ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 122 (96.06%)
1
54020001
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 14:52:58
2
54020002
บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:05:03
3
54020003
บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 13:50:25
4
54020004
อิมอรัญ
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 15:09:02
5
54020005
บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 10:08:06
6
54020006
ปากจอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-09-25 09:47:45
7
54020007
บ้านวังเลียง
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 08:30:23
8
54020008
บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:22:33
9
54020010
ประชารัฐวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 10:06:05
10
54020011
บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11
54020012
บ้านค้างตะนะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 15:36:28
12
54020013
บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 14:16:20
13
54020014
บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 11:16:16
14
54020015
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:33:12
15
54020017
อนุสรณ์รัฐประชา
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 13:30:02
16
54020018
บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-10-22 15:25:42
17
54020019
บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 15:41:38
18
54020020
บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-26 15:06:17
19
54020021
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 08:56:04
20
54020024
บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21
54020025
บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
ยืนยันแล้ว
2018-10-22 12:18:39
22
54020026
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-09-26 09:25:17
23
54020027
บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-10-13 16:28:29
24
54020028
บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-09-27 08:08:56
25
54020029
บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-10-13 16:31:49
26
54020030
รักเมืองไทย 2
ยืนยันแล้ว
2018-10-17 10:33:15
27
54020031
บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-10-17 10:36:18
28
54020032
บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 14:11:06
29
54020033
บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 14:03:15
30
54020034
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 14:06:53
31
54020036
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 13:00:20
32
54020038
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 19:05:01
33
54020039
บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 20:42:15
34
54020040
บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:55:14
35
54020042
บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 20:17:20
36
54020043
ดอนมูลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 09:55:07
37
54020046
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2018-09-25 22:36:40
38
54020047
บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
39
54020048
บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-10-16 18:34:42
40
54020050
บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-16 18:37:49
41
54020051
ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-16 18:38:40
42
54020052
ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-16 18:32:44
43
54020053
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:09:57
44
54020054
วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:11:57
45
54020055
บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 10:09:02
46
54020056
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 10:11:02
47
54020057
บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:13:08
48
54020058
บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-09-25 13:15:17
49
54020059
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 09:55:40
50
54020060
บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:02:11
51
54020061
วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:32:40
52
54020062
วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:21:35
53
54020063
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 14:45:28
54
54020064
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 14:44:38
55
54020065
ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 09:58:14
56
54020066
บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 09:23:58
57
54020067
วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 10:14:52
58
54020069
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:30:45
59
54020070
บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:27:37
60
54020071
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 16:07:45
61
54020072
บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 14:43:48
62
54020073
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 14:42:14
63
54020075
สูงเม่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 14:48:38
64
54020076
วัดสร่างโศก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 15:24:56
65
54020077
วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:56:37
66
54020078
บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-10-15 08:35:33
67
54020079
บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 11:19:56
68
54020080
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 14:17:10
69
54020081
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2018-09-20 12:27:10
70
54020083
บ้านห้วยกูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:30:15
71
54020084
เด่นทัพชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:39:47
72
54020085
เด่นไชยประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2018-10-16 13:22:58
73
54020086
บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:19:45
74
54020087
บ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 10:43:28
75
54020088
บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:35:16
76
54020089
บ้านปางเคาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:07:38
77
54020090
บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:14:00
78
54020091
บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:12:38
79
54020092
บ้านเด่นชุมพล
ยืนยันแล้ว
2018-10-11 13:37:46
80
54020093
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:29:55
81
54020094
บ้านแม่ยุ้น
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 13:50:36
82
54020095
บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-09-25 10:39:19
83
54020096
บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:24:00
84
54020097
บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 15:28:53
85
54020098
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:13:37
86
54020100
บ้านห้วยลากปืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:15:53
87
54020101
บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-13 08:52:50
88
54020102
บ้านแม่แปง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:48:28
89
54020103
บ้านนาปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 20:58:54
90
54020104
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2018-09-26 12:00:53
91
54020105
บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
ยืนยันแล้ว
2018-09-19 11:03:09
92
54020106
บ้านไร่หลวง
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 18:43:41
93
54020107
บ้านนาพูน
ยืนยันแล้ว
2018-09-27 12:40:17
94
54020108
บ้านป่าสักปางไม้
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 15:44:47
95
54020109
บ้านแม่กระต๋อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:50:48
96
54020110
บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 15:42:11
97
54020112
บ้านค้างใจ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:27:16
98
54020113
บ้านแม่สิน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:27:58
99
54020114
บ้านสบป้าก
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 14:20:54
100
54020115
บ้านสลก
ยังไม่ยืนยัน
101
54020116
บ้านแช่ฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 19:25:57
102
54020118
บ้านแม่บงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-09-27 08:42:12
103
54020119
ชุมชนบ้านแม่ป้าก
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 14:14:10
104
54020120
บ้านแม่จอก
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 14:15:12
105
54020121
บ้านแม่บงใต้
ยืนยันแล้ว
2018-09-26 13:46:16
106
54020122
บ้านวังขอนป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:25:07
107
54020123
บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:24:28
108
54020124
บ้านค้างปินใจ
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 13:51:17
109
54020125
บ้านค้างคำปัน
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:25:27
110
54020126
บ้านขุนห้วย
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:25:43
111
54020128
บ้านปางมะโอ
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:53:08
112
54020129
สวนป่าแม่สรอย
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:26:03
113
54020130
บ้านแม่แฮด
ยังไม่ยืนยัน
114
54020131
บ้านแม่ตื้ด
ยืนยันแล้ว
2018-09-24 13:30:18
115
54020132
บ้านป่าคาป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:11:59
116
54020133
บ้านปางไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:05:53
117
54020134
บ้านวังชิ้น
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 12:33:42
118
54020135
บ้านวังเบอะ
ยืนยันแล้ว
2018-09-25 10:14:16
119
54020136
บ้านวังแฟน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:02:02
120
54020137
บ้านป่ายุบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:46:25
121
54020138
บ้านหาดรั่ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:11:11
122
54020140
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-10-12 15:06:35
123
54020141
บ้านนาใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-09-27 14:26:42
124
54020142
บ้านแพะทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 10:59:52
125
54020143
บ้านแม่ขมิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:44:22
126
54020145
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:45:46
127
54020146
ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
ยืนยันแล้ว
2018-09-18 11:29:07
     
122 (96.06%)