ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 173 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 1 (0.58%)
1
57020001
เจริญเมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2
57020002
บ้านเจริญเมือง
ยังไม่ยืนยัน
3
57020003
บ้านป่าตึง
ยังไม่ยืนยัน
4
57020004
บ้านป่าบง
ยังไม่ยืนยัน
5
57020005
บ้านสิบสอง
ยังไม่ยืนยัน
6
57020006
บ้านจำคาวตอง
ยังไม่ยืนยัน
7
57020007
สันหนองควาย
ยังไม่ยืนยัน
8
57020010
ร่องธารวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9
57020013
บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
10
57020016
บ้านร่องคตสันปูเลย
ยังไม่ยืนยัน
11
57020017
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
ยังไม่ยืนยัน
12
57020018
บ้านดงเวียง
ยังไม่ยืนยัน
13
57020020
บ้านสันมะแฟน
ยังไม่ยืนยัน
14
57020021
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ยังไม่ยืนยัน
15
57020023
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
ยังไม่ยืนยัน
16
57020024
บ้านป่าหัดป่าแขม
ยังไม่ยืนยัน
17
57020027
บ้านศาลา
ยังไม่ยืนยัน
18
57020028
บ้านปางเกาะทราย
ยังไม่ยืนยัน
19
57020029
ริมวัง ๑
ยังไม่ยืนยัน
20
57020030
ริมวัง ๒
ยังไม่ยืนยัน
21
57020032
บ้านสันผักแค
ยังไม่ยืนยัน
22
57020034
บ้านม่วงคำ
ยังไม่ยืนยัน
23
57020035
บ้านสันต้นผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
24
57020036
บ้านฝั่งตื้น
ยังไม่ยืนยัน
25
57020038
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
26
57020039
บ้านป่าส้าน
ยังไม่ยืนยัน
27
57020042
อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
ยังไม่ยืนยัน
28
57020043
พานพสกสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
29
57020044
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
30
57020045
บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
31
57020047
บ้านดง
ยังไม่ยืนยัน
32
57020048
บ้านสันต้นแหน
ยังไม่ยืนยัน
33
57020049
บ้านจำผักกูดทรายทอง
ยังไม่ยืนยัน
34
57020050
โป่งทะลายใหม่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
35
57020051
บ้านแม่แก้วเด่นชัย
ยังไม่ยืนยัน
36
57020052
บ้านแม่แก้วเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
37
57020053
บ้านแม่แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
38
57020054
บ้านแม่แก้วใต้
ยังไม่ยืนยัน
39
57020055
บ้านปอเรียง
ยังไม่ยืนยัน
40
57020056
บ้านแม่อ้อนอก
ยังไม่ยืนยัน
41
57020057
บ้านแม่อ้อ
ยังไม่ยืนยัน
42
57020058
เวียงห้าววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
57020061
บ้านแม่คาวหลวง
ยังไม่ยืนยัน
44
57020062
สันกลางวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45
57020063
บ้านถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
46
57020065
บ้านป่าต้าก
ยังไม่ยืนยัน
47
57020066
บ้านเหมืองง่า
ยังไม่ยืนยัน
48
57020068
บ้านสันติวัน
ยังไม่ยืนยัน
49
57020071
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
ยังไม่ยืนยัน
50
57020072
ชุมชนสันมะเค็ด
ยังไม่ยืนยัน
51
57020074
บ้านสันต้นดู่
ยังไม่ยืนยัน
52
57020075
บ้านกล้วย
ยังไม่ยืนยัน
53
57020077
บ้านป่าแดงงาม
ยังไม่ยืนยัน
54
57020078
บ้านหนองฮ่างสันหลวง
ยังไม่ยืนยัน
55
57020079
บ้านป่าคา
ยังไม่ยืนยัน
56
57020080
ป่าแดงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57
57020082
บ้านป่าแงะ
ยังไม่ยืนยัน
58
57020083
บ้านป่าเส้า
ยังไม่ยืนยัน
59
57020084
บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
60
57020087
บ้านใหม่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
61
57020089
บ้านสักพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
62
57020090
บ้านแม่พุง
ยังไม่ยืนยัน
63
57020091
โรงช้างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64
57020092
บ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
65
57020094
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
66
57020095
บ้านวังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
67
57020096
ชุมชนบ้านสันมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
68
57020097
บ้านป่าตึงงาม
ยังไม่ยืนยัน
69
57020098
บ้านร้องบง
ยังไม่ยืนยัน
70
57020099
เจดีย์หลวงพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
71
57020100
บ้านห้วยหมอเฒ่า
ยังไม่ยืนยัน
72
57020101
บ้านสันก้างปลา
ยังไม่ยืนยัน
73
57020102
บ้านแม่ตาแมว
ยืนยันแล้ว
2018-04-26 20:42:52
74
57020103
บ้านดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
75
57020104
บ้านแม่ผักแหละ
ยังไม่ยืนยัน
76
57020105
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
77
57020106
บ้านแม่ต๋ำ
ยังไม่ยืนยัน
78
57020107
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
79
57020108
บ้านปางหลวง
ยังไม่ยืนยัน
80
57020109
บ้านปางหก
ยังไม่ยืนยัน
81
57020110
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
82
57020112
บ้านห้วยมะแกง
ยังไม่ยืนยัน
83
57020113
บ้านห้วยสะลักวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
84
57020114
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
ยังไม่ยืนยัน
85
57020115
ชุมชนบ้านโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
