ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 191 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 191 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
55010001
บ้านนาผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:51:44
12 
2
55010002
บ้านน้ำครกใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:45:58
16 
3
55010004
บ้านธงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:43:40
4
55010006
บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:32:47
15 
5
55010007
บ้านศรีเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:23
6
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:47:00
7
55010011
บ้านถืมตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:15:01
19 
8
55010013
บ้านซาวหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:29:53
10 
9
55010014
บ้านนวราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:21:58
10
55010015
บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:25:56
11
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:27:09
12
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 15:32:36
85 
13
55010018
ราชานุบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:09:50
86 
14
55010019
บ้านวังหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:38:00
15
55010020
บ้านสะละภูเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:38:44
16
55010022
บ้านสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:24:39
17
55010023
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 22:27:09
18
55010024
บ้านน้ำงาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:47:59
18 
19
55010025
บ้านผาขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:58:29
20
55010026
บ้านผาตูบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:40:32
10 
21
55010027
บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:12:16
22
55010028
บ้านศรีนาป่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:30:10
23
55010029
บ้านห้วยมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:39:29
13 
24
55010030
บ้านเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:52:08
11 
25
55010031
บ้านดอนเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:28:00
26
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 07:54:11
27
55010033
บ้านบ่อสวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:43:31
28
55010034
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:26:47
29
55010035
บ้านต้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:19:02
30
55010036
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:56:09
31
55010037
บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:29:04
22 
32
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:41:24
33
55010039
บ้านสะเนียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:37:51
34
55010040
บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:34:37
25 
35
55010041
บ้านปางเป๋ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:24:23
25 
36
55010042
บ้านกาใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:16:01
37
55010043
บ้านวังตาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:55:12
12 
38
55010044
บ้านห้วยปุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:16:41
39
55010045
บ้านห้วยเฮือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:30:50
40
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:14:47
41
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:31:54
18 
42
55010048
บ้านน้ำปาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:21:49
11 
43
55010049
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:27:01
10 
44
55010051
บ้านน้ำปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:38:24
45
55010052
บ้านน้ำพาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:34:41
15 
46
55010056
มิตรมวลชน 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:44
47
55010057
บ้านร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 17:07:29
19 
48
55010058
บ้านน้ำตวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:03:06
23 
49
55010059
บ้านตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:31:44
14 
50
55010060
บ้านก้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:29:44
10 
51
55010061
บ้านแคว้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:00:14
52
55010063
บ้านพรหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:31:09
53
55010064
ชุมชนบ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:57:45
13 
54
55010065
บ้านกิ่วน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:04:23
55
55010068
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:01:51
11 
56
55010071
บ้านพี้ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:10:28
13 
57
55010072
บ้านพี้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:19:07
58
55010073
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 15:42:51
13 
59
55010076
บ้านฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 11:05:23
17 
60
55010077
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:58:10
18 
61
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:59
62
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:42:43
13 
63
55010080
ชุมชนบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:55:56
17 
64
55010082
บ้านน้ำหิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:44:52
65
55010083
บ้านเชียงของ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:17:28
66
55010084
บ้านห้วยเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:46:12
67
55010085
บ้านนาหล่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:59:00
68
55010086
บ้านบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:57:38
69
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:02:24
28 
70
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 18:34:25
71
55010089
บ้านพืชเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:28:42
72
55010090
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:31:14
73
55010092
บ้านเปา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:25:33
21 
74
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 13:45:02
22 
75
55010094
บ้านนาไค้
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:43:08
16 
76
55010095
บ้านทัพม่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:46:00
77
55010096
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:28:29
11 
78
55010097
บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:56:40
10 
79
55010099
บ้านน้ำหก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:25:43
80
55010100
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:21:07
81
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:09:54
10 
82
55010103
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:57:17
83
55010104
บ้านสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:36:01
84
55010105
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:13:46
20 
85
55010106
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:14:50
11 
86
55010108
บ้านสันทะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:14:55
20 
87
55010109
บ้านเชตวัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:10:41
10 
88
55010110
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 10:35:07
89
55010111
บ้านห้วยจอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:18:32
90
55010112
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:19:25
91
55010113
ประกิตเวชศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 11:36:03
30 
92
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:07:26
41 
93
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:36:16
94
55010116
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:01:20
