ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 120 (89.55%)
1
58010001
ชุมชนบ้านปางหมู
ยังไม่ยืนยัน
2
58010002
บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:38:53
3
58010003
บ้านทุ่งกองมู
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:20:25
4
58010004
บ้านสบสอย
ยืนยันแล้ว
2018-05-26 05:35:12
5
58010005
บ้านในสอย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 08:36:24
6
58010006
บ้านไม้สะเป่
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:00:02
7
58010007
บ้านสบป่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:33:43
8
58010008
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 14:37:45
9
58010009
บ้านท่าโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:05:45
10
58010012
บ้านห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
11
58010013
อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:37:07
12
58010014
บ้านห้วยโป่งกาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 12:42:29
13
58010015
บ้านน้ำเพียงดิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 21:21:15
14
58010016
บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:57:18
15
58010017
บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:11:25
16
58010018
ชุมชนบ้านผาบ่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:05:42
17
58010019
อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:25:01
18
58010020
บ้านน้ำส่อม
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 14:14:03
19
58010021
บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 22:38:24
20
58010023
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:47:31
21
58010024
บ้านห้วยมะเขือส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:17:53
22
58010025
บ้านห้วยขาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:35:21
23
58010026
บ้านนาป่าแปก
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:40:28
24
58010027
บ้านรักไทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 12:37:25
25
58010028
บ้านห้วยโป่งอ่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:48:00
26
58010029
ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:58:48
27
58010030
บ้านแม่สะงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:08:02
28
58010033
บ้านหนองขาวกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:24:16
29
58010034
บ้านห้วยปมฝาด
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:11:12
30
58010035
บ้านห้วยปูลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:17:04
31
58010037
บ้านห้วยปูเลย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 05:55:28
32
58010038
บ้านห้วยตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 15:11:31
33
58010039
บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 14:48:03
34
58010040
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:25:05
35
58010041
บ้านยอดดอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:04:57
36
58010042
บ้านกลาง
ยังไม่ยืนยัน
37
58010043
บ้านแก่นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:25:57
38
58010044
บ้านป่าลาน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:40:05
39
58010045
บ้านห้วยช่างคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 15:29:12
40
58010046
เสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:09:26
41
58010047
บ้านไม้ซางหนาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:51:56
42
58010048
บ้านแม่จ๋า
ยังไม่ยืนยัน
43
58010049
บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:23:24
44
58010050
บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:06:48
45
58010051
ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:37:15
46
58010052
บ้านนาปลาจาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:17:35
47
58010053
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:14:59
48
58010054
บ้านคาหาน
ยังไม่ยืนยัน
49
58010057
ขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 18:00:09
50
58010058
อนุบาลขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:58:06
51
58010059
บ้านแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:13:03
52
58010061
บ้านแม่สะเป่ใต้
ยังไม่ยืนยัน
53
58010063
ชุมชนบ้านเมืองปอน
ยังไม่ยืนยัน
54
58010065
บ้านท่าหินส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 15:44:00
55
58010066
บ้านหนองแห้ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 21:47:30
56
58010067
บ้านแม่ลาก๊ะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 19:46:16
57
58010068
บ้านแม่โข่จู
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:15:00
58
58010069
บ้านมะหินหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:14:57
59
58010070
บ้านแม่กิ๊
ยังไม่ยืนยัน
60
58010071
บ้านห้วยส้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:17:45
61
58010072
ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 13:01:59
62
58010073
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:33:38
63
58010074
ตชด.บำรุงที่ 60
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 15:00:47
64
58010076
ชุมชนต่อแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:11:34
65
58010078
บ้านหัวปอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:32:32
66
58010079
บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 08:03:51
67
58010080
บ้านแม่ออ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 15:37:29
68
58010081
บ้านหว่าโน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 17:22:32
69
58010082
บ้านแม่แจ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
70
58010083
บ้านแม่โกปี่
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:53:51
71
58010084
บ้านปางตอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:27:02
72
58010085
บ้านแม่อูคอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:56:05
73
58010086
บ้านแม่อูคอหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 10:16:44
74
58010087
บ้านหัวแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:10:58
75
58010088
บ้านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 10:32:10
76
58010089
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:00:58
77
58010090
บ้านคำสุข
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:29:04
78
58010091
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 12:26:12
79
58010092
บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 14:33:47
80
58010094
บ้านแพมบก
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:51:28
81
58010096
บ้านสบแพม
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 12:28:01
82
58010097
บ้านแม่อีแลบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 11:20:03
83
58010099
บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 17:06:04
84
58010101
บ้านแม่เหมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:56:56
85
58010102
บ้านโป่งสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 08:32:54
86
58010104
ปางตองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 10:13:04
87
58010105
บ้านขุนสาใน
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 17:33:21
88
58010106
บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 12:30:50
89
58010109
บ้านสบสา
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 20:46:33
90
58010110
บ้านเมืองแปง
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 15:05:57
91
58010111
บ้านผาสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 20:46:35
92
58010112
บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:29:02
93
58010113
บ้านแกงหอม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 19:29:48
94
58010114
บ้านแม่นาเติง
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:03:11
95
58010117
บ้านปางแปก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 06:44:06
96
58010118
บ้านไทรงาม
ยังไม่ยืนยัน
97
58010119
บ้านดอยผีลู
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 14:22:48
98
58010120
บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
ยืนยันแล้ว
2018-08-03 15:09:40
99
58010122
บ้านหมอแปง
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:09:41
100
58010123
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 12:37:00
101
58010125
บ้านน้ำปลามุง
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 14:55:33
102
58010127
ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:04:22
103
58010128
บ้านแม่ปิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:29:42
104
58010129
อนุบาลปาย (เวียงใต้)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:37:52
105
58010130
บ้านน้ำฮู
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 12:41:46
106
58010131
บ้านใหม่สหสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:09:20
107
58010132
บ้านเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:03:48
108
58010133
สังวาลย์วิทย์ 3
ยืนยันแล้ว
2018-09-27 10:46:37
109
58010135
บ้านเมืองแพม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:41:12
110
58010136
บ้านถ้ำลอด
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 09:08:47
111
58010137
บ้านผามอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:08:59
112
58010138
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 17:06:03
113
58010139
บ้านวนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 14:00:24
114
58010140
บ้านนาปู่ป้อม
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 09:40:35
115
58010141
บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
ยืนยันแล้ว
2018-05-07 12:41:21
116
58010142
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:53:45
117
58010143
บ้านซอแบะ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 13:13:27
118
58010144
บ้านปางบอนวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:53:11
119
58010145
บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:20:42
120
58010146
บ้านแม่ละนา
ยังไม่ยืนยัน
121
58010147
บ้านจ่าโบ่
ยังไม่ยืนยัน
122
58010148
บ้านปางคาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:14:25
123
58010149
บ้านยาป่าแหน
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 14:50:58
124
58010151
บ้านห้วยเฮี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:50:48
125
58010152
อนุบาลปางมะผ้า
ยังไม่ยืนยัน
126
58010153
บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:44:14
127
58010154
ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 17:36:29
128
58010155
บ้านลุกป่าก๊อ
ยังไม่ยืนยัน
129
58010156
บ้านกึ้ดสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 08:40:59
130
58010158
บ้านใหม่ห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:39:56
131
58010159
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 09:08:39
132
58010160
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:35:20
133
58010161
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 14:35:08
134
58010162
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:06:31
     
120 (89.55%)