ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 193 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 193 (100.00%)
1
55010001
บ้านนาผา
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:42:04
2
55010002
บ้านน้ำครกใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:27:58
3
55010004
บ้านธงหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:29:42
4
55010006
บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:53:07
5
55010007
บ้านศรีเกิด
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:44:35
6
55010009
ชุมชนบ้านดู่ใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:08:05
7
55010011
บ้านถืมตอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:09:11
8
55010013
บ้านซาวหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 10:27:23
9
55010014
บ้านนวราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:18:32
10
55010015
บ้านนาซาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:08:21
11
55010016
ดอนสะไมย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:10:35
12
55010017
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:00:59
13
55010018
ราชานุบาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:56:40
14
55010019
บ้านวังหมอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:01:21
15
55010020
บ้านสะละภูเวียง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:55:13
16
55010022
บ้านสันติภาพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:10:57
17
55010023
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:26:06
18
55010024
บ้านน้ำงาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:16:13
19
55010025
บ้านผาขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 08:30:33
20
55010026
บ้านผาตูบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:18:20
21
55010027
บ้านผาสิงห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:46:42
22
55010028
บ้านศรีนาป่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 18:51:35
23
55010029
บ้านห้วยมอญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:35:40
24
55010030
บ้านเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:41:30
25
55010031
บ้านดอนเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:55:35
26
55010032
บ้านม่วงเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:02:15
27
55010033
บ้านบ่อสวก
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:26:35
28
55010034
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:13:30
29
55010035
บ้านต้าม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:11:15
30
55010036
บ้านเชียงยืน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:14:09
31
55010037
บ้านน้ำโค้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:59:40
32
55010038
บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:01:21
33
55010039
บ้านสะเนียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:04:02
34
55010040
บ้านสองแคว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:28:41
35
55010041
บ้านปางเป๋ย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:06:59
36
55010042
บ้านกาใส
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:20:21
37
55010043
บ้านวังตาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:01:56
38
55010044
บ้านห้วยปุก
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:12:47
39
55010045
บ้านห้วยเฮือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:27:02
40
55010046
บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 11:25:05
41
55010047
บ้านห้วยละเบ้ายา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:16:24
42
55010048
บ้านน้ำปาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:08:22
43
55010049
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:51:55
44
55010051
บ้านน้ำปูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:58:54
45
55010052
บ้านน้ำพาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:52:24
46
55010056
มิตรมวลชน 3
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:29:24
47
55010057
บ้านร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:16:14
48
55010058
บ้านน้ำตวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 17:08:53
49
55010059
บ้านตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:33:42
50
55010060
บ้านก้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 22:09:02
51
55010061
บ้านแคว้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 19:20:08
52
55010063
บ้านพรหม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:01:09
53
55010064
ชุมชนบ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:54:03
54
55010065
บ้านกิ่วน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:32:52
55
55010068
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:33:26
56
55010071
บ้านพี้ใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:18:33
57
55010072
บ้านพี้เหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 17:24:24
58
55010073
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:19:46
59
55010076
บ้านฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:44:31
60
55010077
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:19:53
61
55010078
รัฐราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 20:05:22
62
55010079
บ้านดอนหล่ายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:18:00
63
55010080
ชุมชนบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:29:47
64
55010082
บ้านน้ำหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:03:50
65
55010083
บ้านเชียงของ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:59:31
66
55010084
บ้านห้วยเลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:38:58
67
55010085
บ้านนาหล่าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:07:02
68
55010086
บ้านบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:04:48
69
55010087
บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:49:18
70
55010088
ชุมชนบ้านนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 13:08:20
71
55010089
บ้านพืชเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 20:06:08
72
55010090
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:16:14
73
55010092
บ้านเปา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 11:26:30
74
55010093
ชุมชนบ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 21:54:30
75
55010094
บ้านนาไค้
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:48:55
76
55010095
บ้านทัพม่าน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:18:45
77
55010096
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 20:03:23
78
55010097
บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:04:42
79
55010099
บ้านน้ำหก
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:14:42
80
55010100
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:19:22
81
55010101
บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:02:24
82
55010103
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:01:51
83
55010104
บ้านสถาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:04:51
84
55010105
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 12:49:46
85
55010106
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 17:09:37
86
55010108
บ้านสันทะ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:36:04
87
55010109
บ้านเชตวัน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:08:45
88
55010110
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:12:30
89
55010111
บ้านห้วยจอย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:11:04
90
55010112
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:55:40
91
55010113
ประกิตเวชศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:29:22
92
55010114
ศรีเวียงสาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:34:10
93
55010115
ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:29:16
94
55010116
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:52:50
95
55010117
บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 07:59:08
96
55010119
บ้านขึ่งงามมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:57:07
97
55010120
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:02:04
98
55010121