95
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:32:23
13 
96
55010120
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:28:47
97
55010121
บ้านหลับมืนพรวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:21:50
98
55010122
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:55:23
99
55010123
บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:16:14
100
55010124
บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:26:21
101
55010125
บ้านครกคำ
ยืนยันแล้ว
2019-11-11 15:35:36
102
55010126
บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:22:03
103
55010127
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:47:27
104
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:49:45
105
55010129
ทุ่งศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:46:29
10 
106
55010130
ศรีนาชื่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:53:50
107
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:21:25
108
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:50:00
109
55010133
บ้านนาเหลืองใน
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:39:48
110
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:11:07
111
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:50:56
112
55010136
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:52:42
113
55010137
บ้านสาลี่
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:56:02
114
55010138
บ้านน้ำมวบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:11:20
18 
115
55010140
บ้านแม่ขะนิง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:07:48
18 
116
55010141
ภูเค็งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:30:04
14 
117
55010142
ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:13:45
118
55010143
ไตรธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 11:43:21
13 
119
55010144
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:12:58
120
55010146
บ้านวัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:56:04
121
55010147
บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:59:04
122
55010148
บ้านท่ามงคล
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 07:42:29
19 
123
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:38:36
124
55010150
บ้านไพรอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 22:17:27
125
55010151
บ้านฮากฮาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:26:25
126
55010152
บ้านบ่อหอย
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:54:28
21 
127
55010153
บ้านสะเลียม
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:12:23
128
55010154
บ้านห้วยหลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:57:51
129
55010155
บ้านป่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 20:35:03
130
55010156
บ้านนาก้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 22:08:16
131
55010158
บ้านสาลีก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:53:04
132
55010159
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 18:10:29
18 
133
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:38:59
134
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:53:56
135
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:02:18
136
55010163
บ้านนาสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:53:00
137
55010164
บ้านไหล่น่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:14:10
138
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 15:19:56
139
55010167
บ้านชมพู
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:30:29
140
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:49:37
141
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 21:05:05
142
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 17:46:09
143
55010171
บ้านพะเยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:01:23
144
55010172
บ้านอ่ายนาผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 14:15:27
145
55010173
บ้านนาไลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 07:49:05
146
55010174
บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:56:17
11 
147
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 20:14:59
17 
148
55010176
บ้านค้างอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:47:30
12 
149
55010177
บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 21:35:14
150
55010178
บ้านห้วยนาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 21:40:47
151
55010180
บ้านคำเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:51:52
152
55010181
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:54:53
153
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:54:27
13 
154
55010183
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:28:53
12 
155
55010184
บ้านปิงใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:39:01
156
55010185
บ้านปิงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:02:25
13 
157
55010186
บ้านน้ำแพะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:40:25
158
55010187
บ้านน้ำลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:49:03
159
55010188
บ้านน้ำเคิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:35:43
160
55010189
บ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:29:45
161
55010190
อนุบาลเมืองลี
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:04:21
162
55010191
บ้านน้ำอูน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:40:06
163
55010192
บ้านโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:14:56
164
55010194
บ้านดู่พงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:00:48
19 
165
55010195
บ้านสบยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:38:17
166
55010196
บ้านป่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:57:26
167
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:15:54
21 
168
55010198
บ้านป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:07:14
169
55010199
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:51:21
10 
170
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 18:27:16
20 
171
55010201
บ้านศรีนาม่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 17:27:10
20 
172
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:06:01
18 
173
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 20:48:29
11 
174
55010204
บ้านปางช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:10:00
175
55010206
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:09:02
176
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:08:06
14 
177
55010208
บ้านม่วงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:32:08
13 
178
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:24:25
179
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 06:18:20
20 
180
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 07:50:17
181
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:34:41
12 
182
55010216
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:38:18
23 
183
55010217
บ้านฝายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 10:34:32
184
55010218
บ้านห้วยคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:59:16
185
55010219
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 19:01:37
186
55010220
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:06:16
187
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:56:04
188
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:58:43
189
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 20:28:51
190
55010226
บ้านเมืองจัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:15:00
191
55010228
บ้านหาดเค็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:08:55
14 
     
191 (100.00%)