ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 127 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 83 (65.35%)
1
54020001
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 12:53:37
2
54020002
บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 14:41:07
3
54020003
บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
4
54020004
อิมอรัญ
ยังไม่ยืนยัน
5
54020005
บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:12:28
6
54020006
ปากจอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 11:14:14
7
54020007
บ้านวังเลียง
ยืนยันแล้ว
2018-01-09 15:46:03
8
54020008
บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
9
54020010
ประชารัฐวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-02 15:39:29
10
54020011
บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
11
54020012
บ้านค้างตะนะวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12
54020013
บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
13
54020014
บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
14
54020015
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:30:30
15
54020017
อนุสรณ์รัฐประชา
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:12:35
16
54020018
บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
17
54020019
บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
ยังไม่ยืนยัน
18
54020020
บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:15:44
19
54020021
บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยังไม่ยืนยัน
20
54020024
บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21
54020025
บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
ยังไม่ยืนยัน
22
54020026
บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-11-21 08:33:12
23
54020027
บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 11:48:17
24
54020028
บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
25
54020029
บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 11:41:18
26
54020030
รักเมืองไทย 2
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 12:52:28
27
54020031
บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 12:51:43
28
54020032
บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-11-02 13:11:54
29
54020033
บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-06 12:27:23
30
54020034
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2017-11-06 12:33:03
31
54020036
อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
32
54020038
บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
33
54020039
บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
34
54020040
บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 12:53:03
35
54020042
บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
ยังไม่ยืนยัน
36
54020043
ดอนมูลวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
37
54020046
บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
38
54020047
บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 09:44:01
39
54020048
บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
40
54020050
บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
41
54020051
ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 13:32:51
42
54020052
ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
43
54020053
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 15:34:36
44
54020054
วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:02:26
45
54020055
บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
46
54020056
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-11-07 13:38:48
47
54020057
บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:06:21
48
54020058
บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:03:31
49
54020059
บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
50
54020060
บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 08:42:31
51
54020061
วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 08:58:49
52
54020062
วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
53
54020063
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 21:57:43
54
54020064
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 21:59:08
55
54020065
ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-11-07 13:11:15
56
54020066
บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 10:45:24
57
54020067
วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
58
54020069
บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 12:42:27
59
54020070
บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-05-24 16:05:27
60
54020071
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 12:44:19
61
54020072
บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 21:56:16
62
54020073
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 13:26:42
63
54020075
สูงเม่นวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
64
54020076
วัดสร่างโศก
ยังไม่ยืนยัน
65
54020077
วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:04:54
66
54020078
บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-12-07 11:23:48
67
54020079
บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
68
54020080
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-17 14:54:17
69
54020081
วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 10:02:26
70
54020083
บ้านห้วยกูด
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 12:17:13
71
54020084
เด่นทัพชัย
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 10:34:16
72
54020085
เด่นไชยประชานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
73
54020086
บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 14:39:32
74
54020087
บ้านบ่อแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
75
54020088
บ้านป่าไผ่
ยังไม่ยืนยัน
76
54020089
บ้านปางเคาะ
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 15:07:20
77
54020090
บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-07-20 10:04:45
78
54020091
บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 14:52:22
79
54020092
บ้านเด่นชุมพล
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:04:33
80
54020093
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:05:55
81
54020094
บ้านแม่ยุ้น
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:14:33
82
54020095
บ้านสวนหลวง
ยืนยันแล้ว
2017-05-25 13:12:09
83
54020096
บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-02 11:41:22
84
54020097
บ้านดงสุระ(แก้วอินตาราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
85
54020098
บ้านห้วยไร่
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:49:09
86
54020100
บ้านห้วยลากปืน
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:46:09
87
54020101
บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 10:51:54
88
54020102
บ้านแม่แปง
ยืนยันแล้ว
2017-11-24 14:41:01
89
54020103
บ้านนาปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:09:57
90
54020104
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 10:36:17
91
54020105
บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 12:13:47
92
54020106
บ้านไร่หลวง
ยังไม่ยืนยัน
93
54020107
บ้านนาพูน
ยืนยันแล้ว
2017-11-07 16:15:53
94
54020108
บ้านป่าสักปางไม้
ยังไม่ยืนยัน
95
54020109
บ้านแม่กระต๋อม
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 09:48:32
96
54020110
บ้านสองแคว
ยังไม่ยืนยัน
97
54020112
บ้านค้างใจ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:32:59
98
54020113
บ้านแม่สิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:58:46
99
54020114
บ้านสบป้าก
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:46:23
100
54020115
บ้านสลก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:14:13
101
54020116
บ้านแช่ฟ้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 11:08:33
102
54020118
บ้านแม่บงเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
103
54020119
ชุมชนบ้านแม่ป้าก
ยังไม่ยืนยัน
104
54020120
บ้านแม่จอก
ยังไม่ยืนยัน
105
54020121
บ้านแม่บงใต้
ยังไม่ยืนยัน
106
54020122
บ้านวังขอนป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:27:38
107
54020123
บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:26:29
108
54020124
บ้านค้างปินใจ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:56:54
109
54020125
บ้านค้างคำปัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:30:05
110
54020126
บ้านขุนห้วย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:27:52
111
54020128
บ้านปางมะโอ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 13:04:33
112
54020129
สวนป่าแม่สรอย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:28:24
113
54020130
บ้านแม่แฮด
ยืนยันแล้ว
2017-11-12 20:21:44
114
54020131
บ้านแม่ตื้ด
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 13:15:26
115
54020132
บ้านป่าคาป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 11:39:53
116
54020133
บ้านปางไฮ
ยืนยันแล้ว
2017-05-23 10:56:06
117
54020134
บ้านวังชิ้น
ยังไม่ยืนยัน
118
54020135
บ้านวังเบอะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:53:42
119
54020136
บ้านวังแฟน
ยังไม่ยืนยัน
120
54020137
บ้านป่ายุบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:57:29
121
54020138
บ้านหาดรั่ว
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 14:11:39
122
54020140
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
123
54020141
บ้านนาใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:01:23
124
54020142
บ้านแพะทุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-11-03 09:46:53
125
54020143
บ้านแม่ขมิง
ยังไม่ยืนยัน
126
54020145
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2017-11-08 13:21:51
127
54020146
ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
ยังไม่ยืนยัน
     
83 (65.35%)