020118
วัดวังสะแกง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:54:51
80
51020120
บ้านท่าหลุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:29:17
81
51020121
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:41:31
82
51020122
บ้านแม่กองวะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 11:25:45
     
82 (100.00%)