ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 131 (97.76%)
ครู/บุคลากร
1
58010001
ชุมชนบ้านปางหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:15:20
12 
2
58010002
บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 07:45:03
3
58010003
บ้านทุ่งกองมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:58:47
14 
4
58010004
บ้านสบสอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:42:38
5
58010005
บ้านในสอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:35:53
20 
6
58010006
บ้านไม้สะเป่
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:59:40
7
58010007
บ้านสบป่อง
ยังไม่ยืนยัน
8
58010008
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:32:49
10 
9
58010009
บ้านท่าโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:36:19
12 
10
58010012
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:50:25
10 
11
58010013
อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:10:42
10 
12
58010014
บ้านห้วยโป่งกาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:30:57
13
58010015
บ้านน้ำเพียงดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:28:42
14
58010016
บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:56:04
15
58010017
บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:30:09
16
58010018
ชุมชนบ้านผาบ่อง
ยืนยันแล้ว
2019-11-20 10:47:59
19 
17
58010019
อนุบาลแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:11:14
46 
18
58010020
บ้านน้ำส่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:43:58
13 
19
58010021
บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:40:38
20
58010023
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:29:20
16 
21
58010024
บ้านห้วยมะเขือส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:22:24
13 
22
58010025
บ้านห้วยขาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:08:04
11 
23
58010026
บ้านนาป่าแปก
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 08:57:02
13 
24
58010027
บ้านรักไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:53:53
14 
25
58010028
บ้านห้วยโป่งอ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:40:50
26
58010029
ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:16:24
22 
27
58010030
บ้านแม่สะงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:47:45
28
58010033
บ้านหนองขาวกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:30:17
29
58010034
บ้านห้วยปมฝาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:30:17
30
58010035
บ้านห้วยปูลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:20:45
21 
31
58010037
บ้านห้วยปูเลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:18:44
32
58010038
บ้านห้วยตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:53
10 
33
58010039
บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:31:41
34
58010040
บ้านห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:11:46
35
58010041
บ้านยอดดอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:40:06
13 
36
58010042
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:16:00
37
58010043
บ้านแก่นฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:01:06
38
58010044
บ้านป่าลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:09:55
20 
39
58010045
บ้านห้วยช่างคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:37:42
40
58010046
เสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-08-09 15:59:37
17 
41
58010047
บ้านไม้ซางหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:32:23
42
58010048
บ้านแม่จ๋า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:44:34
43
58010049
บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:43:43
44
58010050
บ้านห้วยผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:42:15
19 
45
58010051
ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:16:14
20 
46
58010052
บ้านนาปลาจาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:04:28
47
58010053
บ้านห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:42:42
11 
48
58010054
บ้านคาหาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:29:10
10 
49
58010057
ขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:23:23
26 
50
58010058
อนุบาลขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:41:02
25 
51
58010059
บ้านแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:12:49
52
58010061
บ้านแม่สะเป่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:39:35
11 
53
58010063
ชุมชนบ้านเมืองปอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:41:54
20 
54
58010065
บ้านท่าหินส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:37:04
10 
55
58010066
บ้านหนองแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:30:11
18 
56
58010067
บ้านแม่ลาก๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 20:03:56
57
58010068
บ้านแม่โข่จู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 19:18:31
58
58010069
บ้านมะหินหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:31:46
59
58010070
บ้านแม่กิ๊
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:21:34
60
58010071
บ้านห้วยส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:04:01
61
58010072
ห้วยต้นนุ่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:06:01
62
58010073
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:28:20
63
58010074
ตชด.บำรุงที่ 60
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:31:12
64
58010076
ชุมชนต่อแพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:09:25
19 
65
58010078
บ้านหัวปอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:01:09
66
58010079
บ้านแม่หาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:33:22
67
58010080
บ้านแม่ออ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:21:28
68
58010081
บ้านหว่าโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:44:08
69
58010082
บ้านแม่แจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:08:43
70
58010083
บ้านแม่โกปี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:36:54
71
58010084
บ้านปางตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:16:00
19 
72
58010085
บ้านแม่อูคอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:20:51
73
58010086
บ้านแม่อูคอหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:18:03
74
58010087
บ้านหัวแม่สุริน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:01:51
75
58010088
บ้านพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:55:24
76
58010089
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:02:07
77
58010090
บ้านคำสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:19:46
78
58010091
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:21:49
22 
79
58010092
บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:03:19
17 
80
58010094
บ้านแพมบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:00:58
81
58010096
บ้านสบแพม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:49:23
82
58010097
บ้านแม่อีแลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:17:37
83
58010099
บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:53:09
84
58010101
บ้านแม่เหมืองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:55:07
15 
85
58010102
บ้านโป่งสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:21:42
20 
86
58010104
ปางตองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:54:19
12 
87
58010105
บ้านขุนสาใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:53:28
10 
88
58010106
บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:39:30
11 
89
58010109
บ้านสบสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:36:00
90
58010110
บ้านเมืองแปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 20:37:35
20 
91
58010111
บ้านผาสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:23:12
92
58010112
บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:21:57
93
58010113
บ้านแกงหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:12:36
94
58010114
บ้านแม่นาเติง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:57:37
11 
95
58010117
บ้านปางแปก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:53:11
12 
96
58010118
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:58:57
97
58010119
บ้านดอยผีลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:31:55
11 
98
58010120
บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:22:26
99
58010122
บ้านหมอแปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:07:58
13 
100
58010123
บ้านป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:50
101
58010125
บ้านน้ำปลามุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:27:07
102
58010127
ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:01:02
21 
103
58010128
บ้านแม่ปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:21:13
20 
104
58010129
อนุบาลปาย (เวียงใต้)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:39:25
27 
105
58010130
บ้านน้ำฮู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:13:40
22 
106
58010131
บ้านใหม่สหสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:16:04
107
58010132
บ้านเวียงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:02:32
16 
108
58010133
สังวาลย์วิทย์ 3
ยังไม่ยืนยัน
13 
109
58010135
บ้านเมืองแพม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:00:40
110
58010136
บ้านถ้ำลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:27:56
21 
111
58010137
บ้านผามอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:14
112
58010138
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:59:17
113
58010139
บ้านวนาหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:49:15
22 
114
58010140
บ้านนาปู่ป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:07:00
18 
115
58010141
บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:55:21
116
58010142
บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ยังไม่ยืนยัน
117
58010143
บ้านซอแบะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:51:07
118
58010144
บ้านปางบอนวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:25:34
119
58010145
บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 16:03:53
120
58010146
บ้านแม่ละนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:27:41
18 
121
58010147
บ้านจ่าโบ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:51:42
10 
122
58010148
บ้านปางคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:18:31
19 
123
58010149
บ้านยาป่าแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:48:09
124
58010151
บ้านห้วยเฮี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:37:12
10 
125
58010152
อนุบาลปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:33:18
50 
126
58010153
บ้านน้ำริน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:07:48
127
58010154
ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:08:33
13 
128
58010155
บ้านลุกป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:19:42
129
58010156
บ้านกึ้ดสามสิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:46:45
15 
130
58010158
บ้านใหม่ห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:52
131
58010159
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:30:09
17 
132
58010160
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:42
29 
133
58010161
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:11:13
21 
134
58010162
เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:51:34
21 
     
131 (97.76%)