ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 77 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 77 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
53020001
ท่าปลาอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:58:41
10 
2
53020002
บ้านสีเสียดบํารุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:05:07
19 
3
53020003
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:16:22
4
53020004
คุรุประชาสรรค์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:13:26
10 
5
53020005
จริมอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:40:55
11 
6
53020006
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:25:45
7
53020007
บ้านกิ่วเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:00:45
8
53020008
ท่าปลาอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:56:29
30 
9
53020009
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:34:50
10
53020010
น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:20:16
10 
11
53020011
สิงห์คอมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:08:11
13 
12
53020014
ป่ากั้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:36:46
20 
13
53020015
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:04:05
19 
14
53020016
ไผ่งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:50:54
15
53020017
บ้านงอมมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:54:45
16
53020019
ราชประชานุเคราะห์ ๑๓
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:52:05
21 
17
53020020
น้ำพร้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:21:25
17 
18
53020021
บ้านห้วยต้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:53:54
10 
19
53020022
บ้านน้ำหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:42:13
18 
20
53020023
บ้านวังหัวดอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:14:32
21
53020024
บ้านนาต้นโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:28:41
22
53020025
บ้านน้ำลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:03:50
23
53020026
บ้านน้ำต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:48:40
24
53020028
จริมอนุสรณ์1
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:05:29
10 
25
53020032
บ้านย่านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:23:01
26
53020033
บ้านซําบ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:45:45
27
53020036
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:38:02
19 
28
53020039
อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:35:27
29 
29
53020041
นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 18:20:21
18 
30
53020042
ท่าแฝกอนุสรณ์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:26:07
31
53020043
นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:36:16
32
53020044
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:03:25
17 
33
53020045
ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:14:44
34
53020048
บ้านเด่นเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:54:47
24 
35
53020050
บ้านปางเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:32:25
11 
36
53020052
ชุมชนบ้านนากล่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:53:59
19 
37
53020053
บ้านห้วยแมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:42:43
38
53020054
บ้านน้ำไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:13:17
39
53020055
บ้านนาผักฮาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:29:19
40
53020057
บ้านห้วยคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:10:34
23 
41
53020061
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:49:59
42
53020063
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:12:21
12 
43
53020064
บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:18:38
44
53020065
บ้านหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:44:18
45
53020070
บ้านปากปาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:14:21
20 
46
53020072
ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:13:26
19 
47
53020073
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:01:42
48
53020075
บ้านห้วยมุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:37:07
20 
49
53020076
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:51:13
50
53020078
บ้านโป่งพาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:42:44
51
53020080
ชุมชนวัดมหาธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:36:23
14 
52
53020083
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:41:11
20 
53
53020084
บ้านนาไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:26:48
18 
54
53020086
วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:35:08
11 
55
53020087
บ้านนาหน่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:27:16
56
53020088
วัดปากไพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:25:55
12 
57
53020089
บ้านไร่ตีนตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:02:11
58
53020090
วัดวังกอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:45:05
10 
59
53020092
อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:59:22
12 
60
53020093
บ้านห้วยสูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:16:07
16 
61
53020096
บ้านนาแซง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:29:02
16 
62
53020097
บ้านเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:06:10
63
53020098
บ้านนาไร่เดียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:23:36
64
53020100
บ้านม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:42:27
65
53020101
วัดนาขุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:57:43
10 
66
53020102
ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:33:56
13 
67
53020103
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:28:57
68
53020104
บ้านบ่อเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:22:19
15 
69
53020105
บ้านเด่นชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:26:43
70
53020106
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:44:16
15 
71
53020107
บ้านน้ำแพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:05:38
72
53020108
อนุบาลบ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:53:51
16 
73
53020109
บ้านห้วยครั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:18:02
74
53020110
วัดจอมแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:28:14
16 
75
53020112
วัดวังสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:35:03
11 
76
53020113
ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:01:16
77
53020114
บ้านน้ำลัดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:41:41
     
77 (100.00%)