ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
56020001
บ้านสร้อยศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:08:12
2
56020002
บ้านดอนมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:33:11
19 
3
56020003
บ้านจุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:20:51
11 
4
56020004
บ้านห้วยกั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:19:42
10 
5
56020005
บ้านร่องแมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:17:54
16 
6
56020006
บ้านสันหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:33:51
7
56020007
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:01:50
10 
8
56020008
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:36:54
11 
9
56020009
บ้านแม่ทะลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:30:58
10
56020010
บ้านธาตุขิงแกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:25:37
21 
11
56020011
บ้านแม่วังช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:50:55
12
56020012
บ้านร่องย้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:42:06
13
56020013
บ้านเวียงลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:59:55
14
56020014
บ้านศรีเมืองชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:03:16
15
56020015
บ้านน้ำจุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:02:31
16
56020017
บ้านพวงพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:56:44
15 
17
56020019
บ้านสักลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:22:10
13 
18
56020020
บ้านสักทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:10:28
14 
19
56020021
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:03:50
37 
20
56020022
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:16:21
20 
21
56020023
บ้านกิ่วแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:15:42
10 
22
56020024
บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:48:38
23
56020025
บ้านยางขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:14:39
19 
24
56020026
บ้านหัวขัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:27:31
25
56020029
บ้านวังเค็มใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:40:32
10 
26
56020030
บ้านดอนลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:10:15
27
56020031
ปัวพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:04
11 
28
56020032
บ้านร่องค้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:28:42
29
56020033
บ้านปัวศรีพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:01:46
30
56020034
บ้านฝายกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:25:06
11 
31
56020035
บ้านแม่ต๋ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:32:39
17 
32
56020036
บ้านแวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:13:28
33
56020037
บ้านสันปูเลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:27:02
14 
34
56020038
บ้านปางมดแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:12:28
20 
35
56020039
ชุมชนบ้านเชียงบาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:37
11 
36
56020040
บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:11:42
37
56020042
บ้านผาฮาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:49:10
12 
38
56020043
บ้านหัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:34:49
12 
39
56020044
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:42:15
35 
40
56020045
บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:47:15
14 
41
56020046
บ้านโจ้โก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:21:21
10 
42
56020047
บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:28:38
43
56020048
บ้านใหม่ร่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:50:59
10 
44
56020049
บ้านปางถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:30:18
18 
45
56020050
บ้านทุ่งเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:09:42
46
56020051
บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:57
10 
47
56020052
บ้านถ้ำผาลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:09:52
13 
48
56020053
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:29:40
11 
49
56020054
บ้านคะแนง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:01:13
50
56020055
บ้านน้ำมิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:54:25
17 
51
56020056
บ้านแฮะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:42:57
13 
52
56020057
บ้านไชยพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:02:25
53
56020058
บ้านปี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:29:03
54
56020059
บ้านพระนั่งดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:56:31
19 
55
56020060
บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:09:48
15 
56
56020061
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:37:13
40 
57
56020062
อนุบาลเชียงคำฯ สาขาบ้านแดนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:38
58
56020063
บ้านแวนโค้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:43:59
21 
59
56020064
บ้านทุ่งหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:49:39
60
56020065
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:07:06
61
56020066
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:39:05
13 
62
56020067
บ้านผาลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:13:34
19 
63
56020068
ชัยชุมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:33:11
64
56020069
บ้านไชยสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:57:33
13 
65
56020070
บ้านท่าม่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:04:50
16 
66
56020071
ชุมชนบ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:52:42
17 
67
56020072
บ้านหล่ายทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:17:35
68
56020073
บ้านปงสนุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:56:40
69
56020075
บ้านบ่อเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:09:45
12 
70
56020076
อนุบาลเชียงม่วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:53:32
13 
71
56020078
บ้านท่าฟ้าใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:26:52
15 
72
56020079
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:37
73
56020080
บ้านทุ่งมอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:16:31
12 
74
56020081
บ้านสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:12:38
18 
75
56020082
บ้านทุ่งหนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:36:18
76
56020083
บ้านท่าฟ้าเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:02:55
77
56020084
บ้านวังบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:09:44
10 
78
56020085
บ้านใหม่น้ำเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:10:58
79
56020086
ชุมชนบ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:58:40
14 
80
56020087
บ้านควรเก๊าเงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:28:03
81
56020088
บ้านเลี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:40:54
11 
82
56020089
บ้านแบ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:13:12
10 
83
56020092
บ้านปัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:38:06
10 
84
56020093
บ้านปางผักหม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:22:41
85
56020094
บ้านสีพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:12:22
86
56020095
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:02:02
87
56020096
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:13:37
11 
88
56020097
บ้านควรดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:19:08
10 
89
56020098
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:52:46
12 
90
56020099
บ้านดอนเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:22:35
10 
91
56020100
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:30:26
92
56020101
บ้านดอนไชยป่าแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:08:29
17 
93
56020102
บ้านหล่ายฝายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:41:11
12 
94
56020103
บ้านสันกลางนาดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:01:06
95
56020105
บ้านแฮะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:29:42
96
56020106
บ้านทุ่งแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:08:20
16 
97
56020108
บ้านหนองท่าควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:51:28
98
56020109
อนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:22:37
17 
99
56020111
บ้านห้วยแม่แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:32:42
100
56020112
บ้านหมุ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:58:37
101
56020113
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:51:30
15 
102
56020114
ชุมชนบ้านบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:56:28
20 
103
56020115
บ้านหนุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:46:48
104
56020116
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:37:45
12 
105
56020117
บ้านบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:46:48
106
56020118
บ้านห้วยสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:08:00
107
56020120
ราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:03:08
21 
108
56020121
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:02:41
27 
109
56020122
บ้านแม่ทาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:09:39
10 
110
56020125
บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:05:56
111
56020128
บ้านขุนกำลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:20:13
24 
112
56020129
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:57:45
22 
113
56020131
บ้านนาอ้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:52:33
14 
114
56020132
บ้านสบขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:22:29
11 
115
56020133
บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:18:58
13 
116
56020134
บ้านน้ำปุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:54:47
11 
117
56020136
บ้านสะแล่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:47:29
118
56020137
บ้านร้องเชียงแรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:05:57
11 
119
56020138
บ้านน้ำเปื๋อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:05:33
120
56020139
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:51:40
121
56020140
บ้านก๊อน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:16:13
13 
122
56020141
บ้านทุ่งกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:55:21
13 
123
56020142
บ้านก๊อหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:54:22
11 
124
56020143
บ้านแกใหม่นิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:14
125
56020144
บ้านสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:05:24
126
56020147
ชุมชนบ้านหนองเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:21:30
17 
127
56020148
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:21:27
128
56020149
บ้านสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:01:20
13 
129
56020152
บ้านทุ่งติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:22:17
130
56020153
บ้านแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:00:12
11 
131
56020154
บ้านสบบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:48:18
132
56020155
บ้านปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:24:17
10 
133
56020156
บ้านฮวก
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:35:48
22 
134
56020157
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:35:02
15 
135
56020158
บ้านปงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:06:30
20 
     
135 (100.00%)