ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:42:44
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:43:00
3
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:42:30
4
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:57:37
5
54010005
วัดต้นไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:25:05
12 
6
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:04:46
7
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:28:52
8
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:31:37
9
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:50:02
10
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:50:35
11
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:32:42
15 
12
54010015
อนุบาลแพร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:36:13
78 
13
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:43:17
14
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:00:51
10 
15
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:37
56 
16
54010021
บ้านในเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:59:45
17
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 19:20:06
15 
18
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:10:39
19
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:15:12
20
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:13:37
21
54010029
บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:04:31
22
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:16:45
23
54010031
วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:04:12
24
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:37:14
25
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:21:38
10 
26
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:06:25
13 
27
54010038
บ้านสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:53:25
28
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:02:58
29
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:33:00
30
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:30:01
12 
31
54010043
บ้านร่องฟอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:50:10
32
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:39:21
33
54010045
บ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:38:08
34
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:29:37
35
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 06:55:51
36
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:20:20
37
54010049
บ้านแม่แคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:21:03
38
54010050
บ้านนาคูหา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:49:19
39
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:21:50
40
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:41:51
41
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:41:40
42
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:42:52
43
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:28:45
11 
44
54010057
บ้านกาซ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:36:44
45
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:42:14
46
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:37:20
47
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:33:20
48
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:17:56
49
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:23:53
50
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:32:25
51
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:23:47
52
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:46:59
53
54010068
บ้านห้วยฮ่อม
ยืนยันแล้ว
2019-11-08 19:25:03
18 
54
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:22:40
16 
55
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:18:40
56
54010071
บ้านป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:22:54
57
54010072
บ้านห้วยอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:39
58
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:10:10
59
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:03:54
12 
60
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:03:15
61
54010078
บ้านแม่กะทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:03:36
62
54010079
บ้านวังปึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:13:41
63
54010080
บ้านทุ่งคัวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:56
64
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:50:34
18 
65
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:06
66
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:44:57
67
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:55:04
68
54010086
บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:55:35
10 
69
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:47
70
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:07:49
71
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:04:59
72
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:52:46
20 
73
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:11:41
74
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:11:22
75
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:10:41
27 
76
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:56:10
11 
77
54010098
บ้านใหม่จัดสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:00:00
78
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:02:14
79
54010100
บ้านห้วยโรงนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:09:18
24 
80
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:17:45
81
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:16:17
82
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:06:31
12 
83
54010109
บ้านแม่แรม
ยืนยันแล้ว
2019-11-10 09:09:34
24 
84
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:27:01
21 
85
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:37:04
12 
86
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:30:27
20 
87
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:42:33
88
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:50:32
16 
89
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:40:11
40 
90
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:37
17 
91
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:06:52
20 
92
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:44:19
11 
93
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:41
13 
94
54010123
บ้านแม่พร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 09:42:25
95
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:12:11
96
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:09:53
97
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:15:17
22 
98
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:09:33
99
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:09:12
10 
100
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:19:52
101
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:10:12
102
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:35:00
12 
103
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:41:06
13 
104
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:23:20
105
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:30:27
106
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:41:47
107
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:05:33
108
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:44:19
109
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:29:25
20 
110
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:44:42
111
54010142
บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:34:19
112
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:29:17
113
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:27:45
114
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:40:43
115
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:24:50
10 
116
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:19:43
11 
117
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-11-10 14:17:34
118
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:36:19
119
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:57:10
120
54010152
บ้านหนองม่วงไข่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:45:32
15 
     
120 (100.00%)