ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
57040001
บ้านศรีลานนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:21:41
2
57040002
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:33:17
11 
3
57040003
บ้านครึ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:43:32
4
57040004
บ้านครึ่งใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:54:42
5
57040005
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:28:59
6
57040006
บ้านตองม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:07:12
7
57040008
บ้านบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:23:24
8
57040009
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 19:04:25
10 
9
57040010
บ้านเมืองกาญจน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:13:48
30 
10
57040011
บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:02:10
11 
11
57040012
ริมโขงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:38:16
17 
12
57040013
บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:21:14
15 
13
57040014
อนุบาลเชียงของ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:16:04
73 
14
57040015
อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:24:33
15 
15
57040016
บ้านทุ่งนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:47:27
23 
16
57040017
บ้านดอนมหาวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:21:44
11 
17
57040018
บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:27:13
18
57040019
บ้านปากอิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:38:53
19
57040020
บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:20:16
11 
20
57040022
ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:49:38
15 
21
57040023
บ้านลุงท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:32:50
22
57040024
บ้านทุ่งซางดงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:11:39
23
57040025
บ้านเขียะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 07:18:39
24
57040026
บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:49:49
10 
25
57040027
บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:35:57
26
57040028
บ้านทุ่งอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:10:08
27
57040029
บ้านน้ำม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:49:27
10 
28
57040030
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:10:22
19 
29
57040031
บ้านแก่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:36:24
10 
30
57040032
บ้านเกี๋ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:50:17
12 
31
57040034
บ้านห้วยซ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:14:52
11 
32
57040035
บ้านเวียงหมอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:01:39
18 
33
57040037
ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:39:16
34
57040038
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:06:50
20 
35
57040039
บ้านงิ้วใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:13:54
36
57040040
บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:43:06
14 
37
57040041
บ้านตุ้มเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:32:10
14 
38
57040042
บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:11:33
39
57040043
บ้านขอนซุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:52:44
40
57040044
บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 11:16:05
10 
41
57040045
บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:49:09
12 
42
57040046
บ้านก๊อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:34:25
43
57040048
บ้านขุนห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:11:07
44
57040049
เพียงหลวง 16
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:54:36
23 
45
57040050
เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:30:03
46
57040051
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:27:28
47
57040052
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:39:20
48
57040053
บ้านรักแผ่นดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:26:44
18 
49
57040054
บ้านแผ่นดินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:45:45
24 
50
57040055
บ้านราษฏร์ภักดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:30:01
25 
51
57040056
อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:40:50
12 
52
57040057
บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:15:47
10 
53
57040058
บ้านตีนเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:57:15
14 
54
57040061
บ้านดอนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:08:53
55
57040063
บ้านปล้องตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:08:36
10 
56
57040064
จำไฮบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:17:41
12 
57
57040065
บ้านปล้องใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:12:50
11 
58
57040066
บ้านปล้องส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:30:22
59
57040067
บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:11:01
16 
60
57040068
บ้านแม่ลอยไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:19:24
61
57040069
บ้านเกี๋ยงใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:04:36
12 
62
57040070
วัดพระเกิดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:56:33
15 
63
57040071
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:05:49
44 
64
57040072
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:15
65
57040073
บ้านร่องแช่
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:46:40
19 
66
57040074
บ้านทุ่งโห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:51:33
12 
67
57040075
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 09:49:36
21 
68
57040076
บ้านป่าตึงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:28:22
69
57040077
บ้านป่ารวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:28:01
70
57040078
ศรีดอนไชยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:59:51
19 
71
57040079
บ้านสันทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:59:09
72
57040080
สันทรายงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:21:51
20 
73
57040081
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:03:09
74
57040085
บ้านบุญนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:32:25
18 
75
57040086
บ้านดอนแยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:34:41
12 
76
57040089
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:40:43
11 
77
57040091
หนองแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:09:40
17 
78
57040092
บ้านม่อนป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:27:41
12 
79
57040093
อนุบาลตาดควัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:24:30
11 
80
57040094
บ้านใหม่สุขสันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:33:44
14 
81
57040096
บ้านใหม่โชคชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:38:06
11 
82
57040098
บ้านเวียงหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:00:22
12 
83
57040099
บ้านหนองบัวคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:34:53
12 
84
57040100
บ้านหนองเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 08:58:45
85
57040102
สันสะลีกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:22:03
16 
86
57040103
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 11:09:28
87
57040105
บ้านป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:14:05
88
57040106
บ้านแม่ต๋ำกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:28:12
89
57040107
บ้านบ่อแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:24:00
13 
90
57040108
บ้านทุ่งเจ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:21:04
91
57040109
บ้านแม่เปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:06:22
12 
92
57040110
ชุมชนบ้านสบเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:48:21
23 
93
57040111
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:45:06
28 
94
57040112
บ้านกระแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:16:48
13 
95
57040113
บ้านสันหลวงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 14:39:33
96
57040114
ห้วยก้างราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:37:33
16 
97
57040116
บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:04:42
15 
98
57040119
บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:46:57
12 
99
57040120
ขุนขวากพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:47:15
29 
100
57040121
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 11:08:20
13 
101
57040122
ปางหัดสหศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:56:23
33 
102
57040123
บ้านโล๊ะวังผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:07:44
103
57040124
บ้านผาแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:02:52
104
57040125
บ้านห้วยหาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:08:11
22 
105
57040127
บ้านห้วยคุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:16:07
27 
106
57040128
ปอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:51:58
19 
107
57040129
บ้านหนองเตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:28:56
108
57040132
ไตรมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:12:53
21 
109
57040133
บรรพตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:21:40
18 
110
57040134
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:25:14
16 
111
57040135
บ้านห้วยลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:05:58
20 
112
57040136
บ้านหลู้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:27:50
13 
113
57040137
บ้านไทยสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:38
13 
114
57040138
บ้านม่วงยาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 04:22:53
12 
115
57040139
บ้านแจมป๋อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:30:13
10 
116
57040140
อนุบาลเวียงแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:33:35
21 
117
57040141
บ้านทุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:07:15
10 
118
57040142
บ้านห้วยเอียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:36:18
119
57040143
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 07:59:03
11 
120
57040144
อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:07:29
24 
121
57040146
ชุมชนบ้านต้าตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 06:25:12
22 
122
57040147
บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 10:10:38
13 
123
57040148
บ้านต้านาล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:09:03
10 
124
57040149
บ้านร่องขุ่นป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:54:29
125
57040150
บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:31:57
126
57040151
อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:37:56
13 
127
57040153
บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:47:53
128
57040154
อนุบาลยางฮอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:52:06
12 
129
57040155
บ้านพญาพิภักดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:31:07
17 
130
57040156
บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:45:30
131
57040157
บ้านชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:49:53
11 
132
57040158
บ้านป่าแดงห้วยหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:05:13
14 
133
57040159
เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:21:49
134
57040160
เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:59:52
135
57040161
สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 08:46:45
10 
     
135 (100.00%)