ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 17 (13.39%)
1
54020001
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
2
54020002
บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:05:03
3
54020003
บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
4
54020004
อิมอรัญ
ยังไม่ยืนยัน
5
54020005
บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
6
54020006
ปากจอกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
7
54020007
บ้านวังเลียง
ยังไม่ยืนยัน
8
54020008
บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
9
54020010
ประชารัฐวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
10
54020011
บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11
54020012
บ้านค้างตะนะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 15:36:28
12
54020013
บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
13
54020014
บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
14
54020015
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:33:12
15
54020017
อนุสรณ์รัฐประชา
ยังไม่ยืนยัน
16
54020018
บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17
54020019
บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
18
54020020
บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
19
54020021
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
20
54020024
บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21
54020025
บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
ยังไม่ยืนยัน
22
54020026
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
23
54020027
บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
24
54020028
บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
25
54020029
บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
26
54020030
รักเมืองไทย 2
ยังไม่ยืนยัน
27
54020031
บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
28
54020032
บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
29
54020033
บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
30
54020034
บ้านนาแก
ยังไม่ยืนยัน
31
54020036
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
32
54020038
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
33
54020039
บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
34
54020040
บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:55:14
35
54020042
บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
ยังไม่ยืนยัน
36
54020043
ดอนมูลวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37
54020046
บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
38
54020047
บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
39
54020048
บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
40
54020050
บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
41
54020051
ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
42
54020052
ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
43
54020053
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
44
54020054
วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
45
54020055
บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
46
54020056
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
47
54020057
บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:13:08
48
54020058
บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
49
54020059
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
50
54020060
บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
51
54020061
วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
ยังไม่ยืนยัน
52
54020062
วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
53
54020063
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
54
54020064
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
55
54020065
ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
56
54020066
บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
ยังไม่ยืนยัน
57
54020067
วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
58
54020069
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
59
54020070
บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
60
54020071
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
61
54020072
บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
62
54020073
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
63
54020075
สูงเม่นวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
64
54020076
วัดสร่างโศก
ยังไม่ยืนยัน
65
54020077
วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:56:37
66
54020078
บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
67
54020079
บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
68
54020080
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ยังไม่ยืนยัน
69
54020081
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
70
54020083
บ้านห้วยกูด
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:30:15
71
54020084
เด่นทัพชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:39:47
72
54020085
เด่นไชยประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
73
54020086
บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:19:45
74
54020087
บ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
75
54020088
บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:35:16
76
54020089
บ้านปางเคาะ
ยังไม่ยืนยัน
77
54020090
บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
78
54020091
บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:12:38
79
54020092
บ้านเด่นชุมพล
ยังไม่ยืนยัน
80
54020093
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ยังไม่ยืนยัน
81
54020094
บ้านแม่ยุ้น
ยังไม่ยืนยัน
82
54020095
บ้านสวนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
83
54020096
บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:24:00
84
54020097
บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
85
54020098
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:13:37
86
54020100
บ้านห้วยลากปืน
ยังไม่ยืนยัน
87
54020101
บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
88
54020102
บ้านแม่แปง
ยังไม่ยืนยัน
89
54020103
บ้านนาปลากั้ง
ยังไม่ยืนยัน
90
54020104
บ้านวังลึก
ยังไม่ยืนยัน
91
54020105
บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
ยังไม่ยืนยัน
92
54020106
บ้านไร่หลวง
ยังไม่ยืนยัน
93
54020107
บ้านนาพูน
ยังไม่ยืนยัน
94
54020108
บ้านป่าสักปางไม้
ยังไม่ยืนยัน
95
54020109
บ้านแม่กระต๋อม
ยังไม่ยืนยัน
96
54020110
บ้านสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
97
54020112
บ้านค้างใจ
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:27:16
98
54020113
บ้านแม่สิน
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 15:27:58
99
54020114
บ้านสบป้าก
ยังไม่ยืนยัน
100
54020115
บ้านสลก
ยังไม่ยืนยัน
101
54020116
บ้านแช่ฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
102
54020118
บ้านแม่บงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
103
54020119
ชุมชนบ้านแม่ป้าก
ยังไม่ยืนยัน
104
54020120
บ้านแม่จอก
ยังไม่ยืนยัน
105
54020121
บ้านแม่บงใต้
ยังไม่ยืนยัน
106
54020122
บ้านวังขอนป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
107
54020123
บ้านวังกวาง
ยังไม่ยืนยัน
108
54020124
บ้านค้างปินใจ
ยังไม่ยืนยัน
109
54020125
บ้านค้างคำปัน
ยังไม่ยืนยัน
110
54020126
บ้านขุนห้วย
ยังไม่ยืนยัน
111
54020128
บ้านปางมะโอ
ยังไม่ยืนยัน
112
54020129
สวนป่าแม่สรอย
ยังไม่ยืนยัน
113
54020130
บ้านแม่แฮด
ยังไม่ยืนยัน
114
54020131
บ้านแม่ตื้ด
ยังไม่ยืนยัน
115
54020132
บ้านป่าคาป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 11:11:59
116
54020133
บ้านปางไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:05:53
117
54020134
บ้านวังชิ้น
ยังไม่ยืนยัน
118
54020135
บ้านวังเบอะ
ยังไม่ยืนยัน
119
54020136
บ้านวังแฟน
ยังไม่ยืนยัน
120
54020137
บ้านป่ายุบ
ยังไม่ยืนยัน
121
54020138
บ้านหาดรั่ว
ยังไม่ยืนยัน
122
54020140
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
123
54020141
บ้านนาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
124
54020142
บ้านแพะทุ่งเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
125
54020143
บ้านแม่ขมิง
ยังไม่ยืนยัน
126
54020145
บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
127
54020146
ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
ยังไม่ยืนยัน
     
17 (13.39%)