86
57020116
บ้านดอนสลี
ยังไม่ยืนยัน
87
57020117
บ้านหัวฝาย
ยังไม่ยืนยัน
88
57020118
บ้านห้วยหญ้าไซ
ยังไม่ยืนยัน
89
57020119
บ้านแม่ตาช้าง
ยังไม่ยืนยัน
90
57020120
บ้านปางอ้อย
ยังไม่ยืนยัน
91
57020121
บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก
ยังไม่ยืนยัน
92
57020122
บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
ยังไม่ยืนยัน
93
57020123
ชุมชนบ้านสันจำปา
ยังไม่ยืนยัน
94
57020126
บ้านโป่งปูเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
95
57020128
บ้านหนองผำ
ยังไม่ยืนยัน
96
57020129
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
ยังไม่ยืนยัน
97
57020130
อนุบาลแม่สรวย
ยังไม่ยืนยัน
98
57020131
บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
99
57020132
บ้านวาวี
ยังไม่ยืนยัน
100
57020133
บ้านมังกาล่า
ยังไม่ยืนยัน
101
57020134
บ้านเลาลี
ยังไม่ยืนยัน
102
57020135
บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
103
57020136
บ้านแม่โมงเย้า
ยังไม่ยืนยัน
104
57020138
ดอยเวียงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
105
57020139
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
106
57020140
บ้านขุนสรวย
ยังไม่ยืนยัน
107
57020141
บ้านห้วยไคร้
ยังไม่ยืนยัน
108
57020142
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยังไม่ยืนยัน
109
57020143
บ้านห้วยกล้า
ยังไม่ยืนยัน
110
57020144
บ้านผาแดงหลวง
ยังไม่ยืนยัน
111
57020145
บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ยังไม่ยืนยัน
112
57020146
บ้านแสนเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
113
57020147
บ้านดอยช้าง
ยังไม่ยืนยัน
114
57020148
บ้านห้วยมะซาง
ยังไม่ยืนยัน
115
57020149
บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
116
57020150
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
117
57020151
บ้านห้วยเฮี้ย
ยังไม่ยืนยัน
118
57020152
บ้านแม่ยางมิ้น
ยังไม่ยืนยัน
119
57020153
เวียงผาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
120
57020154
บ้านสัน
ยังไม่ยืนยัน
121
57020155
บ้านลังกา
ยังไม่ยืนยัน
122
57020156
บ้านโป่งเทวี
ยังไม่ยืนยัน
123
57020157
บ้านป่าตึง
ยังไม่ยืนยัน
124
57020158
บ้านห้วยหินลาดใน
ยังไม่ยืนยัน
125
57020160
บ้านป่าสัก
ยังไม่ยืนยัน
126
57020161
บ้านฮ่างต่ำ
ยังไม่ยืนยัน
127
57020164
ป่างิ้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
128
57020165
บ้านหม้อ
ยังไม่ยืนยัน
129
57020167
ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)
ยังไม่ยืนยัน
130
57020168
อนุบาลแม่ขะจาน
ยังไม่ยืนยัน
131
57020169
บ้านป่าแงะ
ยังไม่ยืนยัน
132
57020170
บ้านทุ่งยาว
ยังไม่ยืนยัน
133
57020171
ปางมะกาดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
134
57020172
บ้านห้วยโป่ง
ยังไม่ยืนยัน
135
57020173
บ้านห้วยม่วง
ยังไม่ยืนยัน
136
57020174
บ้านปางอ่ายห้วยชมภู
ยังไม่ยืนยัน
137
57020175
โป่งน้ำร้อนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138
57020176
บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
139
57020177
บ้านขุนลาว
ยังไม่ยืนยัน
140
57020178
บ้านแม่เจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
141
57020179
บ้านโฮ่ง
ยังไม่ยืนยัน
142
57020180
อนุบาลเวียงป่าเป้า
ยังไม่ยืนยัน
143
57020181
ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
144
57020182
บ้านหนองยาว
ยังไม่ยืนยัน
145
57020183
ดอยเวียงผาพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
146
57020184
บ้านแม่ปูนหลวง
ยังไม่ยืนยัน
147
57020186
เวียงกาหลงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
148
57020187
บ้านป่าจั่น
ยังไม่ยืนยัน
149
57020188
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
150
57020189
โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ยังไม่ยืนยัน
151
57020190
บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
152
57020191
บ้านเด่นศาลา
ยังไม่ยืนยัน
153
57020192
บ้านแม่ตะละ
ยังไม่ยืนยัน
154
57020193
บ้านปางมะขามป้อม
ยังไม่ยืนยัน
155
57020194
บ้านโป่งนก
ยังไม่ยืนยัน
156
57020195
บ้านโป่งเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
157
57020196
ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
158
57020197
บ้านสันสลี
ยังไม่ยืนยัน
159
57020198
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
160
57020200
บ้านท่ามะโอ
ยังไม่ยืนยัน
161
57020203
บ้านดงมะดะ
ยังไม่ยืนยัน
162
57020204
อนุบาลแม่ลาว
ยังไม่ยืนยัน
163
57020205
บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ยังไม่ยืนยัน
164
57020206
ห้วยส้านยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
165
57020207
บ้านหนองเก้าห้อง
ยังไม่ยืนยัน
166
57020209
บ้านต้นง้าว
ยังไม่ยืนยัน
167
57020210
บัวสลีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
168
57020211
บ้านต้นยาง
ยังไม่ยืนยัน
169
57020212
บ้านโป่งมอญ
ยังไม่ยืนยัน
170
57020213
บ้านแม่ผง
ยังไม่ยืนยัน
171
57020214
ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
ยังไม่ยืนยัน
172
57020215
บ้านห้วยส้านพลับพลา
ยังไม่ยืนยัน
173
57020216
โป่งแพร่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
     
1 (0.58%)