บ้านหลับมืนพรวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:06:50
99
55010122
จอมจันทร์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:21:21
100
55010123
บ้านปางสา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:19:47
101
55010124
บ้านนาเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:52:13
102
55010125
บ้านครกคำ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:41:09
103
55010126
บ้านนากอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:47:28
104
55010127
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 11:43:17
105
55010128
ตาลชุมศึกษาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:10:02
106
55010129
ทุ่งศรีทอง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:46:20
107
55010130
ศรีนาชื่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 15:27:46
108
55010131
บ้านนาเหลืองไชยราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:56:16
109
55010132
ริมฝั่งน่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:49:10
110
55010133
บ้านนาเหลืองใน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:11:05
111
55010134
ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 17:29:23
112
55010135
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:28:52
113
55010136
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:23:18
114
55010137
บ้านสาลี่
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:49:54
115
55010138
บ้านน้ำมวบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:10:56
116
55010140
บ้านแม่ขะนิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:31:58
117
55010141
ภูเค็งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:21:19
118
55010142
ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 07:56:22
119
55010143
ไตรธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:46:39
120
55010144
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:07:04
121
55010146
บ้านวัวแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:47:28
122
55010147
บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:47:00
123
55010148
บ้านท่ามงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:57:42
124
55010149
บ้านจะเข้ภูหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 21:38:08
125
55010150
บ้านไพรอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:54:46
126
55010151
บ้านฮากฮาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:44:06
127
55010152
บ้านบ่อหอย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:11:01
128
55010153
บ้านสะเลียม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:19:46
129
55010154
บ้านห้วยหลอด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:23:21
130
55010155
บ้านป่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:39:11
131
55010156
บ้านนาก้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:12:03
132
55010158
บ้านสาลีก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:58:34
133
55010159
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:21:27
134
55010160
หาดทรายทองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:19:07
135
55010161
บ้านส้านนาหนองใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:12:37
136
55010162
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 10:52:51
137
55010163
บ้านนาสา
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:48:46
138
55010164
บ้านไหล่น่าน
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 10:35:36
139
55010166
ริมฝั่งว้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:37:37
140
55010167
บ้านชมพู
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:46:50
141
55010168
บ้านม่วงเนิ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:01:31
142
55010169
บ้านฝั่งหมิ่น
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 13:03:27
143
55010170
บ้านห้วยน้ำอุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:22:18
144
55010171
บ้านพะเยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:17:59
145
55010172
บ้านอ่ายนาผา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 08:00:03
146
55010173
บ้านนาไลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:16:48
147
55010174
บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:43:04
148
55010175
ชุมชนบ้านนาทะนุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 19:41:52
149
55010176
บ้านค้างอ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 18:01:11
150
55010177
บ้านน้ำเลา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 16:28:14
151
55010178
บ้านห้วยนาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 18:03:06
152
55010180
บ้านคำเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:48:42
153
55010181
บ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:54:04
154
55010182
ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:01:42
155
55010183
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:43:21
156
55010184
บ้านปิงใน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:09:18
157
55010185
บ้านปิงหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:05:31
158
55010186
บ้านน้ำแพะ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:19:39
159
55010187
บ้านน้ำลี
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 20:13:59
160
55010188
บ้านน้ำเคิม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 07:20:39
161
55010189
บ้านนาคา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:41:53
162
55010190
อนุบาลเมืองลี
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:04:54
163
55010191
บ้านน้ำอูน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:39:14
164
55010192
บ้านโป่งคำ
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:28:25
165
55010194
บ้านดู่พงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:44:48
166
55010195
บ้านสบยาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 15:23:11
167
55010196
บ้านป่าอ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 17:33:27
168
55010197
ป่าแลวหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:54:39
169
55010198
บ้านป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:13:26
170
55010199
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:46:30
171
55010200
บ้านห้วยแฮ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 11:32:03
172
55010201
บ้านศรีนาม่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 15:31:33
173
55010202
ราษฎร์รัฐพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 17:35:06
174
55010203
บ้านดอนไพรวัลย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:06:52
175
55010204
บ้านปางช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:45:58
176
55010206
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:11:46
177
55010207
บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:11:00
178
55010208
บ้านม่วงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:07:14
179
55010209
บ้านน้ำลัดสบแก่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:14:37
180
55010211
บ้านน้ำเกี๋ยน
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:42:46
181
55010213
บ้านน้ำแก่นกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:37:24
182
55010214
บ้านน้ำแก่นเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:44:03
183
55010216
บ้านทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:47:47
184
55010217
บ้านฝายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 16:41:20
185
55010218
บ้านห้วยคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:40:18
186
55010219
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:00:24
187
55010220
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:42:50
188
55010221
บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:24:21
189
55010222
บ้านบุปผาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 07:46:41
190
55010223
บ้านหัวเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:14:53
191
55010224
บ้านม่วงตึ๊ด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:19:00
192
55010226
บ้านเมืองจัง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:08:16
193
55010228
บ้านหาดเค็ด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:09:42
     
193 (100.00%)